1723 - Et slagsmål på Fundingrud 

 

En sak fra tinget som beskriver en slagsmål mellom nabobøndene Bent Torbjørnsen Fundingrud og Mikkel Pedersen Granerud.

Slagsmålet ble tydeligvis glemt i løpet av to generasjoner, for i 1775 ble to barnebarn av kamphanene gift med hverandre, se person nr. 10 og 11 i Sven Ingvald Tjernshaugens farsslekt.

 

 

Tingbok for Follo: A 33, folie 132 (høsttinget 22 nov. 1723).

 

Kongl. Majestets Slotsfoged Sr. Hans Stang har til dette ting

ved skriftlig varsel af d 21 octob: sidstleden indstefnet Bent

Fundingrud for forøfende slagsmaal med Michel

Grannerud. Til prof derom indstefnet Erik Funding-

rud og Maren Andersdatter, saavelsom besigtelses

mændene Svend Christensen, Olle Jacobsen og Niels

Toresen deres besigtigels forretning at bekrefte.

Derefter ingaf Slotsfogden sin underdanige forespørsel

til Hr. Conference Raad Tønsberg om denne sag tillige

med den derpaa fulte naadigste anordning.

Derpaa fremstod Erik Fundingrud, som efter at æedens

forklaring for ham af loug bogen var blefven oplæst og

hand hafde aflagt sin corporlig æed profvede, at nestleden

sommer, da Michel Grannerud var paa Funningrud og prof

vet om aftenen var gaaen til sengs og hafde sofvet

en stund, vogner hand ved en allarm inde i stuen,

hvorofver han gick ind hvor da han fant Bent og Michel ligge i kul

paa gulfvet og sloges og Mickel laae ofven paa, og

som de da kom fra hin anden og blefve skil-

te ad, tog Bent en tyrepisk og sloeg den anden

ofver axlene og ofver hofvedet, hvor af hand i

ansigtet blef blaae og blodig, og som Mickel Gran-

[f. 132b]

nerud var gaaen paa døren, greb Bent en sabel i han-

den, som hand dog lagde fra sig paa bordet og profvet for-

varede.

Slotsfogden tilspurde profvet om hand iche saae, at de holt

hinanden i haaret da de laae paa gulfvet. Rp at de beg-

ge holt hinanden i haaret. 2det hvem der sloeg den an-

den i gulfvet. Rp at Michel sloeg Bent 2de gange

i gulvfet.

Maren Andersdatter efter aflagd æed profvede, at

som hun ofvernefnte aften var gaaen til sengs

og sofvet en lang stund, hørte hun bulder ind i stuen

og som hun kom ind, blifver hun var Bent Fun-

dingrud og Mickel Grannerud at ligge paa gulfvet

og holde hin anden i haaret, Mickel ofven paa og Bent

under, og som de den gang var kommen op igien, greb

de atter fat paa hin anden og Michel sloeg Bent of-

ver ende, og da de paa nye var kommen op igien, fick Bent

fat paa en tyrepisk og sloeg den andre ofver hofvedet

og andensteds, saa at han blef blaae og blodig,

men Mickel tog intet igien. Videre sagde profvet

at da Michel hafde faaet hug af tyrepisken og hand

var gaaen til døeren, gik han tilbage og falt Mi-

chel i kul iblandt gryderne, samt at Michel da hun kom

ind sloeg Bent i ansigtet med en tobaks daase.

Hvorefter besigtelsemændene ædelige afhiemlede

deres forretning af d 31 july dette aar.

Slotsfogden der efter sagde, at som hand ved profvenes

udsagn fornemmer, at begge parter Bent Fundings-

rud og Michel Grannerud har nesten haft lige skyld

i dette klammerie, og han ej har stefnt Michel Granne-

rud, saa begiærede han sagen til en beleilig opsat [tid], til

hvilchen han ved en continuations stefning sagen

mod den begge vil forfølge.

Efter Slotsfogdens forlangende beror denne

sag til det neste ting.

 

Tingbok for Follo: A 34, folie 6 (13 april 1725).

 

[f. 6]

Slotsfogden i rætte æskede den opsatte sag imod Bent Fun-

dingrud angaaende det paserede slagsmaal imellem

ham og Michel Granderud og derpaa indgaf en conti-

nuations stefning af dj 10d marty dette aar, hvormed Michel

Granderud, der efter de førte profs udsagn skal hafve

lige skyldig udi klammeriet og derfor indstefnt til lige straf

og undgieldelse.

 

Tingbok for Follo: A 34, folie 14b (20 juli 1725).

 

Slotsfogden Stang i rette æskede den opsatt sag imod Bent Fundings-

rud og Michel Grannerud begiærnde dom efter stefnemaalet og louger

til paafølgende straf for dem begge.

Indstefnte 2de personer blef paaraabt men møtte iche, ej heller

nogen paa deres vegne.

                        Dømt

Det er beviseligt giort med de 2de førte prof hvorledes Bent Fund-

dingrud og Michel Grannerud har været i slagsmaal sammen, : dito

paa gulfvet og hæft hin anden i haaret, men ingen oplysning er

indkommen hvem der har været aarsag til klammeriet eller først

andgrebet den anden, alligevel er af besigtelses forretningen

fornemmet at Michel Grannerud er gaaen af med [prossesen?] end-

skiønt profvene har forklaret, at Michel laae ofven paa den anden

paa gulfvet og desforuden holt ham i haaret, ja og, da de var komen

fra hin anden, atter slaget Bent Fundingsrud i ansigted med

en tobaksdaase, saa at mand af det første vidnesbyrd intet andet

kand see end at de jo begge har haft lige skyld og derfor liige straf-fel-

dige, hvorfor en hver af dem tilpligtes at udrede for det forøf-

vede slagsmaal 9 Rd.

(slutt)

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net