1866 -  

 

 

Aar 1866 den 26 Jan blev Extraret sat i Drøbaks Hjælpefæng-

selslocale, administreret af eedsv. Fuldm. C. Sørenssen i Overvær af

de tvenve Laugrettesmænd Anders Os-

mundsen Brække og Hans Andreassen Røed, af hvilke den sidste

nu eedfæstedes.

 

Hvorda ! behandledes Justitssag mod Pigen Kaisa Andreasdatter for

Forbrydelse mod Crl. Cap. 14 § 16. –

 

Referenten Sagfører Hansen fremlagde 1, Stævning, paategnet Berammelse

og Forkyndelse. 2, Forhør optaget i Follo 10 og 11 ds. paategnet Amtets

Actionsordre af 18 ds. samt de Forhøret medfulgte Documenter, sc.

Districtslægens Obductionsforretning og 2de Tiltalte vedrørende ori-

ginale Attester, hvorpaa han begjærede Sagen fremmet efter nær-

mere Foranledning.

 

Tiltalte fremførtes ved Arrestforvareren i fri Tilstand, foreholdtes Ac-

tionsordren og den fremlagte Obductionsforretning og havde ved

samme Intet at erindre.

 

Derefter fremstod som 1 Vidne, 2 Dep. Petro Nilsdatter Granerud, 2 Vidne 3 Dep.

Carl Poulsen Granerud, 3 Vidne 4 Dep. Ingeborg Jacobsdatter, 4 Vidne 5 Dep.

Sophie Iversdatter og 5 Vidne 6 Dep. Carl Iversen Granerud, hvilke

samtlige tilligemed det ligeledes indstævnte Vidne Andreas Pettersen

nu paa Lovlig Maade Præpareredes ril Eeds aflæg, hvorefter de 5 første

Vidner forelæstes deres Forhørsforklaringer, hvir Rigtighed af enhver især

vedtoges, i det 3 Vidne paa Anledning oplyste at være confirmeret

i sidstafvigte Høst; 4 Vidne tillagde sit Forrige at hun i Sommer da

hun kom Hjem fra en Auction hos Johannes Granerud, der blev holdt

den 12te Juli efter 1 Vidnes nu afgivne Erklæring, havde seet at Angj. laa

paa en Sofa i Drengestuen ved siden af Vidnet Andreas Pettersen idet

dog begge da havde fulde Klæder paa, ligesom 5 Vidne nu bemæ-

rkede i Høst engang at have seet Angj. paa Salen udpaa Morgensiden

ligge sammen med en Skomager Ole som da havde Logie paa

Granerud, uden at Vidnet mærkede at disse da pleiede Legemlig Omgang,

Angj. havde dengang for nogle Uger sit Natteqvarter paa Salen

hvor ogsaa Vidnet og nævnte Skomager da havde Sengeleie tilligemed

4 vidne, hvilket sidste Vidne laa i samme seng som Angj. , medens Vidnet

og Skomager Ole benyttede en anden Seng sammesteds. Da Vidnet

som meldt bemærkede at Ole og Angj. laa sammen, var 4 Vidne

ikke tilstede.

Som 6 Vidne Andreas Pettersen, 27 Aar gl. Arbeids-

mand hos 1 og 2 Vidne, hvor Vidnet har Arbeidet i 6 à 7 Aar. –

Vidnet var paa Granerud den Søndag Tiltalte gjorde Barsel, men

mærkede dog Intet dertil; Vidnet saa Tiltalte sidde inde i Drengestuen

da Kl. var som 3 Efterm. , og saa nok at hun da var ussel, men tænkte

ikke at hun skulde gjøre Barsel, skjøndt Vidnet nok skjønte at

hun maatte være frugtsommelig, en Tanke Vidnet havde havt siden

en Stund før Juul, uden nærmere at kunne udsige hvor Længe før Juul

det var. -  Kl. omtr. 3 Efterm. bemeldte Søndag reiste Dep. med sine

Husbondsfolk til Hokholt og var formentlig borte 1 Times Tid;

da han saa kom hjem igjen, saa Vidnet Tiltalte sidde paa

en Sofabænk i Kjøkkenet, uden at han forstod at hun havde gjort

Barsel, skjøndt Tiltalte da saa friskere ud end tidligere om

Efterm. -  1 Vidne sagde denne Efterm. til Vidnet, at han nok kom

til at reise efter Jordemoder, hvilket Vidnet sagde det gjerne kunde

gjøre, uden at der dog blev videre Tale derom, i det Vidnet om

Natten kom til at reise ind til Christiania. -  Vidnet erkjendte

Rigtigheden af 4 Vidnes I dag afgivne Forklaring med Hensyn til

Vidnet, men benegtede ved den Leilighed at have havt Legemlig Omgang

med Tiltalte, med hvem Vidnet derimod pleiede Omgang nogle

Gange i November Maaned sidstl. , medens Vidnet bestemt benegter at Saadant

havde været Tilfældet tidligere. -  Vidnet tilføiede derhos at Tiltalte

mellem Juul og Nytaar til Vidnet paa dets Spørgsmaal negtede at

være frugtsommelig. –

Derefter fremstod som 7de Vidne, 1 Dep. Jordemoder Mad. Ingeborg

Jørgine Borch, der nu først fremmødte og efter Præparation

forelæstes sin Forhørsforklaring og vedtog Rigtighed af samme uden

nogen Forandring og uden at hun havde Noget at tilføie. –

4 Vidne atter fremstod og forklarede at hun bemeldte Søndag Efterm. , da

Tiltalte gjorde Barsel, var i Fjøset og stellede sammen med 3 Vidne og

at hun da hun kom ud derfra saa Tiltalte sidde paa Hug udenfor

Locum, idet Barnet Hanna der er 9 Aar gl. da sagde til Vidnet at

Tiltalte længe havde siddet saaledes. -  Tiltalte var derpaa atter

kommet ind i Drengestuen, hvorpaa Vidnet undersøgte ude paa

Gaarden ved det Sted hvor Tiltalte som meldt havde siddet paa

Hug, og saa Vidnet da Blodpletter og begyndte strax at tænke

at Tiltalte var nedkommet;  Vidnet bemærkede imidlertid ved sin

Undersøgelse ikke Efterbyrden, idet det senere viste sig at Tiltalte

havde lagt en Steen over denne. -  Vidnet erklærede det umuligt at Tiltaltes

Barn skulde kunne have levet nogen Tid uden at man maatte have

mærket det paa Gaarden. -  Saa strax Vidnet havde faaet Tanke om

at Tiltalte var nedkommet, fik Vidnet hende ind i Kjøkkenet, og

lidt efter at Tiltalte var kommen derind var det 6 Vidne komen

tilbage fra Hokholt. -  De øvrige afhørte Vidner erklærede sig enig

med 4 Vidne i at det var umuligt at Barnet kunde have levet uden

at man havde mærket det paa Gaarden, ligesom 7 Vidne erklærede

at man af Barneligets Udseende, da dette paa Grund af den Blød-

hed der altid findes hos nyfødte Barn, havde modtaget Mærke af

alle de Folder hvori Skjørtet havde lagt om det – med Sikkerhed synes

at maatte Slutte at Barnet strax efter Fødselen er dræbt. –

Angj. Tiltalte derefter fremstod og forelæstes sin Forhørs for-

klaring, som hun vedtog som rigtig, alene med Bemærkning at 1 Vidne

aldrig havde talt til hende om hendes Svangerskab og at hun saaledes

aldrig har havt Anledning til for 1 Vidne at nægte sin frugtsommelighe

Tilstand. -  Hun vedblev fremdeles ikke at have kunnet udregne naar hun

kunde vente sig, skjøndt foreholdt det Urimelige deri, og benegtede at have

hav legemlig Omgang med Andre end den opgivne Barnefader

før ud på Høsten sidstleden, da hun nogle Gange pleiede Omgang med 6 Vidne, idet

hun dog erkjendte ved den af 4 Vidne nævnte Leilighed at have Ligget

ved Siden af 6 Vidne og ligeledes i Høst en gang at have Ligget med Sko-

mager Ole; ved disse Leiligheder benegtede hun bestemt at noget Samleie

fandt Sted. Tiltalte erkjender at have følt at Fosteret havde Liv lige til

det Sidste. Hun benegter at have tænkt paa at bruge Kniven til

at Dræbe Barnet med før hun ved at komme ind i Drengestuen

saa Kniven ligge i Vinduet; hun kan ikke udsige hvad hendes

Hensigt var med efter Fødselen at gaae ind i Drengestuen, men benegtet

bestemt derved at have villet faae Fat paa Kniven. -  Tiltalte oplyste at,

da hun som før forklaret gik gjennem Fjøset ned i Underlaaven, var

der Ingen i Fjøset, idet 3 og 4 Vidne da allerede var kommen ind

igjen fra Fjøset. -  Tiltalte benegter fremdeles stadig at have tænkt at

ombringe sit Barn, og kunde ikke afgive anden Forklaring i saa Henseende

end hun før har gjort, idet hun vedblev at hun stundom havde een og stun-

dom en anden Tanke; Den opgivne Fader til Barnet havde hun tidligere

tænkt at skulle Ægte, men da han efter Tiltaltes Ankomst til Granerud

ifjor Vaar ikke besøgte Tiltalte og ikke skrev Brev til hende

uden et eneste, som hun modtog i Slaataannen, og hvori han

bad om ikke oftere at faae Brev fra Tiltalte, skjønte hun at han

ikke mere vilde have nogen Forbindelse med Tiltalte. -  Bemeldte

Brev var skrevet i Christiania, men Tiltalte kan ikke opgive

naar Barnefaderen kom til Fredrikstad; I bemeldte Brev nævnte

ikke Barnefaderen Noget som Grund til at hæve Forbindelsen med

Tiltalte, der i Høst efter Michelsdag i Christiania havde truffet

Barnefaderen og sagt ham at hun var frugtsommelig og sigtet ham

som Barnefader, hvortil han imidlertid erklærede, at han ikke havde

Noget dermed at skaffe; Tiltalte havde aldrig tidligere talt til Barne-

faderen derom, og oplyste nu at det ovenmeldte Brev fra ham

modtoges efter at Tiltalte havde skrevet et Brev til 3 Vidne, der er hans

Søster. Tiltalte havde kjendt Barnefaderen i over 1 ½ Aar før hun

pleiede Omgang med ham og var i den Tid forlovet med ham indtil

ved Markedstider ifjor da det blev forbi med Forbindelsen, hvilket han

dog snart igjen gjorde Godt igjen og da bad Tiltalte om at det

skulde være som før; da Tiltalte som før meldt pleiede legemlig Omgang med

ham var Forlovelsen fremdeles staaende ved Magt. -  Oplæst og ved-

taget. –

3 Vidne atter fremstod og forklarede paa Anledning at have kjendt til

at hendes Broder, den opgivne Barnefader, havde været forlovet med

Tiltalte i omtr. 1 ½ Aar og at han hævede den Forbindelse ved Markedet

ifjor, uden at Vidnet veed at oplyse Grunden dertil, ligesaalidt

som Vidnet kjender til at Forbindelsen senere igjen blev fornyet.

Vidnet erkjender ifjor Sommer at have faaet Brev fra Tiltalte,

uden at hun nu erindrer dets Indhold; dette Brev var adresseret

til Barnefaderen, fra hvem Vidnet modtog det, uden at hun er-

indres at han da talte Noget om Tiltalte. -  Barnefaderen

reiste lidt før Juul til Fredrikstad og ligger der i Garnison; i Juul

var han i Besøg i Christiania hvor Vidnet traf ham og hvor han

sagde at han havde nyt No. og stod ved 1ste Compagni. –

Tiltalte paa given Anledning oplyste at det var i Huset hos Barne-

faderens Forældre paa Kampen i Christiania at Tiltalte

pleiede Omgang med Barnefaderen, og erkjendte nu at hun

der flere Ganger havde Samleie med ham, idet hun stundom til-

bragte Nætterne paa «Kampen» hos hans Forældre medens hun

havde Condition hos Jørgensen. –

3 Vidne der paa den Tid var hjemme hos sine Forældre bemærkede

at Barnefaderen mellem Juul og Markedet ifjor flere Gange laa

sammen med Angj. , mem ærkede ikke, saavidt erindres, Saa-

dant efter Markedstiden, skjøndt de nok efter den Tid traf sam-

men paa Kampen. -  Vodnet var hjemme hos sine Forældre paa Kampen

første Søndag efter Paaske ifjor, men erindrer ikke om Tiltalte og

Barnefaderen da var der.

5 Vidne fremstod og forklarede nu flere Gange at have ligget sam-

men med Angj. , men kun en gang – i October Maaned sidstl. – at have

pleiet legemlig Omgang med hende. -  Tiltalte erkjender Rigtig-

heden deraf. -  Skomager Ole oplystes fremdeles at boe paa Granerud;

hans Fadersnavn er Hansen. –

Samtlige Vidner derpaa eedfæstedes og demitteredes. –

Laugrettet erklærede at Tiltalte er over criminel Lavalder, og seer

ud til at være af den af hende selv opgivne Alder og neppe Ældre. –

Referenten begjærede Sagen udsat paa ubestemt Tid. Eragtet.

Sagen udstaaer som forlangt. Tiltalte overleveredes Arrestforvareren.

Laugrettet havde paa Tilspørgende Intet at erindre i Anledning det

Passerede eller Protocollerede. –

 

Chr. M. Sørenssen        Anders Brække       Hans Røed

 

 

Aar 1866 den 9 Marts blev Extraret sat i Drøbaks Hjælpe-

fængselslocale administreret af eedvoren Fuldmægtig C. Sørenssen

i Overvær af de 2 før eedfæstede Laugrettesmænd Gaardbrugerne

Halvor Poulsen Digerud og Hans Jensen Huseby.

 

Hvor da ! continuerede Justitssag mod Kaisa Andreasdatter for Forbrydelse

mod Crl. Cap. 14 § 16.

 

Referenten fremlagde 1, Paategningsskrivelse fra Akershuus Amt af 15 f. M.

hvorved oversendes Thingsvidne optagelse i Fredrikstad den 10 f. M. , 2, bemeldte

Thingsvidne med derunder fremlagde 3 Breve. 3, Paategningsskrivelse

fra Amtet af 27 f. M. hvormed fremsendes en fra Sverige erhvervet Præsteattest

af 15 f. M.  4, bemeldte Præsteattest. 5, Continuationsstævning paategnet Be-

rammelse og Forkyndelse, - Comparenten derefter begjærte det Frem-

lagte foreholdt Tiltalte. –

 

Tiltalte var i sin Frihed tilstede i Retten, foreholdtes det Fremlagte og

erklærede med Hensyn til den i Præsteattesten opgivne Alder frem-

deles ikke at kunne erindre rettere end at hendes Alder er som

af hende selv før opgivet, og vedblev derhos efter at være forelæst

Indholdet af Thingsvidnet, at Tiltaltes Forklaring tidligere under Sagen

er stemmende med Sandhed, og at hun saaledes fremdeles maa er-

klære at den tidligere Opgivne Barnefader er det, og at Tiltalte –

som før paastaaet – pleiede legemlig Omgang med ham senere end

Juul 1864. Tiltalte erkjender at være bleven afviist fra sin Tjeneste

paa Ulven i Aker, men veed dertil ikke at opgive anden Grund end

at hendes Husbondsfolk der ikke vilde finde sig i at den opgivne

Barnefader indfandt sig der saa hyppig som Tilfædet er; det var

om Sommeren 1864 at Tiltalte flyttede fra Ulven. -  Oplæst og vedtaget.

Referenten derefter bemærkede at han troede det mindre vigtig

at udhale Sagen med at soge fremskaffet nærmere Oplysninger om

Grunden til Tiltaltes Fjernelse fra sin Tjeneste paa Ulven i Aker,

især da man ikke har Andet end en løs Antydning fra et Til-

talte formentlig mindre venligsindet Vidne om at Grunden skulde

være Tiltalte tilregnelig. -  Han fremlagde derfor Indstilling

i Sagen. –

Indstillingen derefter foreholdtes Tiltalte, der i Anledning

af samme ikke havde Noget at erindre, og paa Anledning bemær-

kede ikke at ønske yderligere Oplysning erhvervet under Sagen og

ikke at kunne opgive Nogetsomhelst til Bevis for at hendes Udsagn

om at have pleiet legemlig Omgang med den opgivne Barnefader senere end Juul

1864 medfører Sandhed. -  Eragtet: Sagen optages til Kjendelse eller

Dom. -  Tiltalte derpaa overleveredes til Arrestforvarerens

Varetægt. –

Laugrettet havde paa Tilspørgende Intet at erindre i Anledning

det Passerede eller Protocollerede. –

 

  Chr. M. Sørenssen        Halvor Digerud      Hans J. Husebye.

 

 

 

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0012), 1864-1872, f. 32b, 36b, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/40254/50/

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net