1842 -  

 

Aar 1842 den 5te Juli blev Extra-ret sat i Aas Thing-

stue til et Justits thingsvidnes afholdelse efter Til-

stevning af anst. Procurator Hoelstad; Retten ad-

ministreredes af Sorenskriveren og undertegne-

de 2de Laugrettesmænd.             Hvorda !

Som befalet Referent fremlagde Hoelstad 1. den

udtagne Thingsvidnestevning i forkyndt Stand.

2. en Skrivelse fra Jarlsbergs Fogderie af 15de

f. Md: med Paategninger fra Jarlsberg og Laur-

vigs Amt og Agershuus Amt, i hvilken Sidste den

Comp: tillagte Ordre indeholdes og 3. 5 Stk. Acter

vedkommende Justitssagen mod Samuel Hansen

Hellen.-               Ligeledes fremleveredes den i

Jarlsberg Fogderies Skrivelse omhandlede Bylt

der skal indeholde Tyvekosterne, hvorhos Comp:

begjærede Thingsvidnet fremmet efter den Anled-

ning attermeldte Skrivelse giver, idet Comp:

sluttelig bemærkede ved anstillet Undersøgelse

at være kommet efter at de omhandlede Seil

skulle være stjaalne paa Haaøen i Froen, og

at han som Følge deraf havde foranstaltet

den formeentlig Bestjaalne hidkaldt til Møde.

Af de Indkaldte fremstoed 1te Abraham Nielsen Sand-

vigen ved Griseboe, 47 Aar gl, som i Sagens Anled-

ning forklarede Følgende: I forrige Aars Høst,

saavidt erindres, i Skuraanden henved Michalis

Tider, mistede Vidnet en Snekke tilligemed 2 Par Aarer

ved Baadstøet Sandvigen, hvor Comp: boer. Dette Tyverie

var begaaet om Natten eftersom man først savnede Snek-

ken om Morgenen, og var Snekken fastgjort om Afte-

nen med Fanglinie i land.-   Comparenten gjorde sig al

Umage for at faae opdaget Snekken, men forgjæves og om-

tvivler han ikke at det maa være den samme Snekke

som Angjeldende Samuel Hellen under Ide og Marker i For-

høret har erkjendt at have stjaalet.-   Snekken var

vel noget gammel men dog brugbar og taxerede

han den for 5 Spd og Aarene for 1ort.-   For omtrent

3 Uger forinden Snekken blev borte var saavel Samuel

Hellen som en anden Person ved Navn Paul og en Fru-

entimmer hos Comp: om Natten og ved den Leilighed laan-

te de Snekken for at roe over paa Vestkanten, men

han fik den da rigtig tilbage.-    Andet end bemeldte

Snekke har Comp: ikke mistet, ligesom det omhandle-

de Følge heller ikke senere havde Natteherberge hos

ham.-    Igjen fremstod som 2det Vidne eller Be-

stjaalne Andreas Caspersen Haaøen, 24 Aar gl, som forkla-

rede, at omtrent 3 Uger før Juul f: A: mistede Comp:

paa hans Eiendom Haaøen et Snekkeseil med Fok som

var bragt fra Baaden til Huset for at tørres, og var

Seilene fæstede til Masten paa Snekken.-   Disse Seil

savnedes om Morgenen tilligemed Masten som de

vare omviklede, men man opdagede ikke nogen mis-

tænkelige Personer hverken paa Øen eller paa Fjor-

den i Nærheden af Landet.-  Efterat den fremleve-

rede Bundt, hvori de sendte Koster var forvaret,

og befundet behørig forseglet, blev samme aabnet og

iblandt de flere der befundne Koster, fandtes ogsaa

et saakaldet Storseil og en Fok.-  Disse Seil forevi-

stes bemeldte Andreas Haaøen som, efterat have ta-

get Samme i Øiensyn, erklærede at de ere de Samme

som bleve bortstjaalne ved den af Comp: opgivne Tid.-

Comp: bemærkede derhos at der nu sees at mangle

Seilskjødene, en Jernring og Seilfaldet.-  Videre

forefindes samme Tid 2de Hugøxer hvoraf den ene var,

som han kaldte det, paalagt noget Jern efter det ud-

skudte samt tillige et Par Pramaarer som var nye.

Comp: taxerede omhandlede Seil for 2 ½ Spd, hvorfore

frafaldtes Erstatning. For Forringelser saavelsom for Seilskjøder,

Ring og Seilfaldet, Øxene og Aarene

ansaae Comp: værd for tilsammen 1 Spd.-   Bestjaalne

kunde ukke have nogen Mistanke om hvem der havde be-

gaaet dette Tyveriet eftersom man ikke mærkede til nogen mis-

tænkelige Personer paa den Tid.-   Andre Sager end de

anførte blev heller ikke savnet.-           Igjen frem-

stod for det 3de, Hans Halvorsen boende paa Slottet i Fro-

ens Sogn, og sagde sig 54 Aar gl, og forklarede: at sam-

me Nat som 1te Deponents Snekke blev stjaalet, blev

der forøvet Indbrud paa Comparentens Stolpeboed (hvor

ingen Mennesker paa den Tid Laae, ei heller pleide

man at ligge der,) idet at laasen blev opbrekket, saa-

ledes at kuns Kramperne stod igjen.-    Ved den Lei-

lighed blev der bortstjaalet af Boden følgende Sager:

11 Lagener ganske nye og ubrugte, hvoraf et Par

Lærredslagen og de øvrige af Strie; tvende Dreielsdu-

ge ogsaa nye; 3 Pudevahrer hvoraf det ene var af

Lærred og de 2de øvrige af Strie; 1 ½ Alen nyt Lærred

og 2 Alen Strie; 1 blaae Vadmels Overkjole, noget

slidt med overtrukne knapper, en nye Sæk hvori

fandtes 10 Markpund Fjær, en Ditto Sæk, et Nødehaars Sen-

geklæde, en barked Læderhuud hvoraf var taget et

lidet Stykke, en mindre Huud af Fedtlæder, nog-

le Skindstykker og nogle Ditto Læder.-   Foruden dis-

se Ting blev ogsaa stjaalet en heel Deel, Kjød, Flesk

og Pølse, ½ Tønde fiinsigtet Toremeel, 1 Skjeppe

hele Gryn i det Mindste.- Comp: fattede først Mis-

tanke til det foromhandlede Følge, nemlig Samuel

Hellen med Flere, da han fik Underretning om at

Snekken var bortstjaalet i Sandvigen.-   Deponen-

ten havde også hørt at dette Følge havde vandret

om i Bøigden en 3 Ugers Tid forinden Tyveriet

blev forøvet.-   Af de i Retten tilstædeværende Ko-

ster vedkjendte Comp: sig det gamle og nu forslid-

te Sengeklæde, et Lærredslagen og en Dug, og forekom

det Comp: at de tilstædeværende Læderstykker, som

er tilskaaret maa være af det Læder, som ved

omhandlede Leilighed blev bortstjaalet, ligesom det og-

saa lod til at det tilstædeværende Stykke Strie er

af en af de bortstjaalne Sække.-   Endelig bemær-

kede Comp. at der ogsaa blev borte en Strieserk.-

Videre til Oplysning angaaende bemeldte Indbruds-

tyverie kunde Comp: ikke meddele.-     Igjen

fremstod for det 4de Pigen Maren Helene Hansdatter, 24

Aar gl, som aflagde med hensyn til Tyveriet hos sin

Fader, 3 Deponent, en aldeles overeensstemmende For-

klaring uden at kunde opgive noget Videre til Sagens

Oplysning.-   3de og 4de deponent taxerede de bortstjaal-

ne Koster saaledes:   1 Par Lærredslagen 2 Spd, og for

Parret af Strielagnene 1 Spd 3 ort, for 2 Duge 1 Spd 2 ort 12 sk.,

3 Pude vahr 1 Spd 2 ort 12 sk., 1 ½ Alen Lærred 1 ort, 2 Alen Strie

1 ort 8 sk., 1 blaae Overkjole 2 Spd, 1 Sæk med 10 Markpund Fjæder

2 Spd, 1 Ditto Sæk 2 ort, 1 Sengeklæde i den forfatning det

da befandtes 4 ort, 1 barked Læderhuud 2 Spd 2 ort 12 sk., 1 Fædtle-

dershud 2 Spd, nogle Skind og Læderstk. 2 ort; Madvarer-

ne 3 Spd, 1 Skjeppe Gryn 2 ort 12 sk., ½ Tønde Meel 1 ½ Spd,

og en gammel Striesærk 1 ort 12 sk.    Derimod taxerede

Laugrettet de nu tilstædeværende Koster saaledes:

1 Lærredslagen 4 ort, en Dreielsdug 2 ort, et Senge-

klæde 2 ort, -   Læderstykkene tilligemed Sækkestykker-

ne for 1 Spd.-    Laugrettet erklærede at den

af 2den Dept. satte Taxt paa Seilene ansees passende

og overeensstemmende med deres Værd.-      3de og

4de Deponent forklarede paa given Anledning at omhand-

lede Stolpeboed ligger særskildt og et Stykke fra

Vaaningshusene, ligesom Tyveriet maa være for-

øvet efter Kl: 11 om Natten.-     4de Deponentinde

bemærkede ligeledes at den Angjeldendes, Samuel

Hellens, saakaldte Kone, tilligemed en anden kone som

skulde være Pauls Hustrue var paa Gaarden Slottet

omtrent 3 Uger før Indbrudet blev forøvet, og ved

hvilken Leilighed førstnævnte Kone anmodede om at

faae Tilladelse til at besee sig i Storstuen hvor hun

sagde at have hørt omtale at der skulde være saa

peent. Hvori blev hun ogsaa ført og da hun ved

at besee nogle af Deponentindens klæder ledede Sam-

talen hen paa Linnedet, kom Deponentinden til at

sige at hun havde sit meste Linned bevarede paa

Stolpeboden.-     De Bestjaalne ventede at vor-

de [billiget] Erstatning for det dem frastjaalne og ei

tilbagekomne, ligesom 1te Dept: ogsaa androg paa

at hans Snekke maatte vorde han igjen her over-

leveret idet han bemærkede at Snekken er byget af

Furru med Egestemmer og at der findes nedlagt en

Stemholt i Forstammen eller paa Indsiden af Snekken.

Samtlige Bestjaalne, efterat have vedtaget Rigtighe-

den af deres Depositioner, og at det Bortstjaalne

er dem frakommet med Villie og vidende, bekræftede

deres Forklaringer paa Lovens Maade med deres

Saligheds-Eed, hvorefter de af dem gjenkjendte tilstæ-

deværende Koster bleve dem overleverede.-

Hoelstad, da de begjærte Oplysninger saavidt muligt var

tilveiebragte, begjærede Thingsvidnet sluttet og sig

et passende Sallarium tilkjendt.-   Eragtet.

Thingsvidnet blev sluttet og tilkjendes Referenten

i Sallarium 3 Spd.-   Retten blev hævet og de

Mødende aftraadte.-

 

Ellefsen         J. Nordbye          S: Tomter

 

 

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0007), 1837-1844, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Merknader: Protokoll nr. 4636, folie 471

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/40249/478/

 

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net