1864 -  

 

 

Aar 1864 den 17 Novb. blev Extraret sat paa Thingstedet Berger admi-

nistreret af eedsvoren Fuldmægtig C. Sørenssen i Overvær af de tvende før

eedfæstedes Laugrettesmænd Gaardbrugerne Ole Eriksen Løes og

Syver Bergesen Løes.

 

Hvorda ! behandledes Justitssag mod Johannes Pedersen Steilene for Tyveri,

for Foged Eger som Referent mødte Overretssagfører J. Ebbell ved Cand. Koss, der frem-

lagde 1, 2 Stævninger. 2, Forhør af 10 til 19 Octob. d. A.  3, Skrivelse fra Follo Sorenskriveri

til Akerhuus Amt med dettes paategnede Actionsordre af 27 f. M. –

Comparenten begjærede derefter Sagen fremmet. –

 

Tiltalte paaraabtes og foreholdtes Actionsordren samt

forelæstes sin Forhørsforklaring hvis Rigtighed vedblives, idet Tiltalte paa Anledning

erklærede ikke at kunne erindre om de Bord han efter det Forklarede tog paa

Fjøstaget var «bladet» eller ikke, hvilket dog er mueligt, da der nok kan gives nogle

Bord som er «bladet paa Fjøstaget, da de Bord der bedækkede samme ikke alle

har ligget der lige længe medens der er lappet paa Tagets Beklædning og

dertil taget Bordstumper, der kan være drevet iland. - Tiltalte derpaa

erkjendte ved ommeldte Leilighed at have vært iland ved Helvedesflau og at have

havt sin Baad liggende ved Stranden der, idet Tiltalte da paa Naturens Vegne

eller for at gjøre sine Fornødenheder maatte gaae i land der, da han roede til

«Ommen», og ikke kunde vente dermed til han kom til «Ommen», som

ikke ligger længere fra Helvedesflau end at han kan roe did paa 10 Minuter à

1 Qvarter. -  Grunden til at Tiltalte spurgte 4 Deps. Barn «truer Du jeg har stjaa-

let det» var det, at Tiltalte fandt Spørgsmaalet urimeligt, skjøndt han

erkjender at man ikke kunde vide hvorfra han havde faaet Bordene. –

Tiltalte sad da han som meldt var tvungen til at gaae iland i Helvedesflau

bag en Steen og kunde saaledes ikke see 2 Dep. der roede forbi; Tiltalte

hørte ikke at Noget da blev kastet ned af Renden; han opholdt sig udi Helvedes-

flau kun den høyst fornødne Tid og var der formentlig kun nogle Minuter.

Saavidt Tiltalte ved havde ingen Andre den Dag laant 4 Deps. Baad. –

De indstævnte mødende Vidner derpaa paa lovlig Maade præpareredes til Eedsaf-

læggelse, hvornæst fremstod som 1 Vidne, 1 Dep. Hans Jacob Zimmerman, som 2 V.

2 Dep. Christian Iversen Nyborg, 3 V. 3 Dept. Anne Kirstine Andreasdatter, 4de V; 4de Dept. Martin Thoresen,

6. V. , 6te Dept. Gedevard Taraldsen Trønnæs, hvilke samtlige forelæstes deres Forhørsforklaringer, hvis Rigtighed vedtoges; alene

paa det nær, at 3 Vidne erklærede, at Tiltalte nok ikke havde Brændeviinsboutillien med sig i Prammen, idet hun derhos

tilføiede, at det af hende iboende Huus paa Steilene formentlig ligger 12 à 14 Alen fra Stranden, -

4de Vidne, veed ikke, om det Bord, han huggede var helt eller om det var delt, han tilføiede, at det kom an paa

Veiret og Strømmen, i hvad Retning, han vælger at ro, naar han fra Steilene skal til «Ommen», idet han derhos eri-

drer, at det ved ommeldte Leilighed var fuldkommen stille Veir, og saaledes ingen Nødvendighed for at roe paa den

Maade Tiltalte gjorde; naar Vidnet i Figenbaums Boutik ærklærede, at Tiltalte «muligens» havde taget Bordene,

har han udtrykt sig saa paa Grund af, at han ved 1ste Vidnes Spørgsmaal om Bordene havde fattet Mistanke om at

Tiltalte havde taget disse Bord, uden at han derom havde hørt noget af Tiltalte. -  Vidnet erkjender at have

Advaret Tiltalte med at tage Veed i 1ste Vidnes Skov. -  Paa Anledning oplyste Vidnet, at Jørgen Bredesen, der

boer i Dalen under en Gaard Langkilen i Asker ved bemelte Tid var i Tjeneste hos Vidnet som

Fiskerdreng, uden at Vidnet veed, hvorvidt denne Person saa Tiltalte komme med Bordene.

Som 6te Vidne fremstod Fisker Ingebreth Olsen, 44 Aar gl, forklarede ved den af 8 Depts. Leilighed i det nævnte Følge

at have roet fra Christiania forbi Steilene, men ikke dersteds eller ved Helvedesflau, saavidt erindres, at have seet

nogen Baad med Bord, ligesaalidt som der i Baaden, hvor Vidnet var, var Snak om nogen saadan. –

Som 7de Vidne Berthe Marie Hansdatter, Tiltaltes Moder, 59 Aar gl, erkjendte Rigtigheden af 7de Depts. Forklaring om

Samtalen mellem Vidnet og denne Dep; kjendte ikke, hvorfra Tiltalte har faaet de under Sagen omhandlede Bord, men erklærede,

at der af Fjøstaget paa Ommen er bleven borte endeel Bord, uden at Vidnet kan sige, naar dette kan været Tilfældet; og

hun tilføiede, at der saavel iaar som ifjor af Taget er bleven er bleven taget til Brænde og Andet. -  Tilholdt 1ste og 2det Vidnes

Forklaring om at der paa Taget kun fandtes Baghun, ærklærede hun, at der ogsaa har været Bord, idet hun til ar

reparere Taget har benyttet Stumper, hun har kunnet finde drevet ind paa Stranden. -  Vidnet ved ikke, om

der paa Taget har været bladede Bord. –

7de, 1ste og 2det Vidner confronteredes, men vedblev samtlige sit Forrige; ligesaa confronteredes 4, 1ste og 5te Vidner, uden at

nogen af disse forandrede sit tidligere. –

Retten skjønnede at Tiltaltes Alder var som opgivet. –

Samtlige Vidner undtagen 7de eedfæstedes. –

Referenten begjærede Sagen udsat paa ubestemt Tid. -  Eragtet:  Sagen udestaaer som forlangt. –

Tiltalte paalagdes til Referenten at gjøre Anmeldelse om: naar han skulde fjærne sig paa sig paa Længer Fisketour. –

Laugrettet havde paa Tilspørgene Intet at erindre i Anledning Tilførselen eller det Passerede. –

 

      Chr. M. Sørenssen.              Ole Løes                Syver Løes, m. p. P.

 

 

Aar 1865 den 11 Jan. blev Extraret sat paa thingstedet Berger paa

Næsodden administreret af eedsvoren Fuldmægtig C. Sørenssen i Over-

vær af de tvende før eedfæstede Laugrettesmænd Gaardbrugerne

Hans Berntsen Krange og Christian Jensen Granerud*. –

 

Hvorda ! continuerede Justitssagen mod Johannes Pedersen Steilene for

Tyveri. –

 

For Referenten Foged Eger mødte Overretssagfører Ebbell ved Cand. Koss der fremlagde

1, Stævning. 2, et i Aker 13 Decbr. f. A. optaget Thingsvidne hvorefter han begjærede

Sagen fremmet. –

 

Tiltalte mødte i sin Frihed, foreholdtes det fremlagte Thingsvidne og erkjendte Rigtigheden

af det derunder Oplyste om at 4 Vidne til  Tiltalte Ytrede at han ikke vilde vide Mere

om Bordene, medens Tiltalte benegtede at han og 4 Vidne enedes om at de

skulde roes hen til den nordre Side af Storsteilene og slippe dem i Søen, og

erklærede at han af egen Drift og uden derom at have talt med 4 Vidne tog

Bordene og roede dem ud et lidet Stykke paa Fjorden og slap dem i Søen;

som Grund til denne Fremgangsmaade havde Tiltalte kun at anføre at han

maatte faa Bordene væk da 4 Vidne ikke vilde have dem liggende paa

Øen og at han ikke havde saa Let for at roe dem over til sin Moders

Bolig, hvor han fremdeles paastaaer at have bemægtiget sig dem, eftersom

han stadig i den Tid roede til Christiania. -  forøvrig vedblev Tiltalte

sit Tidligere. -  Oplæst og vedtaget.

Derefter fremstod atter 4 Vidne, der betydedes at det havde at forklare sig under An-

svar af før aflagt Eed i Sagen, og efterat være foreholdt det under Thingsvidnet

afhørte Vidnes Prov, erklærede at han ikke havde Ytret Noget til Tiltalte

om at denne skulde behandle Resten af Bordene paa den under Thingsvid-

net anførte Maade, men til Tiltalte blot havde sagt, - efter at 1 Vidne i Chri-

stiania  som før forklaret havde henvendt sig til Vidnet om Bordene –

at Vidnet ikke vilde have Bordene liggende paa Øen og at Tiltalte kunde

gjøre med Dem hvad han vilde. Vidnet erindrer ikke hvor mange Bord

der da var tilbage men antages at der til Tjærebrændingen var bleven

ophugget et Par Bord. -  Paa Anledning erklærede 4 Vidne at det antager

at Folk i Almindelighed for at komme fra «Ommen» til Steilene vælger at roe saa-

ledes som af Tiltalte ved før omhandlede Leilighed gjort, idet det sædvanligviis

vil falde lettest at roe paa den Maade; Vidnet kan ikke udsige om Tiltalte

altid pleier at roe saaledes. -  Vidnet saavelsom Tiltalte var enige om

at der ved nævnte Leilighed var stille Veir. -  Oplæst og vedtaget.

Referenten derefter fremlagde Indstilling hvorefter han indlod Sagen. –

Indstillingen derefter foreholdtes Tiltalte, der i Anledning af samme kun

havde at bemærke at den fandtes streng. -  Eragtet: Sagen optages til

Dom. -  Laugrettet havde paa Tilsørgende Intet at erindre i Anledning det

Passerede eller Protocollerede. –

 

   Chr. M. Sørenssen.     Christian Krange       Hans Krange

 

 

* Feil gårdsnavn, dette er Christian Jensen Krange.

 

 

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll

(SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0012), 1864-1872, f. 3, 4b, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/40254/20/

 

 

 

 

 

Notes:

 

Figenbaums butikk (Zimmerman) 1865

http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038027003132

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net