Plassen Tjernshaugen, dens beboere og opphavet til de som bruker navnet i dag 

 

Den første familien

 

På Nesoddens vestside, mellom dagens Fjellstrand og Svestad ligger det en liten dal mellom åssidene. Ved Dalatjernet, klemt mellom tjernets østside og skogen bak, ligger stedet Tjernshaugen, opprinnelig en husmannsplass ryddet i årene rundt 1855.

 

Rundt Dalatjernet lå også plassen Graneruddalen som allerede i 1762 var etablert som husmannsplass under Granerud (ble på midten av 1800 tallet eget gårdsbruk), og plassen Beksrud under Nyborg som kom til på 1820 tallet. Oppe på åsen over Graneruddalen kom Nylenna til som husmannsplass på 1840 tallet, også den som en plass under Granerud.

Tjernshaugen må derfor være den yngste av plassene som lå omkring Dalatjern.

 

Det første husmannsparet her og trolig de som ryddet plassen, het Ole Olsen og Else Dorthea Nilsdatter Mygind.

 

Ole Olsen ble født i 1810 på en plass under Hallangen i Frogn. Senere bodde han på en plass under Digerud med foreldrene Ole Engebretsen og Else Olsdatter.

 

Ole Olsen Digerud ble gift i 1839 med gårdmannsdatteren Ingeborg Marie BentsdatterKrange. I 1845 fikk de sønnen Karl. De var da bosatt på Jaerbråten under Nesodden prestegård hvor de fikk sønnene Andreas i 1843 og Karl i 1845. Like etter har familien flyttet til Svestadlabråten (Granerudlabråten) hvor kona Ingeborg Marie døde i januar 1847. I skiftet etter henne samme år bor yngstemann Karl hos faren på Labråten mens det blir opplyst at 5 år gamle Andreas er i oppdragelse hos en Bent Høyås.

 

Fra 1848 er Ole å finne på Høybråten på Nesodden da han er nevnt som fadder flere ganger. Da han gifter seg  igjen i juli 1854 med tjenestepiken Else Dorthea Nilsdatter var de begge boatt på Høybråten. Hun var født 1817 på Bonkall i Aker som datter av Nils Mygind. Else ble konfirmert på Nesodden og flyttet litt fram og tilbake mellom Nesodden og Aker. Da hun ble konfirmert bodde hennes foreldre ved Sagene.

 

Selv om bryllupet sto i juli måned hadde de i februar fått en leiekontrakt på plassen Tjernshaugen (kalt for Kjernsbakken i dokumentet):

 

Follo pantebok 13, folie 569.

 

Nr 12 Leiecontract.

Nr 3. O.K. 1854. 24 Skl. Jeg undertegnede Andreas Bentsen leier og overdrager bruget af pladsen Kjernsbakken

kaldet, beliggende ved østerkanten af Dalskjernet til Ole Olsen og kone paa deres levetid paa efterfølgende

vilkår: delet begynder fra kjernet ved nordre kant og følger efter Fjels delet fra kjernet og til en brat aas

og siden følger gjerdet til Dals dele. 1.Skal leieren svare 6 spd aarlig skriver sex speciedaler aarlig, som skal væ-

re betalt til den 14 april hvert aar og 18 dage arbeide skriver atten arbeidsdage, 6: plovaannen og 6 i slaaten

og 6 i skuurarbeidsdager. Skal leieren begynde at svare 2 aar fra dato. 2. Skal leieren have frie brænde-

veed af stub og qvist og gjerdefang efter udvisning foruden særskildt betaling. 3. Skal leieren have

frie havn til de kreaturer som han føder paa pladsen af pladsens avling. Havn skal han have i gaar-

dens skov. Granerud nordre den 16 februar 1854. Som leier Ole Olsen. Som overdrager

Andreas Bentsen Granerud. Til vitterlighed J. Granerud. Torger Johnsen.

 

Året etter vielsen i 1854, tar dette ekteparet imot nattverden i Nesodden kirke, de er da nevnt som Ole Olsen Granerudplass og kone. Ekteparet er nesten hvert år fram til 1874 en tur til kirken for å motta nattverden.

 

I slutten av mai 1855 får Ole og Else datteren Julia Mathilde på Granerudeie.

 

Sønnene fra Ole`s første ekteskap, Andreas og Karl ble konfirmert i 1858 og 1859, bostedet ved konfirmasjonen står ikke oppført, men antagelig bor de da begge på Tjernshaugen.

 

Ved folketellingen i 1865 er Ole Olsen oppgitt som husmann med jord og tømmermann. Han bor da i Tjernshaugen sammen med kona Else og sønnen Karl fra første ekteskap, som da er 21 år og matros. Ole og Elses felles datter Julia er da blitt 11 år.

Andreas, eldste sønn fra Oles første ekteskap, er trolig tjenestegutten på Granerud ved samme navn.

 

Hvor det senere ble av Andreas og Karl er ukjent.

 

Datteren Julia Mathilde konfirmeres i 1869 og blir innført som Julie Mathilde Tjernshaugen da hun i 1874 mottar nattverden i Nesodden kirke. Året etter er hun å finne som tjenestepike hos egyptolog Liebleins familie i Oscarsgate i Kristiania. I 1883 er hun tilbake på Tjernshaugen. Da hun er fadder i en dåp på naboplassen Beksrud. Julie ble senere i 1884 gift med gårdbruker Olaus Krange på Mellom-Granerud.

 

Ved folketellingen 1875 bor Ole og Else bor fremdeles på Tjernshaugen. Datteren Julie er i tjeneste i Kristiania. Hvor sønnene Andreas og Karl befinner seg er ukjent.

 

Nå har de  boende hos seg fosterdatteren Anette Nilsen fra Kristiania, født i 1864 og som er et av de tre barna til fabrikkarbeider Nils Mygind ved Hjula veveri. Han var i 1875 blitt enkemann og alene med barna. Det er sannsynlig at han var en bror av Else Nilsdatter og dermed Anettes onkel.

 

Anette ble konfirmert 1879 i Nesodden kirke, i 1884 emigrerte hun til Amerika.

 

Husmannen Ole Olsen Tjernshaugen døde i november 1882. Da datteren Julie ble gift med OlausKrange på Mellom-Granerud, flyttet nok moren og enken Else Nilsdatter med dit.

Else Nilsdatter døde på Nord-Granerud i 1892 (eiendomsforhold og slekt vedrørende Granerudgårdene, se Berners: Nesodden Herred).

 

Før delen som omhandler den første familien på plassen Tjernshaugen avsluttes, kan det nevnes at Ole Olsens første kone Ingeborg Marie BentsdatterKrange, var datter av gårdbruker Bent Kristensen Krange og bror av Hans Bentsen Krange. Sistnevnte ble gift med Karen OlsdatterBeksrud, datter av Ole Alexandersen og Anne HansdatterBeksrud.

 

Hans Bentsen Krange og Karen Olsdatter var foreldre til en datter, Anne Emilie. Hun ble gift med Karl Svendsen Høybråten og de igjen var foreldrene til Svend Ingvald Tjernshaugen.

Dette  kan man  lese om mot slutten av historien.

 

 

Nye folk på stedet, navnet Klypen oppstår som navn på plassen.

 

I 1880 årene ble Mellom- Granerud delt og Tjernshaugen fulgte med til Nord-Granerud

 

Som beskrevet over, bodde enken Else og datteren Julie fortsatt på Tjernshaugen i 1883. Året etter flyttet de til Granerud ( mellom eller nordre).

Dette året (1883) var det kommet til en annen person som bor på plassen sammen Julie og moren. Han het Ole Nilsen Digerud,  var enkemann, og var sammen med Julie, en av fadderne til en dåp i Beksrud. Denne dåpsinnførselen er den eneste kilden som viser at han har vært bosatt på Tjernshaugen.

Han var opprinnelig fra Digerud i Frogn, men hadde også i mange år før dette vært husmann og fisker i Granerudstøen hvor han var gift med Helle Birgitte Iversdatter, datter av Iver Granerud.

Hvor lenge han ble boende på Tjernshaugen vites ikke, men fra 1887 til etter 1900 var han bosatt på Grøstadstrand.

 

Etter 1883 er det ukjent hvem som bodde på Tjernshaugen før det i 1887 dukker opp en Karl Johansen Tjernshaugen som fadder i dåpen til et av Julie Olsdatters barn på Nordre Granerud.

Hvem denne Karl Johansen var, og hvor lenge han bodde på stedet er ukjent.

 

I 1889 gifter det seg et par i Nesodden kirke som bosetter seg på Tjernshaugen for noen få år. Det er denne familien som bruker navnet ”Klypen” på plassen i stedet for Tjernshaugen.

Ekteparet var sjømann Andreas Johansen og Petra Sofie Hansdatter.

Andreas var født i 1853 i Kirkeviken, selv om det ved vielsen var opplyst at han var født på plassen Holen under nedre Røer. Dit flyttet han med foreldrene Johan Andersen og Johanne Marie Johannesdatter noen år etter.

 Petra Sofie var født i 1864 på Karlstad, datter av gårdbruker Hans Peter Nilsen Karlstad og Cecilia Dorthea Iversdatter som igjen var datter av gårdbruker Iver Granerud.

 

Året etter vielsen, i 1890, får de sønnen Johan Henry på Tjernshaugen.

I 1891 er det folketelling og Andreas benevnes da som husmann, isarbeider og bruker av jord.

Sammen med kona Petra Sofie og sønnen Johan Henry, bor også Andreas’ mor Johanne Marie. Hun deltar i husarbeidet på Tjernshaugen og arbeider tildels med vask og husarbeid rundt på gårdene. Hele familien kaller seg nå for Klypen. Tjenestepiken og barnepiken Maren Hansdatter er også bosatt på Tjernshaugen dette året.

 

Andreas og Petra Sofie får så i 1893 enda en sønn, Fredrik Martinius.

 

Året etter er de flyttet fra Tjernshaugen til Urianstadbråten. Senere flytter de videre til Smedsrud under Røer, Oksvald og Berger skole. De skal visstnok også ha bodd en periode på Myra.

 

I perioden 1894-97 er det ukjent hvem som har vært bosatt på Tjernshaugen.

 

 

Den nåværende slekten kommer til Tjernshaugen og Beksrud

 

Rundt 1897 kommer det flyttende til Tjernshaugen en familie fra plassen Kvistemyr under Graneruddalen.

Det er skomakeren Martinius Hansen med kona Karoline Amalie (Malla) og flere barn.

 

Martinius var opprinnelig husmannsgutt fra Skuterud i Frogn. Mallakom  fra plassen Bråten under Fuglesang ved Brevik i Frogn.

 

Etter at de 1872 ble gift i Frogn kirke, har de bodd forskjellige steder. Ved vielsen bodde de begge på Garder. Fra 1877 til ca. 1885 var de bosatt på Johnsrud under Flateby, og fra ca. 1885 til ca. 1896/97 i Kvistemyr under Graneruddalen.

 

Ved folketellingen i 1891 nevnes ikke Martinius som husmann i Kvistemyr, men som skomaker for egen regning, isarbeider og forpagter og bruker av litt jord.

 

Som nevnt kom familien til Tjernshaugen omkring 1897, og Martinius fikk skjøte på plassen av Olaus Granerud i 1901.

 

Før Martinius og Malla kom til Tjernshaugen hadde de fått barna:

 

Hanna Karoline f. 1872 på Garder i Frogn

Hans f. 1873 på Nordre Garder i Frogn

Thea f. 1876 på Nordre Garder i Frogn

Karl Johan f. 1878 på Johnsrud

Mathilde Charlotte f. 1880 på Johnsrud

Karen Elise f. 1882 på Johnsrud

Magda Alida f. 1884 på Johnsrud

Lina Josefina f. 1887 i Kvistemyr

Anne Marie f. 1890 i Kvistemyr, død 1890

 

Deres eldste datter Hanna, hadde vært pleiedatter på Nordre Garder i Frogn. Hun ble innsatt som universalarving av pleieforeldrene Torkel Olsen og Karen Jonsdatter og arvet denne gården. Hun ble gift med Karl Hansen Krange fra søndre Krange. Hun skjøtet Nordre Garder til Hans Huseby i 1947. Det er lite trolig at Hanna noen gang bodde på Tjernshaugen.

 

Hans, bodde i 1900 sammen med søsteren Lina og foreldrene på Tjernshaugen. Hans drev da som fisker. Da han ble gift i 1904, var hans bosted oppgitt til å være Spro og var isarbeider av yrke. Hans kone var Klara Josefine Kristoffersen f. 1877 i Kavringstrand, datter av båtbygger Kristoffer Nilsen som tidligere hadde bodd på Svestadlabråten.

Hans må ha overtatt Beksrud, for det var han som i 1908 skjøtet eiendommen over til broren Karl Johan Martiniusen, bedre kjent under navnet Johan Beksrud.

 

Thea ble gift med gråstensmurer Johan Anton Iversen og bosatte seg i Drøbak hvor hun døde i 1928.

 

Karl Johan bodde på Tjernshaugen da han i 1908 ble gift med Elise Karlsdatter fra Høybråten. Samme år overtok han Beksrud av broren. Johan og Elise Beksrud fikk barna Harald, Reidar og Ingrid.

 

Mathilde Charlotte, gift med en Henriksen og bosatt i Claus Riis gt. i Oslo. Da søsteren Lina ble viet i Sagene kirke i januar 1910 var Linas bosted oppgitt å være Claus Riis gt.7. Da deres far Bernt Martinius Tjernshaugen døde i 1925 ble det oppgitt at Mathilde Henriksen var bosatt i Claus Riis gt.

 

Karen Elise, ukjent skjebne.

 

MagdaAlida. I 1908, omtrent en måned før broren Karl Johans giftermål med Elise Karlsdatter, gifter MagdaAlida seg med Elises bror, Svend Ingvald Høybråten. Svend og Magda bosetter seg med hennes foreldre på Tjernshaugen. I januar 1909 får de et dødfødt barn og Magda dør i barselseng.

 

Lina Josefine arbeider som tjenestepike i Kristiania i 1909. Den 2 januar 1910 gifter hun seg i Sagene kirke med enkemannen etter sin døde søster, dagarbeider Svend Ingvald Karlsen. Hun er fortsatt tjenestepike i byen da hun den 4 januar året etter føder deres første sønn Karl Martinius. Han blir døpt 12 januar 1910. Senere samme år har de flyttet til Tjernshaugen, og er etter det kjent som Svend og Lina Tjernshaugen.

 

Svend får skjøte på Tjernshaugen av svigerfaren Martinius i 1917.

 

Svigerforeldrene, skomaker, isarbeider, småbruker m.m. Martinius Hansen og kona Malla døde på Tjernshaugen i heholdsvis 1925 og 1938.

 

Svend og Lina Tjernshaugen er opphavet til alle som bruker Tjernshaugen som etternavn i dag, han kom til plassen i 1909, men hadde en svak forbindelse til plassen fra før da hans bestefars søster var Ingeborg Marie Bentsdatter, den første kona til Ole Olsen Tjernshaugen. Hun rakk ikke å bo på stedet, men deres sønner Andreas og Karl Olsen gjorde det, og de var Svend Tjernshaugens onkeler.

 

Svend og Lina hadde barna:

 

Karl Martinius f. 1910

Sverre Ingvald f. 1911

Håkon f. 1913

Einar f. 1915, død 1915

Arne f. 1916

Leif f. 1918

Gunnar f. 1920

Randi f. 1929

 

En del av slekten bor fortsatt på Tjernshaugen.

 

 

Kilder:

Kirkebøker og folketellinger for Nesodden Frogn og Aker

Muntlige kilder: Karl Tjernshaugen f. 1910

Myckland: Gårdshistorien for Frogn

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net