1840 -  

 

 

Aar 1840 den 10de September blev en Tugthuusret nedsat i Aas

Thingstue, grundet paa Amtets Ordre af 24de f. M. over en Andreas Mikkel-

sen m. fl. for utilladelig Samliv.  Retten administreredes af Soren-

skrivren og tilkaldte 2de Laugrettes og Meddomsmænd.-

Hvor da !  Dommeren fremlagde: 1, Amtets Ordre af 24de f. M.

2, en Indberetning til Ager og Folloug Fogderie af 22de April 1839 fra

Sognepræst Aall. 3, En Skrivelse fra sidstnævnte Fogderie af 18de Mai

næstleden. 4, En Skrivelse fra Agershuus Amt af 26de Octbr 1839

til Ager og Folloug Fogderie forsynet med deres Paategning

af 31te f. M. 5, En Ditto fra Lensmand Røer til Fogderiet af 16de November

s. A. forsynet med forskiellige Paategninger. 6, En Skrivelse fra Agers-

huus Amt til Fogderiet af 13de Marti f. A. forsynet med Fogderiets og

Lensmændene Røers, Ørums og Nordbyes Paategninger. 7, En Ditto Skrivelse

af 27de Juli sidstleden fra Lensmand Røer til Fogden, for-

synet med Paategninger. 8, Den under 26de f. M. udstedte Indkaldelse

til nærværende Ret forsynet med Lensmand Nordbyes og Lensmand

Røers Paategninger. # Dommeren bemærkede, at han siden Modtagelsen

af Amtets Ordre daglig har været beskjæftiget med berammede

Forretninger, Maanedsthing, Justitssager og en vidløftig Commis-

sions Sag, der har været Aarsag til at nærværende Sag ikke før

har været at behandle.-  

 

                                               Af de Indstevnte fremkaldtes Hans

Pedersen og Kari Nielsdatter.-  Den Førstnævnte erklærede at hans

Navn er som anført Hans Pedersen henved 70 Aar gl, fød paa Hadeland,

har opholdt sig omtrent 30 Aar paa Næsodden som Arbejdsmand og har for

over 20 Aar siden avlet et Barn med Enken Kari Christiansdatter Smed-

stuen under østre Fladebye paa Næsodden, hos hvem han har haft Tilhold.

Han har i flere Aar været ude af Stand til at forrette noget Arbejde

formedelst Alderdom og Sygdom, hvoraf en Beenskade i forrige Aar lagde

ham paa Sygehuset i Christiania, hvor han var omtrent noget over 3 Maa-

neder, og da han kom ud deraf havde han intet andet Sted at tye til

end til den gamle Kone han forhen havde haft Huuslye hos, eftersom han

ingen Understøttelse erholdt af Fattigvæsenet, og hvis bemeldte Kone ikke

havde kommet ham til Hjelp i hans hjelpesløse Forfatning, saa

maatte han have sultet ihjel.-  At han, som anført, udenfor Egteskab

har avlet en Søn med bemeldte Enke, det kan han ikke fragaae, og skiøndt

det har været begge deres Hensigt for flere Aar tilbage at kunne kommet

isammen, saa har dette dog ikke været mulig formedelst deres fat-

tige Omstændigheder, og da som omforklaret, Sygdom hjemsøgte ham og

de begge kom i en Alder de ikke kunne levne dem Udsigt til at er-

hverve det høist Nødvendige til Livsophold, saa troede de rigtigst at

forblive ugifte, og see til hinanden saa godt som muligt.-  Han

benægter at have levet i nogen usædelig Forbindelse med bemeldte

Enke, maar undtages at de avlede ovenmeldte Barn for 20 Aar siden.

Han erklærede at det saaledes ikke har været af nogen Uvillighed om

at indtræde i Egtestanden med bemeldte Qvindemenneske, men Aar-

sagen har været Fattigdom og Alderdoms Svaghed. Han har

været gift, men hans Kone døde for mange Aar siden. Han er Døvhørt

og kan ikke udrette andet end at pille Bær om Sommeren.-

Derpaa fremstod Enken Kari Christiansdatter (ikke Nilsdatter)

som sagde at hun er 74 Aar gl, fød i Christiania af Forældre Christian og Kari,

som for mange Aar siden ere døde. Hun har sin meeste Tid opholdt sig paa

Næsodden, hvor hun var gift med en Smed ved Navn Niels Hansen, som

er død for over 20 Aar siden. Siden har hun ernæret sig ved Ar-

bejde saa godt hun har kundet, men da Aarene mere og mere tiltog,

saa har hun haft nogen Hjelp af forbemeldte Hans Pe-

dersen i den Tid han kunde forrette noget Arbejde. Det medfører

Sandhed at hun har avlet et Barn med denne Mand udenfor Egte-

skab, og det er ogsaa Sandhed at de dengang tænkte paa at indgaae Egte-

skab, deels formedelst deres Fattigdom og deels formedelst hans

Sygelighed, blev der intet af, og da de nu begge saagodt som staae

ved Gravens Rand, saa vilde det være ufornuftigt at indgaae nogen

Forbindelse.-  Hun benægtede ogsaa at have levet i noget uchriste-

ligt Forhold med denne Mand udenfor det omforklarede Barn de

avlede isammen.-  Hun paastaaer at hun mange gange har an-

modet Ham om at forlade sig, men da han ingen steds har haft

at tye til, uden at betle, saa har han kommet igjen til hende

og bedet om Huuslye.  Dersom hun kan blive ham qvit, vil hun

være Fattigvæsenet tak skyldig derfor.-  Hans Pedersen erkjendte

bemeldte Enkes Forklaring som rigtig.-  Saavel Retten som de tilstæde-

værende Medhjelpere Ole Skochlefald og Michael Svestad fandt at disse Per-

soner ere i en saa høi Alder og i en saa hjelpeløs Tilstand at de maa

blive gjenstand for Fattigvæsenets Forsørgelse. og da de gjerne ønske

at komme fra Hinanden, saa paatog Medhjelperne sig at ville gjen-

nem Fattigkommissionen faa Manden bragt paa et Sted hvor han

kunde nude livets Ophold, hvorimod den gamle Enke troedes at kunne

forblive i sin Hytte saalænge hun selv kunne redde sig uden Medhjelp.

Medhjelperne troede derhos at det ville være uden Nytte at dømme

disse gamle hjelpesløse Mennesker paa Tugthuset, da de som anført,

maa blive at forsørge af det Offentlige, og deres Tilhold sammen

i den Alder de befinde sig, ikke kan vække Forargelse.-

Dommeren fandt at han burde henstille til Amtet om bemeldte

Personer ikke rettest overleveredes Næsoddens Fattigvæsen til For-

sørgelse, og at den dem for det begaaede Feiltrin efter Loven

paadragne Straf bortfalder.       Imidlertid

vil Sagen staae dem aaben hvis Amtet ikke derpaa vil indgaae.-

 

Hvad den Indstevnte Andreas Mikkelsen Contra eller Soelbergbraaten

og Karen Lovise Haagensdatter angaaer, da fremlagdes nu

ved Retten en Attest fra Sognepræst Aall, som viiser at

disse Personer allerede, ifølge det givne Paalæg, vare Ægteviede

den 25de Marts d. A., hvoraf følger, at Sagen for deres Vedkommende bortfalder.

 

Derefter fremkaldtes den saakaldte Jens Toppenhaugen der forklarede

at hans rette Navn er Jens Iversen Toppenhaugen fød i Bærums Præste-

gjeld, og er hand Forældre bortdøde. Han er nu 53 Aar gl:, har vært

gift, og er hans Kone død for omtrent 9 Aar siden paa Snarøen, og

med hvem han havde 5 Børn. Han har ernæret sig ved Fiskerie i de

senere Aar, hvorimod han forhen har faret tilsøes i 22 Aar som Ma-

tros, og flere gange været commanderet til Orlogs. I den senere

Tid har han været meget sygelig, og befinder sig endnu daarlig i Halsen.

Han blev foreholdt Sognepræst Aalls Anmeldelse af 22de April f. A. under No. 4, og Lens-

mand Røers Indberetning i Skrivelsen af 18de Mai f. A., hvortil han

svarede, at det Fruentimmer som er hos ham, har opholdt sig paa de

Steder han har haft Tilhold omtrent en 3 Aars Tid for at være ham

behjelpelig og stelle for ham, da han altid har maattet vært paa Søen

og fiske, og i hvilken Tid han har betalt bemeldte Fruentimmer

noget aarlig som Løn. Det var deres Hensigt at indtræde i Egte-

skab med hinanden, men paa grund af hans fattige Omstændigheder

har saadant ikke kunnet bringes istand, i Særdeleshed da det meste

af hans Fortjeneste har medgaaet til Medicamenter og Doctor.

Han benægter at have været advaret af Medhjelperne om at

forlade det hos ham værende Qvindemenneske, og det Eeneste han

har hørt derom, er at Lensmand Røer for 2 Aar i Sommer siden

indfandt sig i Ommen og talte derom, men da var Wilhelmine

Olsdatter ikke hos ham, hvorimod hun havde taget til Christiania.

Siden efter kom hun til ham, og har hidtil opholdt sig med ham hvor

han har været, og nu fortiden har de intet haft Opholdssted, men

han agter at tage tilbage til Snarøen.-  Han har ingen Børn

avlet med bemeldte Qvindemenneske, skiøndt det ikke kan nægtes at

deres Fattigdom har tvunget ham til at søge Seng isammen.-  Han

er ogsaa villig til at ingaae Egteskabv med bemeldte Pige saasnart

de kunne faae deres Attester, og derhos kunde have skrabet sammen

saameget at de kunde betale de dermed forbundne Udgifter. Dommeren og

Laugrettesmændene fandt at denne Person var svagelig da han

havde ondt for at tale, og som efter hans Opgivende kom af ondt

i Kjertlerne.   Derefter fremkaldtes bemeldte Pige Wil-

helmine Olsdatter, 43 Aar gl, fød i Christiania og confirmeret

sammesteds, er ugift og har i flere Aar tjent, samt i hendes

Tjeneste paa Kaholmen lærte hun at kjende Jens Iversen, og blev

enige om at ægte hinanden, men da ovenmeldte af ham opgivne

Omstændigheder have lagt Hindring i Vejen derfor, saa har Samme

ikke kunnet fuldbyrdes; de have ingen Børn isammen, men have vel

dog været nødsaget til, formedelst deres usle Forfatning, at

ligge i en Seng sammen, og da deres Hensigt, som omforklaret, har været

at forenes ved Kirkens Baand, saa har de ikke troet at have overtraad

Loven.  Vel har hun ikke egentlig fæstet sig til Jens, som Tjenestepige,

men hun har dog maattet forrettet det Arbejde han har kunnet skaffe

hende ligesom en anden Tjenestepige, og dersom hun og hans Søn ikke

havde været ham behjelpelig, skjønner hun ikke hvorledes han

skulde kunde have ernæret sig i den senere Tid i hans sygelige

Forfatning.-  Hun benægter at være advaret enten af Med-

hjelperne eller Lensmanden om at holde sig fra Jens Iversen eller

at indgaae Egteskab med ham.-  De opholde sig for Øjeblikket ved Ran-

ton Holmen i Røgen paa Fiskerie.-  De tilstædeværende Medhjelpere erklæ-

rede at de ikke kjender noget til disse Personer, uden forsaavidt at de

have seet dem i mellem, deels paa Næsodden og deels paa andre Steder,

og det er dem derhos bekjendt at de opholde sig for det meste ved

Søekanten paa Fiskerie.  Sluttelig bemærkes: at berørte Jens Iver-

sen og Wilhelmine Olsdatter erklærede at ville uden Henstand see at

komme isammen, og til den Ende begive sig til Christiania for at

faae de fornødne Præsteattester til Vielsen. Retten kunde imid-

lertid ikke indlade sig paa disse Personers Løvte, da Jens Iversen

har haft tilstrækkelig Tid til at kunne besørge det Fornødne til

Egteskabets Fuldbyrdelse, Retten afsagde med Hensyn til dette

saadan

                       Dom

 

Da det med Jens Iversen Toppenhaugen og Pigen Wilhelmine Olsdatters

egen Tilstaaelse og de fremkomne Oplysninger, tilstrækkelig er godtgjort,

at de i flere Aar have levet isammen uden at indlade sig i Egteskab,

skiøndt de have erkjendt at være forlovede, og saaledes levet isammen

uden at efterkomme den dem eller rettere Jens Iversen ved Lensman-

den givne Advarsel om at Ægte hinanden eller ophøre med at leve

sammen; saa have de unægtelig forseet sig imod Lovgivningen in

specie 6-13-3, og derfor paa grund af Tugthuusanordningen af

2den December 1741, 3 Cap 7 m. fl. Art. bør hendømmes til Tugthuuset,

eftersom de af dem anbragte Unskyldninger ikke findes at være af

den Beskaffenhed at samme kan fritage dem for Straf; desuden er

Qvindemennesket Wilhelmine Olsdatter i det Tilfælde at hun maa be-

tragtes som Løsgjængerske, da hun ikke kan ansees at have

haft nogen Tjeneste hos Jens Iversen, som selv intet fast Opholds-

sted har.  Det bemærkes at intet Ophold i denne Sag har fundet Sted, ligesaa

Retten heller ikke, paa grund af det allerede Anførte, har fundet tilstræk-

kelig Anledning til at paakjende den gamle Hans Pedersen og Kari Chri-

stiandatters Forhold forinden Amtets nærmere Bestemmelse erholdes.

 

             Thi kjendes enstemmigen for Ret.

 

Jens Iversen Toppenhaugen og Pigen Wilhelmine Olsdatter bør for deres

forargelige Samliv henættes til Arbejde i Agershuus Stifts Tugt-

huus i saa lang Tid som de Fattiges Commission med Directeu-

rernes Approbation maatte bestemme.-       Forsaavidt nogen

Udgifter maatte blive forbundne med deres Transport til Tugthuuset,

bør de begge udrede Samme.-     At fuldbyrdes efter Overøvrig-

hedens nærmere foranstaltning.-   Retten blev derpaa hævet.-

 

   Ellefsen     O. Soelberg      Jacob Elle.

 

 

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0007), 1837-1844, folio 335, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/40249/342/

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net