1826 -  

 

 

Aar 1826 den 21de Juni blev Retten sat i Aas Tingstue for efter An-

meldelse fra Lensmand Nordbye at tage under Examination endeel

Løsgjengere, som ved den idag anstillede Inqvisition ere atraperede;

samt for at paakjende hvorledes disse bør ansees; Retten betjent af Soren-

skriveren i Overvær af undertegnede Laugrette:

 

Hvor da: Lensmand Nordbye fremlagde en Fortegnelse af Dags Dato

over de ham af Medhjelperne ommeldte Løsgjengere saal: #

Ifølge af denne Fortegnelse fremkaldtes de af Medhjelperen Hans

Krouger paa Fortegnelsen under Litra B anførte Løsgjengere, af hvilke

 

1, fremstod Peder Pedersen fra Moss, Muremester af Profession.

Denne Person. der har sin faste Boepæl paa Moss med Kone og Børn,

har i 16 Aar arbeidet her i Districtet som Muremester og bekjendt saa-

vel af Administrator, som Lensmanden og Medhjelperen, som en i

sin Profession nødvendig og duelig Mand, altsaa ikke kan

henregnes som Løsgjenger, da han maa melde sig hos Moss Øv-

righed saafremt han forlader Stedet og desuden staaer under Byens

Brandvæsen. 2, Erich Larsen fra Thunøe 61 Aar gammel, som

foreviste sit Pas af 30 Juni f: A. udsted af Fogden Radich, der vi-

ste at han var fød i Thune Sogn, altsaa blev han paalagt uden

Ophold at forføie sig dertil og til den Ende meeddeelt Paategning paa

Passet. -  Af de paa Fortegnelsen under Litra C anførte Personer frem-

stillede Medhjelperen Gunder Syveruds Svigersøn: 3, Berthe

Abrahamsdatter, som sagde sig 46 Aar gammel, har været gift

men Separeret fra sin Mand Lars Nielsen. Hun har 2de Børn udenfor

Egteskab siden hun blev Separeret, hvoraf det Ældste er 8te Aar og det Yng-

ste er ¾ Aar gammel, der begge med Moderen opholder sig i Pladsen

Stokholm under Aschjem og ernærer sig med Haandarbeide. Hun

er fød under Bæfsjøe i Froens Sogn men i den senere Tid op-

holdt sig i Aas. Dette Fruentimmer paalagdes inden næste Mandag at

forskaffe sig fast Tjeneste og dermed meddele Medhjelperen Lovlig Attest,

for siden at tilstilles Dommeren. -  4, Gunnild Johannesdatter

Schutterud, fød i Høland gammel 26 Aar gammel, opholdende sig i

Schutterud Pladsen i Aas Sogn, hvor hun har været i 3 Uger og

paa Gaarden Schutterud i 1 ½ Aar, hun har et nyfød Barn,

hvortil hun angav hans Fader Tjenestedrengen Casper Johannesen

paa Schutterud; hun erklærede sig villig til at tage fast Tjeneste

saasnart hun kunde faae sit Barn bort. Hun blev paalagt inden

Mandag at skaffe Attest til Medhjelperen Gunder Syverud om at hun

har erholdt fast Tjeneste. No. 3 under dette Litra mødte ikke, men

en Seddel fra Sognepræst Kjelstrup fremlagdes som Bevis for at han er

boesat i Krogstad. No. 4 erklærede Medhjelperen at være en gammel Mand

og i Arbeide paa Aas Præstegaard efter Tilladelse af Fogden Grundt i

Rakkestad. – Af de paa Fortegnelsen under Litra D anførte Personer

fremstod først 5te Ole Johannesen fød i Grue Sogn men siden 1815 op-

holdt sig omkring Christiania og her i Egnen, han er for gammel til

tage Tjeneste efter Medhjelperens Sigende; men ellers en duelig Dag-

arbeider til Gravning. Medhjelperen Christen Holt troede saaledes

at han ikke kan ansees som Løsgjenger, da vanskelig nogen vil

have ham i Tjeneste. Michael Holt hos hvem han nu er i Arbeide

forbandt sig til at beholde ham i Arbeide saalænge han behøver ham

og derefter at anmælde saadant til Medhjelperen. -  6, Peder Svend-

sen, der sagde at være fra Christiania, hvor han er fød og har Forældre

i Live, 35 Aar gammel, ugift og udtjendt Værnepligten som fød

i Søelægd. Han forstaaer Muremester Professionen hvoraf han har er-

næret sig her udover siden i Vinter paa forskjellige Steder og nu sidst

paa Holt. Medhjelperen, da han erfarede at denne Person ikke kan

opholde sig her uden Hjemmel forbandt sig til at faa ham besørget til

sit Hjemsted Christiania. 7, Hans Johnsen hjemmehørende i Guld-

bjørnerud Pladsen 20 Aar gammel, han har forhen havt fast Tjeneste men

i de 3 sidste Uger hværet hjemme hos sin sygelige Moder. Han blev

paalagt inden Mandag at skaffe sig fast Tjeneste og derom at frem-

skaffe Bevis. Af de paa Fortegnelsen under Litra E anførte

Personer fremstod 8te, Gunder Olsen fød i Rødenæs og i Dagar-

beide paa Kringerud, 21 Aar gammel, hvor hans Forældre lever;

han har været her nedover omtrent i 3 Aar hvor han har ernæret

deels i Tjeneste og deels i Dagarbeide. Han erklærer at ville gifte

sig til Høsten men vil imidlertid ikke tage fast Tjeneste, uagtet

han blev paalagt inden denne Uges Udgang at forskaffe sig sam-

me. Derefter erklærede denne Dræng sig villig til at fremskaffe

Attest for at tage fast Tjeneste inden Mandag. –  Den

under Litra F anførrte 9de Johan Christiansen 31 Aar gammel

fød paa Børsumrud i Aas Sogn og nu i Dagarbeide paa

Gaarden Froen hvor han har været i 5 Uger. Han har udstaaet

Militair Tjeneste; Han blev forelagt Alternativet, enten at

tilveiebringe antagelse og Attest inden næste Mandag om at have

fæstet sig i Tjeneste paa et Aar, eller om han vil underkaste sig

at dømmes efter Loven; hvilket han vedtog. 10de Marie Elisabeth Hansdatter

erklærede Medhjelperen at hun skal indtræde i Egteskab med det aller

første med en Person her paa Stedet. -  11te Andreas Pedersen

Mien, 33 Aar gammel, Arbeider i Drøbak for Dagløn og ernærer

sig tildeels ved Fiskerie. Han opgav at han ikke er skikket

til at tage Tjeneste da han har brækket sin venstre Arm.

Han blev derfor paalagt at tilveiebringe Lægeattest om dette sit

Foregivende inden Mandag; hvorhos han anmærkede at han i flere

Aar har betalt Formue og Næringskat til Drøbak. 12, Johanne Ma-

rie Christiansdatter af Drøbak var efter Medhjelperens Indberetning

indkaldt til idag og mødte for en Stund siden her ved Tingstedet

men har derpaa absenteret sig. Dette Fruentimmer har i

flere Aar efter Medhjelperens Sigende, og desuden velbekjendt,

været Løs og Ledig  uagtet hun er sterk og arbeidsfør; hvorimod

hun blot har vandret om her paa Stedet fra et Huus til et

Andet, opholdt sig sedvanlig i Dansekippene og efter Rygtet

der vist ikke er usandsynligt, begaaet Usædelighed og Spek-

takler. I forrige Aar da Løsgjengerinqvisitionen fandt Sted

søgte hun ogsaa at undrage sig fra Lovens Straf ved at

faae hendes Fader til at erklære at han behøvde hende hjemme

men at dette blot var et Foregivende sagde Medhjelperen at være klart

deraf at hun bevislig næsten aldrig har været hjemme, men som

anført vandret om i Lediggang. Derefter mødte denne Pige og vedkjendte

at hun før i f. A: har været paa egen Haand, da hun ikke reiste til Lars

Rustad uagtet hun havde modtaget Stedpenge af den Grund at hun

var syg. Hun forbandt sig til at tage fast Tjeneste inden næste Man-

dag og derom at fremskaffe Bevis. -  13, Hans Gullichsen [Skjærer],

fød i Holmestrand og nu i Dagarbeide hos Consul Parr i Drøbak, 22

Aar gammel og har været her i Drøbak siden f: Aars Høst; Han

er ugift og hans Agte var at nedsætte sig her paa Stedet som Arbei-

der som hidtil, men vil ikke tage fast Tjeneste, da han troede

at han havde Ret til at være paa egen Haand og løs og ledig saa-

lange han vilde. Paa Grund heraf blev besluttet at det

ved Dom bliver at afgjøre hvorvidt bemeldte Person Hans

Gullichsen kan efter sin Paastand vente at omvanke som Løs-

gjenger, uagtet han er fra en fremmedt District, eller han

skal dømmes efter Loven hvortil Sagen altsaa optages. –

Da Ingen flere Løsgjengere nu blev fremstillet, blev Retten

hævet.

 

         Ellefsen        Lars Knudsen         Christian Larsen

                              Holdt i Pen              Holdt i Pen

 

 

 

 

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0004), 1823-1826, f. 254, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/40246/260/

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net