1832 -  

 

 

Aar 1832 den 17de September blev Retten sat i Aas Thingstue til

Behandling af Justitssagen mod Pigen Maren Laurentze Hansdatter

og Marthe Olsdatter Stormyhren; betjent af Sorenskriveren i Over-

vær af undertegnede Laugrettesmænd. –

 

Hvor da: Referenten Foged Gjerdrum lod møde ved Fuldmægtig Lie,

som fremlagde Stevning af 11te dennes og Ordre af 10de næstfør, samt det i samme

paaberaabte Præliminairforhør, hvorefter han bad Sagen fremmet paa sed-

vanlig Maade: #.  Samtlige Indstevnte fandtes efter Paaraab. tilstede ved Retten,

saa fremstilledes ogsaa i Løs og ledig Stand Pigen Maren Hansdatter. –

Fremstod Klageren Ole Guldbjørnrud og hans Søn Svend Guldbjørnrud, som

efter Forelæsning af deres Forklaring under Forhøret vedtog Rigtigheden deraf

og bemærkede den sidstnævnte, at den omhandlede Kaffe blev borte Ugen før Paa-

ske d: A. -  Igjen fremstod Konen Anne Marie Thoresdatter, som ogsaa ved-

gik Rigtigheden af sin Forklaring under Forhøret og tilføiede at den Kaffe som

Angjeldende havde taget fandt Deponentinden i Pigens Seng gjemt.

Den ommeldte Kaffe taxerede hun for 4 s. -  Fremstod Christian Olsen

Staarmyren, som ligeledes efter Forelæsning vedkjendte Rigtigheden af sin

Forklaring under Forhøret, og vedblev han fremdeles at nægte for at vide

nogen Beskeed angaaende den den under denne Sag omhandlede Kobjelle.

Tiltalte Marthe Olsdatter Staarmyren fremstod løs og ledig og efter

at have erkjendt Rigtigheden af sin Forklaring under Forhøret, for-

klarede hun yderligere, at hun er fød af Forældre Ole Qværne og

Berthe, disse hendes Forældres Fædrene Navne vidste hun ikke at

opgive, men de ere begge for flere Aar siden døde i Trøgstad Præ-

stegjeld. Hun er fød i Fedt Sogn og døbt sammesteds samt confir-

meret i Trøgstad, hvor hun ogsaa tjente i 8te Aar paa Gaarden

Hersæth og derfra blev hun gift med sin nuhavende Mand, med

hvem hun har tre smaae Børn. Hun og Mand befinder sig i stor

Fattigdom. -  Tiltalte Maren Hansdatter forelæstes ligeledes sin

Forklaring under Forhøret, som hun sagde er rigtig, kuns bemærkede

hun at det var 11 Aar hun var i Pladsen Garderbraaten. Hun paastaaer

fremdeles at hun er frie for at have taget den under denne Sag

omhanndlede Kobjelle og Klove og skulde gjerne tilstaaet samme

hvis hun ikke fandt sig aldeles uskyldig i denne Brøde. Ole Guldbjørnrud og hans Søn

samt dennes Kone erklærede derpaa at det under Sagen omhandlede Meel, Kaffe og

Koebjelle ere den frakomne mod Vidende og Villie, dog kunde Ole Guldbjørnrud

ikke, da Arrestantinden nu nægter at have taget Bjellen, sige enten at den er

stjaalet eller at Koen paa en eller anden Maade har tabt den. Herpaa aflagde de

Eed paa Lovens Maade. -  De øvrige Indstevnte vare endnu ikke ankommen

og efter Opgivende af de Tilstedeværende kunde man ikke vente at de ville arri-

vere hertil idag formedelst Modvind, da man toge til vands. -  Derefter

fremmødte eftermeldte under Forhøret anførte Deponenter: Gunnild Marie

Andersdatter, Andreas Hansen Muncherud, Ingeborg Regine Pedersdatter

Muncherud, Ole Larsen Tuten, Anne Kirstine Helgesdatter og Iver Larsen Nye-

lenna, som alle forelæstes deres Forklaringer under Forhøret den 3die d: Md: og

som de erklærede at være rigtig uden at de havde noget at tillægge eller fra-

tage, hvorpaa ogsaa disse Vidner aflagde Eed paa Lovens Maade, og Iver

Larsen Nyelenna paa at Halskraven og Sølvspenden blev bortaget mod

hans Vidende og Villie, saavelsom at disse Ting var hans Eiendom. -

Bestjaalnes Forfatning erklærede Laugrettet at være taalelig god, hvorimod

de Tiltalte intet eier. -  Lie bad Sagen udsat en passende Tid for at de-

ducere den. -                          Eragtet:

Sagen udstaaer til 24de September førstkommende Kl. 4 Eftermiddag. –

 

Ellefsen              J. Nordbye          O. C. Soelberg

 

 

Aar 1832 den 24de September continuerede Justits-

sagen mod Karen Laurentze Hansdatter i Aas Thingstue.

Retten betjent af Sorenskriveren i Overvær undertegnede

Vidner.  Hvor da:  Lie mødte for Foged Gjerdrum og frem-

lagde Provst Bulls Attest af 18de dennes om Tiltalte Maren Hans-

datters Alder, men da han ikke endnu har forfattet Indstilling

paa Grund af at denne Attest først nu modtoges, saa begjærede

han Sagen udsat en passende Tid, og Udskrift af det hidtil

Passerede meddelt. -  Begge de Tiltalte vare tilstæde i løs

og ledig Stand.          Eragtet:

Sagen udstaaer til den 6te Octbr. førstkommende for igjen at foretages

Kl. 11 Formiddag.

 

Ellefsen           J. Nordbye           O. C. Soelberg

 

 

Aar 1832 den 6te October, blev Retten sat i Aas Thingstue

til videre Behandling af Justitssagen mod Pigen Maren Laurentze

Hansdatter; betjent af Sorenskriveren i Overvær af undertegnede

Vidner. -  Hvor da !  De Angjeldende vare tilstæde i løs og ledig

Stand for Retten.  For Referenten mødte hans Fuldmægtig Lie,

som næst at bede Rettens Skjøn om Tiltalte Marte Olsdatters Alder

fremlagde Indstilling af Dags Dato, som han bad de Tiltalte foreholdt,

og indlod Sagen til Dom. -  Den fremlagde Indstilling oplæstes for begge de

Tiltalte som declarerede: at de ikke havde videre til deres Forsvar at an-

bringe end i Indstillingen er anbragt.  Laugrettet ansaae at Marte Ols-

datter sikkert maa have den af hende opgivne Alder.  Maren Lau-

rentze Hansdatter vedblev fremdeles at paastaae ikke at have stjaalet

den omhandlede Koebjelle fra Ole Guldbjørnrud, da hendes Bekjendelse des-

angaaende er skeed af Frygt. -  Arrestanterne aftraadte. –

                                       Eragtet:

Sagen optages til Kjendelse eller Dom.

 

     Ellefsen       J. Nordbye        O. Soelberg

 

 

 

 

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0005), 1826-1833, f. 450, 453b, 456b, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/40247/458/

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net