1854 -  

 

 

Aar 1854 den 31te Marti blev Extraret sat

paa Sorenskriverens Contoir betjent af

edsv: Fuldmægtig O. Hansen i Overvær af un-

derskrevne Vidner.

 

Hvor da foretages Forhør til Erhvervelse af Oplysning med

hensyn til Anne Marie Bentzdatters hjemstavn. Administra-

tor fremlagde Sogneprest Gudes Reqvisition med Paategninger.

Derefter fremstod som 1te Deponent Nils Bentzen Harperud

62 Aar gammel forklarede at han ifølge en med Høker

Gløergaard paa Grønland som Anne Marie Bentzdatters Værge

truffen Overenskomst i April 1848 modtog Sidstnævnte til Forpleining i

sit Huus mod omanordnet Godtgjørelse og forblev hun paa

denne Maade hos Dept. indtil i forrige Aars Vaar da hun

bragtes tilbage til Christiania. Anne Marie Bentzdatter

var i den Tid hun opholdt sig hos Deponenten berøvet sin Forstands

Brug saaledes at hun baade Nat og Dag talede vildt og kun

enkelte gange paa givne Spørgsmaale om specielle Gjenstande

kunde give et rigtig Svar. Enkelte lyse Øieblikke kunde hun dog

have, hvori hun kunde tale fornuftigt, men dette var kun skjel-

dent og det eneste hun kunde forrette var lidt Strikning, hvori hun var

fuldkommen øvet, men ogsaa ved udførelsen heraf fremlyste hen-

des Sindsforvirring i det hun ofte i den Indbildning at det saa skul-

de være, udførte Arbeidet saaledes at det blev ubrugeligt. Hun

var dog renslig og førlig og foretog sig Intet, der kunde medføre

Fare for hende selv eller andre, men var aldeles ude af Stand til

at reflectere over sin Stilling eller med Fornuft at gjøre nogen

Villie gjeldende.     Froens Fattigcommission havde paalagt Depo-

nenten at aflevere Anne Marie Bentzdatter igjen i Aker for at

hun ikke i Froen skulde erhverve Hjemstavns ret og uden Anled-

ning talede Dept. flere Gange med Gløergaard og en Gang med

Sorenskriveren i Aker, men det blev ham sagt at der i den Anled-

ning Intet var at befrygte saasom hun var vanvittig og ud.

sat mod Betaling.   Dept. havde aarlig for hendes Ophold 25 Spd naar

undtages det sidste Aar da hendes tilbagehavende Arvemidler ikke

udgjorde saa meget.

Som 2den Deponent Berte Andreasdatter forrige Deponents Hu-

strue 56 Aar gammel forklarede sig aldeles eenstemmig

med sin Mand om Tiden i hvilken Anne Marie Bentzdatter

opholdt sig paa Harperud, den derfor erholdte Godtgjørelse og

Angjeldendes Sindstilstand samt Maade at tee sig paa under

dette Ophold.

Som 3de Deponent Andreas Eriksen Sønstedal 42 Aar

gammel forklarede at han enkelte Gange har været inde

i Pladsen Harperud medens Anne Marie Bentzdatter op-

holdt sig der og derunder lagde Mærke til at hun, vel kunde

svare fornuftigt paa enkelte Spørgsmaal, men strax derpaa

atter talte i Vildelse.

4de Deponent Nils Nilsen Økern af Froen 43 Aar gam-

mel forklarede at Anne Marie Bentzdatter  i den Tid hun hav-

de Ophold paa Harperud af og til var hos Dept., til hvem hun

stod i et fjærnt Slægtsskabsforhold, tildels endog i længere

Tid. Om hendes Sindstilstand og Maade at tee sig paa forkla-

rer Dept. sig eenstemmig med 1te Deponent, dog udsiger Depto-

nenten at hun til enkelte Tider kunde være taalelig fornuftig

hele 8 Dage i gangen.   Forhøret blev derefter sluttet.

     O. Hansen      N. G. Sivers             M. H. Holm

 

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri,

Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0008), 1844-1855,

folio 518b, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/40250/526/

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net