Lina Josefine Tjernshaugens (1887-1975) morsslekt 

 

Lina Tjernshaugens foreldre var Martinius Hansen (1843-1925) og Karoline Amalie hansdatter(1849-1938). De levde på Tjernshaugen sammen datteren Lina og senere svigersønnen Sven Tjernshaugen fra omkring 1897.

 

 

Foto fra 1922 : Lina Josefine Tjernshaugens foreldre, Bernt Martinius Hansen Skuterudplassen (1843-1925) og Karoline Amalie (Malla) Hansen Bråten (under Fuglesang) (1849-1938).

Bernt Martinius og Karoline Amalie ble viet høsten 1872 i Frogn kirke, siden dette fotografiet er fra 1922 er det høyst sannsynlig tatt i forbindelse med deres gullbryllupsdag.

 

Denne teksten er et forsøk på å nøste opp i litt av Karoline Amalies opphav. Til daglig bruk ble hun kalt for Malla, og den navneformen vil bli brukt nedenfor etter dette.

 

På grunn av at kirkebøkene for Frogn gikk tapt ved brann mangler det kildeopplysninger om Mallas fødsel og dåp. I senere kilder er forskjellige navnevarianter brukt, noe som har gjort det vrient å finne ut noe om hvor hun opprinnelig kom i fra.

 

Det var noen få muntlige opplysninger gitt av Karl Tjernshaugen (1910-1997) som kunne bidra til en løsning av problemet. Innholdet i disse opplysningene gikk i enkelhet ut på følgende:

 

·          Malla var tante til Hilda som var gift med Anton Eriksen Kai i Frogn.

·          Malla var i slekt med Berntsen på Monsrud og Damstuen i Frogn.

 

Hilda Kai vokste opp på plassen Orebukt under Fuglesang i Frogn. Hennes foreldre var fisker og husmann Johan Martinsen og hans andre kone Maren Hansdatter. Sistnevnte var altså en søster av Malla.

 

Slektskapsforholdet til Berntsen, Damstuen og Monsrud kom for en dag da det viste seg at Malla hadde en annen søster, Anne Helene (f. 6.10.1853, d. 5.2.1928 på Fredbo i Frogn). Anne Helene ble som oftest bare kalt for Helene. Hun ble i 1877 gift med Bernt Martinius Johansen fra Holtbakken og Skarphella i Frogn, og de flyttet senere til Damstuen. Deres barn tok etternavnet Berntsen og den ene sønnen overtok Monsrud.

 

Vi har da funnet ut at Malla, Helene Damstuen og Maren Orebukt var søstre, noe som gjorde det lettere å finne ut at deres barndomshjem var strandsitterplassen Moersbråten (også navngitt som Fuglesangbråten eller brte Bråten) under Fuglesang.

 

Malla kan knyttes til denne plassen da hun i 1865 ble konfirmert i Drøbak, der foreldrenes navn blir opplyst å være Hans Johannesen (farsnavnet Johansen og Johannesen blir brukt om hverandre i kildene) og Johanne Nilsdatter Bråten, Fuglesangplass. Ved konfirmasjonen blir også hennes fødselsår oppgitt å være 1849.

 

Under folketellingen i 1865 finner vi mesteparten av denne familien på Moersbråten, men ikke Malla. Da hun var konfirmert ble hun tjenestepike på gården Glenne hvor hun befant seg  under denne tellingen.

 

På plassen Moersbråten bodde da hennes foreldre, husmann og fisker Hans Johansen og kona Johanne Nilsdatter med sønnene Bernt (26) og Jens (22). De var voksne og livnærte seg som faren som fiskere. Av de yngre i barneflokken var Anton (16), Karl (3), Helene (14), Hanna (10)og Emilie (9). I tillegg til disse hadde de barna Abraham som var født i 1845 og Karen Julie som var født i 1847. De to sistnevnte ble konfirmert i Drøbak i 1863 og hadde flyttet fra plassen i 1865. Et annet barn i denne ungeflokken var datteren Maren, hun var i 1865 blitt husmannskone på naboplassen Orebukt under Fuglesang og var gift med husmann og fisker Johan Martinsen (det var disse som var foreldrene til Hilda Kai som Malla var tante til). Maren døde i 1909 og det ble da oppgitt at hun var født i 1840.

 

Til sammen hadde altså Malla 9 søsken som vokste opp på Moersbråten.

 

Som vi har sett tok Malla seg tjeneste på gården Glenne i 1865. Hvor lenge hun var der er uvisst. Vi har ingen kilder som forteller noe om hvor hun befant seg før hun i 1872 gifter seg med skomakeren Bernt Martinius Hansen i Frogn kirke. De var da begge bosatt på Garder hvor de ble boende noen år. Under folketellingen i 1875 benevnes Martinius som innsitter (leide seg husvære) og drev med fiske som næring.

 

Det kan nevnes at datteren Hanna (født 1872) var pleiebarn hos det barnløse ekteparet Torkel Olsen og Karen Olsdatter på Nordre Garder. Dette forholdet hadde nok sin praktiske årsak av at skomakeren Martinius kunne være lenge borte hjemmefra og at dette kunne være en grei ordning gode naboer i mellom. Dette var slett ikke uvanlig den gang og det er ingenting som tyder på at dette hadde sin årsak i nød og fattigdom. Hanna arvet senere gården Nordre Garder av sine pleieforeldre.

 

Mer om hvilken bosteder Martinius og Malla var innom og barna de fikk før de havnet på Tjernshaugen i 1897 kan leses i artikkelen om plassen Tjernshaugen.

 

Mallas mors og farsslekt:

 

OBS! *UNDER ARBEID* OBS!

 

2, Hans Johansen

 

døpt 31.10.1807 i Ås kirke med foreldre Johan Jensen og Karen Gundersdatter fra V. Støkken. Bosatt på Moersbråten under Fuglesang i Frogn fra før 1837.

Gift 14.12.1834 i Frogn med Johanne Marie Nilsdatter. Ved vielsen ble han oppgitt å være ungkar og soldat fra Bøler (Frogn). Død 1877 på Bråten. Hans var bror av Jens Johansen Knardalstrand, Kasper Johansen og Gunhild Marie Jensdatter Fåleplass i Nordby.

 

Barn: se under nr. 1.

 

 

 

3, Johanne Marie Nilsdatter

 

f. 03.10.1816, døpt 20.10.1816 i Ås av foreldre gårdbruker på Tokerud, Nils Bentsen og kona Berthe Andreasdatter. Ved vielsen 14.12.1834 ble hun oppgitt å være tjenestepike fra Bøler i Frogn. Død på Moersbråten under Fuglesang 50 år gammel i 1869.

 

 

 

4, Johan Jensen

 

døpt 30.7.1775 i Frogn kirke med foreldre Jens Hansen og Marthe Pedersdatter bosatt på Bekk-eie. Bosatt på Søndreås i Ås da han 1799 ble gift med nr. 5.

I 1801 husmenn bosatt på plassen Tyskland under nordre Børsum i Ås. I 1807 bosatt på V. Støkken i Ås. Fra før 1837 bosatt på Moersbråten under Fuglesang i Frogn. Yrke: husmann og fisker. Artillerist og husmann i 1801. Det er ukjent når han døde.

 

Barn:

 

Hans (nr. 2).

Jens Johansen Knardalstrand.

Kasper Johansen.

Gunhild Maria Johansdatter, gift med Baltzer Hansen Fåleplass i Nordby.

 

 

 

5, Karen Fredrikke Gundersdatter

 

konfirmert i Ås 1795 med bosted Søndreås i Ås. Se ellers nr. 2. Hun døde som husmannskone på Moersbråten under Fuglesang i Frogn, trolig i 1839 da det ble holdt skifte etter henne i mars 1840. Dette skiftet viser at de eide husene på stedet og leide grunnen de sto på, skiftet bekrefter også viktige slektskapsforbindelser. Her er litt av skiftet fra 1840:

 

 

Follo sorenskriveri, skifteprotokoll nr. I 2, folie 266b.

 

Aar 1840 den 18de marts blev en registreringsforretning

fremholdt i pladsen Moersbraaten under gaarden Fuglesang i Fro-

ens sogn efter den dersteds for henved 3 aar siden ved døden afgang-

ne kone Karen Frederiche Gundersdatter, for ifølge anmeldelse fra

Johan Køya at tage dette bo under skifterettens behandling:

Forretningen betjentes paa sorenskriverens vegne af un-

dertegnede i overvær af underskrevne ved lensmanden til-

sagte vidner. Hvorda! anmeldelsen med paategninger

fremlagdes. Af boets vedkommende var tilstæde:

1, stervboenkemanden Johan Jensen som oppgav at have avlet

i lovligt ægteskab med sin afdøde kone følgende børn.

1, ældste søn Jens Johansen Knardalstrand som er død og i

ægteskab efterladt sig følgende børn:

a, ældste søn Hans Jensen omtrent 6 aar hjemme hos sin moder.

b, anden søn Johannes Jensen omtren 4 år hjemme hos sin moder.

2, anden søn Hans Johansen boende paa Fuglesang og myndig.

3, tredie søn Casper Johansen 20 aar gammel og opholdende

sig hjemme hos sin fader paa arvetomten.

4, datteren Gunnild Maria Johansdatter gift med Baltzer Hansen

Fohle plads. som værge for disse børn mødte Johan Køya

og de 2de sønner personilg men Baltzer Hansen ikke.

Enkemanden derefter paaviste til registrering:

 

1, 1 rødmalet laaeseferdigt melkeskab, 2 ort 12 s.

2, 1 blaamalet sengestæd, 1 ort.

3, 1 rødmalet firkantet skab

med skuf, 1 ort.

4, 1 rødmalet soffa, 1 ort 12 s.

5, 5 gl. stole, 16 s.

6, 1 tabulet, 6 s.

7, 2 fiskesnører, 2 ort.

8, 1 rødmalet fremskab, 1 ort.

9, 1 klædeskiste, 2 ort 12 s.

10, 1 stegepande og 5 gl. gryder, 3 ort.

11, 1 meelbøhle, 1 spd.

12, 1 liden kiste, 12 s.

13, 1 gl. saug, 4 s.

14, 1 gl. dyne, 1 par lagen, 1 pude

og 1 baaskklæde, 1 spd 2 ort 12 s.

15, 1 gl. kjelke. 8 s.

16, 2 smaløxer, 2 ort.

17, 1 gl. kram, 4 ort.

18, 1 kakkelovn, 2 spd 2 ort 12 s.

19, 1 kaffeqvern, 16 s.

                           2 spd 3 ort 2 s.

20, 1 stuebygning med fjøs belig-

gende som meldt paa Fug-

lesangs grund hvoraf svares

aarlig i grundleie til gaar-

den Fuglesangs eier 3 spd,

hvilken stuebygning taxere-

des for 50 spd.

Mer som boet tilhørende for-

sikrede de mødende det ik-

ke eier, hvorimod det skylder

til toldbetjent Bakke eller

Fuglesangs eier grundleie for

1 aar med 3 spd og til lens-

mand Nordbye i auctions-

penge omtrent 3 spd. Lens-

manden fordrede for re-

gistreringsvidnernes tilsigelse 48 s.

Med hensyn til realisation

af boets løsøre saavelsom

stuebygningen troede

vedkommende at forenes under skiftesamling om at enkeman-

den tage alt efter taxt. Da ingen havde videre at tilføie

blev forretningen hævet.

O Soelberg. Johan Jensen. Hans Johansen. Casper Johansen.

Johan Køya. De fire første med iholdt pen. Svend Dahl.

Lars Dahl.

 

Skiftet fortsetter, og skiftebehandlingen ble ikke sluttet før i 1841.

 

 

 

6Nils Bentsen Harperud

 

døpt 22.07.1792 på Nesodden av foreldre Bent Nilsen Storerud og kona Abigael Aslaksdatter. Viet 28.06.1816 i Ås med nr. 7, han var da bosatt på Tokerud i Ås, etter dette ryddet han plassen Harperud under Sønstedal hvor han døde 76 år gammel i 1867.

 

Barn:

 

Johanne Marie (nr. 3)

Andrine, f. ca. 1834, gift med tømmerarbeider Anders Andersen, de flyttet til Harperud 1859 etter morens død. Andrine var også bosatt på Engershagen i Ski, Kråkstad.

Maren, fikk 1849 en uekte datter på Harperud, Hanna Karoline Kristiansdatter (konfirmert i Drøbak 1864), Hanna Karoline var tjenestepike da hun i 1887 emigrerte til Amerika.

 

 

 

7Berthe Andreasdatter

 

døpt 12.08.1798 i Frogn av foreldre Andreas Simonsen Sønstedal og Berthe Nilsdatter. Konfirmert i Ås 20.06.1813. Hun og ektemannen ryddet plassen Harperud under foreldrenes gård Sønstedal etter vielsen i 1816, hun døde der i 1858.

 

 

 

8, Jens Hansen

 

gift 1775 i Ås med nr. 9. De het da Jens Hansen Bekk og Marthe Pedersdatter Bekk-eie.

 

Barn:

 

Johan (nr. 4)

 

 

 

9, Marthe Pedersdatter

 

 

 

10, Gunder Andersen

 

konfirmert 17 år gammel 1764 i Ås, da bosatt på Tokerud. Gift 1773 i Ås med nr. 11 og var da bosatt på Wennersgård, Død 53 år gammel i 1795 på Kvestad i Ås.

 

Barn:

 

Karen Frederikke (nr. 5)

 

 

 

11, Sofia Johannesdatter

 

døpt våren 1749 i Ås, se ellers nr. 6. Hun bodde i 1801 sammen med datteren og svigersønn på plassen Tyskland under nordre Børsum i Ås. Sofia ble da nevnt som enke og fattiglem. Hun døde i 1809 på Ø. Rustad i Ås.

 

 

12, Bent Nilsen s. Bjerke/Storerud

 

døpt 22.12.1751 på Nesodden av foreldre Nils Bentsen Fundigrud og kona Maren Jakobsdatter. Familien flyttet til s. Bjerke i Frogn hvor Bent Nilsen ble konfirmert i 1769. Hans vielse er ikke funnet, det er mulig giftermålet skjedde på Nesodden hvor det i den aktuelle periode mangler mange innførsler i kirkebøkene. Ble gårdbrukere på Storerud inntil ca. 1803, sønnen Andreas ble i 1814 konfirmert i Ås, Andreas bodde da på Økern i Frogn mens foreldrene ble oppgitt å holde til på Nesodden.

 

Barn:

 

Nils (nr. 6).

Anne Maria f. 1794 på Storerud, Nesodden.

Andreas f. 1796 på Storerud, Nesodden, på Økern i Frogn ved konfirmasjon 1814.

Maren f. 1800 på Storerud, Nesodden, død 1801 på Storerud.

 

 

 

13, Abigael Aslaksdatter

 

døpt 16.01.1768 i Kråkstad av foreldre Aslak Andersen Rullestad og kona Abigael Åsmundsdatter.

 

 

 

14, Andreas Simonsen,

 

 

 

15, Berthe Nilsdatter, s. Bjerke,

 

 

 

24+30, Nils Bentsen Fundingrud/s. Bjerke,

 

døpt 27.01.1726 på Nesodden, konfirmert i Nesodden kirke 1743, død 1793 på Bjerke i Frogn, overtok Fundingrud, flyttet så til Bjerke i Frogn hvor han ble eneeier av Søndre Bjerke. Gift med Maren Jakobsdatter Søndre Bjerke.

 

Barn:

 

Bent Nilsen Storrud (nr. 12)

Kari, døpt 15.11.1749 Nesodden (Fundingrud).

Jakob Rød

Abraham.

Hans S. Bjerke.

Nils Økern.

Berthe (nr. 15)

 

 

 

25+31, Maren Jakobsdatter, s. Bjerke,

 

 

 

26, Aslak AndersenHauger/Rullestad i Ski

 

f. 1711, gift 1756 med nr. 11. Død på Rød i Frogn 73 år gml. 1784. 

Barn:

 

Anders f. 1758 på Hauger, død 1842 på Furu.

Mari f. 1760 på Rullestad og gift 1784 eller 1787 i Ås med Abraham Nilsen Bjerke.

Hans f. 1765 på Rullestad.

Abigael (nr. 13) 1768 på Rullestad.

Kirsten f. 1769 på Rullestad.

Åsmund f. 1772 på Rullestad.

Rasmus.

 

 

27, Abigael Åsmundsdatter

 

f. 1739 eller 1743 på østre Rustad i Ås, hun ble gift for annen gang 1782 med Kristoffer Hansen Bilit i Frogn, død 1784 på Rød i frogn.

 

 

28, Simen Thorersen,

 

 

 

30+24Nils Bentsen Fundingrud/s. Bjerke,

 

døpt 27.01.1726 på Nesodden, konfirmert i Nesodden kirke 1743, død 1793 på Bjerke i Frogn, overtok Fundingrud, flyttet så til Bjerke i Frogn hvor han ble eneeier av Søndre Bjerke. Gift med Maren Jakobsdatter Søndre Bjerke.

 

Barn:

 

Bent Storrud (nr. 12)

Jakob Rød

Abraham.

Hans S. Bjerke.

Nils Økern.

Berthe (nr. 15)

 

 

31+25, Maren Jakobsdatter, s. Bjerke,  

 

 

 

48+60, Bent Torbjørnsen Fundingrud

 

Født ca 1675. Han døde 9.6.1747 på Fundingrud. Han var da 72 år, 5 mnd og noen dager gammel. Begravet 18.6.1747 ved Nesodden kirke.

 

Bent Torbjørnsen fikk skjøte på Fundingrud av major Hausmann i 1720, han drev gården til 1747 da han døde 72 år gammel. Det er ukjent hvem han var gift med.

 

Barn:

 

Johanne Bentsdatter Fundingrud ( OBS! nr.33 i Svend Tjernshaugens farsslekt).

Nils, (nr. 24 og 30),død 1793, overtok Fundingrud, flyttet så til Bjerke i Frogn hvor han ble eneeier av Søndre Bjerke. Gift med Maren Jakobsdatter Søndre Bjerke. Barn: Bent Storrud, Jakob Rød, Abraham, Hans S. Bjerke, Nils Økern og Berthe gift med Andreas Simensen Sønstedal.

Berthe, døpt 01.01.1730 Nesodden, konfirmert 1745 på Nesodden.

Kirsten, konfirmert 1736 på Nesodden, gift i Nesodden kirke 1746 med Anders Hansen Mien (Frogn).

Kari, konfirmert på Nesodden 1739.

 

 

 

50+62, Jakob Alvsen, s. Bjerke,

 

 

 

51+63, Karen Hansdatter,

 

 

 

52, Anders Aslaksen Hauger, død 1753,

 

 

 

54, Åsmund Baltzersen

 

født 26.12.1706 på Askjum i Nordby (Ås), død 27.04.1747 på Rustad i Ås, gift med nr. 23.

barn:

 

Abigael (nr. 27) f. 1739 på østre Rustad i Ås.

Baltzer f. 1742 på Rustad i Ås.

Hans f. 1743, død etter 1818. 

Siri Åsmundsdatter Rustad f. 1744.

 

 

 

55, Maren Klemetsdatter Løken

 

f. 1706, død 1746,

 

 

 

56, Thorer Thorersen d.y.

 

 

 

57, Maren Larsdatter n. Hallangen (1708-1746).

 

 

 

60+48, Bent Torbjørnsen Fundingrud

 

Født ca 1675. Han døde 9.6.1747 på Fundingrud. Han var da 72 år, 5 mnd og noen dager gammel. Begravet 18.6.1747 ved Nesodden kirke.

 

Bent Torbjørnsen fikk skjøte på Fundingrud av major Hausmann i 1720, han drev gården til 1747 da han døde 72 år gammel. Det er ukjent hvem han var gift med.

 

Barn:

 

Johanne Bentsdatter Fundingrud ( OBS! nr.33 i Svend Tjernshaugens farsslekt).

Nils, (nr. 24 og 30),død 1793, overtok Fundingrud, flyttet så til Bjerke i Frogn hvor han ble eneeier av Søndre Bjerke. Gift med Maren Jakobsdatter Søndre Bjerke. Barn: Bent Storrud, Jakob Rød, Abraham, Hans S. Bjerke, Nils Økern og Berthe gift med Andreas Simensen Sønstedal.

Berthe, døpt 01.01.1730 Nesodden, konfirmert 1745 på Nesodden.

Kirsten, konfirmert 1736 på Nesodden, gift i Nesodden kirke 1746 med Anders Hansen Mien (Frogn).

Kari, konfirmert på Nesodden 1739.

 

 

 

62+50, Jakob Alvsen, s. Bjerke,

 

 

 

63+51, Karen Hansdatter,

 

 

 

100+124, Alv Kristensen Bjerke,

 

 

 

108, Baltzer Jakobsen Holstad

 

f. 1680 på Smedbøl i Ås, død 1741 på Holstad i Ås, gift ca. 1707 med nr. 109.

 

Barn:

 

Åsmund (nr. 54).

Kristense f. 1716 på Holstad, død i april 1784 på søndre Aamodt i Skiptvet. Begravet 23.04.1784 i Skiptvet kirke.

Abigael, født på Holstad.

Anders f. 1718 på Holstad, død 1780 på Holstad.

Siri f. 1721 på Holstad, død 1803 på Røed i Frogn.

Engebret f. 1725 på Holstad, død 01.07.1761 på Skog i Skiptvet.

Halvor f. 1726 på Holstad, død 1792.

Maren f. 1728 på Holstad, død 1801.

Nils, født på Holstad, død før 1742.

Baltzer f. 17.10.1731 på Holstad, død 12.01.1789.

 

 

 

109, Abigael Åsmundsdatter Holstad

 

f. 1690 på Askjum i Nordby (Ås), død 1741 på Holstad i Ås.

 

 

 

110, Klemet Hansen (Løken Mellegård)

 

f. 1668 på Haugen i Ski, død 1737 på nordre Løken i Ski, Kråkstad, begravet 14.11.1737 i Kråkstad.

Gift med nr. 111.

 

Barn:

 

Maren (nr. 55).

 

 

 

111, Siri Rasmusdatter

 

død 1737 på Løken i Kråkstad.

 

 

 

112, Thorer Thorersen d.e.

 

 

 

113, Anne Simensdatter Holt,

 

 

 

114, Lars Jonsen N. Hallangen,

 

 

 

115, Boel Kristensdatter,

 

 

 

124+100, Alv Kristensen Bjerke,

 

 

 

200+248, Kristen Alvsen n. Bjerke,

 

 

 

216, Jakob Nilsen Smedbøl

 

f. ca. 1645 på Smedbøl i Ås, død 1727 på Smedbøl, sersjant. Gift med nr. 89.

 

Barn:

 

Baltzer (nr. 108).

 

 

 

217, Anne Engebretsdatter

 

f. ca. 1650 på Hjol i Vestby, død 1727 på Smedbøl i Ås.

 

 

 

224, Thorer Hansen Kringerud/Nord-Dal,

 

 

 

225, Berthe Hansdatter Kringerud/Nord-Dal,

 

 

 

226, Simen Olsen Holt,

 

 

 

227, Ambjørg Anoldsdatter Heer,

 

 

 

228, Jon Arnestad, Asker,

 

 

 

229, Siri Arnestad, Asker,

 

 

 

248+200, Kristen Alvsen n. Bjerke

 

 

 

448, Hans Andersen Nord-Dal/Kringerud,

 

 

 

452, Oluf Oppegård,

 

 

   

*** SLUTT ***

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net