1831 -  

 

 

Aar 1831 den 5te August blev Politieret nedsat

i Aas Thingstue til Sags Betjening mod Svend Borgersen Blylaget.

Retten betjent af Sorenskriveren og undtertegnede Vidner.

Hvor da !  Constitueret Foged Heyerdahl lod fremlegge

Amtets Ordre, Klage med Bilage og Politierets-Stevningen dat. 9de f. Md.

forsynet med Berammelses og Forkyndelses Paategninger.

Derefter begjæredes, forinden videre avanceres, den befalede

Forligsprøve anstillet om Indstevnte mindelig vil erlægge

den forvirkede Boed for første Gangs Overtrædelse af loven

af 4de August 1827, thi hvis dette antages, bortfalder natur-

ligviis al Vidneførsel i denne Sag.  Lensmand Røer

var tilstæde.  Indstevnte Svend Borgersen Blylaget var

personlig tilstæde, og foreviiste en Copie af den hans

Formand Niels Christiansen under 17de November 1804 med-

deelte Kongelige Bevilling til ved Stedet Blylaget at holde

et Gjæstgiverie. Denne Bevilling viiser vel at intet

Gjæstgiverie for Bøigdens Folk eller Kroehold maa holdes,

men enhver som kjender noget til Gjæstgiverier paa Landet,

vil nok kunde oplyse hvor svare vanskeligt det er at holde

sig inden de Skranker en saadan Bevilling paabyder,

da det næsten er en aldeeles Umuelighed at undgaae at

overlade Bøigdens Folk Brændeviin, eftersom Disse oftest

ere ligesaa nødtrængende til en Dram som en Rejsende,

og Komparenten er sig selv bevidst ikke at have handlet

af Egennytte eller for at tilvende sig nogen Fordeel som kun

lidet vilde gavne ham, naar han skulde udsættes for at

drages til Ansvar hver Gang efter Brændeviinsloven;

hertil kommer: at Blylaget ligger saaledes situeret at

ingen Andre end Baadførere og Bøigdens Folk

ved deres Kjørseler egentlig kan benytte Gjæstgiveriet,

og med Hensyn hertil vil det indsees at Sammes – nemlig Gjæstgiveriet –

kuns kan antages etableret for saadanne Rejsende.  Dersom

Komparenten ikke skal lade disse Slags Rejsende erholde til Nød-

tørft Øl og Brændeviin, samt fornøden Spise, da kan natur-

ligviis det heele Privilegium ikke være ham til mindste Nytte,

men langt meere skadelig, hvorfor han ogsaa seer sig nødsaget

til at frasige sig samme, saafremt, hvorom han dog gjør

sig underdanigst Haab, et forandret Privilegium naadigst

vorder ham forundt, hvorom han vil indgaae med un-

derdanigst Ansøgning.  Imidlertid, da Komparenten ik-

ke drister sig til at benægte at have solgt Brændeviin

til Bøigdens Folk, saa fandt han, med Hensyn til Brænde-

viinslovens strænge Bestemmelser, sig nu i den Nødven-

dighed at underkaste sig den deri for første Gang bestemte

Mulkt – 10 Spd - , og Udredelsen af de paa denne Sag med-

gaaede Omkostninger efter Regninger, hvoriblandt Actors

Sallarium 4 Spd, Skyds og Diet, og haabede han at Udsættelse med

Mulkten og Omkostningerne, forundes ham til Aarets Ud-

gang. -  Dette Forliig, som antaget og frivilligen ind-

gaaet, gives herved Domskraft, at fuldbyrdes under

Adfærd efter Loven til den bestemte Tid ved Aarets Udgang

uden videre Forkyndelse.  Forliget underskrives af

Svend Blylaget.

    Ellefsen.     Svend Borgersen Blylaget     J. [Nordby]

                          holdt i Pennen.                 Andreas Olsen

                                                                 med iholdt Pen

 

 

 

 

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0005), 1826-1833, f. 347b, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/40247/358/

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net