1907 -  

 

 

Aar 1907 den 9de februar blev ræt,

sat paa Fjeldstrand  i Nesodden, administreret af sorenskrive-

rens edsv. fuldmægtig i overvær af vidner

 

Hvorda ! Foretages Arrestforretning i Feldspat

tilhørende ingeniør Rudolf Krum i Kristiania.

For rekvirentene Nicolai Gullerud, Carl S. Heltzen, Karl

Krange, Torvald Høibraaten, Olaus Granerud, Hans Karlstad,

Jørgen Dalen, Nils Dammyren, Hans A. Nyborg, Otto Gra-

nerud, Sven Karlsen og A. G. Moe mødte i flg. irette-

lagt fuldmagt af 4 d. m. Olaves Granerud.

Debitor var ikke tilstede.

 

Rekvirenternes fuldmægtig O. Granerud forklarte, at samt-

lige rekvirenter havde penge tilgode af ovennævnte ingeniør

Krum i anledning af dennes fræmdrift af feldspat fra

Sefjeld til Fjeldstrand. Fordringen skrev sig dels fra arbeids-

kjøring, dels fra dagsarbeide, som nedenstaaende speci-

fikation udviser.

 

For forretningen og dens følger stillede samtlige re-

kvirenter sig iflg. irettelagte skrivelse solidarisk ansvarlige.

Hvilken sikkerhed af rætten blev godtaget.

Angaaende bevis for fordringen oplyste den for rekvirenterne

mødende fuldmægtig, at der ingen skriftlige kontrakter

forelaa mellem debitor og rekvirenterne.

Fra disse itettelagdws et dokument, hvor de selv havde paa-

ført sine navn og sit tilgodehavende hos debitor.

Til gjenstand for arresten paaviste rekvirenten en feldspat-

haug beliggende ved stranden lige i nord for Fjeldstrand

dampskibsbrygge.

 

Derefter foretoges saadan beregning:

 

a) Hovedstol:

 

Rekvirenternes tilgodehavende:

 

1

Nikolai Gullerud

for kjøring

Kr. 25.00

2

Carl S. Heltzen

for træmaterialier

08.00

3

Karl Krange

for kjøring

09.00

4

Torvald Høibraaten

for arbeide

11.75

5

samme

akkordarbeide

02.50

6

Olaus Granerud

kjøring

32.00

7

samme

leie af bord

05.00

8

Jørgen Dalen

kjøring

20.00

9

Nils A. Dammyren

akkordarbeide

02.50

10

samme

rest paa dagarb.

00.75

11

Hans A. Nyborg

strandleie

15.00

12

Otto Granerud

dagarbeide

11.87

13

samme

akkordarbeide

02.50

14

Sven Karlsen

akkord

02.50

15

A. G. Moe

arbeide m. v.

07.50

16

Hans H. Karlstad

arbeide

11.75

 

                                                                                                                           Kr. 167.62

 

b) Omkostninger og eventuelle renter reserveres.

c) Rekvirenten for møde ... Kr. 02.00

d) Statskassens salær ...          04.00

e) Vidnegodtgjørelse ...            01.50

                                            175.22

 

Herfor tages udlæg i den ovenfor nævnte haug feld-

spat.

 

Derpaa afsagdes saadan beslutning:

De ovenfor nævnte rekvirenter gives herved paa fælles ansvar

og risiko rettens beslag og arrest – enten for sit oven-

for anførte tilgodehavende – i den nævnte haug med

feldspat tilhørende ingeniør Rudolf Krum, Kristiania,

for deres samlede tilgodehavende med omkostninger Kr.

175.22 foruden reserverede omkostninger og eventuelle renter.

           Vidnerne havde intet at bemærke.

                                  Retten hævet.

Hersleb Birkeland.        Olaf Hansen.

           edsv.                Aksel Hansen.

 

 

Aar 1907 den 15de marts blev ret sat paa

Fjeldstrand i Nesodden, administreret af kst. so-

renskriver Birkeland i overvær af vidner,

 

Hvorda ! foretages arrestforretning i feldspat,

tilhørende ingeniør Rudolf Krum i Kristiania

For rekvirenterne Nicolai Gullerud, Carl

S. Heltzen, Karl Krange, Torvald Høibraaten, Olaus

Granerud, Hans Karlstad, Jørgen Dalen, Nils Dam-

myren, Hans A. Nyborg, Otto Granerud, Sven Karlsen

og A. G. Moe mødte ifølge irettelagt fuldmagt

af 4. f. m. Olaves Granerud.

Debitor ikke tilstede.

 

Den af rekvirenterne fremmødte O. Granerud

forklarte, at samtlige rekvirenter havde penge til-

gode af ovennævnte ingeniør Krum i anledning af

dennes fremdrift af feldspat fra Sefjeld til

Fjeldstrand; fordringen skrev sig dels fra arbeids-

kjøring, dels fra almindeligt dagarbeide og dels fra

levering af bord og træmaterialier, som nedenstaa-

ende specifikation udviser.

 

For forretningen og dens følger stillede samtlige

rekvirenter sig ifølge irettelagt skrivelse af 28.

januar d. a. solidarisk ansvarlige, hvilken sikkerhed

af retten blev godtaget.

 

Angaaende bevis for fordringen oplyste den frem-

møtte af rekvirenterne, at der ingen skriftlige

kontrakkter forelaa mellem debitor og rekvirenterne.

Fra disse irettelagdes et dokument, hvorpaa de selv

havde paaført sine navne og sit tilgodehavende.

Til gjenstand for arresten paaviste rekvirenten en

feldspathaug, beliggende ved stranden lige i nord

for Fjeldstrand dampskibsbrygge.

 

Derefter foretoges saadan beregning.:

 

a) Hovedstol: rekvirenternes tilgodehavende:

 

1

Nicolai Gullerud

for kjøring

Kr. 25.00

2

Carl S. Heltzen

for træmaterialier

08.00

3

Karl Krange

kjøring

09.00

4

Thv. Høibraaten

for arbeide

11.75

5

samme

akkordarbeide

02.50

6

Olaus Granerud

kjøring

32.00

7

samme

for leie af bord

05.00

8

Jørgen Dalen

for kjøring

20.00

9

Nils A. Dammyren

for akkordarbeide

02.50

10

samme

for rest paa dagarb.

00.75

11

Hans A. Nyborg

for strandleie

15.00

12

Otto Granerud

for dagarbeide

11.87

13

samme

for akkordarbeide

02.50

14

Sven Karlsen

for akkord

02.50

15

A. G. Moe

for arbeide m. v.

07.50

16

Hans H. Karlstad

for arbeide

11.75

 

                                                                                                                           Kr. 167.62

 

 

b) Omkostninger og eventuelle renter reserveres.

c) Rekvirenten for møde ... Kr. 02.00

d) Statskassens salær ...          04.00

e) Vidnegodtgjørelse ...            01.60

                               Sum Kr. 175.22

 

Herfor blev udlæg taget i den ovenfor nævnte

haug feldspat.

 

Derpaa afsagdes saadan beslutning:

 

De ovenfor nævnte rekvirenter Nicolai Gullerud,

Carl S. Heltzen, Karl Krange, Thv. Høibraaten, Olaus

Granerud, Hans Karlstad, Jørgen Dalen, Nils Dam-

myren, Hans A. Nyborg, Otto Granerud, Sven

Karlsen og A. G. Moe gives paa fælles an-

svar og risiko rettens arrest og beslag – en-

hver for sit ovenfor specificerede tilgodehavende

i den nævnte haug med feldspat paa Fjeldstrand

i Nesodden, tilhørende ingeniør Rudolf Krum i

Kristiania, for deres tilgodehavende

med omkostninger Kr. 175.22, foruden

reserverede omkostninger og eventuelle renter.

                     Retten hævet.

                     Hersleb Birkeland, kst.

                     Olaf Hansen.

                     Aksel Hansen.

 

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0017), 1900-1909, folio 344b, 345b, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/40259/348/

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net