1888 -  

 

 

 

Aar 1888 den 7 Februar blev Extraret sat på Gar-

den Degerud i Frons Sogn i Halvor Paulsens Hus. Retten

administreredes af Sorenskriveren og medbetjentes af de for-

hen edtagne Lagrettesmænd Gårdbrugerne Andreas Mikalsen

Holt og Andreas Hansen Holtbråten.

 

Hvorda:

 

blev foretaget Forhør over Anton Gulbrandsen og Anton An-

dreassen.

Administrator fremlagde 1, Forhørsindkaldelsen og

2, Skr. fra Halvor Degerud til Lensmand Stub af 7 f. M. med

Påtegninger.

Som 1ste Dep. fremstod Halvor Digeruds Tjeneste-

dreng Lauritz Kristiansen, 20 Aar gl., og forklarede, at han

ifjor Vinter en Søndag efter Kristiania Marked – Dep. kan

ikke nærmere angive Tiden – var sammen med de An-

gjældende Anton Gulbrandsen og Anton Andreassen samt 2

andre Personer nemlig sidstnævntes yngre Broder Emil og

Drengen Kristian, der er hos Anton og Emil Andreassens

Forældre på Pladsen Sollid under Halvor Paulsens Gard

Degerud, i Drengestuen hersteds, hvor der blev drukket

Brændevin, hvormed Anton Andreassen trakterede, og hvoraf

de alle bleve noget beskjænkede. Dep. og de to Angj. gik derefter

nedover Veien for at gå til søndre Hallangen, hvor man

vidste, at der om Aftenen skulde spilles Kort. Dep. betænkte

sig imidlertid, da man havde gået et stykke, og vendte tilbage

hertil Gården, efterat han havde taget Afsked med sin

Broder Ole Kristian Kristiansen, der boede i Bollesundet og

arbeidede på Kaholmen, og som også havde om Eftermiddagen

været i Drengestuen hersteds sammen med de andre. De Angj. kom

imidlertid efter Dep. ind i Kjøkkenet hersteds, hvor Anton Andreas-

sen, da Dep. på hans Opfordring havde vægret sig for at blive med til

søndre Hallangen, tog fat på Dep. og kastede ham under Bordet og

spændte Dep. såvidt erindres, i Hovedet. Dep. erindrer ikke, at

han også blev slået. Ved de af Anton Andreassen forøvede

Voldsomheder tog de tilstedeværende Tjenestepiger fat i Anton og

holdt ham mod Væggen, såat Dep. fik komme fra Angj. og ud

af Kjøkkenet. Da Dep. imidlertid atter kom ind i Kjøkkenet

tog Anton Andreassen påny fat i Dep. og kastede Dep. overende

på Kjøkkengulvet; men blev der da ikke forøvet yderligere

Voldsomheder, idet Tjenestepigerne også nu tog fat i og holdt Angj.

såat Dep. atter kom ud af Kjøkkenet og løb ned til Nabogården,

hvor han kom ind i Drengestuen. Anton Andreassen løb efter

Dep., men blev ved Halvor Degeruds Hjemkomst i samme Øie-

blik hindret i yderligere at antaste Dep. Anton Gulbrandsen

øvede ikke nogen Vold på Dep., uagtet han også var op-

bragt over, at Dep. ikke vilde følge med til søndre Hallangen og

slog i Kjøkkenbordet. Nogle Dager senere vare de Angj. en

Søndag Eftermiddag, da Halvor Degerud også var fraværende,

atter her og vilde have Dep., der opholdt sig her i Stuen, ud for,

som de sagde, at prygle Dep. Anton Andreassen Sollid, der

var beskjænket, slog engang stående på Trappen efter

Dep,. der stod i Gangen, men rammede ham ikke, og fik Dep.

da Porten eller Gangdøren lukket. Senere have de de Angj. ikke

opført sig fornærmeligt mod Dep., der flere Gange hr været

sammen med dem i Venskabelighed. Da de Angj. skal have

forøvet Spektakler her på Gården 1ste Juledag, var Dep. i

Besøg hjemme i Spydeberg. Med Hensyn til disse Spektakler

ønsker Dep. Anton Sollid straffet for de af ham på Dep.

øvede Voldsomheder. – Oplæst og vedtaget.

 

Som 2den Dep. fremstod Gårdbruger Halvor

Degerud, henved 70 Aar gl., og henholdt sig til sin Klage, hvad

angår de Angj.`s Forhold afvigte Julefags Aften, på det nær,

at det formentlig ikke var så længe som 3 à 4 Timer, de Angj.

holdt sig udenfor Huset og hindrede Dep. og hans Budeie i

at komme ud for at stelle i Stald og Fjøs. Da Spektaklene

begyndte vare de Lygter tændte. hvormed Dep. og Budeien

skulde gå ned i Stald og Fjøs. Der var ikke andre Folk ved

leiligheden ude her i Huset med Dep., de 2 Tjenestepiger,

en hos Dep. værende liden 10 Aars gl. Gut Oscar Martinsen

samt Angj. Anton Sollids Broder Emil, der tjener hos Dep.

Denne råbte ud til de Angj., at de skulde være rolige, udenat

det hjælpte noget. Dep. ved ikke Grunden til, at de Angj.

holdt Spektaklerne. De vare formentlig beskjænkede. Den på

Sollid værende Dreng Kristian var også udenfor Huset ved

Leiligheden, men deltog formentlig ikke i Spektaklerne. Op-

læst og vedtaget.

 

Som 3die Dep. fremstod Sømand Ole Anton Andreassen,

Søn af Husmand Andreas Sollid og Hustru, 20 Aar gl., og efter angivende aldrig

forhen straffet eller tiltalt for nogen Lovovertrædelse.

På Examination erkjender Dep., at han en Søndag ifjor

Vinter efter Kristiania Markedstid, da Dep. her på Gården

havde trakteret med Brændevin, inde i Kjøkkenet kastede

1ste Dep. overende på Gulvet, efterat 1ste Dep. havde vægret

sig for at blive med Dep. og Anton Gulbrandsen til søndre Hal-

langen. Dep. øvede disse Voldsomheder, fordi Dep. havde

imod 1ste Dep. i Anledning af, at han havde været slem mod

og slået Dep.`s yngre Broder Emil under dennes Tjeneste

hersteds, og at 1ste Dep. engang havde afsagt Dep. med

Livet en Søndag Eftermiddag, da Dep. havde stået her på

Gardspladsen og talt med Tjenestepigen Helene. Dep. be-

nægter, at han ved den omhandlede Leilighed slog eller

spændte 1ste Dep. Videre forklarer Dep., at han afvigte

Juledags Aften var med Anton Gulbrandsen og Kristian

Hansen her udenfor Huset for at få Dep.`s Broder Emil

i Tale, hvorom Anton Gulbrandsen ved Ankomsten bad

Halvor Degerud. Emil kom også ud og opholdt sig med de

3 andre udenfor Huset en 20 Minutters Tid, hvorunder

der, såvidt Dep. erfarede, ikke blev øvet Alarm eller Spek-

takler. Ialfald blev sådant ikke forøvet af Dep., Kristian

og Emil. Dep. og Anton Gulbrandsen var lidt beskjænkede,

efterat have drukket noget af Brændevin, de havde kjøbt til Jul. – Op-

læst og vedtaget.

 

Atter fremstod 1ste Dep., der benægter, at han har

været slem mod sin Medtjener Emil Andreassen, der nu

har tjent her sammen med Dep. i henved 3 Aar. Dep. for-

klarer, at han en Søndag før den omforklarede Begivenhed i

Kjøkkenet her på Gården var i Ordklammeri med 3die Dep.,

og at denne herunder, stående udenfor Trappen med nogle

Kammerater, opfordrede Dep., der stod i Gangdøren, til

at komme ud og truede ham med Prygl, hvorefter Dep.,

der ikke gik ud fra Gangen, udlod sig med, at han, om han

vilde, skulde slå 3die Dep. ihjæl eller noget lige.

 

Som 4de Dep. fremstod Drengen Kristian Hansen, 15 Aar

gl., boende hos Husmand Andreas Sollid. Dep. forklarer,

at han sidste Juledgs Eftermiddag, var sammen med 3die

Dep., Anton Gulbrandsen, og Emil Andreassen i Drengestuen hos

Andreas Degerud. Efterat Emil iforveien var gået hjem

her til gården, gik også 3die Dep., Anton Gulbrandsen og Dep.

herop for at få Emil i Tale. Dep. blev her kun en 10 Minutters

Tid, før han gik hjem alene til Sollid. I dette Tidsrum, hvori

Emil ikke kom ud, blev der ikke, såvidt Dep. kunde skjønne,

holdt nogen støi. Dep., der var lidt beskjænket, erindrer ikke,

at der blev gjort nogen Anstalt for at få Emil ud. Dep., der

lagde sig straks efter Hjemkomsten, ved ikke, hvor længe efter

3die dep. kom hjem. – oplæst og vedtaget.

 

Som 5te Dep. fremstod Tjenestepige hos Halvor Degerud Helene Enge-

bretsdtr., 40 Aar gl., og forklarede, at de Angj. afvigte Juledags

Aften øvede Spektakler udenfor huset her fra Kl. omtrent

5 ½ til henimod 8, idet de herunder slog hårdt mod Træværket i Vin-

duerne og mod Porten til Gangen samt larmede med

Kjælderlemmen, som de flere Gange havde op og lod falde ned. Førend

de begyndte med disse Spektakler, klappede de i Hænderne udenfor

Vinduerne, hvorhos de forlangte at få Emil ud. Emil blev også en,

om ikke to, Gange sluppet ud af Halvor Degerud, og så Dep., at en

af de Angj. ved denne Leilighed greb efter Halvors Kjoleslag. På

Grund af de Angj.`s støiende og voldsomme Adfærd turde ikke

Halvor og Budeien, Karen, gå ud af Huset hen til Stald og Fjøs.

En Gang sagde Anton Gulbrandsen, at han havde lov til at snakke med, hvem

han vilde, indtil Kl. 10, og at han skulde slå Vinduerne ud,

hvis man ikke lukkede op. De Angj. have også tidligere

i Høst om Søndagsaftenerne holdt Støi her udenfor Huset, idet

de have skreget og slået i Væggene med store Staurer. – Oplæst

og vedtaget.

 

Som 6te Dep. fremstod Pigen Karen Helene Hansdtr., Budeie

her på Gården, omtr. 60 Aar gl., og forklarede sig om de

Juledagsaften stedfundne Spektakler overensstemmende med 5te Dep., dog med det

Udsagn, at hun, efter en Tid at have været bange for at gå

ned i Fjøset, endelig gik der ned til Kreaturerne formentlig

Kl. 7 ½ , medens Halvor fremdeles ikke turde gå ud af

Huset til Stalden for at stelle for Hestene. Da Dep. Kl. vel

8 kom ud af Fjøset, var de Angj. ikke mere at se. – Oplæst

og vedtaget.

 

Som 7de Dep. fremstod Anton Gulbrandsen, i Tjeneste

hos Gårdbruger Andreas Degerud, 22 år gl., og efter Angivende

aldrig forhen straffet eller tiltalt for nogen Lovovertrædelse.

Efterat Dep. er foreholdt 5te og 6te Dep,`s Forklaring, benægter Dep.,

at han har øvet nogen sådan Støi eller Spektakel som af

5te og 6te Dep. forklaret. Han benægter også, at han har erfaret

at 3die Dep., øvede nogen Alarm. Endvidere benægter Dep., at han

er fremkommet med den af 5te Dep.`omforklarede Udtalelse

og Trudsel. Dep. forklarer på Foranledning, at han og 3die Dep.

gik herop i Følge med 4de Dep., for at få 3die Dep.`s Broder Emil

med sig ned til Sollid. Kristian, 4de Dep., gik snart sin Vei til

Sollid, førend Emil kom ud, hvorefter Dep. straks gik hjem for

at efter Opfordring ved Råb fra den nærliggende Nabogård

at binde en Hest, der tilhørte en Gjæst og som havde slidt

sig løs i Fjøset, hvor den var indsat. Kl. var formentlig da

omtr. 6 ½ , og senere var Dep. hjemme om Aftenen.

 

3die og 7de Dep. blev derefter konfronterede med 2den,

5te og 6te Dep., under hvilken Konfrontation 2den, 5te og 6te Dep.

fastholdt sine Forklaringer, medens de Angj. vedblev sine Be-

nægtelser.

 

Forhøret blev derefter sluttet.

Lagrettet havde på Tilspørgende intet at bemærke ved

det Forhandlede eller Protokollerede.

Retten hævet.

 

H. P. Lund.     Andreas M. Holt.     Andreas Hansen Holt.

 

 

                           ***

 

Aar 1888 den 3die Mai blev Extraret sat på Går-

den Degerud i Fron. Retten administreredes af

Sorenskriverens edsvorne Fuldmægtig og medbetjentes

af de forhen edfæstede Lagrettesmænd Gårdbrugerne Karl

Larsen Gulbjørnerud og Thor Johansen Gulbjørnerud.

 

Hvor da:

 

blev foretaget ny Sag: Politiaktor mod Anton Gulbrand-

sen og Ole Anton Andreassen.

Administrator fremlagde 1, Forhørsakt med På-

tegninger, hvoriblandt Mulktforelæg af 27de Marts d. A. og 2, Politi-

stævning med Påtegn. i berammet og forkyndt Stand.

Tiltalte No. 1 var i Retten tilstede, derimod ikke No. 2.

For Politiaktor mødte Advokat Platou ved Cand. jur.

Bugge og bemærkede, at han ikke fandt at Sagen burde frem-

mes for Tiltalte No. 2`s vedkommende, eftersom Stæv-

ningen sees ikke at være forkyndt for denne Tiltalte

personlig, men for hans Fader, efterat Tiltalte allerede

forladt sit Hjem. Komp. begjærede altså Sagen fremmet for

Tiltalte No. 1 og udsat for Tiltalte No. 2.

 

Fremstod Tiltalte Anton Gulbrandsen og meddelte på

Foranledning, at han Søndag sidstleden talte med Ole Anton

Andreassen på Sollid, hvor da denne fortalte, at han havde

fået personlig Melding gjennem sin Fader om Sagens Foreta-

gelse idag og at det var hans Agt at møde, idet han vilde

Reise med Skibet «Farmanden» fra Kristiania imorges.

Politiaktor tilførte, at han reiste ud med nævnte

Skib imorges og at Angj. altså måtte have været her nu, om

det var hans Agt at møde.

Aktor fandt efter det af Tiltalte No. 1 nu oplyste,

at Tiltalte No. 2 havde fået lovlig Varsel, og måtte

derfor nu påstå Sagen fremmet for begge de Tiltaltes

vedkommende.

Administrator skal i den Anledning bemærke, at

man vistnok har Angj. No. 2 Erkjendelse for modtaget

Varsel, men, da det er på det Uvisse, hvorvidt

Vedk. er af gyldig Aarsag eller ikke, eragtes:

Sagen bliver at fremme for Tiltalte No. 1, medens den

bliver at udsætte for Tiltalte No. 2.

 

De indkaldede Vidner blev derpå forbererede til

Afgivelse af edeligt Vidneprov, idet de foreholdtes

Edens Betydning og Straffen for Mened.

 

På Foranledning af Administrator erklærede Til-

talte Anton Gulbrandsen sig fremdeles uvillig til at ved-

tage den ham af Aktor ilagte Mulkt.

 

Tiltalte No. 2`s fader Andreas Andersen fremstod og forklarer

paa foranledning, at han efter stevningens forkyndelse sendte bud til

sin søn ind til byen, hvorpaa denne kom ud til Sollie søndag,

og erklærede han da at ville møde paa Degerud idag. Det

skib, hvormed sønnen er forhyret, ligger for tiden ved Akers

mekaniske Værksted under reparation. Skibets navn er

«Karl Gustav», kaptein Basberg.

 

Som 1ste Vidne fremstod forhørets 2den Deponent gaardbruger

Halvor Degerud, som henholdt sig til sin under forhøret givne

forklaring, hvilken tilligemed hans skrivelse af 7de januar dette

aar til Lensmand Stub blev ham forelæst. Vidnet tilføier

paa foranledning, at han, da han gik ud for at tale u-

rostifterne til rette, blev modtaget med skjælsord samt den

tidligere omtalte bemærkning af Anton Gulbrandsen:

Jeg har lov til at tale med hvem jeg vil til klokken

10. Da vidnet senere var gået ind i huset igjen,

hørte han og gjenkjendte, saalænge spektaklene va-

rede, begge de tiltaltes stemmer. Vidnet berigtiger paa

foranledning sin forklaring derhen, at det nærmest var

trudsler og ikke skjælsord, de tiltalte brugte. De tiltaltes

Opførsel var i det hele saa støiende og brutal, at

vidnet med de øvrige i huset indeværende personer

gjentagende frygtede for, at gadedøren skulde blive Opbrudt.

Oplæst og vedtaget.

 

Fremstod som 2det Vidne forhørets 5te Dep. Helene Enge-

bretsdatter og forklarede, at da de tiltalte ved sin an-

komst her til gaarden forlangte at faa Emil i tale, blev

denne straks sluppet ud og kom efter en kort stunds

forløb ind igjen. Det hengik henimod ½ times tid, hvori

spektaklene fremdeles vedvarede, førend Emil atter

blev sluppet ud paa gaarden. Vidnet forklarer videre,

at spektaklene næmlig som tidligere forklaret bestod i

slag i vægge og Døre samt banken paa vinduerne.

Vidnet henholder sig forøvrigt til sin forhørsforklaring, der

blev hende forelæst. – Oplæst og vedtaget.

 

Fremstod som 3die Vidne forhørets 6 Dep. som henholdt

sig til sin forhørsforklaring der blev hende forelæst og

forøvrigt var enig i det af foregaaende vidne forklarede.

Oplæst og vedtaget.

 

Som 4de Vidne fremstod tjenestegut Anton Juliussen,

16 ½ Aar gammel, og forklarede, at han

første Juledag og nat til

2den dag var i besøg her paa gaarden, samt at han

indtil sidstleden vinterdag har tjent hos Halvor De-

gerud i omkring 1 Aars tid. Vidnet forklarer videre,

at han juledags eftermiddag var sammen med de tiltalte en

kort stund ude paa gaardspladsen og saa han da, at An-

ton Gulbrandsen var en del beruset, dog ikke til overmaal.

Vidnet hørte dengang intet om, at de tiltalte tænkte at

foranstalte spektakler og forlod dem efter en stunds forløb.

Vidnet forklarer videre, at han var tilsted og hørte spek-

taklerne senere paa eftermiddagen. Disse bestod væsentlig i

slag i vægger, larme kjælderlemmen samt banken paa

vinduerne. Der blev ligeledes brudt paa gadedøren ligesom

forat komme ind. Vidnet forklarer fremdeles, at Emil blev

sluppet ud paa gaarden 2 gange og at der i mellemtiden frem-

deles blev støiet og larmet. Før Emil 1ste gang blev sluppet ud,

er vidnet sikker paa, at Anton Gulbrandsen var tilstede og del-

tog i spektaklerne; ligeledes hørte vidnet den

Ytring af Anton Gulbrandsen, at han indtil klokken

10 havde lov at tale med, hvem han vilde. Naar imid-

lertid den omtalte ytring faldt, og hvorvidt Anton Gulbrand-

sen, efterat Emil havde været ude 1ste gang, fremdeles deltog i

spektaklerne, tør vidnet ikke sige. – Oplæst og vedtaget.

 

Fremstod tiltalte Anton Gulbrandsen og benægter, at han

i den tid af ca. 10 minuter, da han opholdt sig paa gaards-

pladsen, har holdt noget spektakel.  Han prøvede engang paa

at komme ind af gadedøren, men opgav dette, da denne be-

fandtes stengt. Han erkjender at have benyttet den om-

talte ytring om, at han havde lov til tale med hvem han

vilde uden, at han dog har nævnt noget bestemt klokkeslet.

Tiltalte forklarer, at der i den tid, han opholdt sig paa gaards-

pladsen overhodet ikke blev larmet, og at han, da han hav-

de faaet Emil i tale, straks forlod stedet. Tiltalte erkjender frem-

deles, at han har banket paa vinduet i den hensigt at faa

Emil i tale, men forøvrigt benægter han at have foretaget nogen-

somhelst støi. –

Tiltalte erklærer videre, at han udtrykkelig

ønsker tilført, at 3die Vidne i almindelighed ansees for at være

«ikke ganske riktig», saa at tiltalte tror, «at det gaar an at faa

hende indbildt hvadsomhelst».

 

Lagrettet udtaler paa foranledning, at budeien Karen Hans-

datter er dem bekjendt som et menneske, der ikke

mangler noget paa forstanden. Kun har det hørt hende

omtale som temmelig vidrig.

 

Tiltalte ønsker fremdeles tilført, at de øvrige vidner «for-

holder sig i skyldskab» til Halvor Degerud paa grund af et

formentlig forhold mellom Degerud og pigen Helene, med

hvem Degerud skal have et barn. 4de Vidne skal efter sigen-

de være pigen Helenes søn. Tiltalte tror derfor, at vid-

nerne «holder sammen» og derfor ikke kan gives fuld til-

tro. – Oplæst og vedtaget. –

 

1, 2, 3 og 4 vidne konfronteredes med tiltalte og fastholdt sine

forklaringer.

 

Vidnerne bekræftede derefter sine vidneprov med Lovens ed.

 

Tiltalte begjærede dernæst sagen udsat til Afhørelse af føl-

gende vidner 1, Bolette Olsen, Skippergaden 28 Christiania,

2, Maler Tørris Nilsen, Arbeidersamfundet, Grønland No. 12,

dør 15. samt 3, Kristian Hansen, de 2 første forat bevid-

ne tiltaltes tilstedeværelse paa nabogaarden i en del af den tid,

han skulde have forøvet spektakler paa Degerud, og den

3de forat bevidne, at tiltalte ikke forøvede nogen støi, saa-

længe Kristian Hansen var tilstede paa gaarden.

 

Aktor fandt ingen grund til, at sagen udsattes til

afhørelse af de af tiltalte begjærede vidner. Al den stund

tiltalte erkjender, at han havde været tilstede paa De-

gerud den omhandlede Aften, maatte det være betyd-

ningsløst om hans ophold muligens havde været

noget kortere end af vidnerne oplyst, naar vidnerne

alle var samstemmige i tiltaltes deltagelse i spek-

taklerne, og tiltalte ikke agtede at føre modvidner

paa, at han under sit ophold paa gaarden havde

forholdt sig rolig. Comp. begjærede derfor bevisførel-

sen sluttet for denne tiltaltes vedkommende og for-

øvrigt sagen udsat.

 

Administrator derefter eragtede:

 

Sagen optages til Kjendelse eller Dom for tiltalte

No. 1`s vedkommende.

Lagrettet paa forespørgende intet at bemærke ved for-

handlingen eller protokollationen.

Retten hævet.

 

O. Kjerschow.     Carl Larsen Gulbjørnerud.     Thor Johansen Gulbjørnerud

    edsv.                                                                    m. p. p.

 

 

Aar 1888 den 5te Mai blev Extraret sat paa Sorenskriverkontoret i Drø-

bak. Retten Administreredes af Sorenskriveren i Overvær af undertegnede

Retsvidner.

                           Hvorda:

Blev foretaget udsat Sag: Politiaktor mod Anton Gulbrandsen:

Dommeren afsagde saadan

                                         Kjendelse:

I den under 3die d. M. afholdte Session blev Sagen optaget til Kjendelse

eller Dom, efterat Tiltalte Anton Gulbrandsen havde forlangt 3 i Kristiania boende

Personer afhørte.

Medens Dommeren er enig i det af Aktor betræffende dette Forlangende

Anførte, der gjælder tvende af de af Tiltalte opgivne Personer, finder

Dommeren, at heller ikke Afhørelse af den tredie Person Kristian Hansen

der under Forhøret er afhørt som 4de Deponenent, kan have nogen Betydning

for Bedømmelsen af Tiltaltes Forhold, idet Deponenten har forklaret, at han kun op-

holdt sig udenfor Halvor Degeruds Hus en 10 Minutters Tid, efterat han og begge de

Tiltalte vare komne der, og Anton Gulbrandsen selvfølgelig kan have øvet Spek-

takler udenfor Huset, om Deponentens Forhørsforklaring om, at der, saavidt han

- der var lidt beskjænket – kunde skjønne, ikke blev holdt nogen Støi under hans

kortvarige Ophold paa Stedet, - som det maa forudsættes – medfører Rigtighed.

Tiltaltes Forlangende om Sagens Udsættelse for den begjærte Vidneførsel bliver

saaledes ikke at tage tilfølge.

Til i Sagens nuværende Stilling at paadømme Sagen for Tiltalte Anton

Gulbrandsens vedkommende er der ikke Anledning, da Aktor ikke har de-

duceret Sagen og nedlagt Paastand.

                                       Thi eragtes:

Sagen udstaar til Gjenforetagelse efter Aktors Tilstevning og Domme-

rens Berammelse.             Retten hævet.

 

          H. P. Lund.            A. Lund.         O. Kjerschow.

 

 

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0014), 1884-1899, f. 227b, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Merknader: Protokoll nr. 8410

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/40256/231/

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0016), 1886-1902, f. 112b og 114b, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Merknader: Protokoll nr. 8412

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/40258/116/

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net