1840 -  

 

 

Aar 1840 den 19de Maii blev Retten sat i Aas Thingstue til Justits-

sags Betjening mod Erik Arnesen Linnebraate; betjent af Sorenskriveren i

Overvær af undertegnede Rets Vidner. -  Hvor da !  Den befalede Refe-

rent mødte ved Hoelstad, som fremlagde: 1 Stevning i forkyndt Stand.

2, Actionsordre af 2den d. M. , 3, Forhør optaget her ved Juridictionen

den 3de og 9de Marts d. A. , og 4, Forhør optaget i Nummedal og

Sandsværd den 22de f. Md. -  I Henhold til hvilke Documenter Sagen

begjæredes fremmet paa sedvanlig Maade. –

Tiltalte Erik Linnebraate var tilstæde for Retten i ufængslet Stand. –

Samtlige indstevnte Vidner vare tilstæde og af hvilke fremkaltes Klageren

Peder Linnebraaten, som intet paa Forelæsning hans Forklaring under

Forhøret havde at erindre, men som han sagde at Samme medfører Sandhed. - 

Derpaa fremstod som 1te Vidne Michael Monsen, som forelæstes

sin Forklaring under Forhøret, den han erkjendte for rigtig, og

paa given Anledning tillagde: at der foruden den omforklarede

Sæk ogsaa fandtes flere Andre paa Tiltaltes Slæde, men Vidnet

undersøgte ikke hvad disse indeholdt, hvorimod den omtvistede Sæk

stod bagerst paa Tiltaltes Slæde. -                         Som 2det Vidne

fremstod Christopher Halvorsen Kay, som vedgik Rigtigheden

af sin Forklaring under Forhøret, og derhos bemærkede, at

det forholder sig rigtig som 1te Vidne har forklaret, at der

fandtes flere Sække paa Angjeldendes Slæde, men at der

var lagt et Klæde over Samme, hvorimod den in qvæstione

værende Sæk laa eller stod bag paa Slæden uden at være

forsynet med nogen Overbrædsel. -                   Som 3die Vidne

fremstod Christian Johannesen, nu i Tjeneste i Strandengen

i Nordby Sogn, som paa Forelæsning af hans Forklaring under

Forhøret den 3de og 9de Marts sidstleden vedgik Rigtigheden deraf

uden Forandring eller Tillæg. -                      Som 4de Vidne fremstod

Helene Larsdatter Linnebraate, 53 Aar gl. som vedtog sin For-

klaring under Forhøret uden Tillæg. -                    Fremstod som

5te Vidne Peder Baltzersen Kuaas, 35 Aar gl, som ikke vidste

andet at forklare til Oplysning i denne Sag end at han ogsaa

ved den af Peder Linnebraate og Tiltalte Omforklarede Leilighed var

inde i Eriksens Huus en kort Stund uden at han hørte Tale om at

disse Personer skulde følges ad udover eller ej, men at de begge

vare beskiænkede, kunde Vidnet tydelig mærke. –

Igjen fremstod som 6te Vidne Johan Hansen Sjødahl eller Blyla-

get 36 Aar gl, som ikke vidste noget at forklare til Oplysning.

uden at han ved den her omhandlede Leilighed saae en Sæk stod paa

Tiltaltes Slæde paa den bagerste Ende, som Vidnet hørte Peder

Linnebraaten sige var sin, men om det er den samme Sæk som

nu er tilstæde eller ikke, kunde Vidnet ikke bestemme, da det

ikke lagde noget videre Mærke til den . - 

Fremstod som 7de Vidne Hans Bentsen Krange, som

forelæstes sin Forklaring under Forhøret, den han vedtog uden

Forandring, og kunne paa Tilspørgende ikke give nogen

Oplysning med Hensyn til Klagerens Eiendomsret til om-

handlede Sæk, den han ikke kjender. -     Tiltalte fremstod derefter, som

anført i løs og ledig Stand, og forelæstes saavel sin Forklaring under For-

høret her ved Juridictionen som det i Nummedahl optagne Forhør, hvilke han erkjendte for rigtige

i alle Deele uden Forandring eller Tillæg. -  Med Hensyn til det uvenska-

belige Forhold der skal existere imellem Klageren og Tiltalte, da blev Sidst-

nævnte foreholdt at opgive hvori Samme bestaaer, men han kunde ikke for-

klare noget bestemt i saa Henseende uden forsaavidt at han opgav at Kla-

geren ved enhver Anledning søger at fortrædige ham ved deels at gjøre

Nar af ham, og deels at true ham med at faae ham fra sin lille Eiendom,

samt endelig ved at opkaste grinder eller Lukker paa hans ( Angjeldendes )Jordvej for at

hans Kreaturer kunne faae Anledning til at komme paa Angjel-

dendes Eiendom. -  Klageren benægtede Tiltaltes usandfærdige

Opgivende og bemærkede: at Denne snarere søger at fortrædige ham

end han skulde have giort sig skyldig heri. -  Klageren blev derefter gjort opmærksom paa, at

han under Forhøret har udsagt at han tog Tiltalte igjen paa Isen,

men som strider imod 1te og 2det Vidnes samt 6te Vidnes nu

afgivne Forklaring, som gaaer ud paa at Tiltalte kom efter

paa Isen og at Bestjaalne paa den Tid, som var ifærd med

at kjøre til Byen igjen for at eftersøge en Sæk, derved vendte

om igjen og saaledes kom efter Tiltalte, i hvilken Henseende han

erklærede at han ikke kan erindre noget bestemt herom, uden

forsaavidt at det forholder sig som han forhen har opgivet, at han tog Erik

igjen paa Isen. -  Bemeldte Vidner tillagde derhos, at saavel Tiltalte

som Klageren vare beskiænkede paa den Tid det omforklarede passerede,

og at Tiltalte sad og skreg paa Slæden som det lid til for at det

skulde gaae rask. -  I Anledning af det i det Nummedahlske

Forhør bemærkede: at Klageren skulde have været i Trætte med

en Gunder Bøhler paa Gaden i Christiania, blev Klageren til-

spurgt om dette forholder sig rigtig, hvortil han svarede: at

saadant gjerne kan have været mueligt, da den ommeldte Per-

son gjerne ypper Skøierstreger paa Gaden naar han træffer

sammen med nogen som han kjender.     Klagerens Kone opgav

at hendes Mand havde den nu tilstædeværende Sæk med sig da han

reiste til Christiania den omhandlede Tid og benyttede den til

at opbevare Høe til Hesten.  Denne Sæk kjender saavel hendes

Datter Johanne Mathea som Sønnen Lauritz.   Samtlige De-

ponenter saavelsom Bestjaalne aflagde Eed paa deres For-

klaringer, hvorhos Bestjaalne og hans Hustrue beedigede at

Sækken, qvæstionis, med deri værende Varer  eller Sager

saavelsom det udtagne Flesk er dem tilhørende, og bort-

kommet ved den omhandlede Lejlighed mod Klagerens Villie

og Vidende. -  Hoelstad derpaa fremlagde den Tiltalte under

13de Juni 1836 her ved Jurudictionen overgangne Dom, i hvis

Følge han har udstaaet 2 Aars Tugthuusstraf. Med denne

Dom, som begjæredes Tiltalte foreholdt, følger 2 Bilage. –

Comparenten derefter begjærede Udsættelse til videre foretagelse. –

                            Eragtet:

Sagen udstaaer til Løverdagen den 6te Juni førstkommende

Kl. 10 Formiddag, her igjen at foretages. -  Vidnerne de-

mitteredes og Angjeldende aftraadte. –

 

   Ellefsen.         J. Nordbye.        O. Soelberg

 

 

Aar 1840 den 6te Juni blev Extraret sat i Aas Thingstue til

videe Behandling af Justitssagen mod Erik Arnesen Linnebraate;

betjent af Sorenskriveren i Overvær af undertegnede Laugrettesmænd.

Hvorda:  Referenten ved Hoelstad fremlagde Vidnestevning samt

begjærede Vidnerne foreviste den omhandlede Sæk til Gjenkjendelse

m. V. -  Angjeldende var tilstæde i løs og ledig Stand.  De indstevnte

Vidner Lauritz Linnebraate og Johanne Mathea Pedersdatter

vare tilstæde for Retten og forevistes den tilstædeværende Sæk

som de begge erklærede at kjende som deres Fader tilhørende

og hvorpaa de aflagde deres Saligheds Eed efter Loven. -  Eragtet:

Sagen udstaaer til Foretagelse her igjen Fredagen den 9de d. Md. Kl:

9 Formiddag. -  Retten hævet.  Angjeldende aftraadte. –

 

    Ellefsen.   O. Soelberg.    Jac. A. Elle.

 

 

Aar 1840 den 9de Juni blev Extraret sat i Aas Thingstue

til videre Behandling af Justitssagen mod Erik Arnesen Linne-

braate, betjent i Sorenskriverens Forfald af hans eedsvorne

Fuldmægtig J. Giverholt med undertegnede Laugrettesmænd. –

Hvorda:  For Referenten mødte Hoelstad og fremlagde Indstilling

af Dags Dato hvilken han begjærede Tiltalte foreholdt. -  #

Indstillingen blev forelæst Tiltalte som tilstæde frie for Baand og

Fængsel, -  Han benægtede fremdeles at være skyldig i den ham imputerede

Forbrydelse og for at oplyse Klageren Peder Linnebraatens Slætte Forhold mod

ham ved flere Leiligheder, begjærede han indstevnt som Vidner Niels

Ramberg, Christopher Kay, Klagerens Kone og Søn Lauritz samt Konen Kristi

Halvorsdatter Linnebraateog Johan Blylaget. -  Hoelstad maatte altsaa

begjære Anstand i Sagen. -  Eragtet:  Sagen udstaaer til Fredagen

den 3de Juli førstk. Kl. 10 Form. i Aas Thingstue.  Angjeldende aftraadte.

 

J. Giverholt.       O. Soelberg.       Wilhelm Olsen.

 

 

Aar 1840 den 3de Juli blev Retten sat i Aas Thingstue til videre Behandling

af Justitssagen mod Erik Linnebraate; betjent af Sorenskriveren og

undertegnede 2de Laugrettesmænd. -            Hvor da !  Referenten

ved Hoelstad fremlagde den efter Tiltaltes Forlangende ved forrige

Session udtagne Vidnestevning, hvorefter Vidneførselen begjæredes

fremmet til Oplysning om det uvenskabelige Forhold der skal have

fundet Sted mellem Klageren og Tiltalte især i den senere Tid. –

Angjeldende var tilstæde i Retten paa fri Fod. -  Saa mødte ogsaa Klage-

ren saavelsom de indstevnte Vidner. -           Af Vidnerne, der alle

tilholdtes at forklare Sandhed, og forsaavidt endeel af dem haver

aflagt Vidnesbyrd i denne Sag betydedes at denne Eed er

dem fuldkommen forbindende med Hensyn til den Forklaring de

nu har at aflægge, fremstod Klagerens Kone Helene Larsdatter,

der blev tilspurgt angaaende det omhandlede uvenskabelige Forhold der

skal have fundet Sted imellem Tiltalte og hendes Mand, om

hun i saa henseende kan meddele nogen Oplysning.  I denne An-

ledning forklarede Vidnet, at det ikke kjender til noget andet Uven-

skabeligt imellem hendes Mand og Tiltalte end at disse have været

uenige og i Trætte sammen ved 2de Leiligheder i forrige Aar.

Ved den første var Anledningen det at Tiltalte var vred paa

hendes Mand fordi han ikke ved Auctionen hos dem blev betroet

en Hoppe, hvorfor Tiltalte gav Vidnets Mand Skylden, skiøndt

Incassator var den der ikke vilde give ham Tilslag.  Ved den

anden Leilighed kom de i Trætte om en Kakkelovn og en Sengebrakke

som tilhørte Vidnets Mand, og som stod i det Huus hvor Tiltalte

var henflyttet, hvilke Ting hendes Mand vilde afhente, men da han

derom gjorde Forsøg, satte Erik sig der imod og anfaldt hendes

Mand, samt ville udkaste ham af Stuen, men endelig erholdt de Tin-

gene uden videre Uvenskab, og tilbød Vidnets Mand Erik at lade

Brakken staae hvis han vilde betale noget derfor, men bleve ikke

enige derom. – Andet Uvenskab kjender ikke dette Vidne til at

have fundet Sted imellem dem, og som ikke kunne have nogen Ind-

flydelse paa denne Sag; saameget mindre som det var Vidnet bekjendt

at hendes Mand ikke vilde foretaget sig Noget dersom Erik havde bragt

Kosterne tilbage.  Igjen fremstod Klagerens Søn Lauritz Linnebraate

som i anledning af det fremsatte Spørgsmaal aflagde en aldeles eens-

stemmig Forklaring med sin Moder næstforgaaende Vidne tillæg-

gende derhos, at naar undtages Uenigheden ved de omhandlede Lej-

ligheder, saa har Vidnet ikke kunnet formærket andet end at

de vare Venner. -  Igjen fremstod Klagerens Datter Johanne

Mathea Pedersdatter, som ligeledes var enig med sin Moder i hendes

Forklaring med Hensyn til den forefaldne Uenighed angaaende Hoppen

som Tiltalte ei fikk kjøbt ved Auctionen, men for øvrigt har Vidnet

ikke mærket nogen Uenighed imellem dem.          Igjen fremstod

Christopher Halvorsen Kay, som i Kraft af sin forhen aflagde

Eed erklærede at han aldeles ikke kan afgive nogen Oplysning

angaaende det Omspurgte Uvenskab, da han aldrig har haft An-

ledning til at gjøre nogen Erfaring i saa Henseende. –

Igjen fremstod Christi Halvorsdatter, 50 Aar gl, som forklarede,

ikke at viide andet til Oplysning end at at hun i forrige Aars Høst

ved den Leilighed Klagerens Kone idag har opgivet, indfandt sig

i Tiltaltes Huus efter Anmodning af Arbeidsmand Endre Olsen

for at see om hvorledes Peder Linnebraate bar sig ad med

Erik i Huuset, hvortil Anledningen var at Eriks lille Pige

kom skrigende om Hjelp, sigende at Peder Linnebraate holdte paa

at slaae hendes Fader og Moder, men ved Ankomsten er-

farede vidnet ikke andet end at Peder Linnebraate var ifærd

med at bryde ud med en Øxe nogle Fjæler ved Taget, for-

modentlig for at faae den omhandlede Brakke ud.  Ligeledes

forklarede Vidnet, at hun ei heller blev fortalt af Erik at han

var bleven slaaet i Ansigtet af Peder Linnebraaten da han

vilde kræve denne 1 Ort som han havde laant ham, men da

Vidnet ikke lagde Mærke til Peder den Gang, saa kan det heller

ikke sige noget videre herom, dog lagde Vidnet Mærke til at

Erik var blaae i Ansigtet. -  Igjen fremstod Johan Hansen

Blylaget, 36 Aar gl, som forklarede, at han ved sin Nærværelse

i Christiania den samme Gang det indtrufne med den under

nærværende Sag omhandlede Sæk fandt Sted, lagde Mærke til

at Peder Linnebraate og Erik vare i Klammerie sammen paa

Gaden udenfor Professor Holmboes Gaard, men Vidnet kunde

ikke andet skiønne end at de begge befandt sig i en saa beskjæn-

ket Tilstand at de ikke havde nogen Sands for hvad de kjæglede

eller brydedes om, og foregik dette om Eftermiddagen nogle

Timer forinden de reiste fra Byen. Vidnet, som ogsaa kom efter

dem paa Isen da de reiste hjem, kunde heller ikke andet skjønne end

at de ogsaa da vare beskjænkede.  Forøvrigt kjender Vidnet

ikke at der har existeret noget andet Uvenskab imellem dem,

skiøndt det rigtignok har hørt fortælle saadant af Parterne

selv, uden at kunde opgive hvori samme bestod. -  Christopher

Halvorsen Kay fremstod atter, og afgav ligedan forklaring

som Johan Blylaget med Hensyn til Klammeriet paa Gaden

og den forfatning Parterne da befandt sig i. - 

Derpaa fremstod Niels Halvorsen Ramberg, 56 Aar gl, som for-

klarede, at det Eneste han veed at forklare, er at han i forrige

Aar anmodede Erik om at tage til sig nogle Jernjorder til Bøtter

som stod i en Plads, og da han senere Spurgte efter Samme er-

klærede Erik at han ikke havde fundet dem. Senere talte

Vidnet til Peder derom, som erklærede at Erik Linnebraate

havde Samme, skiøndt Vidnet en Tid derefter lagde Mærke

til at Jernjorderne beroede paa Loftet hos Peder Linnebraate;

Noget Uvenskab har ikke Vidnet erfaret at have fundet

Sted imellom Peder og Erik Linnebraaten og vidste saaledes

ikke videre til Oplysning. -                Derpaa fremstod atter

Johan Blylaget og Christopher Kay som nøjere blev examineret

med Hensyn til i hvilken Forfatning Tiltalte og Peder Linnebraate

befandtes da de, som allerede under Sagen omforklaret, stødte

sammen paa Isen, og Spørgsmaal opstod om den bortkomne

Sæk, i hvilken Anledning de begge eenstemmig erklærede,

at skiøndt bemeldte Personer vare beskiænkede, saa kunde de

dog ikke rettere skiønne end at de begge havde Sands og Sam-

ling da de taltes ved om den bortkomne Sæk som fandtes

paa Eriks Slæde.  Klageren Peder Linnebraate benægtede at

der har existeret noget Uvenskab imellem ham og Tiltalte,

uden forsaavidt Uenigheden angaaende den omhandlede

Hoppe betræffer, og som aldeles ingen Indflydelse har haft

paa hans Angivelse i denne Sag, og hans derunder aflagde

Forklaring. -  Christopher Kay paa given Anledning bemær-

kede, at han ikke kan sige at, Peder Linnebraate egentlig har

fornærmet ham, men han kunde heller ikke nægte at Ryg-

tet har gaet at han er slem at komme til rette med og

at de som har haft med ham at gjøre, have beklaget sig

derover, hvorved Vidnet forstod de som have været Naboer

til Peder eller boet isammen med ham; derimod kunde ikke

Johan Blylaget afgive noget Vidnesbyrd i denne Henseende,

da han ei har haft noget udestaaende med ham. Vidnerne

Christi Halvorsdatter og Niels Ramberg aflagde derpaa Eed paa Lovens

Maade. -  Samtlige Vidner demitteredes. -       Hoelstad,

skiøndt han andsaae de under Sagen tilveiebragte Oplysninger at

involvere at saavel et betydeligt Uvenskabs Forhold har

fundet Sted mellem Klageren og Tiltalte, som at de begge saa-

vel i Christiania som i Begyndelsen af deres Rejse derfra den

Dag Tiltalte skal have bemægtiget sig den omhandlede Sæk m. v.,

have været betydelig beskiænkede, troer han dog han maatte

henholde sig til den fremlagte Indstilling, da Uvenskabet ialfald

ikke beviislig har influeret paa denne Sag, og Fuldskaben

ikke i den Grad har været betydelig at nogen af de nævnte

Personer have været berøvet den in casu fornødne Reflections-

Evne. -   Comparenten indlod saaledes Sagen til Dom.

Tiltalte derefter erklærede at han ønskede at antage en privat

Sagfører, som kunne gjennemgaae det Passerede og iagtage

det Fornødne, nemlig at faae Sagfører til forfatte et

Forsvarsskrift for sig, hvortil han begjærede Udsættelse.

                            Eragtet:

Paa Grund af Tiltaltes Begjæring udstaaer Sagen til den 21de

dennes, da Sommerthingene og andre Forretninger ikke før

tillader dens Behandling. -  Angjeldende aftraadte.

 

    Ellefsen.        Wilhelm Olsen.       Jacob Elle.

 

 

Aar 1840 den 21de Juli continuerede Justitssagen mod Erik Arne-

sen Linnebtaaten i Aas Thingstue; Retten betjent af Soren-

skriveren og undertegnede Laugrette.                Hvor da !

Referenten ved Hoelstad fremlagde Vidnestevning og begjærede

Vidneførselen fremmet efter nærmere Anledning af Tiltalte,

hvorhos Comparenten bemærkede, at han har troet ikke at

burde unddrage sig fra, at vil indstevne de i Stevningen

omhandlede Vidner, da Tiltalte nok ikke har været istand til

at faae nogen Sagfører til at overtage et privat Defensorat,

og da han selv har Yttret det bestemte Haab at Vidnerne

skulle prove til hans Fordel. #  Tiltalte var tilstæde i løs og

ledig Stand for Retten, saa mødte ogsaa Peder Linnebraaten.

Af de Indstevnte fremstod Niels Halvorsen Garder, ført som 5te

Deponent under Forhøret i denne Sag, og som blev paalagt at

forklare sig saaledes som agter med sin Eed at bekræfte med

Hensyn til det af Tiltalte opgivne Uvenskab som Peder Linne-

braate skal have lagt for Dagen imod ham m. V. dermed maatte

staae i Forbindelse. -  I denne Anledning forklarer

Vidnet, at uagtet han i flere Aar har kjendt bemeldte

Personer, saa har han dog ikke staaet i saadant Forhold til

dem at han kunne have gjort nogen umiddelbar Erfaring

om at disse Mennesker vare fiendske eller uvenskabelige

mod hinanden, hvorimod Vidnet af Rygte har hørt at Peder

Linnebraaten skal have lagt i Klammerie med Erik og

overfaldt ham, dog kunde Vidnet ikke opgive hvem der

egentlig har været Ophavsmand dertil. -  Vidnet kan

derimod ikke nægte for at det af egen Erfaring har havt

Prøve paa at Peder Linnebraate er meget hengiven til

at angribe Folk uden Aarsag med Hug og Slag paa Veie og

ellers hvor man støder sammen med ham, saa at Folk

har Vanskelig at bjerge sig for hans Grovheder

og Anfald, han er værre at komme til rette med naar

han er Ædrue end naar han er beskiænket.   Fremdeles

anmærkede Vidnet at det er givt med en Datter af Peder

Linnebraaten. -                Igjen fremstod Hans Halvorsen

Slottet under Kay, 50 Aar gl, han forklarede, at han

i den Tid han har kjendt Peder Linnebraaten, idelig haver

været udsat for hans Kranglerier og Anfald ved

den mindste Lejlighed uden at Vidnet dertil har givet

nogen Anledning.  Ved flere Lejligheder har han over-

faldt og slaaet Vidnet og det paa en skuult Maade. –

Aarsagen hertil har enkelte Gange været den at Peder

ikke har holdt sine Gjerder istand hvorved Kreaturerne

ere komne ind paa Eiendommen. -  Derhos forklarer Vidnet at

Rygtet har fortalt at der imellem Erik og Peder tit og ofte

har været Spektakler og Uenighed, men selv har Vidnet ikke

været tilstæde ved saadanne Lejligheder. -   Igjen frem-

stod Anders Andersen Padderud, 70 Aar gl, som forklarede

at han omtrent i 4 Aar har boet imellem Peder og Erik

Linnebraaten, dog boede Sidsnævnte paa den Tid paa en anden

Eiendom, saa at de ikke havde Anledning til at være isam-

men, og erfarede altsaa heller ikke noget Kranglerier eller

nogen Uenighed imellem dem; derimod viiste Peder sig

harsk og vred naar man sagde ham imod, hvorfor Vidnet

ogsaa søgte ved forefaldende Anledninger at  undgaae

Kjæglerie med ham; dog traf det sig en Gang da Vidnets

og Peders Koner mundkjæglede, at han, da Vidnet kom

tilstæde og ville have sin Hustrue til at tie, løftede

en Øxe over Vidnets Hoved som det tog fat i saa at det

ikke kom til noget Videre imellem dem, men om Peder

meente noget Alvorligt dermed kunne Vidnet ikke sige.

Igjen fremstod Konen Andrea Carlsdatter, givt med

Christian Børresen, som boer i en Hytte under Erik Lindebraa-

ten, 30 Aar gl, som forklarede at hun siden forrige

Aars Høst har haft Ophold i bemelte Plads. Hun kunde

ikke sige at have lagt Mærke til noget Uvenskab imel-

lem Erik og Peder i bemeldte Tid, og heller ikke har

fornærmet Vidnet eller Mand i nogen Henseende.

Videre vidste Vidnet ikke. -   Peder Linnebraate er-

klærede at hvad Vidnerne med Hensyn til ham har for-

klaret, er Usandhed, hvilket han kan overbevise dem om,

og derfor benægtede deres Udsigende, som denne Sag uved-

kommende. – Vidnerne aflagde derpaa Eed paa Lovens

Maade og demitteredes. -  Tiltalte erklærede derpaa, at

han ikke havde flere Vidner eller Oplysninger at tilveiebrin-

ge, -  Hoelstad tilførte:  Vel maa det erkjendes, at de

under denne Sag afhørte Vidners Prov tildeels gjør det an-

tageligt at Klageren er en Person som er vanskelig

at komme ud af det med, og deels at han den Tid

Tyveriet skal være foregaaet har været betydelig

beskiænket, men da hans Uforligelighed, efter hvad derom

er oplyst ikke seer at staae i nogen directe Forbindelse

med denne Sag eller at have været Aarsag til Tyveriets

Anmeldelse, og da Klageren bestemt har sagt sig at erindre

hvad han foretog sig hiin Dag i Christiania, og ligesaa be-

stemt aflagde Eed som Bestjaalen, saa troede Comparen-

ten at maatte henholde sig til den fremlagte Indstilling

og undergav saaledes Sagen Dom. –

                            Eragtet

Sagen optages til Paakjendelse. -   Angjældende aftraadte.

 

   Ellefsen.       O. Soelberg.      Hans Johnsen

                                                holdt i Pen.

 

 

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0007), 1837-1844, f. 267, 276, 279, 289, 297, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/40249/274/

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net