1839 -  

 

 

Aar 1839 den 14de Mai blev Extraret sat i Aas Thingstue til

Justitssags Behandling mod Svenske Peter Petersen for Tyverie; be-

tjent af Sorenskriveren med undertegnede Laugrettesmænd. -  Hvorda:

Som befalet Referent mødte Foged Politiemester Gjerdrum ved

Hoelstad der fremlagde: 1, Stevning i berammet og forkyndt Stand;

2, Actionsordre af 30te f. Md;  3, Forhør optaget under 13de og 22de

f. Md, hernæst Comparenten begjærede Sagen fremmet paa sedvanlig

Maade. #  Tiltalte var for Retten tilstæde i løs og ledig Stand. –

Af de indstevnte mødte efter Paaraab alle undtagen Jacob Furug,

Marie Gundersdatter, Andreas Helgesen og Enken i Wasengen.

Samtlige de øvrige Vidner bleve tilholdte at forklare sig saaledes som

de idag med deres Saligheds Eed agter at bekræfte. Af de mødende

fremstod saaledes: 1. Jens Ammundsen Treider, ført som 9de Deponent;

som forelæstes sin Forklaring under Forhøret som han erkjendte som rigtig

uden Forandring, medbringende den omhandlede Frakke som Arrestan-

ten ogsaa gjenkjendte. -  Nu kom tilstæde Jacob Anonsen Furug,

som efter Forelæsning af sin Anmeldelse for Lensmanden og Forklaring

under Forhøret hvilket alt han erkjendte for rigtigt uden Forandring.

3. fremstod Erik Arnesen Linnebraaten, som forelæstes sin Forkla-

ring under Forhøret, hvorimod han Intet havde at erindre undtagen

at han ikke husker at han talte til Arrestanten om at forlige sig

med Jacob Furug, hvorimod han syntes at han talte til Sidstnævnte

derom; men denne paastod at Vidnet sidst opgav hvad der under

Forhøret er anført i denne Henseende. -  Det bemærkes at dette

Vidne har været indømt paa Tugthuset i 2 Aar for begaaet

Tyverie. -  Arrestanten paastod at bemeldte 3die Vidne ikke

talte med ham om Forlig. -  4. fremstod Jøran Halvorsdatter

som vedtog, efter Forelæsning, sin Forklaring under Forhøret.

5. fremstod Johannes Johannesen Sundby eller Skydsjordet og

6. Jens Johannesen Sundby, som begge forelæstes deres Forkla-

ringer under Forhøret, hvilke de vedtoge som rigtige og fremleve-

rede 5te Vidne den omprovede Tobakvæske og Sølvfingerbølle som

Forhørsvidnerne ogsaa taxerede for 3 ort.  7. fremstod Skolelærer Johan

Evensen Lund som vedtog sin Forklaring under Forhøret som rigtig uden

Forandring eller tillæg. -  8. fremstod Svend Halvorsen som vedtog sin

Forklaring som aldeles rigtig. -  9. fremstod Ulrik Gundersen Dalen,

som forelæstes si Forklaring under Forhøret, hvilken han vedtog som

rigtig, med Tillæg at Vidnets Kone ogsaa var tilstæde da den omfor-

klarede Handel om Sigden fandt Sted med Arrestanten.  Som 10de Vidne

fremstod Ole Halvorsen Melbyplads, 37 Aar gl, som forklarede, at

Angjeldende en Søndags Eftermiddag i forrige Aars Høst, kom ind

til Vidnet, havende paa sig en graa Ytter Kappe og vilde Arrestanten

have hentet Brændeviin men som ikke skedte hvorpaa han gik over

Veien til Sundbypladsen. Her var det at Jens Treider traf ham som

udlod sig med at Arrestanten var gaaet fra ham med Frakken hvortil

Sidstnævnte svarede at han skulde gaae udover igjen til Jens Treider

hvorpaa han fulgte med Jens idet han fik kjøre med denne. Arre-

stanten havde rigtignok en Tul med sig; men hvad denne indeholdt

vidste Vidnet ikke. -  Som 11te Vidne fremstod Johan Christiansen

Melbyplads, 28 Aar gl, som forklarede sig eenstemmig med

10de Vidne, uden at viide mere til Oplysning.  Som 12te Vidne

fremstod Ingebret Olsen Linnebraaten, 25 Aar gl, som paa given

Anledning forklarede, at han den Tid nærværende Arrestant blev

paagrebet og ført til Furug, paahørte en Samtale som fandt Sted

mellem Erik Linnebraate og Arrestanten hvorved Sidstnævnte anmodede

den første om at lade ham gaae sin Vei, men som denne erklærede ikke

at torde gjøre da han kunde blive ulykkelig, hvilken Anmodning blev

gjentaget paa ny men ogsaa besvaret paa samme Maade, hvorhos Erik

Linnebraate yttrede for Arrestanten at han ikke havde nødig at bekjende

noget.  Ligeledes hørte Vidnet Arrestanten sige at han havde havt med

sig 4 Skind da han sidst var hos Erik Linnebraate, men disse sagde han

at han ikke havde taget fra Jacob Furug, men de vare hans egne.

Arrestanten blev gjort opmærksom paa sidstnævnte Vidnes Udsigende

naar han benægtede at have udladt sig saaledes for Erik Linnebraate

som Vidnet har omprovet, ligesaalidt som han vilde erkjende at

Erik havde raadet ham til at nægte at have taget noget. Ligeledes

fremkaldtes Erik Linnebraate og tilspurgtes om han har raadet Arre-

stanten at benægte at have stjaalet noget, men dette nægtede Vidnet

for og erklærede at hans Udladelse i denne Henseende ikke var saaledes

men han yttrede blot for Arrestanten at dersom han vidste sig uskyldig

i at have taget noget fra Jacob Furug, saa havde han Intet at be-

kjende. Vidnet anmærkede derhos at hans Hensigt aldrig kunde være

at raade Arrestanten til noget Ulovligt da han netop var den som

bragte Arrestanten til Jacob Furug.  Som 13de Vidne fremstod Marie

Christensdatter Aasplads, som forelæstes sin Forklaring under Forhøret,

hvilken hun vedgik som rigtig uden Forandring eller Tillæg. -  Som 14de Vidne

fremstod Andreas Ludvig Christian Helgreen, som forelæstes sin Forklaring under

Forhøret hvorved han bemærkede at han syntes det var Peter Svenske som han talte

med og har forklaret om, især kjendte han ham paa Maalet, derimod saae han

ikke at han havde Øxen med sig men blot den omforklarede Tul eller Bylt.

Som 15de Vidne fremstod Konen Marie Arnesdatter Wasengen, som ikke

vidste noget til Oplysning, blot at Drengen Hans Peter Hansen i forrige

Aars Skuuraand havde seet Peter Svenske gaaet der forbi havende med sig en Tul under Armen.

Dette Vidne saavelsom 13de Vidne confronteredes og hvorved det viste sig

at Angjeldende havde passeret forbi Wasengen den samme Aften eller Eftermiddag

som Strien savnedes i Aaspladsen, thi dagen efter berettede just 14de

Vidne bemeldte 13de Vidne at have hørt fortelle at Angjeldende var gaaet

forbi Wasengen. -  Arrestanten forelæstes derpaa sin Forklaring under Forhøret

og sagde at Samme er aldeles rigtig tilført, hvorhos han fremdeles benægtede

at have gjort sig skyldig i noget af de ham Imputerede Tyverier.  Arrestanten

ønskede ført Konen og Tjenestepigen paa Treider Andrine Olsdatter som

nu Tjener paa Linnestad, som Vidner om at han havde faaet laant

den omhandlede Frakke, imedens han var i Arbeide paa Treider.

Samtlige Vidner, med Undtagelse af Erik Linnebraate og dennes

Huustrue, aflagde derefter Lovens Eed paa deres afgivne Forklaringer.

Hoelstad derefter begjærede Sagen udsat en passende Tid for at

føre flere Vidner. -  Eragtet:  Sagen udstaaer til: Tirsdagen

den 13de Juni førstkommende her igjen at behandles. - 

Johannes Nordby modtog Tobaksvæsken og Fingerbøllet. Arrestanten aftraadte.

 

   Ellefsen         J. Nordbye.              C. Soelberg.

 

 

Aar 1839 den 13de Juni blev Extraret sat i Aas Thingstue

i Drøbak, til videre Behandling af Justitssagen mod Svensk Person

Peter Petersen; betjent af Sorenskriveren i Overvær af

undertegnede Laugrettesmænd. -           Hvorda:

Referenten ved Hoelstad fremlagde Vidnesstevning i forkyndt

Stand og begjærede Sagen fremmet efter den Anledning det

Passerede under forrige Session giver. -  #  Tiltalte var for Retten

tilstede frie for Baand og Fængsel. Af de indstevnte Vidner

fremstod Helene Hansdatter Dahlen, Ulrik Dahlens Kone, der

foreholdtes bemeldte sin Mands (2den Dep.) Forklaring under Forhøret, hvilken

hun erklærede for aldeles rigtig da hun ogsaa var tilstæde da den

omforklarede Handel foregik, - og vidste aldeles ikke Videre til Oplysning

i Sagen. -  Vidnet forevistes den af hendes Mand fremleverede Sigd, hvilken

hun gjenkjendte som den samme hendes Mand tilbyttede sig af Angjeldende. –

Igjen fremstod Sophie Tronsdatter, Jens Treiders Kone, 24 Aar gl,

som efter at være forelæst sin Mands Forklaring under Forhøret, forklarede,

at hun aldeles ikke kan erindre at Angjeldende havde den omspurgte

graae Frakke laant, flere Gange, end Natten forinden han forlod dem,

forøvrigt var hun aldeles eenstemmig med sin Mand; og derhos tillagde

at hun bestemt vidste at han ikke gik med den under Arbeidet hos

dem. -  Derefter fremstod Andrine Olsdatter, 18 Aar gl, som

ligeledes forklarede, at hun aldrig saae Angjeldende iført den om-

handlede Frakke, imedens hun arbeidede paa Treider og hørte kun

omtale at han skulde faae laant den til at have over sig Natten for-

inden han forlod Gaarden, ligesom at han havde taget den med sig

da han reiste derfra. -  Videre vidste hun ikke til Oplysning i Sagen.

Jacob Furug mødte i Retten, men maatte øieblikkelig forlade

Samme, da han blev hentet paa Grund af en ulykkelig Hændelse med

hans Svoger paa Gaarden Huseby, som fordrede hans Nærværelse der. –

Hoelstad begjærede de i dag afhørte Vidner eedfæstede, medens

han endda fandt at Edfæstelsen af Erik Linnebraate og hans Kone –

som i dag i Retten tilstæde – burde udsættes da Jacob Furug har

underrettet Referenten om at han vil kunne opgive Vidner der

muligens ville gjøre disse Personers Edfæstelse upassende. – Naar Ed-

fæstelsen er foregaaet begjærede Sagen udsat en kort Tid, hvorhos

det bemærkedes, at Referenten havde Haab om i disse Dage at er-

holde et Thingsvidne som efter Begjæring formentlig er optaget i Christiania. –

De idag afhørte Vidner aflagde derefter deres Saligheds

Eed paa deres Forklaringer, hvorefter Sagen udsættes til Thors-

dagen den 20de d. Md. for igjen at behandles. – Arrestanten blev over-

leveret Lensmanden og Retten hævet.

 

                                S. Soelberg.         Wilhelm Olsen

 

 

Aar 1839 den 20de Juni blev Extraret sat i Aas Thingstue til videre

Behandling af Justitssagen mod Svenske Peter Petersen, betjent

i Sorenskriverens lovlige Forfald af Undertegnede i Overvær af

undertegnede Laugrettesmænd. -  Hvorda: Referenten ved Hoelstad

mødte og fremlagde: 1, Stevning i forkyndt Stand og 2, Things-

vidne optaget under Ager Juridiction den 18de dennes, hvilket

begjæredes Tiltalte foreholdt, hvorhos Vidnerne begjæredes exa-

minerede efter given Anledning. -  #  Tiltalte var tilstæde

fri for Baand og Fængsel og foreholdtes det fremlagte Thingsvidne;

men han benægtede aldeles at have enten passeret Vasengen eller

talt med Vidnet Hans Peter Hansen paa den af denne omfor-

klarede Tid. -  De indstevnte Vidner mødte og præpareredes til

Eds Aflæg efter at være formanet til at udsige Sandhed, hvorefter

fremstod Herman Bjørnsen Garder, 42 Aar gl, som forkla-

rede: at Vidnet var paa Linnebraate i forrige Aars Høst i Arbeide

hos Erik Arnesen, da Tiltalte kom dertil medhavende en Spade,

en Sigd og en Sæk. Ved denne Leilighed hørte han ogsaa Tiltalte

omtale at han var i besiddelse af nogle Skind, enten 3 eller 4,

som han – saavidt Vidnet kan erindre ønskede forarbeidet til

en Trøie, men ligesom Vidnet ikke saae disse Skind saaledes

vidste han heller ikke om Tiltalte den Tid havde dem med sig eller

ikke, saameget mindre som den Sæk Tiltalte havde med sig ikke

blev aanet, dog stod Vidnet den Gang i den Formening at de

beroede i Sækken. -  Vidnet var i Huus hos Erik Arnesen lige

til kort før Paaske dette Aar, men har aldrig seet denne eller hans

Kone i den Tid i besiddelse af Skind eller henfundet saadanne

i deres Huus. -  Igjen fremstod Anne Halvorsdatter, forrige

Vidnes kone, 44 Aar gl, som forklarede, at hun ikke vidste noget

til Oplysning i Sagen, da hun ikke var hjemme da Tiltalte den

omforklarede Tid ankom til Linnebraate; men hun har senere aldeles

ikke mærket til saadanne Skind som under nærværende Sag omhandler

i Erik Linnebraates Huus. – Igjen fremstod Bestjaalne Jacob Anon-

sen Furug som tilkjendegav: at uagtet han forhen har underrettet

Tiltalte om at han troede at kunne fremskaffe flere Vidner til

Oplysning i Sagen, saa har han ved senere at samtale med disse bragt til

Erfaring at deres Prov aldeles ikke vilde bringe til noget Resultat;

dog opgav han som Vidne Ole Wennersgaard som den Comparenten har

kjøbt den tilstedeværende Sigd af og saaledes vil kunne bevidne

hans Eiendomsret til Samme. -  Hoelstad, idet han bemærkede, at

det formentlig var efter Foranledigelse fra Erik Linnebraate

at de i dag afhørte Vidner, bleve fremstillede, begjærede

disse saavelsom Erik Linnebraate og Kone eedfæstede; derhos

fremlagde Comparenten: 1, Underretsdomsact af 28de

og 29de November 1836 med tilhørende Forhør af 9de s. Md. , ved hvilken

Dom Tiltalte for 1 Gangs Tyverie blev dømt til 2 Maaneder

Tugthuusarbeide, hvilken Straf han udstod; og 2, Høiesterets-

domsact af 13de Marti f. A. hvorved bemeldte Tiltalte for

Overtrædelse af Pl. af 19 April 1805 blev dømt til 4 Maaneders

Tugthuusarbeide samt til paa ny at udtransporteres af

Riget; men for denne Straf og Transport er han ved Konge-

lig Benaadning bleven fritaget. Disse Domme med Bilage

begjæredes Tiltalte foreholdte, hvorhos Comparenten saae

sig nødt til derefter at begjære Sagen udsat en kort

Tid til videre Inqvigelse. -  De idag afhørte Vidner saa-

velsom Erik Linnebraate og Kone aflagde derefter deres

Saligheds Eed paa de af dem under Sagen afgivne Forkla-

ringer. – De fremlagte Domme bleve Tiltalte foreholdte

og erkjendte han at disse ere overgaaende ham, hvorhos han

tillagde, at han af Frygt for ingen benaadning at erholde

efter at den sidstommeldte Høiesteretsdom var falden,

absenterede sig fra Lensmand Nordby. -  Jacob Furug

frafaldt Erstatning for de fra ham bortstjaalne men ei til-

bagekomne Koster. -  Eragtet:  Sagen udstaaer til Behandling

her igjen den 25de d. Md. Kl. 10 Formiddag. –

Retten blev herved hævet og Angjeldende igjen over-

leveret til videre Bevogtning. –

 

    J. Giverholt       C. Soelberg.     Jacob Rasmussen. holdt i Pen.

 

 

Aar 1839 den 25de Juni blev Extraret sat i Aas

Thingstue i Drøbak til videre Behandling af Justitssagen

mod Svenske Peter Petersen; betjent i Sorenskriverens lovlige

Forfald af J. Giverholt – ifølge Amtet Constituered – og under-

tegnede Laugrettesmænd. -  Hvorda:  Referenten mødte ved Hoel-

stad der fremstillede Ole Olsen Wennersgaard som begjæredes exami-

neret om hvad han maatte vide til Oplysning betræffende

Jacob furugs Eiendomsret til den tilstedeværende Sigd. – Tiltalte

var i ufængslet Tilstand tilstede for Retten. -  Fremstod Ole

Olsen Wennersgaard, 26 Aar gl, som forevistes den i Retten

tilstedeværende Sigd som Vidnet bestemt syntes at gjenkjende

som den Samme Jacob Furug kjøbte ved Auction hos Vidnet

den 16de Marts 1836, dog uden at Vidnet med aldeles Vished torde

sige at det var den samme, fordi man kunde tenke sig Muligheden

af at en anden kunde ligne den fuldkommen. –

Paa Forlangende attesterede Administrator, ifølge Auctionsprot-

collens Udvisende, at 2de Sigder findes at være kjøbte af Bestjaal-

ne Jacob Furug ved Auctionen paa Wennersgaard den 16de Marts

1836. -  Det afhørte Vidne aflagde derefter Saligheds Eed paa sin idag

afgivne Forklaring. -  Hoelstad derefter fremlagde Indstilling

af Dags Dato som begjæredes Tiltalte foreholdt. #  Tiltalte fore-

holdtes den fremlagte Indstilling, men vedblev at han ikke har

begaaet noget af de under Sagen omhandlede Tyverier, hvorfor

han ventede sig frifunden for videre Tiltale. -  Hoelstad, idet han

fremlagde, den under Sagen forhen omtalte Kongl. Resolution

af 24de Aug: f. A. , indlod Sagen til Dom. - #  Eragtet:  Sagen

optages til Paakjendelse og Retten hævet. –

 

   J. Giverholt.        C. Soelberg.      Jacob Rasmussen. holdt Pen.

 

 

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0007), 1837-1844, f. 152, 161b, 166, 166b, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/40249/157/

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net