1826 -  

 

 

Aar 1826 den 5te Mai blev Retten sat i Aas Tingstue til Be-

handling af Justitssagen mod Johan Dahlberg, betjent af Soren-

skriveren i Overvær af undertegnede Vidner. –

 

Hvor da: Actor Procurator Sehested mødte og og fremlagde først Lovlig for-

kyndt Stevning af 12 f. M. , 2, Amtets Ordre af 8de f. M.  3 et ved nær-

værende Juridiction optaget Forhør begyndt 18de Februar og sluttet

18de Martz og 4de et ved Christiania Politiekammer under 3de f. M. opta-

get Forhør. Actor derefter begjærede Angjeldende tilspurgt naar han har

kjøbt den under nærværende Sag omqvæstionerede Kjole, paa hvilket

Sted denne Handel foregik og om det paa samme Tid var nogen an-

den tilstede? Defensor procurator Røer var tilstede. Derefter

fremstillede Lensmand Nordbye i Løs og Ledig Stand for Retten

Johan Dahlberg, som efter Lensmandens Sigende ankom til Ham

ifølge Aggershuuus Amts Transportordre af 8 f. M. , den 10de næstefter

og blev bemeldte Arrestant derefter forevist den i Administrators

Værge værende graae Vadmelskjole som han gjenkjendte forat være

den samme han kjøbte i f. A. Høst formentlig i November Maaned,

da han gik fra Drøbak op til Froen af en Person som han traf ved

Drøbak, og hvis Navn han ikke efterspurgte, men gav 5 eller 6 ort for

Kjolen; han benægtede at have stjaalet Kjolen, ei heller kan han skaffe

Vidner paa af hvem han kjøbte Kjolen, og foer han paa Froens Gaard den sam-

me Aften. Kjolen iførte han sig da han havde kjøbt den og havde

den paa da han var paa Froen uden at opgive af hvem han havde kjøbt

den. Dagen efter han gik fra Froen og til Næsset solgte han Kjolen til

Christian Muremester for 4 eller 5 ort og en Pegel Brændeviin, hvilken

Handel foregik hos Hans Mortensen Næset. Arrestanten til-

staaer at have tjent hos Enken paa Grøstad fra Høsten 1824 til Februar

1825, og kunne Arrestanten ikke nægte for at han som Sønnen An-

dreas Grøstad saavelsom  Hans Døhl havde omtrent saadanne

Kjoler, som nu i Retten tilstedeværende og af ham kjøbte.

Næst før Paaske kom han tilbage til Næsodden og var da paa Grøstad

samt reiste derfra til Glende og Haslum hvor han var hele Sommer-

en igjennem. Han var ogsaa paa Langaaren. f: Aars Høst ved

5 à 6 Uger og reiste derfra til Haslum igjen, hvorfra han

efterat have været i Drøbak og som andprovet kjøbt Kjolen qvæstiones

reiste han til Sverrige, hvorfra han i dette Foraar kom tilbage til

Christiania og fik Arbeide paa Slotstomten indtil han ifølge Re-

qvisition blev hentet til Politikammeret i Anledning nærvæ-

rende Sag. Arrestanten ville ikke uagtet al Formeening tilstaae at have

stjaalet Kjolen ei heller at have gjort sig skyldig i nogen Forbrydelse.

Arrestanten blev forelæst sin Forklaring under Politieforhøret som han

vedkjendte for rigtig. -  Fremstod derpaa Klageren Jacob Han-

sen Grøstad som efter Forelæsning af sin Forklaring under Forhøret

vedkjente samme for rigtig i alle Dele og tillagde han at Arrestanten

i f: Aars Høst var paa Pladsen Helvig, men om

dette var paa den Tid Kjolen savnedes veed han ikke, dog erindrer

Klageren at det blev fortalt at Arrestanten og Christian Mure-

mester gik igjennem Gaarden paa Grøstad den Tid han var

paa Helvig, hvilket Rønnaug Grøstad og Sønnen Andreas

saae, Kjolen som at være sig til

hørende og mod hans Villie og Vidende ham frakommet. Arrestanten

erklærer herved at da han og Christian Muremester gik igjennem

Grøstad Gaarden til Helvig havde han nemlig den sidste allerede

kjøbt Kjolen af ham paa Næset, og skulde Arrestanten afhente et

Par Buxer og et Par Støvler paa Helvig samme Gang, hvorimod

Christian Muremester ikke havde noget Ærinde dertil. Arrestan-

ten berigtigede saaledes hans under Politieforhøret, hvor

der er tilført at han ikke havde vært paa Grøstad siden engang i f: Aars

Sommer. -                          Fremstod Andreas Hansen Grøstad

som vedtog Rigtigheden af sin Forklaring under Forhøret og ved-

kjendte sig den i Retten tilstedeværende Kjole, som han fandt Chri-

stopher Larsen iført da man traf ham i Christiania, ligesom

han ogsaa erindrer at Arrestanten og en ham ellers ubekjendt

Person i f: Aars Høst gik igjennem Gaarden paa Grøstad; men

om Kjolen da var savnet eller ikke erindrer ei Vid-

net ikke. Vidnet erindrer, at Dahlberg var paa Grø-

stad 1824 til Markedstid 1825 paa Dagarbeide.

Fremstod Johan Hansen Grøstad som efter Forelæsning af

sin Forklaring under Forhøret vedkiendte Sandfærdigheden deraf samt

vedkjendte sig Kjolen og som han sagde var den samme som

Christopher Larsen var iført, og som tilhører Jacob Hansen, i-

øvrigt var Vidnet eenstemmig med sin Broder Andreas i hans

aflagde Forklaring. –

Fremstod Christopher Larsen Næset som erkjendte Rigtigheden

af sin Forklaring under Forhøret uden at have deri nogen Foran-

dring, dog tillægger Vidnet at nærværende Arrestant var tilstede

da Kjøbskaalen blev drukket hos Gjestgiver Hans Mortensen be-

træffende Kjolen som Vidnet gjenkjendte efter forevisningen

i Retten. -                      Fremstod Gjestgiver Hans Mortensen

som vedtog Rigtigheden af sin Forklaring under Forhøret, uden For-

andring eller Tillæg. Med Bemærkning: at det dog ikke er

ham ganske mueligt at sige om det var en eller to Dage i

Forveien Handelen mellem Dahlberg og Christian Numme-

stad passerede. Vidnet bemærker fremdeles derhos at Dahlberg og

Christian Muremester, da de reiste fra Næset tog veien til Kjær-

næsbogen, og var det samme Gang at Dahlberg efter hans sigende

tilligemed Christian Muremester gik til Helvig. –

Fremstod igjen Johan Hansen Schjødahl som nu sagde

sig 22 Aar gammel og vedtog hvad han under Forhøret har

Forklaret uden Tillæg eller Forandring. -  Laugrettet taxe-

rede Kjolen for 1 Spd. -  Klageren og Vidnerne aflagde der-

paa Salighedseed paa Lovens Maade. -  De Tilstedevæ-

rende opgav at Christian Muremester skulde opholde sig paa

Contra i Schie Annex. -           Actor derefter for at faae den

opgivne Christian Muremester paa nye indvarslet maatte

begjære Sagen udsat til en for Dommeren beleilig Tid. –

Arrestanten, paa Defensors Opfordring, erklærede at synes, som

allerede forklaret, at den i Retten tilstedeværende Kjole er

den samme som han har forklaret at have kjøbt, uden at

han som han siger kan gjøre sig Eed derpaa. –

                            Eragtet:

Sagen udstaar til 24de Mai Kl. 11. Arrestanten overleveredes til

Bevogtning. –

 

    Ellefsen          J. Nordbye          Peter Larsen

                                                     holdt Pen

 

 

Aar 1826 den 24de Mai blev Retten sat i Aas Tingstue til

Behandling af Justitssagen mod Johan Dahlberg, betjent af Soren-

skriveren i Overvær af undertegnede Vidner. –

 

Hvor da: Actor Procurator Sehested mødte og fremstillede den

af Angjeldende under Forhøret opgivne Christian Sørensen Mureme-

ster som han begjærede forelæst Angjeldendes under Forhøret og Sagen

afgivne Forklaringer forsaavidt den til Vidnet solgte Kjole angaar

og Vidnet tilspurgt om han erkjender disse Angjeldendes Forklarin-

ger at medføre Rigtighed, -  Arrestanten Johan Dahlberg var

Løs og Ledig tilstede for Retten og for ham mødte Røer ved Hoelstad. Bemeldte Vidne Christian

Sørensen Muremester 37 Aar gammel, fremstod og efter Fore-

læsning af de ommeldte Forklaringer fra Dahlbergs Side, vedkjendte

Rigtigheden deraf og at han gav 4 ort for Kjolen, hvilken som

nu tilstede i Retten gjenkjendtes af Vidnet, der ogsaa var

Tilfældet med Arrestantens Person. Vidnet Spurgte ikke Arre-

stanten om hvorfra han havde faaet Kjolen, da han ingen

Mistanke drog til ham eftersom han foreviste en Attest for at

han havde Arbeidet paa Næsodden og Haslum hvorhos Arre-

stanten foregav at han behøvde Penge for at indløse nogle Klæ-

der han havde paa Helvig. Vidnet anmærker at det kjøbte

Kjolen Dagen førend han fulgte med Arrestanten til Næsodden,

hvor de Laae Natten over og reiste tilbage igjen, som var en Søndag

til Næset. -  Da Vidnet kjøbte Kjolen paa Næset var Arrestanten

iført samme og en kort Trøie ovenpaa. Denne Forklaring be-

kræftede Vidnet med sin Eed paa Lovens Maade og dimiteredes. –

Actor derefter tilførte: at da der under nærværende Sag tilstræk-

keligen er godtgjort at den omqvæstionerede fra Jacob Hansen

Grøstad stjaalne Kjole har været i Angjeldendes Besiddelse og af

ham solgt til det idag afhørte Vidne Christian Sørensen, uden

at Angjeldende har kunnet skaffet nogen hjemmel for sig, saa

maa han følgelig efter Lovgivningens Bydende blive at ansee

som Tyv for samme og hvorfor Actor saaledes paastod ham anseet med 6

Maaneders Tugthuusarbeide og desuden tilpligtet at udrede alle af hans

Arrest og denne Sag flydende Omkostninger. –

Hoelstad for Defensor benægtede det bestemte og begjærede en passende An-

stand for at iagtage det Fornødne. –

                                  Eragtet:

Sagen udstaaer til 1te Juni Eftermiddag Kl. 1 for at foretages.

Arrestanten blev overleveret til Bevogtning. –

 

    Ellefsen           Peter Larsen         Ole Hansen

                                       Holdt i Pen

 

 

Aar 1826 den 1te Juni blev Retten sat i Aas Tingstue til Behand-

ling af Justitssagen mod Johan Dahlberg, betjent af Sorenskriveren

i Overvær af undertegnede Laugrette:

 

Hvor da: Røer var tilstede og fremlagde Defensionsindlæg af 30te

f: M: , idet han udbad sig Tiltalte forelæst samt tilspurgt om han havde

videre at opgive til sit Forsvar. -  Fri for Baand og Tvang var

Arrestanten tilstede i Retten, for hvem det fremlagde Indlæg blev op-

læst, og hvortil han erklærede at han ikke havde videre at anbringe

til sit Forsvar. -  For Actor Procurator Sehested mødte P: Gade der

benægtede Defensionsindlægget og i Henhold til det Forrige indlod Sagen.

                                      Eragtet:

Sagen optages til Kjendelse eller Dom. Arrestanten blev overleve-

ret til Bevogtning. –

 

         Ellefsen          Svend Eldor         Wilhelm Sundby

 

 

Aar 1826 den 25de October blev Retten sat i Aas

Præstegjelds Thingstue til Behandling af Justitssagen mod Johan Peder-

sen Dahlberg, følgelig sidste Udsættelse og betjent af Sorenskriveren

i Overvær af Retsvidnerne Lehnsmand Nordbye og Peter Larsen. –

 

Hvor da ! Procurator Røer var tilstæde og fremlagde en under

12te d. Md. udtaget Vidnesforklaring, hvorefter han udbad sig de deri

anførte Vidner paakaldte, samt derefter tilspurgt: Om de kjender

Tiltalte Johan Dahlberg og om de har seet ham forrige Aars Høst

først i November Maaned gaae fra Næsodden eller Froens Sogns Skov-

bygd paa Vejen til Drøbak, og i saa Tilfælde om de saae at han havde

bemeldte Tid paa Kroppen eller med sig en graae Livkjole med blanke

Knapper i ?,  Actor Foged Lyng mødte ved Procurator Sehested.

Lehnsmanden fremstillede Arrestanten Johan Dahlberg i Løs

og Ledig Stand for Retten.  De i Stevningen benævnte Vidner

vare efter Paaraab for Retten tilstæde, hvorpaa de, efterat være

betydet Eedens Vigtighed og Straffen for Meened, med oprakte

Fingre aflagde Eed paa Lovens Maade. -  Af Vidnerne

fremstoed 1. John Hansen Glendeaasen. 35 Aar gammel, som Svarede til det fore-

lagte Spørgsmaal: Vidnet erindrer, at Det i forrige Aars Høst noget seenere

end denne Tid, uden at Det kan mindes om det var i Slutningen af Octo-

ber eller Begyndelsen af November Maaned, talte med Dahlberg, som han nu

gjenkjender, da Denne kom ind i hans Plads, hvor han hvilte en liden Stund

og gik derefter bort, tagende Vejen sør efter som gaaer til Froens Sogn, og

var han da iklæd en kort graae Trøje, men Vidnet saae ikke at han havde

nogen Kjole med sig, ej heller andet at bære, hvorhos Vidnet nu erindrer

at det Spurgte Dahlberg om han skulde gaae til Sverrige igjen, og Synes

at han blot svarede dertil at han skulle gaae udover. –

Fremstoed. 2. Konen Marthe Kirstine Christiansdatter, 32 Aar gl,

som efterat være gjordt bekjendt med Qvæstionen, Svarede

dertil: Saavidt Vidnet mindes, kom den tilstædeværende Dahlberg,

som hun fleere Gange haver seet i forrige Aars Sommer, en Aften-

stund til Vidnets Plads og var da iklæd en graae kort Trøje og

blaae Buxer; han forblev hos hende til hendes Mand, som var ude

og fiskede, kom hjem, og da det leed paa Aftenen, saa lagde han

sig paa en Krak at sove til om Morgenen, da han gik bort uden

at sige videre, altsaa saae hun heller ikke hvor han tog Vejen hen,

ligesaalidt som hun havde nogen Samtale med ham iøvrigt. Hun

saae ikke at han den Gang havde nogen Kjole eller andet med sig, men

han var i den Tid i Arbejde paa Haslum. – Hermed fandt Dommeren

fornødent at fremkalde 1te Vidne for at confronteres med sin Hustrue,

hvorpaa førstnævnte forklarede at det medfører Rigtighed hvad

hans Hustrue har provet, men det var ikke den Gang som Vid-

net har forklaret om at Dahlberg en kort Stund var inde i hans

Plads og gik igjen, thi hans Hustrue var da fraværende, og kunde

saaledes ikke give nogen Oplysning om, hvad Vidnet, som anført

har forklaret.  2det Vidne erkjendte ogsaa Rigtigheden af at hun

ikke var hjemme i afvigte Aars Høst paa den Tid som hun nu

troer at Dahlberg skulde været inde i deres Plads. -  Endvidere

siger 1te Vidne at Dahlberg, da han forrige Aars Sommer havde

Natteleje hos dem, var i Arbejde hos Christian Haslum.

3de Vidne Christian Hansen Mellemdahl, 25 Aar gammel,

Vidnet erindrer aldeles ikke at han, uagtet han forhen har

seet Dahlberg, i den omspurgte Tid saae Denne fare udover

til Froens Sogn eller Skovbygden, og saaledes heller ikke kan

give nogen Oplysning i den omhandlede Henseende.  Vidnerne

som ikke videre bleve tilspurgte, demitteredes.

Røer derefter maatte udbede sig en kort Anstand efter Dommer-

ens Leilighed for at kunne, ved at gjennemgaae Sagens Do-

cumenter, de han herved begjærede udlaante, forfatte Tiltaltes

Forsvar.                      Eragtet

Paa Grund af Defensors Forlangende udstaaer Sagen til 2den No-

vember førstkommendem for igjen at foretages. Arrestanten blev

derefter overleveret Lensmanden til Bevogtning og Retten hævet.

Røer modtog Documenterne 10 i Tallet. –

 

   Ellefsen        J. Nordbye          Peter Larsen

                                              med iholdt Pæn

 

 

Anno 1826 den 2 November continuerede Extraretsagen mof Johan

Dahlberg i Aass Thingstue og Retten Administreredes af den Constituerede

Dommer og Undertegnede Vidner eller Laugrettesmænd. –

 

Hvor da !  Røer mødte og fremlagde Defensions Indlæg af 29 f: M: hvilket han

udbad sig Tiltalte forelæst samt tilspurgt om han havde videre at anføre til sit

Forsvar. Ligeledes tilbageleverede Røer de ham udlaante Sagens Dokumenter.

For Actor mødte Nordbye der modsagde det Indkomne og henholdt sig til det Forrige.

Arrestanten Johan Dahlberg fremstod med Arrest Jernene paa da han ønskede

at undgaae Afklinkning af Samme. -  Indlægget forelæstes ham hvorimod

han Intet havde at erindre eller til sit Forsvar at Anbringe men ønskede

Dom.    Eragtet:  Da ingen havde videre at Anbringe, blev Sagen optaget

til Kjendelse eller Dom.  Arrestanten aftraadte og Retten hævet. –

 

  Ellefsen          Christian Ruud       H. Hoelstad

 

 

 

 

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0004), 1823-1826, f. 238, 243b, 246, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/40246/244/

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0005), 1826-1833, f. 0, 3b, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/40247/9/

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net