1831 -  

 

 

Aar 1831 den 9de september blev Extraret sat i Aas Thing-

stue til Justitssags Betjening mod Arrestanterne Smed Johan

Andreas Johannesen og Hustrue Catarine Jacobsdatter eller Tønnesen; Retten

betjent af den competente Dommer og undertegnede Laugrettesmænd-

Hvor da !  Som Referent for den constituerede Foged Heyerdahl

mødte Sehestedt, der fremlagde: 1 Stevning af 25de f. Md. 2 Amtets

Ordre af 19de f. Md. og 3 Det i Sagen optagne Præliminairforhør

begyndt 4de og sluttet 13de august sidstleden, hvorefter Com-

parenten begjærede Sagen fremmet. #        Lensmand Nordbye

fremleverede en hos Tiltalte under 19de f. Md. afholdte Under-

søgelses Forretning over de i Pladsen Pollen, hvor de Tiltalte

havde sit Ophold forefundne Effecter, men som skal være for-

sikkrede Huusbonden Torkild Hallangen for hvad Johannesen

skylder denne.      Arrestanterne fremstilledes i Løs og ledig

Stand for Retten.  Saa fremstod ogsaa af de under Forhøret

afhørte Deponenter: 1. Johan Christiansen Hal-

langen, som vedgik sin indgivne Rapport tilligemed hans vi-

dere Forklaring under Forhøret. 2, Igjen fremstoed

Johannes Pedersen, som efter Forelæsning, vedtog sin Forklaring

under Forhøret uden Forandring. 3, Fremstoed Torkild

Gjertsen Hallangen, som ogsaa vedtog sin Forklaring un-

der Forhøret, efter Forelæsning. -  4, Bestjaalne Niels

Torgersen Diggerud fremstoed, og forelæstes sin Forklaring

under Forhøret, som han ogsaa erkjendte for rigtig, tilligemed

at han ikke kan erindre om Johannesens Hustrue var

tilstæde da han var Hos dem for at efterspørge om de kunde

give nogen Oplysning angaaende Tyveriet hos ham dog erindrer han

at han gjorde Johannesen opmærksom paa de Mærker der fandtes

paa Strien og Lærredet som var bleven borte. –

5, Hans Torgersen Udengen, ikke Torkildsen – saaledes

som Forhøret indeholder – fremstoed, og erkjendte Rigtigheden af

sin Forklaring under Forhøret uden Forandring. –

6, Igjen fremstoed Hans Pedersen Hallangsejene, som ogsaa

vedgik sin Forklaring under Forhøret, uden Forandring. –

7, og 8. Fremstoede Gjertrud Helgesdatter og Maren Mallene

Monsdatter, som begge erklærede, at hvad de under For-

høret har forklaret, er alt hvad de viider til denne Sags Oplysning.

9 og 10, Konerne Andrine Olsdatter og Johanne Olsdatter frem-

stoede og erkjendte ligeledes Rigtigheden af deres Forklarin-

ger under Forhøret uden Forandring. –

11. Fremstoed Henrich Rolfsen Pollen og 12 hans

Hustrue Anne Olsdatter, som efter Forelæsningen af deres

Forklaringer under Forhøret, vedgik sammme for rigtig uden

Forandring eller Tillæg. -   13 Fremstoed Hans Jensen

og 14de Jens Hansen, som ogsaa vedtog Rigtigheden af deres

Forklaringer under Forhøret efter Oplæsning. –

15. Anders Halvorsen fremstoed, som ogsaa vedgik Rigtigheden

af sin Forklaring under Forhøret, uden Forandring, med Tillæg, at

ogsaa Tjenestedrengen Niels Thorsen, som da var paa Hallangen,

Hørte det samme som Vidnet har omforklaret, hvilken Tjeneste-

dreng nu skal være i Christiania hos Brændeviinsmesteren

til Kjøbmand Ring. -  14de Vidne anmærkede ogsaa at

Johannesens Hustrue ikke var tilstæde da det af Ham Omfor-

klarede passerede. -  Fleere Deponenter var ikke tilstæde

da Michal Diggerud ikke var hjemme da Stevningen blev

forkyndt, men i Christiania, dog mødte den i Forhøret anførte

Dreng Hans Hendrichsen, som ogsaa vedgik Rigtigheden af sin

Forklaring. -  Arrestanterne forelæstes deres Forklaringer

under Forhøret, som de vedgik for rigtig tilført, hvorhos Johan-

nessen forklarede, at han gjemte omhandlede Lærred og Strie i

en Bjerghule som var af den Beskaffenhed at samme der

kunde ligge frit for Regn og Beskadigelse, ligesom han og

opgav Aarsagen til at han ikke strax tog det hjem, grunder sig i at han

var frygtsom for at Tyveriet skulle opdages, og da han engang ble-

ven meget beruset og opdrukket endeel Penge han havde fortjent, hvilket

han vilde skjule for sin Hustrue, saa tog han Strien og Lærredet med sig

hjem, foregivende at han havde kjøbt samme paa den omforklarede

Maade. -  Konen Catrine Jacobsdatter eller Tønnesen blev nærmere exa-

mineret med Hensyn til hendes Foregivende om at have kjøbt

Skjorteermet af en Kone i Drøbak, i hvilken Anledning Tiltalte

nu forklarede: at dette Forgivende faldt hun paa uden at

tænke derover medens Undersøgelsen skeede i Huuset, og under

hvilken hun blev meget forbløffet og mismodig med at hendes Mand

var bragt i Arrest, thi i anden Hensigt fremførte hun ikke be-

meldte Udladelse da hun fremdeeles erklærer sig uskyldig i hen-

des Mands Brøde med Hensyn til Lærredet og Strien. Lige-

ledes gjordes bemeldte Arrestantinde opmærksom paa hendes Svar

til bestjaalne Niels Diggerud, om at Hun ikke havde meere af det

antrufne Lærred og Strie, hvortil hun nu angav som Aarsag at hun

ikke samlede eller huskede paa Lærredslagenet som hang i Gan-

gen, der var af samme Sort som det forefundne, og var det

ikke for at dølge samme, at hun afgav hiint Svar. -  Frem-

deeles erklærer hun at hun ikke erindrer at Niels Diggerud opgav

Mærkerne paa den opgivne Strie og Lærred da han var hos dem og

fortalte Tyveriet. -  Hun erindrer heller ikke at Nogen Frem-

med har seet det Strie og Lærredsstykke som hendes Mand

kom hjem med, naar undtages den omhandlede Smedesvend

Johan Østling, ej heller har hun fremviist det opspjærte af

bemeldte Varer til nogen Fremmed. -                 Bestjaalne

Niels Diggerud gjorde ingen Fordring paa den Særk Johannesens

Kone er i Besiddelse af. -  De 2de Mænd Henrik Rolfsen og

Johannes Pedersen vedgik deres paa den skudte Souv sadte Taxt

af 2 Spd, og fordrede heller ingen Erstatning i denne Henseende.

Videre anmærkede Konerne Gjertrud Helgesdatter og Maren Monsdatter

at da de vare i Johannesens Huus i Henseende til omhandlede Lærred

og Strie, spurgte de Johannesens Hustrue om hvor hendes

Mand kunde faaet saamange Penge fra at han kjøbte

saameget paa een Gang af Strie og Lærred, hvortil hun

svarede at Johannesen først havde kjøbt Lærredet og siden Strien, men

at hun ikke vidste hvormeget sidstnævnte udgjorde. Herimod havde

Johannesens Hustrue intet at indvende, da hun ikke samlede hvad

hun svarte under den Tummel man holdt med hende. Samtlige

anførte Vidner, med Undtagelse af bestjaalne Niels Diggerud

og Johan Hallangen, samt den lille Dreng, aflagde befalet Eed paa

de afgivne Forklaringer og Taxt, hvorefter de demitteredes og

Niels Deggerud modtog Lærredet og Strien. –

Sehestedt, for at det i Dag udeblevne Vidne Michael Deggerud

paa ny kan blive indstevnt, maatte begjære Sagen udsat til

en for Dommeren beleilig Tid.

                                          Eragtet:

Sagen udstaaer til den 20de dennes, her igjen at foretages

Kl. 12. -   Arrestanterne overleveredes Lensmanden

til Bevogtning.

 

 Ellefsen.        Webiørnsen         O. C. Christiansen

 

 

Aar 1831 den 20de september blev Retten sat i Aas Thingstue til

Continuation af Justitssagen mod Smed Johannesen og Kone og betjent af

Sorenskriveren i Overvær af undertegnede Vidner. –

Hvor da ! For Referenten mødte Proc. Sehested, der fremlagde

lovlig forkyndt Stevning, hvorefter han begjærede det indstevnte

Vidne Michael deggerud forelæst hans under det fremlagde For-

hør afgivne Forklaring, og derefter eedfæstet #  Bemeldte Vidne

Michael Torgersen Deggerud fremstoed og forelæstes sin Forklaring

under Forhøret pag. 19, sammenholdt med Forklaringen pag. 8 og 7, be-

treffende den Oplysning Vidnet har afgivet, og da han nu er-

klærede at hvad der findes tilført Forhøret ham angaaende, med-

fører Rigtighed, saa bekræftede han samme med sin Saligheds Eed paa

Lovens Maade. -  Sehestedt derefter begjærede Sagen

udsat paa ubestemt Tid for at det fornødne Thingsvidne

i Christiania kan blive erhvervet.

                                           Eragtet

Sagen udstaaer paa ubestemt Tid.

 

   Ellefsen.              M. Holm.           Ole Christiansen

 

 

Samme Dag (17de October 1831) blev Retten sat i Aas Thingstue

til Behandling af Justitssagen mod Smed Andreas Johannesen og

Hustrue; betjent af Sorenskriveren i Overvær af undertegnede Vidner.

Hvor Da ! Lensmanden fremstillede i Løs og ledig Stand for

Retten Arrestanterne Johannesen og Kone. Det bemærkes: at

nærværende Retshandling blev foretaget efter foregaaende Beram-

melse, og Referenten meddelt Underretning om Tægtetiden. –

Tiltalte Johannesens Hustrue blev, efter Referentens Opfordring

nøjere examineret, med Hensyn til den af hendes Mand hjem-

bragte Strie og Lærred, forsaavidt hun under Forhøret har erklæret

at hun ikke vidste hvad hun skulde troe, da hendes Mand hjem-

bragte bemeldte Strie og Lærred, i hvilken Anledning hun nu

forklarede: at Meningen heraf var den, at hun ikke vidste hvor-

fra hendes Mand havde bekommet saamange Penge, at han paa

een Gang kunde kjøbt samme, dog kunde hun aldeeles ikke for-

mode, Ligesom hun til samme Øjeblik Gjerningen blev opdaget,

var uvidende derom, at hendes Mand havde bekommet Strien

og Lærredet paa nogen ulovlig Maade, thi han havde forhen

aldrig erhvervet sig Noget paa uredelig Maade, altsaa kunde

hun ikke heller da antage Mueligheden af Saadant. -  At

hun udladt sig under denne Sag med Udtrykke der synes

at kunne kaste Skygge paa hendes Adfærd, det maatte man und-

skylde hende, naar tages Hensyn til i hvilken Sindsforfatning hun

maatte befinde sig da man kom i hendes Huus og foregav at hendes

Mand havde gjort sig skyldig i Ulovligheder som hun aldrig havde

ahndt; desuden er hun et eenfoldigt Fruentimmer som aldrig har

været sted i saadan Ulykke som den iværende.  Arrestanten

Johannesen erkjendte fremdeeles at hans Hustrue ikke har

haft mindste Andeel i det Tyverie Torkild Hallangen har paaklaget,

da han, nemlig Arrestanten selv, var den der tog Baghuunerne

ved Krohnsaugen, hvori han ikke kunde troe var nogen Ulovlig-

hed eftersom han var akkorderet med Torkild Hallangen om

frie Brænde i Skoven, og da Baghuunerne heller ikke kunde

betragtes for andet end Brænde, saa formodede han heller ikke

at Torkild Hallangen ville nægte ham samme.  Laugrettet

erklærede: at det ikke kunde skjønne videre end at begge Arre-

stanterne maatte være over 40 Aar gamle. -  Sehestedt

derefter fremlagde Referat af 15de sidstl. og i Henhold til Samme

indlod Sagen under Dom. -  Dette Referat blev forelæst de An-

gjeldende med Tilspørgende om de havde noget videre til sit Forsvar

at anbringe, hvortil de svarede nej, men ønskede Sagen optaget til

Doms.                          Eragtet:

Sagen optages til Kjendelse eller Dom.  Arrestanterne

blev overleveret Lensmanden til Bevogtning.

 

  Ellefsen.          M. Holm        A. T. Schiønnemann

 

 

 

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0005), 1826-1833, f. 361, 364, 375b. oppb: Statsarkivet i Oslo.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/40247/371/

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net