1836 -  

 

Aar 1836 den 20 April blev en Tugthuusret fremholdt

i Aas Tingstue grundet paa Amtets Ordre af 18 Dennes, over en Per-

son ved Navn Lars Knudsen Haagenstad; Retten betjentes af Soren-

skriveren og undertegnede 2de Laugrettesmænd.

Hvorda ! fremlagdes: 1 Amtets Ordre af 18 d. M. med vedlagte

forhør af 11te næstefter. 2 den udstædte Berammelse af Gaars Dato

med Paategninger. Forhøret medfølger Acten. #  For Retten fremstille-

des i ufængslet Stand Lars Knudsen Haagenstad, som Dommeren

tilholdt at forklare Sandhed i særdeleshed paalagde han at opgive

om han ikke har været straffet med Tugthuusarbeide eller Fæstnings-

straf, men han nægtet bestemt saadandt og ville ikke have fortiet

dette hvis samme havde været Tilfælde. Angjældende forelæstes

sin Forklaring under Forhøret og erklærede dertil, at samme med-

fører Rigtighed i alle Deele. Aarsagen til at han ikke har haft

noget Pas er den at han blev transporteret Lensmænd imellem

til Kronarbeidet og da han udgik derfra kunne han ikke faae

andet Pas end det af Pladsmajoren meddeelte Beviis

som han troede maatte være Hjemmel nok for ham.

At han ikke strax tog hiem til sin Fødebøigd

grunder sig deri at han intet havde at bekoste sig Hiem med eller

leve af, hvorfore det blev en Nødvendighed for ham at søge Arbeide

og Tieneste som han tænkt at tage saasnart Leilighed gaves

til hvilken Ende han, som under Forhøret oplyste, havde accorderet

med Niels Garder om Tjeneste paa et Aar imod Løn 8 Spd

og fulde Klæder. Han nægter for at haft Tilhold for Andre end

paa Gaarden Field og Garder siden han kom ud af Kronarbeidet

og har heller ikke vandret om i Bøigden. Lensmand Nordbye

vedtog sin Indberetning indført i Forhøret. Videre Oplysning var

ikke at indhente om denne Persons Forhold, hvorfore han aftraadte

medens Retten afsagde saadan

 

                                            Dom

 

Ved Amtets forbemeldte Ordre er bemeldte Lars Knudsen Haagen-

stad beordret tiltalt ved nærværende Ret for Løsgiængererie og pasløs

Omstreifen. Af Angjeldenes Forklaring under det fremlagte

Forhør af 11te og 12te denne Maaned, erfares, at han, efter i f: A:

Sommer at være indbragt fra Tiølling Sogn, som hans Fødested, til

Agershuus Fæstning paa Kronarbeidet formedelst Uformuenhed til

at betale Opfostringsbidrag, udgik derfra den 10 October efter

den Forhøret medhæftede Attest fra Pladsmajorskabet for at viise

til sit Hiemsted Tønsberg; Ligeledes at han, istedet for at følge

denne Ordre, tog til Næsodden hvor han tog dagarbeide paa

Gaarden Field sammestæds; derefter kom han til Gaarden

Garder i Froen Sogn hvor han gik for Dagpenge men skulde tage

Tjeneste til allerede forløbne Flyttetid; Men i denne

Tid har Angieldende, efter egen Tilstaaelse, og Deponenternes

Forklaring under Forhøret afgivet sig med Kortspil og det paa

Helligdage samt Brændeviinsdrik, hvorunder han har afspilt

Folk baade Uhre og Klæder, ligesom det synes temmelig vist

at han har afgivet sig med Kneb i Spillet eller brugt

det iblandt Almuen almindelig saakaldte Torger Løchen Spiil. Herved

har Tiltalte lagt for Dagen at han er et Menneske som ikke alleene

søger at besnære sine Medmennesker med Kortspiil, men endog har Hang

til Lediggang da han alt siden forrige Aars Høst har gaaet om

paa Dagarbeide uden at tage fast Tieneste. Derhos maa Til-

talte ansees at have forseet sig ved ikke at vænde tilbage

til Tønsberg saaleedes som Pladsmajorens Pas tilholder; thi

rimeligviis skulde han atter igjen i dette Aar have været

indført paa Kronarbeide, da Pladsmajoren anfører at Kron-

arbeidet for det Aar var ophørt, og følgelig har Tiltalte, ved

ikke at vænde tilbage til Hjemstedet, unddraget sig for

Arbeidet. Naar man med Løsgiængere forstaaer saa-

danne Personer som uden Lovlig Haandtering og uden Lovligt

Pas vandre omkring i Bygderne Almuen til skade,

saa maa Tiltalte henregnes dertil, da han intet Lovøigt

Pas har haft til at opholde sig her i Districtet og desuden

udviist en lidet rosværdig Opførsel, hvorfore Retten

antager, at han, som langt over Criminel Lavalder, bør

ansees efter Tugthuus Anordningen af 2 Dec 1741,

III Capit. 9 og 10 m. fl. §fer, ved at indsændes til Tugthuuset

for der at forblive i saa lang Tid som de Fattiges commission

med Directeurernes Approbation, maatte fastsætte. Saa

bør og Tiltalte udrede alle af ham i Arrest og Transport Lov-

lig flydende Omkostninger efter af Amtet Approberede

Regninger.

 

                    Thi kiendes eenstemmig for

                                 Rett

 

Angieldende Lars Knudsen Haagenstad bør for Løs-

giængerie og pasløs Omstreifen indsættes i Agershuus

Stifts Tugthuus og der forblive i saa Lang Tid som

de Fattiges Commission med Directionens

Approbation maatte fastsætte. Saa bør og Angiældende udrede

alle af hans Arrest og Varetægt som Transport Lovlig flydende

Omkostninger efter Regningen approberet af Amtet.

Det Idømte fuldbyrdes efter Øvrighedens nærmere Foran-

staltning. Retten blev derpaa hævet.

 

   Ellefsen.   Johannes Legum.    Soelberg.

 

 

* Tiltalte er identisk med Lars Knutsen født 1791 på Håkestad østre i Tjølling.

 

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0006), 1833-1837, folio 281, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/40248/289/

 

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net