1883 -  

 

 

Aar 1883 den 28de Februar blev Extraret sat paa Gaar-

den Næsset i Nordby Sogn i Landhandler Altenburgs Hus.

Retten administreredes af Sorenskriveren og medbetjentes af

de forhen edtagne Lagrettesmænd Gaardbrugerne Christian Johan-

nesen Sundby og Abraham Pedersen Vassum.

                         Hvorda:

Blev foretaget Forhør over Frithjof Jensen og Martin

Hansen.

Administrator fremlagde Skrivelse fra Politibetjent i Drø-

bak Anker til Lensmand Stub af 21de Oktober f. A. med

Paategninger, hvoriblandt Forhørsindkaldelse i forkyndt

stand, og bemærkede, at han ved en Særskilt Forhørsindkaldelse

har foranstaltet Kristian Andersen paa Drømtorp ind-

varslet ved Lensmanden i Kraakstad.

Som 1ste Dpt. fremstod Henrik Kristian Andersen,

Dagarbeider boende med Familie hos Anders Drømtorp

i Ski, 46 Aar gammel, og forklarede, at han en Fredag i sidste

Halvdel af Oktober var i Drøbak for at betale Auctionspenge, han

skyldte til Lensmand Stub, og at han da forblev i Byen fra Fredag

Formiddag til næste Morgen, efter at han havde ligget om Natten

hos Vognmand Gaaserud. Fredag efter Middag var han hos

en Kaffekone i Kjøbmand Hammerstads Gaard og drak

Kaffe. Her blev han sammen med 3 Dpt. ubekjendte Personer,

der, efter hvad han nu veed, var de Angj. Frithjof Jensen, Mar-

tin Hansen samt en Broder af Sidstnævnte. Disse 3 Personer,

med hvem han her kom i Passiar, gik fra Kaffeboden før Dpt.,

der herfra gik til Bolagets Brændevinsudsalg, hvor de sam-

me 3 Personer da vare. Her drak Dpt. sammen med Perso-

nene,, hvorefter de alle Fire gik ned igjen til den nævnte

Kaffekone, hvor der blev drukket Kaffe. Dpt. erindrer dog - siger

han nu - ikke bestemt, om Frithjof Jensen eller Martins

Broder dengang var med i Boden. Senere vare de paa ny alle

Fire i Bolaget, hvor der igjen blev drukket spirituøse

Sager. Herfra begave de sig ud i Skumringen med den

Bestemmelse – ialfald fra Depts. Side – at forlade Byen og

reise hjem. Men da de var kommen ud fra Bolaget

fik de andre Tre Dpt. til at gaa tilbage til Bolaget for at kjøbe en

Flaske cognak til dem, i hvilken Anledning Dept. overleverede til

en af de Tre, formentlig Martin, en kurv hvori en Flaske Cognak,

Dpt. havde kjøbt paa Bolaget for Kr. 1. 20 Øre, og en islands Uldtrøie

Dpt. havde kjøbt hos Kjøbmand Hammerstad for

4 Kroner, samt en Spadserstok, hvilke Sager

Vedkommende vilde forvare indtil Dpt. kom tilbage med den

Flaske Cognak, Dpt. skulde kjøbe. Men da Dpt. , der paa

Bolaget ikke fik kjøbt nogen Flaske Cognak – formodentlig fordi

Betjenten paa Bolaget fandt Dpt. at være noget beskjænket,

kom tilbage til det Sted, hvor Dpt. havde forladt de 3 Personer

nemlig udenfor Bager Olsens Butik gandske nær Bolaget,

vare Personene ikke at see. Dpt. søgte ogsaa forgjæves

paa andre Steder i Byen efter Personerne. Førend disse

havde faaet Dpt. til at gaa hen for at kjøbe Cognak flasken – hvortil Dpt. skulde

gjøre Udlæg for Personerne af Flaskens Kostende – havde Politibetjent Anker

talt til Dpt. og de andre Tre, fordi de vare høimældte

efter sidste Gang at have været paa Bolaget. I denne

Anledning foreslog Martin, efter at Anker havde forlat

Følget, for Dpt. , at de skulde laanbytte Frakker, for at Anker

ikke saa godt skulde kjende ham i igjen. Herpaa gik Dpt. ind

og bekom Martin saaledes Dpts. Yderfrakke, der var i god

Stand, medens Dpt. tog paa sig Martins Jakke, der var

slidt og mindre værd end Dpts. Frakke. I denne

laa en Snaddepibe Dpt. havde kjøbt hos Hammerstad for

80 Øre. Da Dpt. sidste gang havde været paa Bolaget for

at kjøbe en Cognakflaske, og han kom til det sted, hvor han havde forladt

sit Følge, mærkede han at ogsaa hans Tambak – Cylinderuhr, han

havde baaret i Vestelommen fæstet til et Mæssingkjæde

var borte, medens Kjædet hang tilbage i et Knaphul i Vesten.

Dpt. havde ikke mærket, hvorledes Uhret var taget eller kommet

fra ham. En Klype eller Bøiel i Mæssingkjædet, hvori Uhrringen

var omsluttet, var rettet ud, da Dpt. savnede sit Uhr.

Efterat Dpt. Morgenen efter det Passerede havde Anmældt dette for

Politibetjent Anker, kom Ang. Martin Hansen – for-

mentlig mindst 14 Dager senere til Dpt. paa Drømtorp

og tilbageleverede til Dpt. af de omhandlede Sager Uhret, Kur-

ven, Trøien og Spadserstokken, uden at han sagde eller blev

spurgt om, hvorledes han havde faaet fat i Uhret. Han sagde, at

han og hans Følge ikke havde vildet vente paa Dpt. af Frygt

for Anker og at de saaledes havde forladt Drøbak med

Dpts. Sager. Han sagde derhos paa Dpts. Spørgsmaal efter

Cognakflasken, som havde vært i Kurven, at han ikke

havde seet noget til denne Flaske. Dpt. kom ikke til at spørge efter

Snaddepiben. Da Dpt. spurgte efter sin Frakke, sagde Martin

først, at han ikke havde nogen Frakke; men da Dpt. viste Martin

hans Trøie, som Dpt. havde faaet paa sig, lovede Martin

at han skulde søge at skaffe Dpt. hans Frakke tilbage. – Videre

forklarer Dpt. , at han gjenkjendte Nils Andreassen, der nu er tilstede

i Retten, som en Person, der var i den omhandlede Kaffebod, da Dpt.

var der med sit Følge den 2den Gang, men at Nils Andreassen for-

øvrigt ikke var sammen med Dpt. og de Angj. den omhandlede

Dag. -  Oplæst og vedtaget.

Som 2den Dpt. fremstod bemeldte Nils Andreassen 35

Aar gammel, og forklarede, at han en Fredag i afvigte Oktober

Maaned mellem Kl. 2 og 3 i Drøbak traf sammen med Martin Hansen, med hvem

han derpaa blev i Følge til Kaffeboden i Kjøbmand Hammer-

stads Gaard, hvor da Frithjof Jenssen og Martins Broder

Andreas sad og drak Kaffe. Senere kom ogsaa 1ste Dpt. ind

i Boden. Kort efter gik Dpt. ud af Boden; hvorpaa han kjørte

fra Byen sammen med sin Husbond; og saa Dpt.

ikke noget til de nævnte Personer, siden han var sammen

med dem i Kaffeboden. Dpt. skjønnede ikke, at nogen af

Personerne da vare beskjænkede. -  Oplæst og vedtaget.

Som 3die Dpt. fremstod Angj: Frithjof Jensen, der angav sig

født den 1ste April 1854 i Fron af Forældrene Feier Jens Olsen

og Hustrue, Konfirmeret i østre Aker henved 16 Aar gammel og

aldrig forhen straffet eller tiltalt for nogen Forbrydelse, naar und-

tages, at han er mulkteret for at have undladt at møde til en militær-

Session. Han blev fri for Miltærtjeneste paa Grund af spæd Le-

gemsbygning. Han er ugift og har ernæret sig dels som

Feier og dels ved at fare til søes. Han har siden sin Konfir-

mation opholdt sig med sin Fader i Fron Sogn. -  Paa Exami-

nation i Sagens Anledning forklarer Dpt., at han en Fredag i Okto-

ber Maaned kom til Drøbak i Følge med Brødrene Martin

og Andreas Hansen Myggerønningen, og at disse Tre derpaa

samme dag vare i nogle Timer sammen med 1ste Dpt. dels paa

Gaden og dels paa Bolaget og i en Kaffebod i Hammerstads

Gaard. Efter at de sidste Gang i Skumringen var kommen ud fra Bolaget, over-

lod 1ste Dpt. en Kurv, hvori en Uldtrøie og en Flaske Cognak

samt en Spadserstok til Martin Hansen, der skulde passe paa

Samme, medens 1ste Dpt. efter Dpts. Anmodning skulde kjøbe

en Flaske Cognak, hvortil Dpt. Leverede 1ste Dpt. en Krone.

Siden 1ste Dpt. blev længe borte, talede Politibetjent Anker

flere Gange til Dpt. , Martin og Andreas, der holdt sig paa

det Sted, hvor 1ste Dpt. havde forladt dem, nemlig i Gaden

mellem Bolaget og Bager Olsen, og som vare beskjænkede og noget høi-

mældte, og sagde, at Dpt. og Følge skulde forføie sig

ud af Byen. Efter Ankers gjentagne Paalæg gik Dpt. ,

Martin og Andreas et Stykke opover Bakken, [hvor] [den] [.....] [.....] (Lintrup-

bakken), men vendte derpaa om og gik til Kjøbmand Reiersen,

hvor Dpt. vilde kjøbe Sukker. Her traf Dpt. 1ste Dpt. , der vilde faa

kjøbt hos Reiersen den Flaske Cognak, Dpt. havde bedt ham

kjøbe. Martin og Andreas blev ikke med Dpt. ind i Butikken

hos Reiersen, hvor Dpt. blev en liden Stund, mens han kjøbte

Sukkeret, efterat 1ste Dpt. var gaaet ud, uden at have faaet kjøbt

Brændevinsflasken. Da Dpt. kom ud fra Reiersen, saa han

ikke noget til 1ste Dpt. ; og begav Dpt. sig opover Bakken til

Sæimhusene (Næbbenæs-Bakken), hvor han traf Mar-

tin og Andreas, med hvem han derpaa fortsatte Veien Hjem-

over. Paa Reisen blev den i Kurven, som Martin bar, værende Cognakflaske

opdrukket af alle Tre. Dpt. erindrer ikke enten det

var Martin eller Andreas som fik Korken trykket ned i

Flasken, førend man begyndte at drikke af den. Dpt. var

ikke tilstede, da 1ste Dpt. og Martin byttede Frakker. Mar-

tin sagde, at dette var gjort, for at han eller 1ste Dpt. ikke skulde

blive gjenkjendte paa Bolaget, naar en af dem gik ind der

for at faa kjøbe den omtalte Flaske Cognak for Dpt.

Martin havde først forgjæves forsøgt at faa kjøbt Flasken,

førend 1ste Dpt. ogsaa gjorde et forgjæves Forsøg. Anker

havde da vært inde paa Bolaget, og gjorde Forbud mod Salg

af Brændevin til Følget. -  Dpt. havde ingen Kund-

skab om, at 1ste Dpt. havde mistet sit Uhr, førend Dpt.

Dagen efter fik høre af Husmand Bernhard Tusse, at

Andreas, der samme Dag have passeret forbi Pladsen Tusse,

havde opfordret Bernhard til at bytte Uhre med ham, og

at det Uhr, Andreas vilde bortbytte, var en Tambakuhr.

Dpt. havde paa Bolaget, hvor 1ste Dpt. og Andreas akkorderede

om Uhrbytte, seet, at 1ste Dpts. Uhr var et Tambaks

Cylinderuhr. Paa Veien fra Drøbak var der ingen Tale

om dette Uhr eller de andre 1ste Dpt. tilhørende Sager, som

Martin havde. Dpt. og Martin kom om Aftenen eller ud

paa Natten til deres Hjem; men Andreas, der blev mest beskjænket,

blev liggende om Natten paa et aabent Loft over en Potetes kjæl-

der paa Gaarden Bjerke. Dpt. erkjjender, at han har forgaaet sig

med at have været med at opdrikke Brændevinet paa den

1ste Dept. tilhørende Flaske. Men Dpt. har ikke havt noget af

de øvrige 1ste Dpt. tilhørende Sager i sine Hænder. Den tomme

Flaske tog Martin med sig hjem med det Øvrige. Dpt. havde

med sig hjemmefra en Tomflaske, som 1ste Dpt. modtog af Dpt. , da

han skulde kjøbe den oftenævnte Cognakflaske til Dept. , for at levere

Tomflasken for den Flaske, hvorpaa Cognaken var. En Flaske Cognak

koster 1 Krone, naar Flaske leveres af Kjøberen, og ellers Kr. 1. 13.

Dpt. har været uvidende om, at 1ste Dpt. har mistet nogen Snad-

depibe. -  Oplæst og vedtaget.

1ste Dpt. , der har paahørt den af 3die Dpt. nu afgivne Forklar-

ring, benægter, at han af 3die Dpt. modtog nogen Krone eller Tomflaske til

Cognakkjøbet, men forklarer nu, at han efter forgjæves at have forsøgt

at faa Cognakflasken kjøbt paa Bolaget, i samme Hensigt var hos Hammerstad og Reier-

sen, men forgjæves, og at Dpt. traf 3die Dpt. hos Reiersen. Dpt. gik

ud før 3die Dpt. og raabte paa Martin og hans Broder, som han

antog var i Nærheden, men ikke saa, uden at faa noget Svar; hvorpaa

Dpt. begav sig til det oftenævnte Sted ved Bolaget, hvor Dpt. skiltes fra Følget.

Dpt. erindrer ikke, hvorvidt 3die Dpt. var tilstede, da Mar-

tin og Dpt. Laanebyttede Frakke. Dpt. var meget beskjænket,

men ikke uden Sandser. -  Oplæst og vedtaget.

3die Dpt. vedbliver under Confrontation med 1ste Dpt.

sin Forklaring – med Tilføiende, at Dpt. inde hos Reiersen

sagde til 1ste Dpt. , at Martin og Andreas var udenfor.

1ste Dpt. erindrer ikke dette. Han indrømmer Mulighe-

den af, at han kun gav Kr. 1. 13 - for den Cognakflaske, han

mistede med Kurven.

Som 4de Dpt. fremstod Angj. Martin Hansen, der

angav sig født i Ski Sogn den 17de Juni 1857 af Forældrene

Arbeidsmand Hans Andreassen og Hustrue, der nu er Husmands-

Folk paa Myggerønningen under Gaarden Glenne i Fron.

Dpt. er ugift og har ikke været i Militær tjeneste. Han er Confirme-

ret 15 à 16 Aar gl. i Kraakstad Kirke og har aldrig været straf-

fet eller tiltalt for nogen Forbrydelse. Dpt. har ikke opholdt

andetsteds end i Follo, hvor han har ernæret sig ved Dagarbeide. –

Paa fortsat Examination forklarer Dpt. , at han under det af de

foregaaende Dpts. omforklarede Sammen med 1ste Dpt. i

Drøbak Laanbyttede Frakker med denne, og at han begav sig fra

Drøbak med en 1ste Dpt. tilhørende Kurv og deri værende 1ste Dpt.

tilhørende Sager, en islandsk Uldtrøie og en Flaske Cognak,

efter at de havde ventet Længe paa

1ste Dpt. udenfor Bolaget, hvor 1ste Dpt. skulde kjøbe en

Flaske Cognak for 3die Dpt.. og de derpaa havde begivet sig til Kjøb-

mand Reiersen, hvor kun 3die Dpt. gik ind, medens

Dpt. og Andreas begav sig opover Næbbenæsbakken.

Her kom 3die Dpt. efter Dpt. og Andreas. Dpt. hørte ikke

at 1ste Dpt. raabte paa ham og Andreas. Dpt. siger nu,

at han ikke rigtig husker, hvorvidt han Laanbyttede Frakke

med 1ste Dpt. eller virkelig byttede Frakken med ham. Dpt. var

meget beskjænket, saa at han ikke har nøiagtig Erindring om

det Passerede. Dpt. erindrer ikke, at 3die Dpt. leverede nogen

Kurv eller Tomflaske til 1ste Dpt. , da denne skulde kjøbe

Cognakflasken for ham. Den Frakke, Dpt. havde

bekommet ved Byttet med 1ste Dpt. , har Dpt. senere brugt

2 Gange, idet han har havt den paa sig, naar han gaaet fra sit Hjem

til Rogneskjær paa Isarbeide og tilbage. Paa Spørgsmaal om, hvorfor

Dpt. ikke bragte Frakken tilbage med Kurven og Uldtrøien, siger

Dpt. , at Frakken da henlaa paa Stubberudskoven, hvor Dpt. havde

ligget en Stund om Natten paa Hjemveien fra Drøbak,

og hvor Dpt. ikke sandsede at tage den med sig da han gik fra Stedet.

Det havde kun hengaaet nogle faa Dager siden Drøbaksturen,

da Dpt. var hos 1ste Dpt. med dennes Sager, hvoriblandt der ogsaa

var en Spadserstok, som 1ste Dpt. havde leveret Dpt. med Kurven

til midlertidig Forvaring. I Frakken var der ingen Snaddepibe;

Dpt. har ialfald ikke seet nogen 1ste Dpt. tilhørende Pibe.

Dpt. havde ogsaa med sig til 1ste Dpt. et Tambaks Cylinder-

uhr, som Andreas havde anmodet Dpt om at levere til 1ste Dpt.

Dpt. er uvidende om hvorledes dette Uhr var kommet i An-

dreas Besiddelse. Andreas have kun sagt derom, at han havde holdt paa at ville

bytte Klokker med 1ste Dpt. – Dpt. erkjender, at den omhandlede

1ste Dpt. tilhørende Cognakflaske blev opdrukket af Dpt. , An-

dreas og 3die Dpt. paa veien fra Drøbak. Dpt. benægter, at

han aabnede Flasken, og at han veed, af hvem Flasken blev aab-

net. Dpt. benægter og, at han har beholdt Flasken, efter at

den var tømt, og siger, at han ikke veed, hvor det blev af

Flasken. -  Oplæst og vedtaget.

1ste og 3die Dpt. blev nu Confronterede med hinanden og fore-

holdte hinandens Forklaringer, forsaavidt de ikke stemmer over-

ens; men enhver Dpt. vedblev sin Forklaring, 3die Dpt.

med det Tillæg, at han erindrer, at den 1ste Dpt. tilhøren-

de Flaske blev lagt i Kurven, efterat den var tømt, og

at han saaledes har troet, at 4de Dpt. har bragt den med

sig hjem. Paa Foranledning forklarer 3die Dpt. videre, at han og

4de Dpt. gik i Følge over Stubberudskoven, hvor ingen af

dem laa nogen Stund, og at 4de Dpt. havde 1ste Dpts.

Frakke paa sig paa Veien fra Drøbak og saaledes ogsaa, da de

skiltes ved Slaattebraaten, hvor dpt. boede.

4de Dpt. udsiger, at han ikke husker, at han havde Frakken paa

sig indtil han og 3die Dpt. skiltes. Dpt. antager – efter hvad

3die Dpt. nu siger – at det var paa [Dals]høiden, han paa

Hjemveien laa en Stund, og ikke i

Stubberudskoven.

Den omhandlede Frakke, som 4de Dpt. har medbragt,

og den ham tilhørende Jakken, som 1ste Dpt. har medbragt,

ere tilstede i Retten og bleve af Lagrettet taxe-

rede saaledes: Frakken til 12 Kroner og Jakken

til 3 Kroner.

Det omhandlede 1ste Dpt. tilhørende Lommeuhr, som

denne medbringer, taxeredes af Lagrettet til 8 Kroner.

Frakken blev med 4de Dpts. Samtykke tilbageleveret

1ste Dept. , medens 4de Dpt. fik sin Jakke tilbage.

4de Dpt. lovede at tilsige sin Broder Andreas at møde til

Forhør paa Sorenskriver Kontoret førstkommende Tirsdag.

1ste Dpt. erklærede paa Foranledning, at han, forsaavidt det beroer paa hans Villie, ikke ønsker nogen straffet for F.....] [...] [en] [af] [de] [andre] [siger] [imod] [......].

Forhøret blev derefter udsat.

Lagrettet havde paa Tilspørgsel intet at erindre ved

Forhandlingen eller Protokoltilførselen.

Retten hævet.

          H. P. Lund.    Christian Sundbye     Abraham Wassum

 

Aar 1883 den 6te Marts blev Extraret sat paa Sorenskriverkon-

toret i Drøbak. Retten administreredes af Sorenskriveren, og medbetjentes

af de forhen edtagne Lagrettesmænd Gaardbrugerne Skibskaptein

Christian Gabrielsen og Johannes Abrahamsen Elle.

                              Hvor da:

Kontinueredes Forhør over Fritjhof Jensen, Martin Hansen og Andreas

Hansen.

Som 5te Deponent fremstod Andreas Hansen Myggerønningen,

der angav sog født i Ski den 8de Oktober 1858*, konfirmeret sammesteds

16 Aar gl. og aldrig straffet eller tiltalt for nogen Forbrydelse. Dep. er ugift

og ikke i Militærtjeneste. Han har siden han blev voksen opholdt sig her i Fron

og ernæret sig ved Dagarbeide paa et Aar nær, hvori han tjente hos An-

dreas Sønstedal. Paa Examination i Sagens Anledning forklarer Dep. ,

at han en Dag i Høst – han kan ikke nærmere angive Tiden – kom til Drøbak

i Følge med sin Broder Martin og Frithjof Jensen, og at de da kom til at rang-

le i Byen saalænge sammen med en Deponenten før ubekjendt Person fra

Drømtorp i Ski, at de alle Fire bleve beskjænkede. Dep. har saaledes ingen

nøiagtig Erindring om, hvad der Passerede siden han med de andre Tre var

i en Kaffebod i Hammerstads Gaard. Han husker da, at de senere

vare i Brændevinsbolagets Udskjænkningssted, hvor Dep. og Manden fra

Ski «holdt paa at skulle bytte Uhr», og at Manden, efterat man var

kommen ud fra Bolaget, gik fra de andre Tre for at kjøbe en Flaske Bræn-

devin, i hvilken Anledning han fik Martin til at holde en Kurv og en

Stok, medens han var borte. Dep. ved ikke, hvad der var i Kurven.

Han erindrer heller ikke, hvor Følget var, da dette foregik; men Dep. er-

indrer, at Politibetjent Anker talede til Dep. , Martin og Frithjof ude

i Gaderne og paalagde dem at forføje sig ud af Byen, men

at de fremdeles ventede en Stund paa Ski-Manden, førend de begave

sig ud af Byen ad den bratte Bakke ovenfor Kjøbmand Rejersen (Næb-

benæsbakken), uden at Manden fra Ski var antruffen, siden han gik bort

for at kjøbe Brændevinsflasken. Dep. hørte ikke, at Manden raabte

paa Dep. og Følge ved den nævnte Bakke; og erindrer ikke Dep. , at Frithjof Jen-

sen var en Stund borte fra Dep. og Martin, da de begave sig opad Bakken. Dep.

drak ligesom Martin og Frithjof paa Hjemvejen Brændevin af en Flaske; men

Dep. kunde ikke, hvem denne Flaske tilhørte eller at den laa i Kurven, som

Martin bragte med sig fra Drøbak. Dep. blev saa beskjænket, at han blev

liggende Natten over paa en Poteteskjælder paa Gaarden Bjerke. Da han næste

Dag var kommen hjem, opdagede han, at han i sin Vestelomme havde

det Tambaks-Cylinderuhr, som Manden fra Ski paa Bolaget havde holdt

paa, at bortbytte til Deponenten. Dep. , der havde sit eget Uhr i en anden Vestlom-

me, ved ikke, hvorledes han var kommen i Besiddelse af Ski-mandens Uhr.

Foreholdt, at Hempen i det Kjæde, hvori 1ste Dep.`s Uhr var hæftet, efter

1ste Dep.`s Forklaring var rettet ud, da han mærkede, at Uhret var borte,

siger Dep. , at han ikke ved, hvorledes dette er gaaet til. Dep. beholdt

Uhret i nogle Dage, indtil han fik Martin til at bringe det tilbage

til Manden i Ski. Dep. blev Foreholdt 3dje Dep.`s Forklaring om, at

Husmand Bernhard Tusse har sagt til ham, at Dep. , idet

han efter Drøbaks-Turen passerede forbi Pladsen Tusse, opfordrede Bern-

hard til at bytte Uhr med ham. Dep. siger, at dette ikke er sandt, og at

han vel standsede ved Tusse og talede med Bernhard, der var udenfor

Huset. Men Talen, hvis Indhold Dep. ikke erindrer, gjaldt ukke Uhrbyt-

te. Dep. har ikke budt Uhret frem til nogen enten tilkjøbs eller tilbytte. Dep.

sagde til sin Fader, da han havde opdaget, at han var i Besiddelse af Uhret,

at han ikke vidste, hvorledes han havde faaet fat i det- -  Paa fortsat Exa-

mination forklarer Dep. , at han saa, at Martin og Manden fra Ski skiftede

Frakker paa Gaden under den omforklarede Rangel i Drøbak, men at han

ikke erindrer hvad der blev talt ved denne Lejlighed eller hvad Hensigten var med

Frakkeskiftningen. Dep. ved ikke Grunden til, at Martin ikke bragte Frakken med

de øvrige Sager tilbage til Manden i Ski. Dep. har ingen Kundskab om, at der

i Frakken var nogen Snaddepibe, eller at Martin har haft nogen saadan Pibe under

Drøbaksturen. -  Oplæst og vedtaget med Tilføjende paa Tilspørgsel, at han

ikke har nogen Tanke om at forlade Distriktet.

Forhøret blev derefter sluttet;

Lagrettet havde paa Tilspørgsel intet at erindre ved Forhandlingerne

eller Protokollation.

                                Retten hævet.

     H. P. Lund.     C. M. Gabrielsen           Joh. Elle

 

 

 

*= fødselsdata er feil, han ble født 28/11-1859 på Skisengplass i Ski.

 

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0015), 1880-1887, folie 202 og 205, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/40257/222/

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net