1838 -  

 

 

 

Aar 1838 den 7ende November blev, ifølge Tilstevning fra

Fogden Gjerdrum som befalet Actor, en Politieret sat

i Aas Thingstue angaaende at Knud Arnesen Klufta skal

have tilladt løse Personer at opholde sig hos han til Bræn-

deviinsdrik; Retten betjent af Sorenskriveren i Overvær

af undertegnede Laugrette. Hvorda ! Som befalet Actor

mødte Politiemester, Foged Gjerdrum ved Hoelstad, som frem-

lagde a, Stevning af 26nde f. M. med Berammelses og

Forkyndelsespaategninger. b, Actionsordre af 20de næst-

forhen, paategnet Aggershuus Amts Skrivelse af 28nde

August d. A. c, Lensmand Røers Anmeldelse af 13nde

Januar sidstl. d, Agers og Folloug Fogderies Skrivelse af

19nde f. M. e, Lensmand Røers Svar paa sidstmeldte Skri-

velse af 30te April næstefter og f, Fogderiets Skrivelse

af 25de Maii til Aggershuus Amt med Paategninger. Com-

parenten dernæst begjærede Sagen fremmet paa almin-

delig Maade, og Vidnerne examinerede, om de maatte

Have Hensiddet i tiltalte Knud Arnesens Huus for ved Natte-

tider at drikke Brændeviin eller andre dermed tilberedet Drik.

Af de Indstevnede fremstod Jens Pedersen Damengen 26 Aar

gammel, Søn af en Huusmand i Damengen og forklarede:

At han efter Tilladelse af Knud Arnesøn Klufta forrige Aar

2dre Juledag havde en Sammenkomst i Hans Huus, sig-

tende til at faae bortspillet ved Nummertrækning en

Sølvsukkerklype, hvortil Deponenten var nødsaget,

da han var Kommen i Udgifter formedelst hans Syg-

domstilstand, som havde lagt ham under Doktorhaand.

Samme Aften eller Nat lod Dep: de tilstedeværende Per-

soner bekomme en halv Bolle Punsch og omtrent

7 à 8 Potter Mjød, som han bragte med sig til Klufta,

og saavidt han erindrer blev Punschen tillavet af om-

trent ½ Pot Brændeviin. Dep. erholdt ½ Spd for hver

udskjænkede Punsch, men hvormeget der indkom for Mjø-

den kan Dep. ikke nøie erindre, dog troer han, at det ik-

ke var meer end 1 ort 2 s. , som det hele Udsalg indbragte ham i

Fortjeneste. Han erindrer heller ikke, af hvem han erholdt

Pengerne for de udsolgte Drikkevarer, da flere af Gjæ-

sterne lagde sammen, og saaledes forlangte efter Be-

hag saamange Glas de ønskede. Dep. lagde aldeles ik-

ke Mærke til, at Knud Klufta eller hans Kone udskjæn-

kede Brændeviin; dog blev der drukket Caffe, hvoraf Vid-

net ogsaa erholdt en Kop af Knud Kluftas Hustrue, uden

at han betalte samme. Iøvrigt forsikkrede Dep. , at han ik-

ke mærkede til at der ellers blev udskjænket Brændeviin el-

ler anden stærk Drik. Knud Klufta var tilstede hele Nat-

ten, da man holdt paa til om Morgenen, eftersom der

blev dandset sammesteds. Igjen fremstod 2 Ole Pedersen,

Broder og 21 Aar gammel, som forklarede sig overeensstem-

mende næstforegaaende Dep; hans Broder angaaende dennes

Udsalg af Brændeviin og Mjød, samt Nummertræknin-

gen m. v. ; dog bemærkede ogsaa han, at Knud Klufta

ikke udsolgte Brændeviin eller hans Hustrue Caffe, men

der blev drukket Caffe. Foruden de nu indstevnte Vidner

kan han ikke erindre hvem der var tilstede. Igjen frem-

stod 3 Johan Olsen, Tjenestedreng paa Svestad 21 Aar gam-

mel, som forklarede, at han var tilstede paa Klufta

ved den omhandlede Leilighed hele 2dre Juldags Nat, og saa-

vidt han erindrer af en af de tvende foregaaende Deponenter

erholdt Mjød, men som han da ikke havde Penge at beta-

le med, ligesaalidt som han senere har betalt samme

Brændeviin eller Punsch erindrer han ikke, at han Kjøbte,

altsaa heller ikke at Knud Klufta udsolgte Noget. Vide-

re til Oplysning vidste han ikke. Alene bemærkede han,

at foruden de her tilstedeværende Vidner var ogsaa

tilstede Hans paa Slottet og Ingebreth Hasle. –

Som 4de Vidne fremstod Johannes Iversen Granerud

22 Aar gammel, som forklarede, at han var ved Sammen-

komsten paa Klufta, og deeltog i Lodtrækningen, men

Kunde ikke erindre, om der blev solgt Drikkevarer sam-

mesteds. Foruden de her tilstedeværende Personer vaer ogsaa

tilstede Andreas Haaøen, Andreas Baltzersen Hasle og Mi-

chael Gulbjørnerud, samt Iver Hansen Gjøfjeld og Tjeneste-

drengen Hans paa Søndre Møcherud, Hans Naverud.

Aftraadte. 5te fremstod Ole Hansen Munkerud, 23 Aar

gammel, hjemme hos sin Fader paa Munkerud, som forkla-

rede, at han opholdt sig en Stund paa Klufta den omforkla-

rede Tid, men erfarede ikke, at der blev solgt Brændeviin

sammesteds, dog erholdt han tilkjøbs noget Mjød, men saa-

vidt han erindrer ikke Punsch, ei heller Caffe. Iøvrigt var

Vidnet eenig med med næstforehavende Vidne angaaemde de

Personer, som opholdt sig paa Klufta. -  6te fremstod

Jens Larsen Kopperud 36 Aar gammel, Eier af en Andeel

af Kopperud, som ikke kunde give anden Oplysning, end at

han ved den omnhandlede Leilighed var inde en Kort Stund i

Klufta, hvor en heel Deel Mennesker vare  samlede,

men han Kjøbte ikke hverken Brændeviin eller Punsch,

hvorimod han blev trakteret med et Glas Mjød af Jens

Pedersen. Forøvrigt erfarede han heller ikke noget Bræn-

deviinssalg. -  7de fremstod Niels Garder, Eier af Garder

og forklarede, at han da det var Julehelligt, saa faldt han

paa at gaae ind til Knud Klufta, hvor der befandt sig en

Mængde unge Mennesker. Han erfarede intet Brændeviins-

salg, hvorimod Knud Klufta trakterede ham med en Dram,

uden Betaling, og udlod Knud sig med, at han selv ikke eiede

Brændeviin, hvis aarsag Vidnet antog, at han havde laant

samme. Om Vidnet blev trakteret med Mjød erindres

han ikke. 8de fremstod Ole Jansen, Eier af en Andeel

af Linnebraaten, 32 Aar gammel. Han forklarede, at

han ogsaa var tilstede ved den omforklarede Leilighed hele

Natten, og erholdt mod Betaling noget Mjød, men Bræn-

deviin eller Punsch erholdt han ei, ikke heller saae han

Knud Klufta skjænke Brændeviin. -  Foruden de for-

hen opgivne befandt ogsaa Lauritz Linnebraaten

og Johan Garder sig paa Klufta i Samlingen. –

9de fremstod Hans Nielsen Granerud, Tjenestedreng, som

forklarede, at han ikke var tilstede paa Klufta ved den

omhandlede Leilighed. -  10 fremstod Peder Jensen Møche-

rud, hjemme hos Faderen, som forklarede, at han var

tilstede paa Klufta til ud paa Morgensiden og mod

Betaling erholdt Mjød med Brændeviin sammenblan-

det, saavidt han Kunde forstaae, ligeledes noget Punsch;

men af Knud Klufta erholdt han Intet. Den nydte Punsch

kjøbte han efter Sammenlæg med nogle andre, hvis Nav-

ne han ikke erindrer, eller lagde Mærke til. 11 fremstod

Andreas Simonsen Haaøen, 24 Aar gammel og i Tjene-

ste hos Caspar Haaøen, og forklarede, at han ved Sam-

lingen var tilstede, og Kjøbte nogle Glas Mjød

af Jens Pedersen, men Punsch kjøbte han ikke eller Bræn-

deviin ei heller saa han Knud Klufta udsælge nogen

saadan Drik. Dette Vidne, var eenig med de øvrige an-

gaaende hvem der var tilstæde i Samlingen. 12 og

13 fremstode Johan og Christen Jenssønner Gri-

seboe, hvoraf Johan boer paa Griseboe. Disse Perso-

ner forklarede, at de vare tilstæde i omhandlede Sammen-

komst. Den Førstnævnte nægtede at have været Deeltager i

Punschen, hvorimod den Sidste ikke Kunde erindre, om

han tog nogen Deel deri eller ei. Derimod erindrer Jo-

han, at han kjøbte noget Mjød, men om den var blandet

med Brændeviin eller ei kunde han ikke bestemme, da han

ikke lagde noget Mærke dertil. Christian Griseboe er-

kjendte ogsaa at han kjøbte Mjød til samme Tid. 14 frem-

stod Gunder Larsen Kopperud, Tjenestedreng og 19

Aar gammel, som forklarede, at han var tilstede paa Kluf-

ta, men hverken kjøbte Mjød eller Punsch, ligesaalidt

som han blev trakteret dermed, da han holdt sig til sine

Kammerader, nemlig de yngre Mennesker, som ikke vare

konfirmerede, nemlig Hans Kopperudhytten, og saavidt

han erindrer Andreas Kuaas. -  15 fremstod Endre

Olsen Linnebraaten, 25 Aar gammel, som forklarede, at

ogsaa han var tilstede paa Klufta, hvor han kjøbte nog-

le Glas Mjød, men deeltog ikke i Punschlaget, ei heller

saae han, at der blev skjænket Brændeviin. Foruden de for-

hen anførte opgav dette Vidne ogsaa Christen Nilsen

Glendeeie og Harald Halvorsen Kaholmen som tilstede-

værende sammesteds. Videre vidste han ikke. -  Knud

Klufta fremstod, og forklarede, at han aldeles ikke udskjæn-

kede Brændeviin eller anden stærk Drik ved omhandlede Lei-

lighed, thi den Dram, han trakterede Niels Garder med

var af noget Brændeviin, han havde kjøbt til eget Behov

til Julehelligen; Comparenten var hjemme hele den

omhandlede Nat, og erfarede saaledes, hvad der pas-

serede i Huuset, altsaa at Punsch og Mjød blev udskjæn-

ket  af Jens Pedersen, men hvortil Comp. ikke havde gi-

vet ham nogen Tilladelse, uden forsaavidt, at han havde

tilladt ham at holde Trækningen hos sig, Jens Pedersen

paastod at Skjænkningen ogsaa skeede med Knud Kluf-

tas Tilladelse, hvorimod Knud Klufta vedblev sit Forrige, men

erklærede, at han ikke udtrykkelig forbød

Jens at udskjænke stærk Drik. Hoelstad begjærede Vid.

nerne eedfæstede, bemærkende, at Jens Damengen

har vedtaget efter Amtes Resolution at afgjøre Mulk-

ten for det af ham forøvede Salg af Punsch ved omhandlede

Leilighed. Imidlertid frafaldtes Eedfæstelsen af Hans Granerud,

da flere af Vidnerne bekræftede hans Udsagn. -  Vid-

net Jens Pedersen bemærkede, at han antog, at der var

Brændeviin i Mjøden eftersom samme var fyldt

paa et Anker, hvorpaa var Brændeviin. Samtlige

Vidner med Undtagelse af Hans Nielsen Granerud

bleve dernææst præparerede til Eeds Aflæg, og af-

lagde Lovens Eed paa deres afgivne Forklarin-

ger, hvorefter de dimitteredes. Hoelstad begjære-

de Sagen udsat i passende Tid for at føre flere Vid-

ner og iagtage der videre Fornødne. Eragtet: Sa-

gen udstaaer til Løverdagen den 24 Novbr. Kl. 3 Eftermiddag.

 

Ellefsen             O. Soelberg            Johan Larsen m. holdt Pen.

 

 

Aar 1838 den 24de november blev Extraret sat i

Aas Thingstue, til Behandling af Politisagen mod Knud Arne-

sen Klufta; betjent af Sirenskriveren i Overvær af undertegnede

Laugrettesmænd. -  Hvorda: Actor mødte ved Hoelstad som fremlagde

en Skrivelse fra Knud arnesen af 12te dennes, i Henhold til hvilken

han opgav: at der ved Samlingen hos Tiltalte den 2den Juledags

Aften sidstl. var tilstæde følgende løse og ledige Personer eller Tjene-

stedrenge, foruden de der forhen under Sagen ere anmeldte, navnlig

Carl Hallangen, Carl Skoklefald, Johan Haaøen, Ramberg, Frederik

Bakke og Jens Grimmo. Paa Grund af Tiltaltes foranmeldte Skrivelse

begjærede  hans Erklæring modtaget om han fremdeles er villig til

at afgjøre Sagen i Mindelighed efter Amtets Resolution og der-

hos vedtage under Executions-tvang at betale de af Sagen flydende

Omkostninger. -  Knud Arnesen var tilstæde, vedtog Indholdet

af den fremlagte Skrivelse og hvad der forøvrigt af Actor ere

tilført, i hvis Følge han vedtog at betale den Mulkt som Amtet, over-

eensstemmende med Lov af 19de Januar 1837, Sictens saavelsom Sagens

samtlige Omkostninger under Executionstvang. -  Hoelstad

begjærede saaledes Sagen hævet og det Passerede beskreven

meddeelt, til fornøden Indstilling til Amtet; dog forbeholdes

det at kunne forfriske Sagen ved ny Stevning saafremt Amtet

ikke maatte tillige det af Knud Arnesen tilbudne Afgjørelses-

maade. -  Eragtet: Sagen hæves saaledes under den af Actor gjorte Reser-

vation. -      Knud Arnesen Klufta med iholdt Pen.

 

Ellefsen                Andreas Nøkleby.             Hans Nøkleby

                                       Begge med iholdt Pen. - 

 

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0007), 1837-1844, f. 103, 110, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/40249/108/

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net