1835 -  

 

 

 

Aar 1835 den 1 April blev Extraret nedat i Aas Tingstue

til et Justits Tingsvidnes Behandling til Afbetjening i

en under Ager Sorenskriveries Juridiction verserende Justits

Sag mod Christian Samuelsen; Retten betjentes af Soren-

skriveren og undertegnede tvende Laugrettesmænd:

 

Hvorda ! Administrator bemærkede: at nærværende Tings-

vidne var berammet til Foretagelse her i Drøbak den 30te

f: M: men formedelst Referentens Begjæring om

at Sagen maatte vorde udsat til en anden Tid da Forretninger

hindrede ham fra at afgive Møde den 30te f: M:, har man

bestemt dens foretagelse her i Dag.-    For Foged, Politimester

Gjerdrum som Referent i denne Sag, mødte Rosenkilde der fremlagde

Vidnesstevning af 10 f: M:.  Saa fremleverede Comparenten og

til vedkjendelse og Tilhjemling endel i Tiltaltes Værge forefundne

Koster sc: 4 Fiskesnører, en Smørædske, en Stegepande, 1 ½  groft

brød, og en Bordkniv., hvorefter Comparenten begjærede Tingsvidnet

fremmet i det han til fornøden Afbenyttelse under Samme, fore-

viiste Udskrift af det Passerede  under Hovedsagen samt det

over Tiltalte optagne præliminære Forhør. Stevningen indtages

saaledes.  Ved Retten var tilstæde Peder Paulsen boende paa Steilene

under Næsodden sagde sig 49 Aar gammel, som forklarede, efter at

være forelæst Tiltaltes forklaring under Forhøret den 18de Febr sidstleden

at det forholder sig saaledes som Tiltalte har opgivet at Comparenten

er frastjaalet 1 Stykke Smør ikke fuldt 1 Mark, 1 Stegepande, ¼ Pund

Kaffe og 9 Skilling i Penge, 1 Støche af Traad, 1 Naal, 3 Fiske-

snører, 1 Bord Kniv, 1 ½ Stump eller Brød hvilke

Ting eller Sager laae i et Kammer som ikke var igjen-

lukket eller tillaaset, da man kunde gaae fra Stuen derind

og havde Tyven medens Comparenten var ude paa Fjorden og fi-

skede, en Dag gaaet ind under Muren paa Huset som

ikke er gandske færdig, dog havde han forsynet den aabenstaa-

ende Muur med en deel Stokker forat ingen skulde komme

ind, men som Tyven havde ryddet tilside. Deponenten er alene

i Huset og saaledes var der heller ingen Folk tilstæde, da Tyveriet

blev forøvet. Den Arresterede Christian Samuelsen kjender Com-

parenten derfra at han i forrige Aars Sommer laae Hendover

og fiskede, og havde en Tid Tilhold hos Comparenten og for-

talte da at han havde Hjemme i Sandefjord; han havde ogsaa en li-

den Pram med sig, hvilken han fortalte at have haft med sig

fra sit Hjem. Fra Comparenten flyttede Christian til Pladsen

Ommen hvor han ogsaa en var en Tid, men han havde flyttet

derfra Forinden Tyveriet hos Comparenten blev begaaet. Af de nu

i Retten tilstædeværende Koster vedkjendte Comparenten sig tvende

Fiskesnører, 1 Smøræske, 1 Bordkniv og 1 Stegepande og 1 Stykke

Soldaterstump, hvormed Deponente modtog da Personen blev

overgivet 1 Traadnøste og 1 Stemmenaal. Saaledes sav-

ner han altsaa 1 Stump, 1 Mark Smør, ¼ Pund Kaffe og 9 Skilling.

Comparenten taxerede den bortkomne Stump for 10 sk., Smøret for

7 sk. og Kaffen for 6 sk., og Traadnøstet samt Naalen 12 sk., hvor-

til kommer 9 sk.   Laugrettet taxerede Fiskesnørerne for 12 sk.

Stykket, ligesom ogsaa Laugrettet taxerede det andet Fiskesnøre

som Peder Steilene ikke vedkjendte sig for 16 sk.   Bemeldte

Peder Paulsen erklærer derfor at han ikke har mistet noget

Andet.  Viidere forklarer Comparenten at Drengen Olavus

som havde en Fiskekiste staaende paa Steilene og som

Angjeldende havde i sit Værge har fortalt ham

at han ikke havde laant Angjeldende denne

Kiste.  Tyveriet hos Comparenten blev forøvet strax efter

Christiania Markedet dette Aar en Eftermiddag. Comparenten

derefter erklærede, at omhandlede hans frastjaalne Koster var borttagen

imod hans Villie og Vidende, ligesom  de var hans Eiendom hvor-

paa han aflagde Eed paa Lovens Maade, og overleveredes der-

efter de forbemeldte i Rettens Værge værende Koster.

 

Fremstod derefter Peder Larsen Ommen under Røer paa

Næsodden, 40 Aar gammel som forlarer, at den omhandlede

Christian har Logeret hos ham omtrent i en 8 à 10 Uger

og forlod ham en 14 Dages Tid efter Christiania Marked, me-

dens Deponenten var i Christiania, da Henrik Johnsen eller

Olsen den samme Dag var kommen til Ommen og fundet

i Christians Pram sine Fiskegarn, hvilket Deponentens Hustrue

fortalte ved hans Hjemkomst. Hos Christian Samuelsen mærkede ikke

Deponenten noget Mistænkeligt medens han opholdt sig hos ham, og

var det bestemt at han skulde forlade Deponentens Huus den

Samme Dah han afvigte. Deponenten har heller ikke seet Christian

i Besiddelse af noget Seil, men han har rigtig nok hørt Tale om at hand

skulde haft et Baadseil.  Videre vidste han ikke til Oplysning

i denne Sag.  Disse Vidner, efter at have vedtaget sine Forklaringer

for rigtigen tilført Protokollen, bekræftede Samme paa Lovens Maade

med sine Saligheds Eed.   Rosenkilde begjørede derefter Tings-

vidnet sluttet og snarest muligt beskreven meddelt.-

Eragted Tingsvidnet sluttes.  Acterne modtog Rosenkilde

saavelsom det fiskesnøre hvortil ingen Eier fandtes.

 

Ellefsen        [J. Grønlund]          J. Haver

                                           med Holdt Pen

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net