1881 -  

 

 

Aar 1881 den 17de Januar blev Extraret sat paa Sorenskriver-

kontoret i Drøbak. Retten administreredes af Sorenskriveren

og medbetjentes af de forhen edtagne Lagrettesmænd Gaard-

brugerne Anders Larsen Follemyren og Johan Paulsen Furu.

                               Hvorda:

Blev foretaget ny Sag: Politiaktor mod Marie Hans-

datter Slottebraaten.

Som Politiaktor mødte Sagfører O. Hansen, der fremlagde

Anmældelse fra Lensmanden i Aas og Fron af 11te f. m. med paategnet

Mulktforelæg af 14de s. m. , Attest om Forkyndelse og

Stevning af 3die dennes i forkyndt stand og med et Bilag, nemlig Erklæring fra Ang. ; hvorefter

han begjærede Sagen fremmet.

Det Fremlagde indtages her:

Tiltalte Marie Hansdatter Slottebraaten mødte ikke, men

Gaardbruger Bernt Mikaelsen Kai, der erklærede, at

han mødte efter Tiltaltes Anmodning for hende, men uden at

han er meddelt nogen skriftlig Fuldmagt.

Ligeledes mødte af de indstevnte Vidner Husmand

Christian Larsen Sønstedalsbraatens Hustru Maria Lisa

Nilsdatter, der forklarede, at hun, der med sin Mand,

som ved Brystsvaghed er hindret fra at møde, boer i et

Hus paa Tiltaltes og Søsters Gaard Slottebraaten, i gaa aftes hørte,

at Tiltalte anmodet bernt Kai om at møde i Retten

for hende.

Forøvrigt forklarede begge de Mødende, at Tiltalte

er forhindret fra at møde personlig ved Sygdom, idet hun, der

har 2 toaars gamle Tvillinger, hvoraf den ene er helseløs og frem-

delese faaer Die, er meget svag baade i sit Bryst og i sit

Hoved, vel mest af Sorg over, at den Mand, med hvem hun har

faaet Børnene og været forlovede, har bedraget hende

og er reist til Amerika efter at have berøvet hendes

Penge, hun havde erhvervet ved at tjene i nogle Aar i

Kraakstad Præstegaard. Tiltalte eier vel i Navnet

med sin Søster Slottebraaten, som de haver kjøbt af Cand.

Brandt paa Fron Gaard, men de haver ikke betalt videre

af Kjøbesummen; og har Tiltalte en aarlig Fattigunder-

støttelse paa 100 Kroner af Kraakstad Kommune

for sit syge Barn, Videre erklærede Komparententerne,

at det var Tiltalteltes Mening med Bernt Kais Møde,

at hun vilde faae Sagen paadømt efter den af

hende for Lensmanden afgivne Forklaring om at hun har ladet

Dynevaret bortlodde, uden at hun behøvede selv at

møde ved en senere Retssession.

Aktor tilførte derefter, at der ikke er nogen Grund til at

andtage, at de fremkomne Oplysninger afviger fra de tilstede-

værende faktiske Forhold, ligesaalidt som til at troe, at den

hos sidstnævnte Mødende savner Tiltaltes Bemyndigelse i saa

Henseende. Da Sagen ved Tiltaltes Erkjendelse og øvrige

Omstændigheder maa ansees tilfulde oplyst og Tiltalte over-

ført den imputerede Brøde, indlod Kompar. Sagen til

Dom med Paastand:

At Tiltalte ansees saaledes som i Mulktforelægget

anført og tilpligtes at udrede Erstatning til Delin-

kventfondet for de ved Sagen paadragne Omkostninger,

hvilket Sidste Tiltalte neppe kan undgaae, da den tilstaae-

de Mulkt er Minimum af Straffesatsen, og der saale-

des ikke har vært nogen Grund til at lade Sagen

afgjort ved Retten. Selv paastod Kompar. sig tilkjendt

et passende Salarium for Sagens Udførelse.

Bernt Kai havde intet at bemærke ved den af

Aktor gjorte henstilling, og oplyste paa Foranledning, at

Dynevaret ved Lodudtrækningen tilfaldt et Pigebarn

paa Gaarden Sønstedal, i hvis Fostermoders Besiddelse

varet saaledes er, samt at Tiltalte er omtrent 28

Aar gammel.

Bernt Kai samt Maria Lisa Nilsdatter erklærede sig

om, beviste om, at Tiltalte har vært uvidende om, at

den af hende foranstaltede Lodtrækning var ulovlig, førend

Mulktforelægget blev hende forkyndt,

og at der tillige er foregaaet flere saadanne Lodtrækninger

i Trakten uden nogen Paatale desangaaende.

Dommeren, der med Aktor fandt det efter den af Tiltalte

til Bernt Kai givne Bemyndigelse og den af hende for Lensmanden

afgivne Forklaring ufornøden, at Sagen udsættes

til Tiltaltes Afhørelse ved Retten, eragtet saaledes

Sagen optaget til Paadømmelse.

Lagrettet havde paa Tilspørgsel intet at erindre

ved Forhandlingen eller Protokoltilførselen.

Rætten havet.

  H. P. Lund.   Anders Larsen Follemyren.       Johan Poulsen Furu.

                               m. p. P.                                m. p. P.

 

 

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0015), 1880-1887, folio 56b, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/40257/77/

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net