1836 -  

 

 

Aar 1836 den 30te Maii blev Extraret nedsat i Aas

Thingstue til videre Behandling af Justitssagen mod Erik Arnesen

Linnebraaten og betjent af Sorenskriveren i Overvær af undertegnede

Laugrettesmænd. -  Hvor da !  For Referenten Foged Gjer-

drum mødte hans Fuldmægtig Hjorth, som fremlagde: 1, lov-

lig forkyndt Stevning af 13de d. M. – 2, En Skrivelse til Agers-

huus Amt fra Carlstads Landscancellie af 3de d. M. med

Agershuus Amts Paategning af 9de næstefter, og 3de tillige-

med vedhæftede Oversættelser, og 3 Udskrift af Nordmarks

Herreds Dom Protocoll af 12te Febr. d. A. tilligemed den

vedhæftede Oversættelse og et Bilag, hvorefter han begjæ-

rede Sagen fremmet, og den fremlagte Udskrift Til-

talte forelæst. #   Arrestanten fremstillede Lensmand

Nordbye i ufængslet Tilstand, hvorefter han forelæstes det

fremlagte Thingsvidne eller Udskrift af den Svenske

Dom Protocoll, hvortil han alene bemærkede: at han

ikke kunde erkjende Konen Barit Eriksdatters Vidnes-

byrd for rigtig, med Hensyn til hvad hun har opgivet,

nemlig at han skulde have tilbudt hende at bytte Heste,

hvilket Tilbud netop Konen eller bemeldte Vidne gjorde

ham.  Forøvrigt havde han ikke noget imod sine

Sødskendes Vidnesbyrd eller Forklaring, uanseet at

Meeningen ikke var saadan som han udlod sig med

for dem, forsaavidt angaaer at han skulde have kjøbt

Hesten paa Drøbaks Gade, thi skjøndt han ikke nu

kan erindre at have saaledes udladt sig, saa, hvis

dette skulde være Tilfældet, skeede det for ikke at gjøre

dem bekjendt med sit Fejltrin. -  Bestjaalne Michael

Kiendslie fremstoed, og paahørte Oplæsningen af den svenske

Retshandling, samt i den Anleedning erklærede, at

han ikke kunne skiønne andet, end at hvad derunder

er forklaret, medfører Rigtighed, forsaavidt han

paahørte Samtalen, hvorhos Bestjaalne fremlagde en

Regning over sine Udgifter i Anleedning af den

mistede Hest stoer 10 Spd. -  Derefter fremstilledes

Hans Michaelsen Aalerud, 22 Aar gl. og Johannes Ander-

sen Kiendslie Plads, 60 Aar gl. , som eenstemmigen

forklarede at den under nærværende Sag omhandlede Hest

er Michael Engebretsen Kiendslie tilhørende tilligemed Kjærren,

og saaledes hans Ejendom, hvorpaa de aflagde Saligheds Eed

paa Lovens Maade.  Michael Kiendslie opgav at

Pigen Andrine er syg og sengeliggende, hvorfore be-

melddte Johannes Andersen var mødt i Hendes Sted. –

Fremdeeles mødte Handelsfuldmægtig Samuel Hansen, 26 Aar

gl. og Jomfrue Karen Sophie Hansen, 30 Aar gl. , som eens-

stemmigen forklarede: at det ikke er det mueligt, at erindre

om det var nu tilstædeværende Arrestant som i forrige

Aars Høst var inde hos dem i Kramboden for at kjøbe

noget Brød, som han sagde skulde være /:Nistefortæring:/

paa en Rejse til Sverrige, og sagde Personen at han

var fra Linnebraaten i Froens Sogn, men om Michael

Kiendslie, som de ikke kjender, paa den Tid var inde i

Stuen, eller havde nogen Hest staaende udenfor Døren

kunde Vidnerne ikke sige.  Den arresterede Person

kunde de heller ikke gjenkjende, da Opholdet var ganske

kort, og man ikke lagde noget videre Mærke til ham.

Disse Vidner forklarer derhos, at deres Moder Madame

Hansen ikke var tilstæde paa den omhandlede Tid,

og saaledes ikke veed det allermindste til Oplysning,

og hvad deres Fader Kjøbmand Svend Hansen angaaer,

da er han blind og i en Alder af over 70 Aar, saa

at han ikke heller har det mindste til Oplysning at for-

klare.  Dommeren erkjendte ogsaa at det medfører

Rigtighed at Kjøbmand Hansen er berøvet Synet. –

Samtlige Vidner aflagde derpaa Eed paa Lovens Maade og

demitteredes.         Hjort begjærede derpaa Sagen ud-

sat en passende Tid for at fremkomme med Indstilling.

                              Eragtet:

Sagen udstaaer til Løverdagen den 11te Juni førstkommende

for igjen at foretages Kl. 10 Formiddag. -  Arrestan-

ten overleveredes til Lensmandens videre Bevogtning.

 

   Ellefsen           J. Nordbye           Ole Nielsen

                                                 med iholdt Pen

 

 

Aar 1836 den 11te Junii continuerede Justitssagen mod Erik Arne-

sen Linnebraate i Aas Tingstue; betjent af Sorenskriveren og

undertegnede 2 Laugrettesmænd. -  Hvorda ! Referenten ved

Kildahl bad Tiltalte udspurgt om han havde noget at erindre imod

den af Bestjaalne fremlagte Regning over Omkostningerne ved

hans Paagribelse. Ligesaa bad han ogsaa Rettens Skiøn

afgivet om Tiltaltes Alder.  Arrestanten fremstil-

ledes Løs for Retten og svarede at Regningens Beløb kan han ikke

sige noget om enten den er for høi eller lav og andet Svar var ei at er-

holde. -  Retten antog at Tiltalte har den opgivne Alder efter

hans Udseende.  Referenten da Tiltalte ikke har erkiendt Regningens

Billighed maatte bede Laugrettes Skiøn i den Anledning indhentet. –

Laugrettet erklærede, at dersom der er saa langt til og fra de i Regningen

anførte Steder, saa maa Regningen antages billig – men Distancen

kjender ikke Laugrettet.  Arrestanten erklærede at det ikke er 11 Miil

fra Kiendslie til det Sted hvor Hesten fandtes men i det Høieste 7

Miil – altsaa 14 Miil Tour og Retour.  Referenten fremlagde der-

næst Indstilling af Dags Dato den han bad Tiltalte forelæst og

tilspurgt om han havde Noget at tilføie eller erindre mod. #

Indstillingen blev oplæst tydelig for Arrestanten, som erklærede

ikke at have videre at anmærke. Eragtet

Sagen optages til Paakjendelse.  Arrestanten aftraadte. –

 

  Ellefsen          O. Soelberg          Hans Nielsen

                                                     med i. P.

 

 

 

 

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0006), 1833-1837, f. 291, 296, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/40248/299/

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net