1868 -  

 

 

 

Aar 1868 den 14 Juli blev Extraret sat i Drøbaks Hjælpe-

fangsel, administreret af edsvoren Fuldmægtig C. Søren-

sen og medbetjent af de 2 før edfæstede Laugrettes-

mænd Gaardbrugerne Svend Svendsen Gulbjørnerud og

Lars Hansen Gulbjørnerud.

 

Hvorda foretages Justitssag mod Peder Olsen Kopperud for

Tyveri.

Som Referent mødte Overretssagfører O. Hansen der fremlagde 1) Stæv-

ning i 2 Exemplarer 2) Forhør optaget i Follo fra 19 til 29  f. m. med Am-

tets paategnede Ordre af 3 ds til Comparenten som Referent og

Advokat Schweigaard som Forsvarer. 3) Skrivelse fra Comp. til

Advokat Schweigaard af 7 ds. 4) Foreløbig Fremstilling af s. d.

Han begjærede derefter Sagen fremmet.

Forsvarer Advokat Schweigaard var tilstæde og bemærkede

at Tiltalte før Stævningens Forkyndelse er underrettet om at

Comp. er beskikket som Forsvarer.

Tiltalte fremførtes i sin Frihed ved Arrestforvareren og fore-

holdtes Amtets Actionsordre, og vedtog paa Forelæsning

Rigtigheden af sin Forhørsforklaring uden nogen Forandring.

Samtlige Vidner paa Lovens Maade præparerede hvornæst fremstod

som 1 Vidne 1 Dep. Andreas Pedersen Digerud, der med Samtykke af Re-

ferent og Forsvarer forelæstes sin Forhørsforklaring hvis Rigtighed Vid-

net vedtog bemærkende blot at det jo ikke bestemt kan vide om

den i Skoven Antrufne var Tiltalte, men at Vidnet dog lignet

bestemt at gjenkjende Tiltalte i denne Person, hvis Ansigt Vidnet

dog ikke saa. I Anledning erklærerde Vidnet at Snedker Arne

Hansen kom tilstede kort efter at Vidnet havde truffet denne Person

i Skoven, og at Vidnet derpaa med Arne fulgte og undersøgte

Sporene i Ageren. – Ageren er Blanding af Sand og Muld saa at

Sporene tydlig kunde sees da Vidnet kom der, hvorimod intet Spor

var at see Middagen efter da det havde regnet.

Som 2 V. 2 Dep. Johannes Johannesen Hallangspollen, der paa Exa-

minationen forkarede sig som under Forhøret, bemærkede ikke at

have lagt Mærke til om Tiltalte havde nogen Sæk med sig da hand

kom for at laane Vidnets Baad, medens Vidnet dog saa at Ped-

er havde ½ Skjæppe Kurv som der var bredt noget over; hvad

Kurven indeholdt eller hvad der laa over den kan vidnet

ikke udsige. Vidnet havde ikke lagt Mærke til om Tiltalte

havde Kurven med sig da han om Morgenen kom tilbage; Vid-

net har adre ganger laant Tiltalte sin Baad og har Tiltalte

da undertiden gjort den pent rent efter sig mens han

til andre Tider har undladt det; ved heromhandlede An-

ledning var Baaden særdeles vel renset. Vidnet erindrer ikke

hvorledes Fodtøy Angjeldende havde.

Tiltalte for Anl. erklærede i Kurven at havet sit Snøre, en Caffekjedel

og sit madknytte. –

2 Vidne erklærede at Kurven var fuld, i hvilken Anleddning Tiltalte

erklærede at han over Kurven havde sin Datters Tørklæde, et stort

blaat og hvidt rudet; 2 Vidne erindrede ikke at der laa et saa-

dant Tørklæde over Kurven.

3 Vidne, 5 Dep. Paulus Anton Johansen Hallangen, og 4 Vidne 6 Dep.

Bernt Hartvigsen forklarede sig ved Examinationen som under Forhøret

og tilfandt at der nævnte Nat blæste saa stærkt at det ikke

kunde være nogen Moro at ligge ude at fiske. Ingen af disse

Vidner vidste Meer at Oplyse.

5 Vidne, 12 Dep. Hans Hansen, Examineredes og forklarede sig som

under Forhøret, dog erklærede at den ene Sæk jo kan ligne den

anden saa at Vidnet ikke med Vished kand sige at den af det

som Tiltaltes Eiendom under Forhøret gjenkjente Sæk

virkelig er den samme Vidnet har seet hos Tiltalte, men at

denne Sæk dog ligner den som Vidnet har seet til forskjellig

Tid hos Tiltalte. – Da Vidnet havde været fremme ved Forhøret

bad den Tiltaltes Hustru at laane sig en Sæk til at pakke

sine Sengeklæder ind i, da Vidnet skulde flytte fra Tiltalte,

hvilket Vidnet bad om for at faae vide om der da var

en saadan Sæk i Huset, men Tiltaltes Hustru erklærede

at havee taget utu Sækken tidligere, i det hun ikke havde

andre Sække end nogle Smaaposer; Vidnet har aldrig

seet andre Sækker hos Tiltalte end den af Vidnet om-

meldte gamle. Vidnet blev af Tiltaltes Hustru vist et Styk-

ke af en Sæk, som hun erklærede at være af den

omhandlede gamle Sæk der havde været Tiltaltes, og

dette Stykke laa da over Halmen under Lagenet i Sengen.

Vidnet kan ikke vide om dette Tiltaltes Hustrues Foregi-

vende er rigtigt; Vidnet har ikke før lagt Mærke til om

et saadant Stykke har ligget under Lagenet.

Den af Vidnet under Forhøret gjenkjendte Sæk blev nu fremleveret

i Retten, men erklærede Vidnet nu efter at have paanyt under-

søgt Sækken, at denne formentlig er kortere og bedre og derhos er mer tett i Bunden af end den

Sæk var som Tiltalte har havt i sin Besiddelse som

før forklaret. – Vidnet vedblev dette udsagn skjønt alvorlig formanet

til Sandhed og foreholdt Ansvaret ved Vidneeden og bemærkede

at det ogsaa under Forhøret var i Tvivl om hvorledes det var,

og at Vidnet da ikke fik undersøgt hvorledes Bunden i Sæk-

ken var. -  Administrator betydede Vidnet at det under

Forhørssessionen da 2 andre Sække  først forevistes Vidnet

bestemt erklærede ikke at kjende disse, men at det, da den

nu tilstedeværende Sæk forevistes Vidnet, efter at have under-

søgt dens Stopninger m. m. erklærede at den Sæk havde været

hos Peder (Tiltalte) efterat Vidnet var kommet der, og at Vidnet

da vedblev saadant Udsagn skjøndt formanet til ikke at

sige Mere end hvad det virkelig vidste. Det tilstedeværende

Laugrette som ogsaa fungerede ved nævnte Forhørssession

erkjendte Rigtigheden af denne Administrators Tilførelse

med Tilføiende at der var Sild i Sækken, da Forhørssessionen afholdtes.

Tiltalte erkjendte at hans Hustru i Vaares tog itu til Baarklæde

(til at lægge over Halmen i Sengen) en gammel Sæk, Tiltalte havde,

men paastod fremdeles skjøndt foreholdt 5 andres Prov om at hans

Hustru ikke havde andet end Smaaposer, at han have 3 à 4 Sækker

hjemme, som Hustruen veed Besked om. –

Som 6 Vidne, Tiltaltes Hustru, der paa Tilsp. erklærede Intet ar have

at erindre imod at afgive Forklaring paa Examination for-

klarer ikke at have nogen Sæk hjemme og ikke at have havt nogen

undtagen en der i Vaares blev taget itu og benyttet til Baarklæde.

Ligesaalidt som Vidnet har Smaaposer med Undtagelse af

en eneste der er saa daarlig at man ikke kan have noget i den. –

Efter at være foreholdt at 5 Vidne har omtalt at 6 Vidne skulde

 have Smaaposer, erklærede 6 Vidne at han havde havt laant

en liden Pose paa Maaren. – Oplæst og vedtaget.

Tiltalte foreholdtes 6 Vidnes Prov, men vedblev at han har 3 à 4 Sække

uden at kunne give Forklaring om hvor disse Sække er; 6 Vidne

vidste først ikke om disse Sække, men erklærede omsider i Vin-

ter at have taget itu 2 Sækker, da de det havde taget at ligge paa

og derfor vil endnu findes hjemme i Sengen.

Tiltalte bemærkede at have i Vaares kjøbt ½ Tøndesæk i Byen;

forespurgt om denne erklærede 6 Vidne at den nok ogsaa

er taget itu uden at Vidnet erindres om den blev taget itu før

eller efter at de 2 førstomhandlede ække blev taget itu. –

Tiltalte paa Anledning erklærede ikke at have vidst om at disse

Sække vare taget itu. –

Referenten efter det nu Passerede navnlig Tiltaltes og hans Hustrus

forskjellige og mistænkelige Forklaringer m. h. t. de omforklarede

Sække troede der var fuld Anledning til at søge nærmere Oplys-

ning om Forholdetved Inqvisition i Tiltaltes Huus, til hvilken

Ende hand havde foranlediget Lensmandens Tilstedekomst og hen-

stillede til Retten at meddele Lensmanden Underretning om

det Optaget samt beordre den antydede Inqvisition. –

Lensmanden blev nu givet det fornødne Paalæg.

7 Vidne, Snedker Arne Hansen, 31 Aar gl. forklarede sig som

1 Vidne m. h. t. Vidnet, og udsagde at Sporene i Ageren var saa-

danne, at der paa venstre Fod saaes en Skød paa Udvendige

Side, medens der ikke var Spor af Hæl paa noen Fod medens

venstre Fod Hæl ikke var mere end omtr. 1 Lædertykkelse

høiere end Saalen. -  Vidnet forevistes de under Forhøret frem-

viste gamle Sko og erklærede at det forekommer Vidnet som Spo-

rene lignede disse Sko. -  Vidnet blev hentet op til Stedet af 1 Vidnes

Hustru og kom saaledes tilstede strax efter at 1 Vidne havde

antruffet den omforklarede Person. –

Samtlige afhørte Vidner med undt. af 6 Vidne derefter edfæstedes

idet hverken Referent eller Forsvarer har havt yderligere at

tilspørge disse Vidner om.

Som 8 V. 9 Dep. Mikael Samuelsen, som 9 V. 10 Dep. Samuel Hansen

forklarede sig som under Forhøret, i det 9 V. tilføiende at det fra

Kl. 2 ½ om Morgenen (ikke Kl. 2) ikke saa Nogen i Yder Pollen,

der var stærk Sønderkuling, saa at det var vanskeligt

at kunne ligge og fiske og Vidnet maatte gaa hjemom

for at hente en Dreg, da det blæste saa at det ikke var

muligt at ligge stille ved et «Andøve»; Vidnet var ikke

ved Langebaadgrunden, men det er klart at der maatte

blæse stærkere der end inde i Pollen hvor Vidnet holdt

sig. 8 V. var enig med 9 Vidne i dettes udtalelse om Veiret.

10 V. 11 Dep. Andreas Caspersen Haaøen, der ved Forelæsning ved-

tog sin Forhørsforklaring i det Vidnet frafaldt Erstatning.

11 V. 10 Vidnes Hustru Maren Dorthea Rasmussen, 44 Aar

gl. og som 12 Vidne Stine Andersdatter, 22 Aar gl. Tjeneste-

pige hos 10 V. erklærede begge at gjenkjende Krukken som

10 Vidnes Eiendom.

13 Vidne Johan Iversen, Huusmand 43 Aar gl. forklarede at

Strygestikken tilhører 10 V. og at Bredøxen er Vidnets Eien-

dom og det frakommen mod Vidende og Villie. –

14 Vidne 13 Dep. Svend Hansen Ørebæk forelæstes sin Forhørsfor-

klaring hvis Rigtighed Vidnet vedblev erklærende ikke at

kunne værdsætte det Vidnet frastjaalne ukastede Byg,

hvilket Laugrettet paa Tilsp. ligeledes erklærede ikke

at kunne værdsætte, da det ikke kjendte. Det er-

klærede at 3 Skjæpper ukastet Byg maa æqvivales mindst til et Qvarter.

Referent og Forsvarer havde ikke havt Videre at tilspørge

Vidnene om ligesaalidt som Tiltalte, hvorfor Vidnene

edfæstedes og demitteredes idet 10 og 13 Vidne nu overleveredes

de af dem som deres Eiendom gjenkjendte Effecter. –

Tiltalte erklærede at være ved god Helbred, i daarlig øconomisk

Stilling. -  Retten skjønnede hans Alder at være som opgivet.

Referenten maatte begjære passende Udsættelse i paavente af

Resultatet af den i dag beordrede Inqvisition.

Eragtet: Sagen udstaaer til videre Behandling her Torsdag den

16 Juli førstk. Kl. 8 ½ Form.

Tiltalte derefter overleveredes til Arrestforvareren.

Laugrettet havde paa Tilsp. Intet at erindre i Anledning det

passerede eller Protocollerede.

 

Christen Sørensen.   Svend Svendsen Løes.  Lars Gulbjørnrud

                                       m. p. P.                    m. p. P.

 

Aar 1808 den 16 Juli blev Extraret sat i Drøbaks Hjælpe-

fængsel administreret af edsv. Fuldm. C. Sørensen i Overvær af

de 2 før ædfæstede Laugrettesmænd Gaardbrugerne Julius

Birch Belsjø og Hans Caspersen Heer.

 

Hvorda: Continuerede Justitssagen mod Peder Olsen Kopperud for Tyveri.

Referenten og Forsvareren mødte; Tiltalte fremstilledes i sin Frihed

ved Arrestforvareren.                                   Derefter fremstod som

15 Vidne Lensmand Stub, der forklarede nu at have anstillet Inqvi-

sition i Tiltaltes Bolig og der fundet i en Skuffe i Kjøkkenet

1 Halvtøndesæk, samt i Barnesengen 1 sammensyd Klæde, der

antagelig har været 2 Halvtøndesækker samt Levninger af en

Caffesæk, hvis Rest sees at være betydelig stoppet. -  Flere Sækker

fandtes ikke, ligesaalidt som nogen af de hos 10 Vidne stjaalne

endnu ikke tilstedekomne Koster. -  De saaledes forefundne Sække

var tilstede i Retten og besigtigedes og andtages at

have været som af 15 Vidne Vidne bemærket 2 Halvtøndesække.

Referent og Forsvarer havde Intet yderligere at tilspørge Vidnet om.

Vidnet paa Lovens Maade ædfæstedes og demitterede.

Tiltalte erkjendte at de nu tilstedeværende Sække er ham til-

hørende og at det er de af ham før omforklarede, hvilket Tiltalte

vedblev skjøndt foreholdt at han tidligere har forklaret sig saaledes

at det maatte antages at «Halvtøndesækken» var mindre end

de øvrige, medens det nu sees at samtlige de 3 Sække have

været af samme Størrelse og har været af Lysakers Beenmeelsfabriks

sædvanlige Sække;

Referent og Forsvarer saavelsom Tiltalte erklærede ikke at ønske

yderligere Oplysning erhvervet, hvorfor eragtede: Bevisførelsen

sluttes. –

Referenten henholdt sig til sin foreløbige Fremstilling bemærkende,

at skjøndt 12 Dep. for en væsentlig Deel har tilbagekaldt sin under

Forhøret afgivne Forklaring er der dog mere end Formodning om,

at den med saamegen Bestemthed afgivne Forhørsforklaring mefører

Rigtighed medens Tilbagekaldelsen antagelig er en Frugt af Paavirk-

ninger, dette gamle og magelige Vidne har været underkastet.

Ligesom de af Comp. i den foreløbige Fremstilling iøvrig udhævede

Indicier ved Vidnernes Examination under Sagen har været med

Fasthed og Styrke navnlig forsaavidt det er ubestridelig konstateret

at Veiret den Nat Tyveriet blev begaaet, var af den Beskaffenhed, at

selv om det ikke var umuligt dog ingen fornuftig Mening var i

hele Natten at ligge paa Vandet for at fiske, saaledes er Tiltalte nu

under Sagen grebet i en ny Løgn, hvortil ingen anden Forklaring

kan giøres end at Tiltalte og hans Hustru haver lagt an paa at skjule

Tiltaltes Brøde. Han maatte saaledes fremdeles ansee Tiltalte

overført de ham importerede Forbrydelser, for hvilke han forment-

lig maa blive at ansee efter Crl. Cap. 19 § 1, 6 § 11 ifr. 19 § 9. Fængsel paa

Vand og Brød antages at burde anvendes og Straffetiden i det

Hele at bestemmes til 20 Dage. Comp. indstillede saaledes:

at Tiltalte ansees med Fængsel paa Vand og Brød i 20 Dage

og tilpligtes at betale samtlige af Retsforfølgningens foraar-

sagede Omkostninger, derunder passende Salær til Referent og

Forsvarer foruden Reiseudgifter til den Sidste, samt alle

af hans Arrest og Straffens Executions flydende Udgifter.

Forsvareren fandt ikke at der forelaa noget Bevis for at Tiltalte

havde begaaet Tyveriet paa Haaøen. 1 Vidne havde ikke seet den

af ham omtalte Persons Ansigt og erkjendte at det var saa mørkt

at han ikke vel kunne have skjælnet Ansigtstrækkene, ligesom

han ikke med Sikkerhed tør paastaae at han paa Figur og Stemme

kjendte Tiltalte. -  Dette enestaaende og usikre Prov vinder ingen

Stadfæstelse ved de fundne Spor, som man ikke har havt Anledning

til paa Stedet at sammenligne med de irettekomne Sko. De

ved Sporene opgivne Kjendetegn var ikke mere særlige, end at

de lettelig findes ved alle gamle Støvler, og kan altsaa ikke

kan nogen Betydning naar det ikke engang er oplyst om

Sporenes Størrelse svarede til Størrelsen af Tiltaltes Fødder eller

Støvler. Det var forøvrig besynderligt at 1 Vidne kunde see Spor i al-

mindelig Jord saa nøie, især da hans Undersøgelse skeede om

Natten. 5 Vidne har nu bestemt erklært at den irettekomne

Sæk ikke var den samme som han havde seet hos Tiltalte.

Referentens Formodning om at Vidnet havde været undergaaet

Paavirkninger savnede al Grund og Referenten kunde i ethvert

Tilfælde ikke paaberaabe sig Forhørsforklaringen med det be-

edigede Prov. Tiltaltes Forklaring om at han havde 3 à 4 Sække

havde ved Husundersøgelsen vist sig at medføre Sandhed.

Uoverenstemmelsen mellem Tiltaltes og Datterens Forklaring

der forøvrig ikke vedkom Sagens Spørgsmaal kan lettest for-

klares ved at Datteren har sagt Usandt i den Tanke, at det virkelige

Forhold vilde mistænkeliggjøre Faderen. Det har nemlig vist sig

at Tiltaltes Hustru i Strid med Tiltalte fra først af har afgivet en urigtig

Forklaring om Sækkene formodentlig i den Tanke, at Tiltalte

dermed vilde komme i et mindre mistænkelig Lys. At Tiltalte

havde været paa Fiskeri i mindre godt Fiskeveir kunde ikke paa-

beraabes som Indicium mod ham, dertil laa det altfor fjernt.

Den Omstændighed at Tiltalte havde skyllet Baaden kunde ikke

anføres da han tidligere ofte havde gjort det samme.

Kunde Tiltalte ikke fældes for dette Tyveri, bortfaldt Straffen

for det af ham tilstaaede ældre som præcenteret efter Crl. Cap. 7, 11 [ifr.] 12.

Comp. andstillede saaledes:

at Tiltalte frifindes i det han i sin [.........] bemærkede

at den foreslaaede Straf var for høi især naar Hensyn

tages til Tiltaltes lanvarige Arrest. –

Tiltalte foreholdtes Indstillingen men havde for Tiden Intet at

bemærke, hvorfor eragtede Sagen optaget til Kjendelse eller Dom.

Laugrettet havde paa Tilsp. Intet at erindre i Anledning

det passerede eller Protocollerede.

Administrator antog at der nu ikke var tilstrækkelig Grund til at

lade Tiltalte forblive arresteret, hvorfor Tiltalte nu blev

Løsladt, og overleveret de idag i Retten fremlagde Sækker.

 

Christen Sørensen.    Julius Birch.   H. Heer

 

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0012), 1864-1872, folio 147, 149b, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/40254/164/

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net