1851 -  

 

 

Aar 1851 den 26de Juni blev en Extraret sat paa Gaarden Grorud

i Westby og betjent af  edsvorne Fuldmægtig S: P: Schjødt i Overvær af

underskrevne Vidner.

 

Hvorda foretages Justitssag mod Anders Johnsen, tiltalt for grovt og simpelt Tyveri samt

Fordølgelse af Hittegods. -  Referenten Fogd Gjerdrum mødte ved C. F. Gjerdrum, der

fremlagde 1. Forhør af 27 f. M. med paategnet Actionsordre af 6te dennes og 2. Stævning af 10de

dennes; hvorpaa han begjærede Sagen fremmet efter denne Foranledning.

Tiltalte Anders Johnsen var tilstede i Retten. Som Vidner mødte Efternævnte

der præpareredes til Eds Aflæg og betydedes Straffen for Mened, hvornæst afhørtes som

1ste Vidne Jørgen Larsen Rød, der forelæstes og vedstod sin præliminaire Forklaring samt

taxerede de ham frastjaalne Ting saaledes til en samlet Værdi af omtrent 30 Spd.

2det Vidne Anton Larsen Rød, 3de Vidne Sigvart Simonsen Sørlie, 4de Vidne Conrad

Johannesen Dæli, 5te Vidne Thorvald Johannesen Dæli, 6te Anders Ingebretsen

Smellop, 7de Vidne Alette Ulriksdatter Rævhaug, 8de Vidne Ole Hansen Rævaug, der alle

forelæstes og vedstode deres Forklaringer under Forhøret, 8de Vidne dog med Forandring, at Til-

talte, efterat Vidnets Fader Kl. omtr. 11 havde været paa Rævaug lagde sig i Sengen med Beenklæ-

der, Undertøi og Strømper paa, men at han, da Vidnet vaagnede om Morgen var afklædt.

9de Vidne Svend Hansen Aalerud forelæstes sin præliminaire Forklaring.

10de Vidne Peter Eriksen Outen, 22 Aar gl, erkjendte at have solgt en Follekniv, som den

af 9de Vidne Omforklarede, der forevistes han, til bemeldte Vidne, men da den her tilstedeværende

Kniv nylig er slebet, og saaledes ikke seer aldeles ud, som den Vidnet solgte, tør det ikke

bestemt sige om det er den Samme. Imidlertid er Stemplet paa Knivsbladet det Samme og Skaftet

ligner ogsaa meget, dog maa Vidnet bemærke, at da ogsaa Skaftet sees at være slebet eller gnidet

paa, hvilket ikke var Tilfælde med den af Vidnet Solgte, er

Ligheden ikke fuldstændig. –

11te Vidne Hans Andersen Oretap, 12te Vidne Anne M. Johannesdatter Dæli forelæstes og vedstode

deres præliminaire Forklaringer.

13de Vidne Inger Caspara Dæli, 18 Aar gl., var tilstede den gang hendes Søster - 12te Vidne -

med en Knappenaal] rippede Tallene 1-19-4 paa den af hende omforklarede Follekniv. Bemeldte

Follekniv, som fremleveredes i Retten, hvorefter Vidnet, som med Bestemthed gjenkjedte den

som den omhandlede, hendes Søster tilhørende Follekniv.

14de Vidne Martin Andreassen Dæli, forelæstes og vedstod sin præliminaire Forklaring, samt bemærkede

at Rævaug kun ligger et kort stykke fra Dæli.

15de Vidne Ingeborg Kirstine Olsdatter Rævaug forelæstes ligeledes og vedtog sin Forklaring under Forhøret.

Hun konfronteredes med Tiltalte i Anledning af dennes Udsagn om at han laa hos hende

uden Benklæder den angjældende Nat. Vidnet vedstod imidlertid dets Forklaring herom, hvor-

med Tiltalte erklærede at han nu ikke med Bestemthed kan erindre sig enten han

havde Beenklæder paa eller ikke. –

8de Vidne Ole Hansen fremstod atter og paa Anledning forkarede, at Tiltalte Søn-

dagen den 15 dennes, da Vidnet talte med ham her paa Grorud i Arresten, ytrede at Vidnet

gjerne kunde beedige at han – Tiltalte – var hjemme den Nat, Tyveriet paa Rød blev

begaaet, saasom dette virkelig var Tilfælde. –

Vidnerne, med Undtagelse af 4de Vidne, der er under 15 Aar, edfæstedes. –

Tiltalte fremstod og forelæstes hans ved Forhøret afgivne Forklaring, den han frem-

deles paastod at være rigtig, idet han [endog] benægtede nogensomhelst at havde været i Besid-

delse af en lignende Follekniv, som den i Retten værende, der af 1ste Vidne frem-

leveredes ved Forhøret og som 4de Vidne urigtigen har sagt, at Tiltalte har falbudt ham.

Retten skjønnede at Tiltalte har Udseende af at være i den af ham selv

angivne Alder.      Referenten taxerede den Follekniv, 9de Vidne har mistet

for 12 skl. og den 12te Vidne har mistet for 20 skl.

Referenten begjærede derefter Sagen udsat paa ubestemt Tid for at iagt-

tage det videre Fornødenhed.

Eragtet. Sagen udstaaer som forlanget. Retsv. udb. 2 ort. Retten hævet.

  [sign.]       [sign.]       Wulff.

 

Aar 1851 den 29 Juli continuerede Justitssagen mod Anders John-

sen og Torkild Mathisen paa Gaarden Grorud ved edsvoren Fuld-

mægtig S. P. Schjødt i Overvær af undrskrevne Vidner.

 

Hvorda  Referenten mødte ved C. F. Gjerdrum, der fremlagde 1. Skrivelse fra Follo Sorenskriverie,

28 f. Md, 2. Forhør optaget paa Christiania Politikammer 17de og 18de f. Md, 3. Forhør i Follo

af 28 f. Md, og 1ste til 12te dennes med paategnet Actionsordre af 17de dennes. 4. Skrivelse til

Tugthuuskommissionen af 19de dennes med Paategning af 23de dennes. 5. Stevning af 19de dennes. 6.

Gjenpart af Samme og 7. Skrivelse til Lensmand Nordby af 19de dennes med Paategning ! Idet

han derhos irettelagde med Follo Sorenskrivers Segl de med Forhøret fulgte Koster begjærede

han Sagen fremmet efter nærmere Foranledning. -  Tiltalte Anders Johnsen fremstilledes

i Retten ufængslet, hvorimod Tiltalte Torkild Mathisen, som Paategningen paa den

under N. 7 fremlagte Skrivelse viser, har fundet Anledning til at undvige fra Arresten

hos Lensmand Nordbye uden igjen at være paagreben. Nedennævnte Vidner mødte

og præpareredes til Eds Aflæg, hvornæst aflæstes den her som 1ste Vidne afhørte

Jørgen Larsen Rød, der forelæstes og vedtog sin som 4de Dept. under Forhøret 1 Juli

afgivne Forklaring i Kraft af sin her under Sagen aflagde Ed.

16de Vidne Lena Martine Caspersdatter Rød, 17de Vidne Karen Ana Caspersdatter Erikstad

og 18de Vidne Sophie Hansd Rustad forelæstes ligeledes og vedstode deres som 5te, 6te og 7de Dept.

under bemeldte Forhør afgivne Forklaringer. Disse 3de Vidner tillagde derhos at Tyveriet paa

Rød foregikaldeles paa saadan Maade, som 1ste Vidne under Forhøret 27 Mai d. A.

har forklaret, hvilken Forklaring for dem oplæstes.

19de Vidne Johannes Zypriansen, 23 ½ Aar gl og 20de Vidne Lina Ulriksdatter, 20 Aar gl, fore-

vistes en af Lensmand Wulff nu forehavende Follekniv – den Samme som  fandtes gjenliggende

paa Rød efter Tyven – og erklærede derefter, at de ikke havde seet Tiltalte Anders Johnsen

i Besiddelse af Samme, uagtet de havde arbeidet sammen med ham paa Dæli i afvigte

Høst og Vinter henved ½ Aars Tid.

4de Vidne Conrad Dæli og 5te Vidne Thorvald Dæli fremstode og erklærede foreviste samtlige

3 under Sagen omhandlede Folleknive samt erklærede 5te Vidne i Kraft af forhen

aflagt Ed, at de ikke, medens Tiltalte Anders Johnsen var paa Dæli saa ham i

Besiddelse af nogen af de 2 Folleknive, som Anette Dæli og Søren Hansen Aalerud

have mistet. 4de Vidne gjenkjender fremdeles den [sidstes] Follekniv – den, der laa i Gjæmsel

som den Tiltalte, som forklaret, falbød ham. 5te Vidne erklærede den under Sagen om-

handlede Øxse for sin nu afdøde Faders Eiendom og ved med saameget mere store Vished at der

blev borte mod hans Vidende og Villje, som han Morgenen efter den forsvandt spurgte

efter den.     16de og 17de Vidne forevistes den efter Tyven paa Rød forefundne

Knivsodde og forklarede at de vare tilstede da den Morgenen efter Tyveriet fandtes

ved Komoden i Storstuen paa bemeldte Gaard. –

16de, 17de, 18de, 19de og 20de Vidne bleve paa Lovlig Maade edfæstede.

Tiltalte Anders Johnsen fremstod og paa Anledning erklærede, at han ikke kjender Torkild

eller Andreas Mathissønner eller nogen Anden fra Haabøl, undtagen et Par Stykker som

han navngav.  1ste Vidne i Anledning heraf forklarede at Tiltalte engang i Foraaret, da

han Spadevendte hos Vidnet omtalte at han ventede en Arbeids-Kamerat fra

Haabøl. Om han nævnte hvem dette var erindres ei, men saameget vidste han

at Tiltalte sagde at denne Person fra Haabøl var liden af Væxt samt at han havde

Fader og en Broder.  Tiltalte benægtede at han han ytret sig saaledes for Vidnet.

Derefter fremstod Tiltalte, efterat den fremleverede forseglede Pakke var aabnet, de hos

Torkild og Andreas Mathissønner forefundne Ting, hvilke han imidlertid erklærede ikke

at have Kjendskab til eller at have seet før.

Retsvidnerne taxerede disse Ting saaledes: 1 Fruentimmertørklæde for 6 Spdl.

1 Pengepung for 24 s. 1 Giedosstykke for 4 s. 1 Brystnaal med Indfatning i Jern i Form af en

Harpe for 96 s., 1 slet Guldfingerring for 60 s., 1 lyserød steen for 4 s. 1 Brystnaal

med 9 Stene i for 1 Spdl. 1 Ørering for 36 s. , 1 Par Benklæder for 2 Spdl., 1

Klædeslue 84 s. -  1ste, 16de og 17de Vidne tilbageerholdt de Sager de have tilhjemlet sig.

Referenten begjærede Sagen udsat efter Berammelsen.

Eragtet. Sagen udstaaer som forlangt. Retsv.  betaltes – 2 – to – Ort.

  [sign.]    Wulff.    Hans A: Krafos

                                 m: p: P:

 

Aar 1851 den 30te Juli continuerede forestaaende Justits-

Sag i Aas Thingstue ved edsvoren Fuldmægtig S. P. Schjødt i

Overvær af underskrevne Vidner.

Hvorda  Referenten mødte ved Cand C. F. Gjerdrum, der begjærede Sagen fremmet efter

nærmere Foranledning i Henhold til det igaar Fremlagde. Af de indstevnte Vidner mødte

Nedennævnte, der præpareredes til Eds-Aflæg og gjordes bekjendte med den borgerlige Straf for

Mened, hvornæst afhørtes som

21de Vidne Andreas Hansen – 6 Dept. ved Forhøret 12te dennes – der forelæstes sin da afgivne

forklaring, som han vedstod og derhos fremlagde en Bevidnelse fra Opsynsmand S. Hansen

af D. D. vedkommende Andreas Mathisen.

22de Vidne John Olsen – 7 Dept. – vedstod sin Forklaring under bemeldte Forhør. 23de Vidne

Mathis Larsen – 4 Dept. – 24de Vidne Ellen Mathisdatter – 5 Dept. -  Ligesaa, Sidstnævnte

med Tilføiende, at hun af Torkild selv hørte, at han den omforklarede Dag var kommet

tilbage fra Tømmerflaadning i Hvidsteen. Hun forklarede derhos, at hun Mandagen

den 28 April sidstl. gik fra Krogsrud i Selskab med Torkild, som da sagde at skulle

til Kaholmen for at søge Arbeide. Ved Belsjø skiltes Vidnet, der skulde til Haabøl, fra

ham.

25de Vidne Lars Mathisen Krogsrudplads – 8 Dept – vedstod sin Forklaring og tillagde

at Torkild Kl. mellem 12 og 1 Natten til Søndag den 26de dennes vækkede Vidnet og

da han var staaet op, sagde, at hand agtede sig til Sverrige og derfor vilde tage Af-

sked med Vidnet. Han tilbød Vidnet nogle i en Fille indsvøbte Mærker Smør, 3 Spe-

gekjødlaar, 1 pund hvidt Sukker, som han uagtet Vidnet ikke ville modtage Samme, lod

ligge tilbage. Vidnet bragte imidlertid tidlig den paafølgende Morgen disse Madvarer til

Lensmanden. Vidnet saa, at Torkild havde En med sig.

26de Vidne Astrid Larsdatter – 9 Dept. – vedstod sin afgivne Forhørs-forklaring med Bemærkn-

ing, at hun nu ved nærmere Eftertanke bestemt erindrer, at det var i Hvidsteen, Tor-

kild sagde at have flødet. – Med Hensyn til Torkilds Tilstedeværelse paa Krogsrudplads

natten til 26de dennes var hun enstemmig med sin Mand, dog saa, at hun ikke saa

den Person, der var i Følge med Torkild, da han ventelig holdt sig i Baggrunden.

27de Vidne Mathis Eriksen Ermesjø, 48 Aar gl, forklarede, at efter hvad hans Kone har

berettet kom der i Begyndelsen af Mai ved sidstl. en Aften 3 svenske Personer til

Ermesjø og anmodede om Natteleie, hvilket imidlertid kun den ene – formodentlig An-

ders Johnsen – erholdt, da det nemlig var Mangel paa Plads. Den Person, der

erholdt Natteleie, gik sin Vei igjen tidlig om Morgenen bagefter og Vidnet saa ham

hverken da han kom eller da han gik. Vidnets Kone saa ikke han havde andet

med sig end 2 Spadejern og 1 gl. Paraply. Den ene af de andre 2 Svensker, der

vare i denne Persons Følge, hedte Niels og var kjendt af Vidnets Kone. En Svenske

ved Navn Ole, der paa den Tid var i Arbeide hos Vidnet, kjendte han, som erholdt

Natteherberget. -  23de, 24de, 25de og 26de Vidne forevistes derpaa den efter Tyven

paa Rød forefundede Follekniv, hvilken imidlertid ingen af dem kjendte eller havde

seet Torkild i Besiddelse af. -  De afhørte Vidner bleve edfæstede.

28de Vidne Andreas Mathisen – Tiltalte Torkilds Broder – forelæstes sine afgivne

Forklaringer, disse han vedstod, med den Bemærkning angaaende Tilførselen under Forhøret

18 Juni, som han før har afgivet. – Vidnet paastaaer, at han ikke tænkte paa

at Kostene muligens vare stjaalne, førend Politiet anholdt ham. – Han har ikke

været Militair eller under offentlig Forfølgning. –

Lensmand Nordbye ved Solberg oplyste, at de af 25de Vidne omforklarede

Madvarer ere af Hans Thoresen Hafsjødalen gjenkjendte som hans frastjaalne ved

Indbrudstyveri Natten til 25de dennes og at Kosterne er Bestjaalne indleverede, da det

antages at Samme ved Opbevaring her vilde bedærves.  De Sagen vedkommende Koster mod-

tages af Soelberg paa Lensmandens vegne, undtagen de 3 Folleknive, der indpakkedes i

et Papiir, forseglet med Sorenskriverens Segl.

Referenten begjærede Sagen udsat paa ubestemt Tid for at iagtage det videre For-

nødne.  Eragtet. Sagen udstaar som forlangt.  Retsv. udbetales – 2 – to – Ort.

   [sign.]         [sign.]      [sign.].

 

Aar 1851 den 22de August blev Extraret sat paa Gaarden Dæli

i Westby til videre Behandling af Justitssagen mod Anders Johnsen og

Torkild Mathisen; betjent af edsvoren Fuldmægtig S. P. Schjødt i overvær

af underskrevne Vidner.

 

Hvorda Administrator fremlagde 1. Skrivelse fra Christiania Akershus Amt af 18de dennes med

Paategning af 19de dennes og 2. Et i Christiania under 16de dennes optaget Forhør over den i Forening med

Torkild Mathisen undvegne, nu igjen paagrebne Anders Olsen eller Eriksen.

Referenten mødte ved Cand. L. F. Gjerdrum, der fremlagde Stevning af 10de dennes

og begjærede Sagen fremmet efter nærmere Foranledning. Stedeværende Vidner mødte og præpareredes

til Eds Aflæg, hvornæst afhørtes som

29de Vidne Trine Dæli, 44 Aar gl, der forevistes den Follekniv, der er gjenkjendt af hendes

Datter Anette Dæli, og forklarede at hendes nu afdøde Mand i afvigte Høst forærede Anette

en saadan Kniv samt at Anette flere Gange har omtalt at hun paa Knivskaftet

har rippet Tallene 1-19-4 for dermed at betegne Forbogstavene til sit Barn.

Vidnet har dog ikke seet den Kniv efterat Datteren satte Tallene paa.

30te Vidne Hans Halvorsen Røedsplads, 43 Aar gl, forklarede, at Tiltalte Anders Johnsen

engang fortalte Vidnet at han havde havt Grøvtearbeide i Børsummyren sammen med

en Person «østenfra» som hedte Torkild, uden dog nærmere at betegne denne og

Mikael Børsum, der i sin Tid antog Folk til Arbeidet i Børsummyren, vil maaske

kunne give Oplysning herom.

31te Vidne Ane Oline Larsdatter Rød, 16 ½ Aar gl, forklarede, at Tiltalte Anders Johnsen

Ugen efterat der var stjaalet paa Rød, kom i Arbeide med Spadvending hos 1ste Vidne samt

at han den 1ste Søndag efter – altsaa 11te Mai – anmodede Drengen Anton Larsen om at

gaa et Ærende for sig, til en anden Bøigd – hvilken erindrede Vidnet ikke – men at

han – Tiltalte – saa betænkte sig og sagde det var bedst han gik selv. Tiltalte for

da fra Rød tidlig om Morgenen og kom  igjen udpaa Eftermidagen Kl. 3-4.

1ste Vidne Jørgen Larsen forklarede i Kraft af sin før under Sagen aflagde Ed, at Tiltalte

var fraværende fra Rød den af 31te Vidne omforklarede Tid. Efter hvad Tiltalte

skal have sagt til Anton Larsen var det til Ermesjø eller Klunderud i Fron han

bemeldte Gang agtede sig.  29de, 30te og 31te Vidne edfæstedes.

Referenten begjærede Sagen efter Berammelsen udsat til Foretagelse paa Grorud.

Eragtet. Sagen udstaar som forlangt. Retsv. udbetales 2 – to – Ort.

           [sign.]            F. Dehlie.       [sign.]

 

Samme Dag continuerede Justitssagen mod Anders Johnsen og Torkild

Mathisen paa Grorud i Westby ved edsvoren Fuldmægtig S. P. Schjødt i Overvær

af underskrevne Vidner.

 

Hvorda. Referenten ved C. F. Gjerdrum begjærede Sagen fremmet efter nærmere Foranledning.

Tiltalte Anders Johnsen var tilstede ufængslet og paa Examination erkjendte at han

Ugen efterat Tyveriet paa Rød var begaaet, kom i Arbeide hos 1ste Vidne og forblev der

til Torsdag i den derpaa følgende Uge. Den mellemliggende Søndag – 11 Mai – gik Tiltalte

en Tour til Ermesjø i Froen, hvor en Bekjendt af ham, en anden Svensk ved Navn Ole

dengang var i Arbeide. Hensigten med denne Tour var at faa Ole til Arbeidskammerat, hvorad

dog Intet blev, da Mathis Ermesiø vilde beholde Ole Sommeren over. -  Tiltalte benægter at

have været i Drøbak den Dag og følgelig, at han der har solgt Noget til Nogen. Videre

benægter Tiltalte at han til 1ste og 30te Vidne eller til Nogensomhelst har sagt, at han

havde en «Østenfra» eller fra Hobbel med sig paa Arbeide i Børsummyren. Det var

brødrene ovennævnte Ole paa Ermesiø og dennes Broder Daniel, der arbeidede sammen med

Tiltalte i bemeldte Uge.

Tiltalte Torkild Mathisen fremstilledes ligeledes af Lensmand

Nordbyes Betjent efter eget Ønske med Jern paa. Efterat han beseet Anders Johnsen

erklærede han, at det ikke var denne, han – som i Forhøret [mangler dato] dennes forklaret,

kjøbte de paa Røed stjaalne Sager af samt at han ikke ved forhen at have

seet Anders Johnsen. Han benægted derhos, at det var Kl. omtrent 6 Løverdag eller

Søndag Aften den 10de eller 11te Mai at han Kjøbte Kosterne. Tiltalte har aldrig været

i Arbeide paa Børsummyren.

Den under Sagen omhandlede fra Dæli bortkomne Øxse fremleveredes af

Lensmand Wulff og taxeredes for 48 s.

Referenten tilførte, at Anders Olson eller Eriksen, der undveg fra Drøbaks

Arrest i Følge med Torkild Mathisen nu er paagreben, og da indeværende Sag i en særdeles

Grad vil vidløftiggjøres ved den Forfølgning, som maa anstilles de af disse

Tiltalte efter deres undvigelse begaaede Tyverier kunde forberedt sig paa idag at undergive

Sagen Dom for Anders Johnsens vedkommende, dette saameget mere som han var

kommet til det Resultat at denne Angjældende efter de fremkomne Oplysninger ikke

kunde fældes for Tyveriet paa Rød. Men da dette idag Fremkomne giver Anledning til

ny Oplysningers Erhvervelse, maatte han nu begjære Sagen i det Hele udsat paa ube-

stemt Tid.    De Tiltalte overleveredes deres Bevogtere.

Eragtet. Sagen udstaaer som forlangt.  Retsv. udbetales 1 – en –Ort da en anden of-

fentlig Forretning har været behandlet her idag.

   [sign.]       Wulff.       H. C. Wulff.

 

Aar 1851 den 23de September blev en Extraret sat paa

Gaarden Grorud i Westby og betjent af edsvoren Fuldmægtig

S. P. Schjødt i Overvær af underskrevne Vidner.

 

Hvorda foretages Justits Sagen mod Anders Johnsen, Torkild Mathisen og

Anders Olsen eller Eriksen. Referenten mødte ved C. F. Gjerdrum, der fremlagde

1. Forhør optaget i Follo 19 August sidstl. over Torkild Mathisen og Anders Olsen med paa-

tegnet Actionsordne mod Førstnævnte af 21de Juli, 2. Dito sammestæds af 25de og 26de f. Md. over

Anders Olsen eller Eriksen, 3. Følgebrev af 27 Aug – 3 Septbr, indeholdende Kontinuations-

ordre mod disse Angjældende, 4. Forhør optaget i Christiania 8de dennes over Anders Ols-

son eller Erikson; hermed følger i 3 forseglede Pakker de i Forhøret omhandlede Koster,

5. Dito sammestæds af 9de dennes i Anledning det af Torkild Mathisen paa Rød forment-

lig begaaede Tyveri, 6. Skrivelse fra Sognepræst Skuude af 14de f. Md. med 1 Bilag og

7. Stevning af 7de dennes. Han begjærede derpaa Sagen fremmet efter nærmere

Foranledning. -  Tiltalte Anders Johnsen var ufængslet tilstæde i Retten tilli-

gemed de indstevnte Vidner, der præpareredes til Vitterligheds Aflæg og foreholdtes Straf-

fen for Mened, hvornæst aflæstes som

32te Vidne Wilhelm Carlsen Topperplads, 61 Aar gl, der forklarede at han var tilstæde

paa Braatedammen, da Indbrudstyveriet den Natten mellem 28de og 29 April sidstl.

fandt Sted. Angaaende Maaden, hvorpaa dette Tyveri blev udført var Vidnet enstem-

migt med 6te Vidne under Justitssagen mod Anders Olsen eller Erikson. Vidnet bemærkede

derhos, at Beboerne paa Braatedammen omtalte at der ved Tyveriet var bleven bort-

stjaalet 2 Par Støvler, 1 Par Benklæder og 1 Vest.

1ste Vidne under Justitssagen mod Anders Johnsen – Jørgen Larsen Rød og 2det

Vidne under samme Sag Anton Larsen Rød fremstode. Førstnævnte forklarede i Kraft

af sin før under Sagen aflagde Ed, at de under Forhøret omhandlede Fodspor efter

den Person, der havde begaaet Tyveriet paa Rød ikke alene som bemærket, viste sig mellem

Rød og Rævhaug, men ogsaa fremdeles fra sidstnævnte Gaard af lige til Værnhuus, hvor

Tyven var kommen ind paa Drøbaksveien, hvor Sporene ikke længere  kunde

forfølges. Anton Larsen fulgte ikke med længere end til Rævaug og saa saaledes

ikke Sporene end til denne Gaard. -  2det Vidne forklarede ligeledes i Kraft af sin

aflagte Ed, at Tiltalte Anders Johnsen den af 31 Vidne omforklarede Søndag først anmodede

Vidnet om at gaa et Ærinde for sig, saavidt erindres til Ermesjø i Froen, men strax

besindede sig og sagde det var best, han gik selv, hvilket han ogsaa gjorde og re-

turnerede om Eftermiddagen Klokken 3 à 4. –

12te Vidne under Sagen mod Anders Johnsen – Anette Dæhli forklarede i Kraft af sin

aflagte Ed, at den under Sagen omhandlede hende vedkommende Follekniv mod

hendes Villje og Vidende er hende frakommen.

Referenten efter senere havende Oplysninger frafaldt Hans Halvorsen Røds-

pladses Afhørelse og bad han derpaa Sagen udsat efter Berammelsen.

Eragtet. Sagen udstaaer til Foretagelse imorgen Form. i Aas Thingstue. Retsv.

udbetales – 2 – to – Ort. Rætten hævet.

   [sign.]    Wulff.    H. C. Wulff.

 

Aar 1851 den 24de September continuerede forestaaen-

de Justitssag i Aas Thingstue ved edsvoren Fuldmæg-

tig S. P. Schjødt i Overvær af underskrevne Vidner.

 

Hvor da: Referenten mødte ved C. F. Gjerdrum og fremlagde

1. Skrivelse til Lensmd. Nordbye af 7de dennes med Paategning af

11te dennes og 2. Stevning af 7de dennes, hvorpaa han begjærede

Sagen fremmet efter nærmere Foranledning.

Samtlige Tiltalte vare tilstæde i Retten, No. 1 og 3 i ufængslet

Stand, men Torkild Mathisen efter eget Ønske med Jern paa.

Af de indstevnte Vidner mødte nedennævnte der præpareredes

til Eds Aflæg og betydedes Straffen for Meened, hvornæst

afhørtes som

33te Vidne Michael Baltzersen Børsum, 45 Aar gl, der forklarede

at Tiltalte Anders Johnsen et Par Gange har havt Arbeide med

Grøvtegravning og Spadevending paa Vidnets Andel af den saa-

kaldte Børsummyr, samt at han ved disse Leiligheder har ar-

beidet sammen med andre svenske Personer, men aldrig med

Tiltalte Torkild Mathisen som Vidnet ikke veed forhen at have seet.

Vidnet blev eedfæstet. –

Referenten derpaa tilførte, at der, saavidt han indseer, ikke

er Anledning til at antage at yderligere Oplysninger kan tilveje-

bringes angaaende de Tiltalte Anders Johnsen suspecterete Delicta, og

da nærværende Sag for de 2de Medtiltaltes Vedkommende sandsyn-

ligvis endnu vil medtage temmelig lang Tid, antog Referenten,

som han ogsaa i Slutningen af Sessionen den 22de f. M. anty-

dede, at Sagen bør gaa til Dom for Anders Johnsens Vedkom-

mende, og idet han derfor nu fremlagde et under 21de f. M.

udarbeidet Referat af Sagen forsaavidt Anders Johnsen vedkom-

mer, tillod han fremdeles at henholde sig til den deri givne

Fremstilling af Sagen og, forsaavidt Retten maatte dele Re-

ferentens Anskuelse i denne Henseende, indrager han nu

Sagen Dom for Anders Johnsons Vedkommende, og begjærede

den iøvrigt videre fremmet. -               Tiltalte Anders Johnson

foreholdtes Referentens Indstilling ved hvilken han Intet

havde at anmærke, idet han derhos erklærede Intet videre

til sin Sags Tarv at have at anføre. Sagen blev der-

for for hans Vedkommende optaget til Kjendelse eller Dom,

og Tiltalte overleveret Lensmand Wulffs Karl for at tilbage-

transporteres i Westby Lensmandsarrest, -

Sagen fortsættes derpaa for de Tiltalte Torkild Mathisens

og Anders Olsons eller Eriksons Vedkommende, idet der

afhørtes som

34te Vidne Hans Svendsen Kaxrud, 19 Aar gl, der forklarede, at

han var tilstæde ved et her paa Stedet under 19de Juni sidstl.

optaget Forhør og at han ved denne Leilighed, som han til-

ligemed Johan Ommen stod udenfor Arrestlocalet, erfa-

rede at Tiltalte Anders Olson eller Eriksen Laakede paa

Vidnet, med Anmodning til Johan Ommen om at komme

hen til Samme. Da Johan havde opfyldt denne Anmodning,

talte Tiltalte noget om en Kjole, men hvad dette var opfatte-

de Vidnet ikke, men det har af Ole Mougers Huusholder-

ske og Tjenestepige hørt, at Tiltalen gik ud paa, at Johan Om-

men vel gjerne ville have sin bortstjaalne Kjole tilbage,

samt at denne da var i Asker.

Tiltalte Anders Olson eller Erikson modsagde Vidnets Prov

og henholdt sig, med Hensyn til det mellem ham og Johan Om-

men Passerede, til sin Forklaring derom ved Extrarets-

sessionen den 10de Juli d. A. –

35te Vidne Hans Ellefsen, 35 Aar gl, forklarede, at han vistnok

kjender Tiltalte Torkild Mathisen, der deels har Arbeidet hos

Vidnet og deels opholdt sig hos sin Broder Lars, der er

Vidnets Huusmand, men Vidnet kan nu ikke erindre

om bemeldte Tiltalte var fraværende eller ei da Broderen i

afvigte Mai Maaned lod et Barn døbe, og heller ikke eri-

ndres Vidnet at have hørt nogen Beretning fra Tiltalte Selv

ved hjemkomsten fra nogen af hans Udvandringer om

hvor han under Fraværelsen har haft Tilhold.

36te Vidne Hans Thorersen Hafsjødalen,/: 2dre Dept, under

Forhøret 14de August sidstleden:/ 37te Vidne Maren Hen-

rikka Thorersdatter Hafsjødalen /: 3de Dept. under samme Forhør :/

forelæstes og vedstode deres dem under og ved Forhøret 14de

Aug. d. A. afgivne Forklaringer.

38te Vidne Karen Frederikke Thorersdatter, 32 Aar gammel og

39te Vidne Helene Iversdatter Hafsjødalen, 19 Aar, forevistes

den ved Forhøret 14 Aug. d. A. omhandlede, ved Tyveriet paa

Hafsjødalen bortstjaalne Lærredsskjorte og slette Guldfinger-

ring, der forefandtes ved Torkild Mathisens Paagribelse, af

hvilke Ting de de gjenkjendte Ringen som 37te Vidnes Eiendom,

hvorimod de, med hensyn til Skjorten, ikke varede at afgive

nogen bestemt forklaring. Ligeledes forevistes Vidnerne

den ved Forhøret 25de f. M. omhandlede, med Anders Olson

eller Erikson hertil oversendte Guldbrosche og slette Guldfin-

gerring, af hvilke Sager Vidnerne erklærede Broschen

for 37te Vidnes Eiendom, men gjenkjendte ikke Ringen

med fornøden Sikkerhed. 38te Vidne tillagde derhos, at hun

havde seet det fra 36te Vidne stjaalne Stykke Raffinade saavel

før som efterat bemeldte Bestjaalne mistede det, samt at

ogsaa hun var vidende om at der paa Sukkerstykket fandtes

en rød Plet, som var fremkommen derved at samme havde

lagt ved Siden af Candisukker. Ogsaa Vidnet anseer sig sik-

ker paa at det Stykke Sukker 36te Vidne gjennem Lensmand

Nordbye tilbageerholdte, er det samme som det der blev fra-

stjaalet ham.

40te Vidne Thorer Thorersen Hafsjødalen, 42 Aar gl, for-

klaret sig, med Hensyn til Tyveriet paa bemeldte Gaard

og de derunder bortstjaalne Sager, aldeles enstemmig med 36 Vidne.

Vidnet forevistes de samme Ting som 38te og 39te Vidner har

beseet, og erklærede derpaa, at det vistnok har seet 37te Vidne

i Besiddelse af saadan Guld stads som her er Spørgsmaal om,

men det har ikke lagt saa nøje Mærke til Sammes Udseende

at det med Bestemthed tør bekræfte Identiteten. Heller

ikke Skjorten gjenkjendes med Bestemthed af Vidnet. 36te 40de Vid-

ne forevistes derpaa, det ved Christiania Forhøret af 8de og 9de dennes

fulgte Silkebastes Lommetørklæde, hvilket bemeldte Vidne erklærede,

hvad Mønsteret og Størrelsen angaaer, aldeles at have samme Ud-

seende som det ved Forhøret 14de f. M. omhandlede paa Hafsjø-

dalen stjaalne og blomstrede Bastes Lommetørklæde, der tilhørte

Thorer Thorersen, og ikke som i bemeldte Forhør anført, Hans

Thorersen Hafsjødalen.  Da det bortstjaalne Tørklæde var al-

deles nyt, medens det nu i Retten tilstædeværende er temmelig

meget brugt, kunne Vidnerne ikke med Bestemthed bekræfte

Identiteten, uagtet da, i den Omstændighed, at der i det tilstæde-

værende Tørklædes ene Snip, ligesom i det Bortstjaalne findes

med hvid Traad indsyet Bogstavet T, finde en stærk yderligere

Bekræftelse paa at deres Formening herom maa være rigtig,

saameget mer som Thorer Thorersen almindeligvis pleier at

mærke sine Tørklæder paa denne Maade, hvilket ogsaa var Til-

fældet med et Lommetørklæde bemeldte Thorer nu tilfældigvis

havde i sin Lomme og som han paa Opfordring foreviste i Retten.

Fremdeles forevistes for bemeldte Vidner det ved Forhørs-

sessionen i Christiania den 10de dennes fremkomne svenske Tørklæde,

horefter 38te Vidne forklarede, at hun i afvigte Foraar kjøbte

2 saadanne Tørklæder, hvoraf hun senere har faldet det Ene, der var

opbevaret i Storstuen paa Hafsjødalen og savnedes nogen Tid

efter at Tyveriet dersteds blev begaaet. Dette Tørklæde var

aldeles af Mønster og Udseende ligt det i Retten tilstædeværende,

men det var aldeles nyt medens hint er brugt og temmelig

falmet. Vidnet havde tilfældigvis med sig det omforklarede

andet ufaldede svenske Tørklæde som hun foreviste i Retten og

hvilket sammenfalder med det andet, og befandtes, som af

Vidnet anført, aldeles at ligne dette, ligesom det tillige

var af samme Størrelse.

37te og 39te Vidne erklærede sig vidende om, at 38te Vidne har

mistet et saadant svensk Tørklæde som det i Retten værende og

vare eenstemmige med hende i hendes Forklaring med Hensyn

til Samme.  Den i Retten værende Guldbrosche taxeredes

af Retsvidnerne for 2 Spd, den Krusede Guld Finger-

ring for 1 Spd 1 ort, den slette Do. for 1 Spd 2 ort, Lærredsskjorten

for 2 ort, Bastestørklædet for 2 ort, og Svensketørklædet for 16 s.,

hvorefter disse Koster overleveredes vedkommende Bestjaalne.

37te Vidne ansatte Værdien af de hende frastjaalne Øredobber

og Ringer af Guld til 1 Spd, den endnu ikke tilbagekomne

Guldfingerring til ½ Spd, 1 Punsøse til 2 Spd, 1 Slavandshuus

til 2 Spd, 1 mørkeblaat og violet Silketørklæde til 1 ort 12 s., og et

Sølvbeslag til en Psalmebog til 2 Spd.

30te Vidne taxerede den ham tilhørende Sukkerklybe til 1 ort,

12 à 16 Sølvknapper til 1 ½ Spd, 2 nye Sølvskeer til 1 ort, 1 Tinske

mærket H til 8 s., 1 gl. sort Silke halstørklæde til 1 ort 12 s., 1 Lærreds-

skjorte til 2 ort, nogle Kraver for 16 s. og 1 Boutille med omtrent

½ Pot Spiritus for 1 ort 6 s.

40de Vidne taxerede den ham frakomne Guldbrystnaal i Form

af 1 Nøgel med en Haand omkring for 4 ort, 1 Sukkerfad – 5 Spd,

Endel Puddersukker for 6 s., og Raffinaden for 10 s., nogle Fyrstik-

æsker for 4 s., 1 Karaffel med Cognac paa for 1 ort, 1 næsten fuld

Tobaksrul for 1 ort, 1 nyt Spand med Smør i for 6 Spd 2 ort, en-

del tør Ramost for 8 s., endel Fladbrød – 12 s., Baglaaret af

et Sviin 1 Spd 4 ort, 2 Tøndesække mærkede T: H: til 3 ort, samt

nogle Kjødstykker og Pølser forsaavidt Samme ikke er tilbage

Leveret, for 2 Spd.  De angjældende Bestjaalne frafaldt

Erstatning for de ikke tilbagekomne Ting.

41de Vidne Christoffer Andersen Hallangspl. /:4de Dept. ved Forhøret

14de f. M. :/ forelæstes og vedstod sin derunder afgivne Forklaring.

42de Vidne Stener Helgesen Hallangen, 63 Aar gl. og

43de Vidne Ingebrigt Johannesen Langen, 56 Aar gl, fore-

vistes den af 41 Vidne omforklarede Øxe som de erklærede

at gjenkjende som dette Vidnets Eiendom. Bemeldte Øxe

taxeredes af Retsvidnerne for 1 ort 12 s. og tilbageleveredes Be-

stjaalne. –

44de Vidne Halvor Altenborg, 5te Dept. ved Forhøret 14de August,

45de Vidne Edvard Christiansen Nøstvedt, 6te Dept. ved samme Forhør,

46de Vidne Hans Torkildsen Nøstvedtplads, 7de Dept. ved Do.

47de Vidne Ingebrigt Gundersen Gaardmandsbraaten (8de do.) og

48de Vidne Henrikka Jacobsdatter (10de Dept.) forelæstes

og vedstode deres præliminaire Forklaringer, 44de og 48de

Vidne med Bemærkning, at de formedelst Mørket ikke kunne

besee den Person som Førstnævnte først forfulgte og som

Sidstnævnte saa staaende udenfor Vinduet, saa nøje, at de

kunne gjenkjende ham. Det var imidlertid en Person af

Størrelse som Tiltalte Anders Olson eller Erikson. Heller

ikke lagde Vidnerne Mærke til, om Personen havde

Uhrkjæde paa.

49de Vidne Baltzer Olsen Knardahl, 50de Vidne Lars Olsen

Knardahl og 51de Vidne Baltzer Garder forelæstes og vedstode

deres under Forhørene den 14de og 26de Aug. sidstl. afgivne Forklaringer

dog med Forandring at det i Jagtuhret været Kjæde med Guldlaas til-

hører 51te Vidne og ikke, som i Forhørene er anført, 49de Vidne.

Vidnerne forevistes derpaa det med Christiania Forhøret af 8 – 10de

dennes forsendte Par blaa Vadmels Beenklæder som 50de Vidne

gjenkjendte som de samme der ved Tyveriet paa Knardahl den

29 Juli sidstl. blev ham frastjaalet, hvilket ogsaa bevidnedes

af 49de Vidne, ligesom 51de Vidne derhos har seet Lars Olsen

før Tyveriet i Besiddelse af saadanne Beenklæder uden dog der-

for med Bestemthed at kunne bekræfte Identiteten. Bestjaalne

Lars Olsen opgav forinden han tog Beenklæderne i Øiesyn at der

paa Sammes ene Laar findes en Rift, hvilket ogsaa ved Ef-

tersyn befandtes at være Tilfældet.  Han antager at Baltzer

Baltzersen Fuglesang Pl., der har forfærdiget Beenklæderne, vil

kunne gjenkjende dem.  Videre blev den i Slutningen af

Forhøret hersteds den 26de f. M. omhandlede spraglede Sommerfrak

forevist Vidnerne. 51de Vidne kunde imidlertid ikke med Be-

stemthed gjenkjende den som den der blev ham frastjaalet, deels

fordi han kun meget kort har besiddet den og derfor ikke

har noget Særkjende paa den, og deels fordi den i Retten til-

stædeværende Frakke mangler Knapper og Foer som nemlig

fandtes paa den der blev Vidnet frastjaalet.  Andreas

Ruud paa Næsodden har ejet den bortstjaalne Frak før Vidnet,

og har udladt sig med, at ville kunne gjenkjende den.

Tiltalte Anders Olson eller Erikson fremstod og erklærede

at have kjøbt bemeldte Frak af en Kurvekone i Christiania

hvis Navn han ikke var forsigtig nok til at efterspørge.

Frakken var dengang forsynet med sorte Knapper og sort Foder.

Retsvidnerne taxerede det paa Knardal stjaalne Merskums

pipehoved med Sølvbeslag for 4 Spd, Jagtuhret for 3 Spd, Kjædet

med Guldlaas for 1 Spd, Støvlerne for 36 s., og Strømperne

for 24 s., hvorefter disse Koster tilbageleveredes Vedkommende

Bestjaalne. Ligeledes den blaa Klædes Lue og det sorte

Silketørklæde, der taxeredes af Retsvidnerne, hvert for 2 ort,

det blaae Par Vadmels Buxer taxeredes for 2 ort 12 s. og Frak-

ken for 16 s., samt Leveredes Lensmand Nordbye til Forvaring

indtil Videre.

49de Vidne taxerede derpaa det ham frastjaalne, men ikke

tilbagekomne Par Støvler for 6 ort, og det hans Moder Christine

Larsdatter frastjaalne Par Strømper til 16 s. -   Den bortstjaalne

lille Speile taxeredes af vedkommende Bestjaalne for 4 s. -  Ende-

lig taxerede 49de Vidne det Rør der ved Tyveriet sad i Pibehovedet

for 16 Skilling. -  Saavel 49de som 6te Vidne Ole Paulsen

Braatedammen have idag beseet det Par Støvler Tiltalte Anders

Olson eller Erikson er iført, men erklæret at ingen af dem gjen-

kjender Samme som sine.

52de Vidne Gunnild Hansdatter Egget, 53de Vidne Mathea

Petersdatter Egget, og 54de Visne Andreas Jacobsen Egget,

forelæstes og vedstode deres som 1ste, 2det og 3de Dept. under For-

høret 21de f. M. afgivne Forklaringer, 54de Vidne med

Bemærkning, at han ved nærmere Eftertanke ikke tør berettige

at have mistet saa mange Penge som under Forhøret opgivet hvor-

imod han er aldeles vis paa at der i det Hele er stjaalet

mindst 50 Spd. fra ham ved den omforklarede Leilighed.

Samtlige Vidner blev derpaa eedfæstede.

Tiltalte Torkild Mathisen fremstod og forelæstes sin ved

Forhørene den 14de og 25de August sidstl. afgivne Forklaringer,

som han erklærede for rigtige. Foreholdt Andreas Andersens

Forklaring under Christiania Forhøret af 9de dennes, erklærer

Tiltalte, at han aldrig har talt med bemeldte Person om Tyve-

riet paa Rød, hvilket Tiltalte fremdeles maa benægte at have

gjort sig skyldig i. Hvor Andreas Andersen kan have faaet saa

nøiagtig Besked om det med Tiltalte og hans Broder, med Hen-

syn til de paa Rød stjaalne Koster, Passerende, kan han ikke vide.

men han antager at der gives Folk paa Kaholmen som har

hørt Tale herom og som har givet Andreas Andersen Underretninger.

Tiltalte Anders Olson eller Erikson fremstod, forelæ-

stes og vedstod sine ved Forhørerne i Christiania 16de Aug. og

hersteds 25de næstefter afgivne Forklaringer. Ligesaa fore-

læstes Tiltalte Christiania Forhøret af 8de, 9de og 10de dennes og ved-

kjendte sig sine derunder afgivne Forklaringer, dog med den Be-

mærkning, at han aldrig har erkjendt at der har været Dobber i den af

Forhørets 10de Deponentinde omforklarede Pengepung, samt at han ikke

saaledes som i Forhøret anført, har hørt bemeldte Deponentindes For-

klaring blive oplæst.

28de Vidne Andreas Mathisen fremstod og forelæstes sin ved For-

høret 26de f. M. som 9de Dept. afgivne Forklaring hvilken han ved-

stod og blev derpaa confronteret med Tiltalte Anders Olson eller Eriks-

son mellem hvilke Personer dog ingen Overensstemmelse var at opnaa

da Tiltalte fremdeles paastod at Vidnet har fortalt ham at Torkild

Mathisen har 900 Spd. henliggende afsides, medens Vidnet benægter

at have sagt Saadant.                     Tiltalte Anders Olson eller Erikson

foreholdtes sluttelig Christiania Politikammers Paategning af 30te

f. M. paa Follo Sorenskrivers Skrivelse af 27de næstfør. Han

vedblev den deri indeholdte Erklæring fra Snedkersvend Christen

Andersen, uagtet at denne har paahørt Andreas Mathisens

nys omhandlede Beretning angaaende Torkild Mathisen.

Referenten begjærede derefter Sagen for Torkild Mathisen

og Anders Olson Vedkommende udsat paa ubestemt Tid.

Eragtet Sagen udstaaer som forlangt.  Tiltalte Torkild Mathisen

overleveredes Arrestforvareren og Tiltalte Anders Olson eller Erik-

son Politibetjent Sønderbye, der idag har transporteret ham ud

fra Christiania.   Retsvidnerne udbetales 2 – to – Ort. Retten hævet.

   [sign.]       [sign.]        [sign.]

 

Aar 1851 den 21de November continuerede Justitssagen mod Anders

Olson og Torkild Mathisen paa Gaarden Berger paa Næsodden ved

edsvoren Fuldmægtig S. P. Schjødt i Overvær af underskrevne Vidner.

 

Hvorda Referenten mødte ved Cand. C. F. Gjerdrum, der fremlagde 1. Thingsvidne optaget i

Christiania 21de sidstl, 2. Følgebrev af 25 – 27 f. Md, 3. Continuations Thingsvidne optaget

I Aker af 4 – 6te f. Md og en denne følgende forseglede Pakke, indeholdende Uhr og

4 Skeer, 5. Paategninsskrivelse fra Amtet af 3de dennes tilligemed en Attest

vedkommende Anders Olson eller Erikson. 7. Stevning af 8de dennes og 8. Sorenskriver Ellefsens skrivelse til

Lensmand røer af 11te dennes med Paategning. Sagen begjæredes dernæst fremmet efter nærmere foran-

ledning idet han irettelagde under Lensmand Nordbyes Segl en Pakke indeholdende den i Sagen

fremkomne 51de Vidne egentlig tilhørende [..] Frakke.

Som 55de Vidne fremstod Andreas Jensen Rud, der sagde sig 44 Aar gl, præpareredes

til Eds Aflæg, hvorefter den i den fremlagde Pakke fra Lensmand Nordbye værende

spraglede Sommerfrakke og forklarede at han i afvigte April Maaned solgte en saadan Frakke

til 51de Vidne. Men, uagtet Vidnet vidstnok sier at Tøiet og Snittet i den i Retten tilstedeværende Frakke

er af samme Slag som i denne, tør det dog ikke med Bestemthed bekræfte Identiteten, fordi

den her tilstedeværende er langt mere slidt og følgelig seer mere falmet ud end tilfældet

var med den Frak Vidnet som meldt Solgte. Vidnet edfæstedes.

Referenten begjærede derefter Sagen udsat til Foretagelse efter Berammelsen.

Eragtet. Sagen udstaaer som forlangt. Retsvidner betaltes 2 – to – Ort.

    [sign.]     Ole Peter Røer             Andreas Johansen

                                                          m. h. Pen.

 

Aar 1851 den 21de November continuerede forestaaende

Justitssag i Aas Thingstue ved eds: Fuldm: Schjødt i Overvær

af underskrevne Vidner.

Hvorda. Referenten mødte ved C. F. Gjerdrum og begjærede

Sagen fremmet efter nærmere Foranledning. De Tiltalte

vare tilstede i Retten efter eget Ønske med Jærn paa. Ligesaa mød-

te de indstevnte Vidner, som præpareredes til Eeds Aflæg og gjordes

bekjendt med den borgerlige Straf for Meened, hvornæst afhørtes

som 56te Vidne Skræder Baltzer Baltzersen Fuglesangeie, 39 Aar

gammel, der forevistes de af Lensmand Nordbye nu fremleverede

Sagens 50de Vidne tilhørende Beenklæder, hvilke han gjenkjendte som

de samme han for omtrent 3 Aar siden syede for bemeldte 50de Vidne.

Omhandlede Beenklæder overleveredes derpaa Baltzer Knardal for at

indhændegis 50de Vidne.

Referenten derpaa fremlagde det som under Thingsvidnet i Ager den

4de dennes leverede Par

blaae Strømper, som han bad det indstevnte

Vidne Baltzer Knardal forevist til Gjenkjendelse. -  49de Vidne Baltzer

Knardal fremstod, forevistes de af Referenten fremleverede blaae

Strømper og forklarede i Kraft af sin forhen aflagte Ed, at han ikke kjen-

der de hans Moder frastjaalne Strømper og derfor ikke kan sige om de i

Retten tilstedeværende Strømper vare hendes. Dette finder han imid-

lertid rimeligt da hans Moder har berettet ham at der var 3 forskjel-

lige Coulører i det Par Strømper hun mistede, hvilket nemlig ogsaa

er Tilfælde med det i Retten tilstedeværende Par.

57de Vidne Andreas Hansen Braadauen, 58de Vidne Karen Pauls-

datter ibidem, 59de Vidne Michael Baltzersen Karirudsplads, 60de

Vidne Hans Baltzersen Karirud, 61de Vidne Christiane Hansdat-

ter Mougerødegaarden, 62de Vidne Hans Jensen ibidem og 63de

Vidne Ole Hansen ibidem forelæstes og vedstod deres som

1te, 2den, 3de, 9, 10, 11 og 12te Deponenter under Forhøret af 25de Septem-

ber og 3de October sidstl: afgivne Forklaringer. 57de og 58de Vidne

erklærede efterat have beseet Tiltalte Anders Olson eller Erikson

at det nok forekommer dem som de haver seet denne Person før

men at de ikke med Bestemthed tør udsige det. 61de Vidne frem-

leverede et Bastestørklæde, som hun i forrige Høst fik af Tiltalte

i ufallet Stand. 64de Vidne Hans Pettersen 35 Aar gammel i Tje-

neste hos Lensmand Nordbye forklarede, at han har seet de i Ret-

ten tilstedeværende 4 Nysølves skeer i Christianne Hansdatters

Besiddelse i afvigte Sommer, samt hørte han de sige at have

faaet sa,,e i Foræring af Tiltalte Anders Olsen eller Erik-

sen. De i dag afhørte 9 Vidner bleve derpaa edfæstede.

Tiltalte Anders Olson eller Erikson fremstod og paa Anledning

benægtede at have begaaet Indbrudstyveriet paa Pladsen Braa-

dauen. Hvor han var den 29de December kan han nu efter saa lang

Tids Forløb ikke erindre sig. Foreholdt 61de, 62de og 63de Vidners

Forklaringer erkjendte han Sammes Rigtighed. Det forholder sig

imidlertid ikke saa at det var paa Midtsemplads at han til-

spillede sig de omhandlede 4 Spiseskeer, som han gjenkjendte for

at være de samme som de i Retten tilstedeværende, hvorimod

det var i Christiania han tilspillede sig den i Kort uden dog

nærmere at kunne betegne hverken Stedet hvor Spillet skal

have foregaaet eller de Personer, 4 à 5 i Tallet, med hvem han

spillede. Paa Midtsemplads veed Tiltalte ikke at have spilt

Kort om Skeer. I Anledning 7de Deponentindes Forklaring under

Forhøret den 25de Septbr d: A. erklærede Tiltalte første at have

Kjøbt et Uhr, han solgte til hendes afdøde Mand af en ubekjendt Svend-

ske, men fragik umiddelbart derpaa dette og benægtede at have solgt

noget Uhr til Deponentindens Mand. Derimod erkjender han at

have pantsat et Uhr for 1 Spd. til Forhørets 8de Deponentinde, hvil-

ket Uhr han erholdt tilbage gjennem 7de Deponentinde og siden

efter solgte i Sverrige. Det er ingenlunde det i Retten tilstede-

værende Uhr her er Tale om. Det Tiltalte pantsatte og siden solgte var

baade tykkere og videre end dette. Med Hensyn til Tiden da han

gav Christianne Hansdatter de oven omhandlede Nysølvspiseske-

er maatte Tiltalte sluttelig bemærke, at han ingenlunde erindrer

denne og altsaa lade det staae ved sit Værd hvorvidt Vidner-

nes Forklaringer i saa Henseende ere rigtige. Det af bemeldte

Christianne Hansdatter idag fremleverede Tørklæde erkjendte han

at have foræret hende og forklarede at have kjøbt det i en Boutik

i Christiania. 57de, 58de og 59de Vidne gjenkjendte de i Retten til-

stedeværende Skeer, som førstnævnte Vidnes Eiendom.

Tiltalte Torkild Mathisen fremstod og forklarede, at medens han

og Anders Olson eller Erikson vare sammen efter Undvigelsen fra

Lensmand Nordbyes Arrest og befandte sig strax søndenfor Nord-

byeskoven i Nærheden af et Brug, hvorpaa fandtes en Smidie,

fortalte Anders at han et Par Gange havde været ved samme

sted for at Kjøbe Mad. Tiltalte Ander Olson eller Erikson

fremstod atter men kunde ikke erindre at have ladet falde

en saadan Yttring, hvilket han dog erkjendte Muligheden af.

57de og 58de Vidne oplyste at der paa deres Brug findes en Smidie.

Referenten begjærede derefter Sagen udsat til Foretagelse ef-

ter Berammelsen. De fremleverede blaae Strømper leveredes

Lensmanden til Forvaring. Eragtet: Sagen udstaaer som forlangt.

Retsvidnerne udbetales to Ort og de Tiltalte overleveredes

Arrestforvareren.

                  [sign.]   Anders Pedersen.        Martin Pættersen

                                    m. p. P.

 

Aar 1851 den 22de November continuerede forestaaende Justitssag paa

Gaarden Drømtorp i Ski ved edsvoren Fuldmægtig S. P. Schjødt i

overvær af underskrevne Vidner.

 

Hvorda. Referenten mødte ved C. F. Gjerdrum, der fremlagde Sorenskriver Ellefsens Skr. til

Lensmand Michelsen af 11te dennes med Paategning samt begjærede Sagen fremmet efter nærmere

Foranledning.   Tiltalte Anders Olson eller Erikson fremstilledes i Retten med Jern

paa efter eget Ønske. -  De indstevnte Vidner mødte og præpareredes til Eds Aflæg samt

gjordes bekjendte med Straffen for Mened, dernæst fremstod som

65de Vidne Gunnild Svendsdatter Myhren, der forelæstes og vedstod sin Forklaring som 7de Dept.

under Forhøret. Tiltalte confronteredes med Vidnet. Han paastod fremdeles at han aldrig har

solgt Vidnets afdøde Mand noget Uhr samt at det ikke var det i Retten værende Uhr, han

pantsatte til Elen Hansdatter og gjenløste gjennem Vidnet. Vidnet derimod vedblev med

Bestemthed sin Forklaring.

66de Vidne Elen Hansdatter Stokstad forelæstes og vedstod sin Forklaring som 8de Dept. under

Forhøret 25 Sept d. A.  Vidnet lagde ikke nøie Mærke til det Uhr, hun havde i Pant, men

at var af Størrelse og Udseende som det i Retten værende og havde aldeles lignende Glas

som dette. Referenten frafaldt for Tiden Vidnernes Edfæstelse.

Retsvidnerne taxerede det i Retten værende Uhr for 6 Spdl og de 4 Nysølvskeer for

for 20 s. pr. Stykke, hvorpaa de tilbageleveredes 57de Vidne, som [vedstode].

Tiltalte Anders Olson eller Eriksen fremstod atter og foreholdtes det i Aker

4de dennes optagede ContinuationsThingsvidne. Han benægtede at have nogen Kundskab om

de i dette Thingsvidne omhandlede Koster eller at have begaaet eller at have været

delagtig i de paa Snedkerstuen og Liengen begaaede Indbrudstyverie.  Den fore-

læste Attest fra Comminister A. Nyren af 11te f. Md. erkjendte Tiltalte at være sig

vedkommende og bemærkede at han udstod 28 Dages Fængsel paa Vand og Brød for det i

Attesten omhandlede Indbrudstyveri.

Referenten begjærede Sagen udsat paa ubestemt Tid for at iagtage det

videre Fornødne.

Eraget. Sagen udstaaer som forlangt. Retsvidnerne udbetaltes 2 Ort og Tiltalte

overleveredes Politibetjent Wold.

    [sign.]       Christensen.        G. Christensen

                                                   m. h. P.

 

Aar 1851 den 1ste December blev en Extraret sat

i Aas Thingstue til videre Behandling af Justitssagen

mod Anders Olson eller Erikson og Torkild Mathisen,

betjent af edsvoren Fuldmægtig S. P. Schjødt i Overvær

af underskrevne Vidner.

 

Hvor da: Referenten mødte ved Cand. C. F. Gjerdrum, der fremlagde

1. Forhør optaget i Christiania 21de f. M. med Paategninger og en derved

følgende forseglet Pakke. 2. Stevning af 5te dennes, hvorpaa Sagen be-

gjæredes fremmet efter nærmere Foranledning. -  De Tiltalte

vare tilstede i Retten efter eget Ønske med Jern paa. -  Saa mødte

og de indstevnte Vidner Hans, Thorer og Maren Hafsjødalen der

forevistes det i den fremlagte forseglede Pakke værende Sølvtøy

og forklarede i Kraft af deres, som 36te, 37te og 40de Vidne forhen

under Sagen aflagte Ed, at samtlige i Pakken værende Sager ere

bortstjaalne fra Hafsjødalen og savnedes efter det dersteds begaaede

forhen omforklarede Indbrudstyveri.  Samtlige disse Sager, der

findes specificerede i det fremlagte Politikammer forhør af 24de

f. M., taxeredes af Retsvidnerne for 12 Spd og tilbageleveredes der-

paa de Bestjaalne.  Videre erklærede Retsvidnerne, at saadan

Caffe, som mindre formugende Almues folk pleier at kjøbe, i

Slutningen af f. A. her paa Stedet, betaltes med 16 s. pr. Pund.

De Tiltalte confronteredes derefter, i anledning deres  hinanden

modsigende Forklaringer med hensyn til Tyveriet paa Hafsjødalen,

men uden at nogen Overeenstemmelse var at opnaae. Ingen af de

Tiltalte ville imidlertid, uagtet de begge nu erkjendte at have været

med i Tyveriet paa Hafsjødalen vedgaar at have stjaalet den af

41de Vidne omforklarede Øxe eller at have benyttet Øxsen under Indbruds-

tyveriet.  36te, 37te og 40de Vidne, der endnu vare tilstæde, til-

lagde deres foregaaende Forklaring, angaaende Øxen – qv - , at Sam-

me laae ved Gaarden Hafsjødalens Stolpeboed Dagen efter Tyveriet,

og det netop ved det Punkt af Stolpeboden hvor Bordklædningen

var frabrekket. Dagen før Tyveriet laae Øxen ikke sammesteds.

Referenten sluttelig fremlagde Referat af D. D. med Bilage og undergav

Sagen Dom. #  De Tiltalte foreholdtes Indstillingen og Tor-

kild Mathisen derhos de nu fremlagde ældre Retsakter som han erkjendte

at være sig vedkommende.  Begge Tiltalte erklærede paa Til-

spørgsel at de intet yderligere til deres Sags Tarv have at anføre,

men ogsaa for deres Vedkommende undergav Sagen Dom. –

Retsvidnerne udbetaltes 1 Ort, da en anden offentlig Sag behandles

her idag. –

                  [sign.]        [sign.]       Hans Baltzersen.

 

 

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0008), 1844-1855, folio 354b, 364, 364b, 374, 374b, 377,377b, 398b, 399, 400, 402b, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/40250/362/

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net