1872 -  

 

 

Aar 1872 den 5te August blev i Svestadstøen paa Næsodden

Justitssag behandlet mof Magnus Olsen Fjeldstranden.

Retten administreredes af Sorenskriver Nannestad og

medbetjentes af de forhen edfæstede Lagrettesmænd Carl

Paulsen Granerud og Christian Iversen ibidem.

Som Teferent mødte Advokat Faye Hansen og fremlagde 1,

Stævning 2, Forhør af 12 Juni og 3, Forhør af 17 Juli d. A.

det sidste med Paategnet Actionsordre, 4, Skrivelse fra Referen-

ten med Paategninger og 5, foreløbig Fremstilling, hvorefter

han begjærede Sagen fremmet. Den beskikkede Forsvarer

Sagf. Hansen var tilstede. Administrator bemærkede at der ved

Forhørernes Optagelse er benyttet særskildt Protocolfører. Tiltalte

Magnus Olsen Fjeldstranden var i sin Frihed tilstede og fore-

holdtes Actionsordren og Stævningen. Han havde for Tiden intet at

bemærke. De indstævnte og mødende Vidner fremkaldtes, tilholdtes at for-

klare Sandhed og betydedes Straffen for falsk Vidnesbyrd. Som 1ste Vidne

fremstod Carl Mikalsen Svestad, 1ste Dep. i Forhøret. Han forelæstes sin

Forhørsforklaring som han erklærede rigtig, dog med den Bemærk-

ning, at det ikke er aldeles rigtig naar det i Forhøret heder

at den omhandlede Spire ikke kunde føres ud fra det Sted hvor

den laa og ned i Søen allene med Haandmakt, thi umuligt at føre

den ud paa saadan Maade var det vel ikke. Det kunde ogsaa sees at

de som har ført Spiren i Søen har betjent sig af Haandspiger dertil, da nem-

lig to eller tre saadanne, Vidnet tilhørende, som henlaa ved hans

Ishus, efterat Spirene var bragt bort, fandtes paa det Sted hvor denne

havde ligget. Ligesaa bemærkede Vidnet at han ikke tør gjøre sin Ed

paa at der i Tiden fra Spiren blev borte til den fandtes igjen i

Fjeldstranden det ikke var Søndenvind da det jo kan være muligt at der

ogsaa om end kun korte Stunder har været saadan Vind, medens som

i Forhøret forklaret, Nordlig Vind var den sædvanlige. Endelig Tillagde Vidnet

at den omhandlede Spire er kommen ud af hans Besiddelse mod hans Viden-

de og Villie. Som 2det Vidne fremstod Snedker Nils Sørensen Svestadbraaten

2den Dep. i Forhøret. Han forelæstes sine som saadan afgivne Forklaring hvil-

ken han erklærede for sand og rigtig, dog med samme Bemærkning angaa-

ende Vinden i Dagene efterat Spiren blev borte, som 1ste Vidne idag har gjordt,

hvorhos han tillagde at det ogsaa hender at Strømmen kan gaa saa stærkt

imod Vinden at den kan føre flydende Gjenstande i modsat Retning af denne.

Hvorvidt Strømmen i de Dage var af saadan Beskaffenhed ved Vidnet forøvrigt

ikke. 1ste Vidne som igjen fremstod var i et og alt enig i 2det Vidnes For-

klaring angaaende Strømmen. Som 3de Vidne fremstod Martin Andreas-

sen Svestadbraaten, 3de Dep. i Forhøret. Han vedblev sin som saadan afgivne

Forklaring der forelæstes ham, og vidste ikke videre til Oplysning. Som 4de Vidne

fremstod Ole Nilsen Granerudstøen, 4de Dep. i Forhører. Han vedblev uforandret

sin som saadan afgivne Forklaring, der forelæstes ham. Som 5te Vidne

fremstod Johan Hansen Løkka, 5te Dep. i Forhøret. Han forelæstes sin

som saadan afgivne Forklaring og forklarede videre at Tiltalte senere

under en Samtale mellem dem i Tiltaltes Hus for Vidnet har udsagt at han

er den som har bortført Spiren fra det Sted ved Ishuset i Nærheden af

Svestadstøen hvor den af Eierens Folk var henlagt. Tiltalte fremkaldtes

og blev foreholdt denne 5te Vidnes Forklaring, hvis Rigtighed han udtrykkelig

forklarede ikke at turde modsige, medens han paa den anden Side

ikke heller vilde erkjende samme. Han yttrede derhos at han maaske

kan have været drukken da han for 5te Vidne fremførte den af samme

omforklarede Yttring og at han, om han har taget Spiren bort fra

Svestadstøen muligens kan have gaaet i Søvne, dog har det

aldrig hendt ham at han i saadan Tilstand har foretaget saa lange

Vandringer eller Baadreiser som Tilfældet maa have været om han virkelig i Søvne

har borttaget Spiren fra Svestadstøen, thi mellem dette Sted og hans

bolig hvor han den Nat maa have sovet er over ¼ Mil. 5te Vidne som

igjen fremstod kunde ikke skjønne det at Tiltalte var drukken da han for

Vidnet erkjendte at have stjaalet Spiren. Tiltalte erkjendte at Spiren da

5te Vidne kom ham til Hjælp laa tør i Ilastranden. Retten skjønnede efter

Tiltaltes Udseende hans Aldersangivelse at være omtrent rigtig. De 5 afhørte

Vidner bekræftede hver for sig Sandheden af deres afgivne Forklaringer

med Ed. Referent og Forsvarer erklærede, at de ikke attraar flere Op-

lysninger tilveiebragte i Sagen, ligesom Tiltalte erklærede, at han

ikke har videre at anføre. Bevisførselen eragtedes sluttet. Referenten

tilførte, at Tiltaltes Undvigende og paatagelige løinagtige Forklaring

sammenholdt med de øvrige Vidneforklaringer, ingen Tvil kan existere

om baade at Spiren er stjaalen og at Tiltalte er Tyven. I Betragtning

af at Tiltalte ikke aabent og ligefrem har villet erkjende sig skyldig

i Tyveriet indstillede Referenten Ærbødigst at Tiltalte Magnus Olsen

Fjeldstranden for første Gangs simpelt Tyveri efter Krllovens 11-1 hensættes

til Fængsel paa Vand og Brød i 15 Dager, samt tilpligtes at udrede de ham

efter Loven paahvilende af Sagen flydende Omkostninger hvoriblandt

Sallær til Referent og Forsvarer, ligesom de med Straffens Fuld-

byrdelse forbundne Omkostninger. Forsvareren tilførte at der

formentlig ikke kan ansees fremkommet Bevis for at Tiltalte

enten selv har stjaalet Spiren qvæstionis eller har havt saa-

dan Befatning med Hensyn til samme at han kan betragtes

som skyldig i efterfølgende Tyvsdelagtighed. Mere en tvivlsomt

turde det ogsaa være om han kan dømmes for Fordølgelse af Hittegods,

dels fordi han vel ikke kan siges at have tilegnet sig Tingen, men havde

taget den i Brug eller gjort sig den nyttig som Baadfæste og dels fordi

han jo vel senere kunde have anmeldt Fundet for vedkommende Autoritet.

Forholdet i det hele synes at være af den Beskaffenhed at det i ethvert Tilfælde

maa betragtes som en Bagatel-Affære. Forsvareren indstillede saaledes, at

Tiltalte frifindes eller paa mildeste Maade ansees. 1ste Vidne forventede

at Spiren i fornødent Fald ved offentlig Foranstaltning bragtes tilbage til det

Sted hvorfra den er bortkommen her i Engstranden. Tiltalte forpligtede

sig med Hensyn hertil til at besørge Spiren qvæstionis bragt tilbage til det

Sted ved 1ste Vidnes Ishus her i Nærheden hvorfra den er udtaget og at gjøre

dette senest inden denne Uges Udgang. Forøvrigt havde han intet at anbringe.

Lagrettet havde intet at bemærke. Sagen blev optagen til Dom. Retten hævet,

idet bemærkedes at Sessionen har varet i henved to Timer og at Referent og Forsvarer ikke

har havt andet at udrette end denne Sag.

   Nannestad.       Christian Granerud.       Carl Granerud.

 

 

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0013), 1872-1884, f. 12, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/40255/31/

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net