1840 - Skifte i Moersbråten under Fuglesang, Karen Frederikke Gundersdatter 

 

Familien som er nevnt i dette skiftet kan du lese mer om i

Lina Josefine Tjernshaugens morsslekt

 

 

Follo sorenskriveri, skifteprotokoll nr. I 2, folie 266b.

 

Aar 1840 den 18de marts blev en registreringsforretning

fremholdt i pladsen Moersbraaten under gaarden Fuglesang i Fro-

ens sogn efter den dersteds for henved 3 aar siden ved døden afgang-

ne kone Karen Frederiche Gundersdatter, for ifølge anmeldelse fra

Johan Køya at tage dette bo under skifterettens behandling:

Forretningen betjentes paa sorenskriverens vegne af un-

dertegnede i overvær af underskrevne ved lensmanden til-

sagte vidner. Hvorda! anmeldelsen med paategninger

fremlagdes. Af boets vedkommende var tilstæde:

1, stervboenkemanden Johan Jensen som oppgav at have avlet

i lovligt ægteskab med sin afdøde kone følgende børn.

1, ældste søn Jens Johansen Knardalstrand som er død og i

ægteskab efterladt sig følgende børn:

a, ældste søn Hans Jensen omtrent 6 aar hjemme hos sin moder.

b, anden søn Johannes Jensen omtren 4 år hjemme hos sin moder.

2, anden søn Hans Johansen boende paa Fuglesang og myndig.

3, tredie søn Casper Johansen 20 aar gammel og opholdende

sig hjemme hos sin fader paa arvetomten.

4, datteren Gunnild Maria Johansdatter gift med Baltzer Hansen

Fohle plads. som værge for disse børn mødte Johan Køya

og de 2de sønner personilg men Baltzer Hansen ikke.

Enkemanden derefter paaviste til registrering:

 

1, 1 rødmalet laaeseferdigt melkeskab, 2 ort 12 s.

2, 1 blaamalet sengestæd, 1 ort.

3, 1 rødmalet firkantet skab

med skuf, 1 ort.

4, 1 rødmalet soffa, 1 ort 12 s.

5, 5 gl. stole, 16 s.

6, 1 tabulet, 6 s.

7, 2 fiskesnører, 2 ort.

8, 1 rødmalet fremskab, 1 ort.

9, 1 klædeskiste, 2 ort 12 s.

10, 1 stegepande og 5 gl. gryder, 3 ort.

11, 1 meelbøhle, 1 spd.

12, 1 liden kiste, 12 s.

13, 1 gl. saug, 4 s.

14, 1 gl. dyne, 1 par lagen, 1 pude

og 1 baaskklæde, 1 spd 2 ort 12 s.

15, 1 gl. kjelke. 8 s.

16, 2 smaløxer, 2 ort.

17, 1 gl. kram, 4 ort.

18, 1 kakkelovn, 2 spd 2 ort 12 s.

19, 1 kaffeqvern, 16 s.

                           2 spd 3 ort 2 s.

20, 1 stuebygning med fjøs belig-

gende som meldt paa Fug-

lesangs grund hvoraf svares

aarlig i grundleie til gaar-

den Fuglesangs eier 3 spd,

hvilken stuebygning taxere-

des for 50 spd.

Mer som boet tilhørende for-

sikrede de mødende det ik-

ke eier, hvorimod det skylder

til toldbetjent Bakke eller

Fuglesangs eier grundleie for

1 aar med 3 spd og til lens-

mand Nordbye i auctions-

penge omtrent 3 spd. Lens-

manden fordrede for re-

gistreringsvidnernes tilsigelse 48 s.

Med hensyn til realisation

af boets løsøre saavelsom

stuebygningen troede

vedkommende at forenes under skiftesamling om at enkeman-

den tage alt efter taxt. Da ingen havde videre at tilføie

blev forretningen hævet.

O Soelberg. Johan Jensen. Hans Johansen. Casper Johansen.

Johan Køya. De fire første med iholdt pen. Svend Dahl.

Lars Dahl.

-------------------------------------------------------------------

 

Follo sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 17, folie 380b.

[Sorenskriverkontoret i Drøbak 05.06.1841]

 

2. Skiftet efter afdøde kone Karen Frederiksdatter Moersbraate.

Lensmanden for plakatens forkyndelse fordret 1 spd 3 ort.

fra lensmand Nordby fremlagdes regning hvorefter han

fordrer som rest paa et forlig 1 spd 4 ort 4 s.

Boets samtlige vedkommende mødte og vedtogs det ved

registreringen passerede samt enedes om at enkemanden

udlægges boets løsøre og huus til indløsning for taxa-

tionssummene. Derpaa bemærkedes at de af Nordby

fordrede 1 spd 4 ort 4 s. er en rest paa de under registreringen

anmeldte 3 spd. Da de mødende ikke vidste videre under skiftet

at erindre, saa blev det paa deres forlangende optaget til

slutning.

Ellefsen. Johan Jensen med i pen. Hans Johansen Casper Johansen

Baltzer Hansen Fohle Johan Køya alle med iholden pen.

Som curator for sønnen Casper   Jens Kjærnes.

---------------------------------------------------------------------

 

Follo sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 17, folie 387.

 

Beregning og udlodning

i boet efter afdøde kone

Karen Frederikke Gunders-

datter Moersbraate af Froens

sogn. Begyndt

18de marts 1840 og sluttet 12te juni

1841.

 

Indtægt.

1, Vurderingssummen for boets

registrerede løsøre, som enke-

manden indløser udgjør 9 spd 3 ort 2 s.

2, Taxationssummen for boets

eiende stuebygning og fæe-

huus paa gaarden Fugle-

sangs grund tilsvares

ligeledes af enkemanden

med 50 spd.

Summa indtægt  59 spd 3 ort 2 s.

 

Udgivt.

1, Til Fuglesangs eier skyldes grund-

leie for 1 aar, 3 spd.

2, Lensmand Nordbye

rest. paa auctions-

gjeld, 1 sd 4 ort 4 s.

og for en lacats

forkyndelse m. v. 2 spd…….3 sd 4 ort 4 s.

3, Skifteomkostningerne

a, skiftesal. 3 ort.

b, skifteskriversal. 3 ort.

c, fogden 1 ort 8 s.

d, skiftebeskrivelse paa 3 ark 2 ort 12 s.

e, bekræftning 20 s.

f, thinglæsning 1 ort 16 s.

g, stemplet papir 3 ort.

h, do. til enkemandens hjemmel 1 ort.

i, sammes beskrivelse og bekostning 1 ort 6 s.

k, skiftets proclamation i de offentlige tidender 1 ort 12 s.

l, registrering og skiftevidnerne 4 ort.

Tilsammen                                           4 spd 3 ort 2 s.

Summa udgift                                      11 spd 2 ort 6 s.

Naar fra indtægtesummen                    59 spd 3 ort 2 s.

drager udgiften                                    11 spd 2 ort 6 s.

igjen til deling                                      48 spd 20s.

Deraf tilfalder:

4, stervboenkemanden Johan Jensen det halve, 24 spd 10 s.

5, sønnesønnen Hans Jensen umyndig, 3 spd 2 ort 4 6/7 s.

6, do. Johannes Jensen, 3 spd 2 ort 4 6/7 s.

7, sønnen Hans Johansen myndig en broderlod, 6 spd 4 ort 9 5/7 s.

8, do. Casper Johansen mindreaarig 6 spd 4 ort 9 5/7 s.

9, datteren Gunnild Maria Johansdatter givt med Baltzer Hansen Fohleplads

    en søsterlod 3 spd 2 ort 4 6/7 s.

Ballance 48 spd 20 s.

I henhold til forestaaende forfattes saadan

Udlodning

No. 3.

Skifteforvalteren for de beregnede skifteomkostnninger til beløb 4 spd 3 ort 2 s.

udlægges.

af vurderingssummen for boets løsøre, at tage hos enkemanden

Johan Jensen fuldt udlæg 4 spd 3 ort 2 s.

No. 2.

Lensmand Nordbye for hans fordring 3 spd 4 ort 4 s.

udlægges.

ligesom skifteforvalteren 3 spd 4 ort 4 s.

No. 1.

Gaarden Fuglesangs eier for fordring 3 spd.

udlægges.

Af taxationssummen for boets huus at tage hos

enkemanden fuldt udlæg 3 spd.

No. 4.

Enkemanden Johan Jensen for sit tilkommende halve

                                                                   11 spd 2 ort 6 s.

boe 24 spd 10 s.

10, Af vurderingssummen for boets løsøre at tage hos sig selv 1 spd 20 s.

Af taxtsummen for boets huus paa Fuglesangs grund

at liqvidere 22 spd 4 ort 10 s.

gjør fuldt udlæg 24 spd 10 s.

No. 5, 6, 7, 8, og 9.

Samtlige arvinger for deres arv tils. 24 spd 10 s.

udlægges.

Af taxtsummen for boets eiende huus m. m. paa gaarden Fuglesangs grund at tage hos

enkemanden Johan Jensen fuldt udlæg 24 spd 10 s.

Til sammen boets formue 59 spd 3 ort 2 s.

Hermed er dette skifte sluttet. Johan Køya vedbliver

fremdeles værgemaalet for de umyndige.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net