1859 -  

 

 

Aar 1859 den 27 April blev Extraret sat i Aas Thingstue betjent af den edsvorne

Fuldmægtig C. Sørensen og de tvende før edfæstede Laugrettesmænd Gaardbrugerne

Svend Henriksen Herum og Peder Svendsen Helgestad.

 

Hvorda ! foretages Justitssag mod Bernt Baltzersen for Legemsfornærmelse mod sagesløs Mand.

Administrator derfefter bemærkede at nærværende Sag først i dag fremmes som Følge af det

almindelige Maanedsthings Afholdelse d. 15 dennes og Paaskeugens Retsferie som derefter paa-

fulgte. -  Tiltalte var i sin Frihed tilstede.

 

Procurator Rogstad mødte som Referent og fremlagde 1, Stævning af 11te dennes med

Berammelses og Forkyndelsespaategninger. 2, Skrivelse fra Sorenskriveren til Amtet

af 7 d. M. med paategnet Actionsordre af 8de dennes. –  3, Forhør af 5te dennes, hvorefter

han begjærede Sagen fremmet efter nærmere Anledning. –

 

Derefter fremstod Tiltalte, der forelæstes sin under Forhøret afgivne Forklaring, som han

vedblev som rigtig, idet han atter erklærede at han ved den i samme omhandlede Leilighed

aldeles ikke var bleven fornærmet af 1ste Deponent.-  Derefter fremstod som 1ste Vidne

1ste Dep. Lars Gulbjørnrud, som 2det Vidne 2den Dep. Herman Fløispjeld, som 3de Vidne

4de Dep. Ole Johnsen, som 4de Vidne 5te Dep. Christian Engebretsen Linnebraate,

der samtlige præpareredes til Eds aflæggelse og paa Forelæsning uforandret vedtog deres

Forhørs[for]klaringer, med Bemærkning at de Indtet videre i Sagen vidste at forklare.

Som 5te Vidne Bernt Michaelsen Linnebraate, Gaardbruger, 31 Aar gammel der

efter fornøden Præparation forklarede at han vel var tilstæde paa Linnebraate ved

den omhandlede Leilighed, men aldeles Intet kan erindre af hvad der passerede, idet

Vidnet selv blev taget Strubetag paa saa at Vidnets Silketørklæde blev Ruinert, og

saa at det mistede Sandsen. Vidnet kunde saaledes Intet forklare. -  Som 6te

Vidne, Tiltaltes Broder Hans Baltzersen, omtr. 20 Aar gammel, der erkjendte

Rigtigheden af 4de Vidnes Forklaring under Forhøret, med Hensyn til at han holdt

Tiltalte under sig for at denne skulde være rolig og ikke holdt Kommerce,

medens Vidnet aldeles benægte at han bedet om Hjælp ved den Leilighed

eller at have udladt sig som af 4de og 3die Vidne under Forhøret forklaret; Vidnet

confronteredes i saa Henseende med de nævnte 2 Vidner, der atter gjentog deres Tid-

ligere, uden at dog Vidnet derved kunde bringes til at forandre sin Forklaring i dette

Punct. Vidnet var ikke tilstæde da det Omforklarede passerede i Stuen paa Linnebraa-

te, men kom først ind efter 1ste Vidne var bleven fornærmet paa omforklarede Maade.

Som 7de Vidne Gudmund Poulsen paa Agnord paa Næsodden, 26 Aar gammel,

uforbunden og ubeslægted saavel til 1ste Vidne som til Tiltalte, der efter Præparation

forklarede at have seet Tiltalte ved foromhandlede Leilighed fare paa 1ste Vidne og

klore ham i Ansigtet, saa at Blodet flød, uden at Vidnet saa at 1ste Vidne dertil hav-

de giort nogen Anledning. -  Samtlige afhørte Vidner vare paa Anledning enige i

at Tiltalte ved den omhandlede Leilighed vel kunde have nydt noget af Drikke

men at han dog ingenlunde var overstadig drukken. -  1ste 2dre, 3de 4de og 7de

Vidne derefter paa ny præpareredes til Eds aflæggelse og derpaa edfæstedes, medens

Administrator efterOmstændighederne fandt ikke at burde edfæste det 5te og 6te Vidne.

1ste Vidne derefter bemærkede at 3de Deponent under Forhøret ikke var hjemkommen

fra en Reise han havde tiltraadt forinden Stævningen blev ham forkyndt, men at

han var ventet hjem igaar eller idag. -  Tiltalte foreholdtes Vidnernes Forklaring

men havde i Anledning samme Intet videre at bemærke, og erklærede derhos, at

der ikke var yderligere Oplysninger han ønskede frembragt under Sagen. –

Retten derefter skjønnede at Tiltaltes Udseende svarer til den af ham opgivne Alder.

Da saavidt var overendt fremmødte som 8de Vidne, Forommeldte 3die Deponent

under Forhøret Ole Halsnæss, der erklærede netop at være kommen tilbage fra en Reise.

Vidnet forelæstes sin Forhørsforklaring, som i det Hele vedtoges som rigtig med Tilførende

at Vidnet ikke mærkede at Tiltalte ved hiin Leilighed var beskjænket, hvorvel han var

meget styrende. -  Efter fornøden Præparation blev derefter Vidnet paa Lovlig Maade ed-

fæstet. -  Tiltalte havde i Anledning dette Vidnes Prov Intet at bemærke, hvorfor

samtlige Vidner dimitteredes. -  Referenten ansaa Tiltalte ved de frem-

komne Vidneprov tilstrækkelig overført den Forbrydelse hvorfor han er actioneret, og han

indstillede derfor: «at Tiltalte Bernt Baltzersen for Forbrydelse mod Crl. Cap. 15 § 10

cf. 11 idømmes Fængsel paa Vand og Brød som ansees passeligt bestemt til 10 Dage,

samt tilpligtes at betale alle af Sagen og Straffens Fuldbyrdelse forbundne Bekostninger,

hvoriblandt Referenten forventede sig tillagt et passende Salarium. -  Tiltalte

foreholdtes Indstillingen men havde Intet i Anledning samme at bemærke,

hvorfor eragtedes Sagen optages til Kjendelse eller Dom. –

Laugrettet havde paa Tilspørgsel Intet at erindre ved det Passerede eller

Protocollerede. –

 

Chr. M. Sørensen.      S: Herum.       Peder Helgestad.

                                                       med iholdt Pen.

 

 

 

 

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0009), 1854-1864, f. 123, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/40251/125/

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net