1825 -  

 

 

Aar 1825 den 21de Junii blev Retten sat i Aas

Thingstue for, efter Anmeldelse fra Lehnsmand Nordbye af Gaars

Dato at tage under Examination endeel Løsgjængere, der ved den

i gaar afholdte almindelige Løsgjænger-Jagt var befundne at qva-

lificere sig til at antastes som Saadanne; Retten betjent af

den competente Dommer og undertegnede 2de Laugrettesmænd.

Hvor da!  Dommeren fremlagde en ham af Lehnsmanden

overleveret Skrivelse fra Fogderiet af 6te d. M. , hvori fin-

des indrykket Amtets Foregivende af 31te Maii sidstl. , der be-

stemmer Løsgjænger-Jagten og tillige at de antrufne Personer

skulde, overeensstemmende med Tugthuus-Anordningen,

henbringes til Dommeren og paa den deri befalede maade Dømmes.

Videre fremlagdes en Fortegnelse forfattet af Lehnsmanden

igaar over de Løsgjængere som ere opgivne for ham og for

en stoer Deel tilstæde. Disse Documenter indlagdes.

Ifølge heraf fremstoed Medhjelperen Hans Oppegaard, som

forklarede: at han tilligemed Inspecteuren Thore Tomter ogsaa

havde paa deres Undersøgelse efter Løsgjængere atraperet 14

Personer, hvilke findes anførte paa den fremlagte Fortegnelse

fra No 1 til 14 inc:  Fleere end disse Personer var ikke

af dem opdagede, uagtet den nøjeste Undersøgelse. Ejeren

af Gaarden Froen, Herr Lieutenant Brandt indfandt sig ved

Retten og med Hensyn til de paa Fortegnelsen anførte Personer

fra No 9 til 13 inc: , nemlig Knud Iversen Fossen, Johannes Ja-

cobsen Fossen, Andreas Baltzersen Bonn, Baltzer Baltzersen

Bonn, Hellene Baltzersdatter Bonn, erklærede: at han ikke

troede at disse kunne betragtes som Løsgjængere, da de alle er

Børn af faste Huusmænd under hans Gaard, og som ifølge

skriftlig for fleere Aar siden optaget Contract ere for

pligtede til heele Aaret igjennem at gaae i fast Arbejde paa

Hovedgaarden, deels ved Teglværkets Arbejde, deels ved Fiske-

riet, og deels ved at forrette hvilket som helst Arbejde der for-

dres paa Gaarden, uden at de derfor kan undslaae sig,

efterdi deres Forældre i andet Fald overeensstemmende

med Contracten, maae fravige Pladsene. -  Han anseer

det derfor aldeles urigtig at nogen af disse Anførte til

hans Ejendoms Drift nødvendige arbejdsføre Mennesker, berøves ham,

der heller ikke, efter hans Formeening, kunne være Lovgiverens

Meening, eftersom det i ald Fald vel maatte være Huusmanden

tilladt at Leje eller antage istedenfor sine Børn, saadanne

arbejdsføre Folk som kunde forrette de Pligter som disse ved Con-

tracten har forbundet sig til; thi det vilde ellers blive enhver der

sidder med betydelig Jordegods, Værker og Bruger, umueligt at fore-

drevet samme saaledes som fordres. Lieutenant Brandt haa-

bede saaledes at Retten og Øvrigheden, ikke nægter ham, som hidtil,

at benytte de anførte Huusmandssønner og Døttre til det Arbejde

som disse ere pligtige til for dem selv og deres Forældre at præ-

stere paa Gaarden, da han indestaaer for at enhver af dem skal

have fast Arbejde heele Aaret igjennem uden at søge samme

hos Andre. Paa Grund heraf maatte Retten overlade til Am-

tet at bestemme hvorvidt der kunde være noget imod at de anførte

Personer, saaledes som forhen, fremdeeles forbliver hos deres For-

ældre og forrette det Arbejde som dem paaligger; imidlertid fandt

Dommeren ingen Anleedning til at sætte dem under nogen Tugt-

huusRet førend nærmere Ordre i saa Henseende maatte erholdes.

I henseende til de paa Fortegnelsen anførte Personer paa Pladsen

Steenhug i Froens Sogn, nemlig Casper Christophersen, Abraham

Christophersen, Maria Christophersdatter og Anne Christophersdatter,

hvoraf ingen, efter Paatale fandtes tilstæde, da forklarede

Medhjelperen Hans Oppegaard at han ikke anseer det nødven-

digt at samtlige disse Personer forblive Hjemme hos Moderen

der sidder som Enke, men at 2de af dem, nemlig en af Sønnerne

og en af Døttrene burde tage fast Tjeneste, da det maae være nok

at en af Sønnerne og en af Døttrene forbliver hjemme hos Moderen

for at drive Ejendommen, som ikke uden deres Hjelp kan skee, og

i hvilken Anleedning han troede at den Ældste Søn Casper, der

staaer i hans Majestæts Tjeneste som Soldat, kunde forblive hjemme

tilligemed en af Døttrene, dog maatte, hvad nærværende Sommer

angaaer, ogsaa den anden Søn være hjemme, efterdi den ældste

Søn ligger paa Exersitie, hvorved han ikke kan gaae sin Moder

tilhaande med Gaardsbruget der altsaa maae forrettes af den an-

den Søn, derimod burde han til Høsten tage fast Tjeneste, tilligemed

en af hans Søstre. Medhjelperen erklærede videre, at disse

4re Børn alle ere voxne og over 18 Aar gamle. Paa Grund

heraf fandt Dommeren det riktig at paalægge igjennem Lensmanden

Enken Maria Steenhug og hendes 2de Børn, nemlig en af Sønnerne

og en af Døttrene, at fæste sig i fast aarlig Tjeneste, overeens-

stemmende med Lovgivningen, dog saaledes at da den ældste Søn

i Sommer er commanderet paa Exertion, den anden Søn bliver hjemme

hos Moderen til Høsten, hvilket finder Hjemmel i Forordningen

af 9de August 1754 § 9de, da hun ikke selv kan drive Jordbruget uden

hans Hielp. Skulde imod Formodning Moderen eller de 2de

af hendes Børn som ere Tjenestepligtige, ikke efterkomme

det Paalæg som bliver giordt, og Beviis fremskaffet for at de [ikke]

have fæstet sig i Tjeneste, da vil de vorde anseede og dømte

uden Skaansel. -  Derefter anmeldte bemeldte Medhjelper at

den paa Fortegnelsen No 5 anførte Person Michael Olsen Op-

pegaards Pladsen, nu har fæstet sig i fast Tjeneste hos Bondemand

Johannes Pedersen Røed, og saaledes ikke nu kan ansees som

Løsgjænger. Johannes Røed mødte personlig ved Retten og

erklærede at det forholder sig rigtig at han har stedet og fæstet

bemeldte Michael Olsen i fast Tjeneste paa eet Aar imod

sædvanlig Løn, og at tiltræde Tjenesten strax efter nu fore-

staaende Ste Hanstid, og saaledes indestaaer han for denne

Person fra denne Dag. Videre forestillede Medhjelperen

at Comparentens Huusmand Ole Rolfsen Oppegaards Pladsen har

en Søn hjemme ved Navn Abraham Olsen, som findes anført

paa Fortegnelsen under No 6, men da Faderen er gam-

mel og svagelig, samt ansat som fast Graver ved Froens

Kirke, saa ansaae han det aldeeles nødvendigt, at denne Søn

forbliver hjemme hos Faderen, og driver Pladsen for ham,

da det er umueligt for Faderen oh hans gamle Kone at

besørge dette uden Sønnens Hjelp. Da det findes hjemlet

i den allegerede Forordning af 1754 at en Fader maae

have en af sine Børn hjemme i et Tilfælde som det

nærværende, saa blev Medhjelperen tilkjendegivet at

denne Søn kan være hjemme. Den paa Fortegnelsen

under No 7 anførte Andreas Larsen Holmen, som tilstæde ved Ret-

ten, forklarede: at Aarsagen til at han ikke har kunnet tage

fast Tjeneste, var den at han i fleere Aar har været angrebet

af Brystsvaghed eller Tæring i den Grad at han spytter Blod

og næppe kan taale at gaae op ad en Bakke. Han ønskede

intet heller end at kunne være skikket til Tjeneste og skal

vist tage den, dersom hans Helbred og Tilstand maatte forandres.

Han er nu hjemme hos sin Moder og Brodeer som boer i Plad-

sen Holmen. Medhjelperen attesterede Rigtigheden af

Andreas Larsens Opgivende, som han erklærede for at være et skik-

keligt Ungt Menneske; og da Andreas lovede at skaffe Lægeattest for

Rigtigheden af sit Foregivende, saa kunde intet videre foretages med

ham. -  Derpaa fremstoed Niels Hansen Tomter, 27 Aar gl: ,

og for nærværende uden Tjeneste, men han erklærede at ville antage

saadan uden Ophold saasnart han kunde erholde Samme, og da

Proprietair Gade paa Kjølstad i Dag har anmeldt at behøve en Tjene-

stekarl, saa blev Niels Hansen paalagt strax at begive sig til

ham og forskaffe et tienligt Beviis for at han er antaget en-

ten hos Gade eller en Anden som maatte behøve ham, hvilket

Beviis han haver at frembringe enten til Medhjelperen eller

Administrator inden 2 Dage fra i Dag, hvilket han underkastede

sig, da han blev betydet i andet Fald at ville vorde anseet

efter Lovene. -  Fremstoed No 14 paa Fortegnelsen Ole Lar-

sen Fløysbjeld, som sagde sig 22 ½ Aar gl: , og foreviste sit Søepatent,

hvorefter han er indroulleret i Hovedroullen under Bogstav IJ. Hans

Agt er at tage Hyre saasnart samme kan gives, imidlertid vilde

han inden næstkommende Søndag skaffe Beviis for at han har

antaget Tjeneste paa Landet indtil han, som anført, kan finde An-

ledning til at komme i Farten. Paa Grund heraf, kun-

de intet videre foretages med denne Person.

Derpaa fremstoed Fattig-Inspecteuren Baltzer Kaxrud,

som afgav Oplysning om de antrufne Løsgjængere i Nordbye Sogn,

og begyndte man saaledes paa No 15 i Fortegnelsen Halvor

Hansen Nordbye Plads, som blev antruffet i Gaar paa Nordbye

Teglværk, tilhørende Secretair Aschehoug. – Denne Person mødte

ved Retten og forklarede: at være omtrent 50 Aar gammel, Enke-

mand og fød under ThunøePræstegaard. Han har ikke fuldt et Aar

været i Nordbye Sogn, da han i afvigte Aars Høst kom i Arbejde

ved Secretair Aschehougs Teglværk imod Dagløn. Da han nu er

gammel og vanskelig kan erholde Tjeneste her paa disse Kanter,

saa var han fornøjet med at vorde transporteret tilbage

til sin Fødebøjgd hvor han har sin Altergang. – Paa Grund heraf

fandt Dommeren det rettest at foranstalte denne Person igjen-

nem Lehnsmanden transporteret til sit Fødested, der ogsaa

var hans Ønske, eftersom han her ingen Tjeneste kan erholde.

No 16 Snedker Møller i Soelberg Pladsen erklærede Balt-

zer Kaxrud at være undvigt i Forgaars Nat efter den Beret-

ning Halvor Smedbøl gav ved Undersøgelsen i Gaar. –

No 17. Ole Johannesen Hauger fød i Grue Hoved Sogn, 51 Aar gl: ,

og ugift, har været paa disse Kanter siden 1815, hvor han ogsaa

har sin Altergang, nemlig ved Nordbye Kirke. -  Da han har i fleere

Aar været i Arbejde hos Herr Lieutenant Brochmann, saa ønske-

de han fremdeeles at forblive i hans Arbejde, da de

paa begge Sider have fundet sig tjente med hinanden,

hvorfore han var villig til at indtræde i hans Tjeneste for

eet Aar, hvilket Lieutenant Brochmann som tilstæde var

fornøjet med, og saaledes blev overleveret Personen til

Forsorg. No 18 – Johan Carl Lexow, 24 Aar gl: fremstoed

og erklærede, at han nu har tagit fast Tjeneste hos Hans Ander-

sen Fløysbjeld, hvorom han til Beviis fremleverede en Sed-

del af Dags Dato, og da Fattig-Inspecteuren Baltzer Kax-

rud erklærede at dette forholdt sig rigtig, hvorom han de-

uden nærmere vil søge paalideelig Efterretning hos Huus-

bonden, saa blev bemeldte Person demitteret. –

No 19: Christian Sørensen der sagde sig 36 Aar gl, og fød i

Edsberg Præstegjeld og har omtrent i 3 Aars Tid været her

paa disse Kanter og forrettet Tømmer – og Muurarbejde.

Han ønskede fremdeeles at forblive her, og for at opnaa

dette har han fæstet sig i fast Tjeneste hos Enken paa Mel-

bye nemlig Kirstine Jacobsdatter Melbye for eet Aar,

hvilket blev erkjendt for rigtig af Enkens Søn Jacob

Nielsen som nu mødte ved Retten og paa sin Moders

Vegne havde Fuldmagt til at give denne Tilførsel, og

da Personen saaledes har taget fast Tjeneste, saa var in-

tet videre at foretage. No 20 Elias Nielsen, der sagde

sig 65 Aar gl: , fød i Schieberg Sogn under Hafslund, men har op-

holdt sig sin heele Levetid her i Aas Præstegjeld og ernæret sig

ved Dagarbejde, samt for nærværende Tid i Arbejde hos Wil-

helm Hansen Sundbye. Han er villig til at modtage Tje-

neste hos bemeldte Wilhelm Sundbye for eet Aar, og for-

pligtede sig i den Henseende inden 2 Dage at skaffe In-

specteur Baltzer Kaxrud til nævnte Wilhelm Sundbyes

Attest for at han er antagen i dennes Tjeneste, hvilket

Inspecteuren blev paalagt at frembringe, samt mundtlig

at modtage Wilhelm Sundbyes Erklæring at saadant forholder

sig rigtig. -  Saaledes kunde ikke videre foretages med denne

Person. -  No 21 Fremstoed Abraham Gulbrandsen, 43 Aar

gl: , fød i Nordbye Sogn og opholdt sig sin heele Levetid

og ernæret sig med Dagarbejde naar han ikke har haft fast Tjeneste.

Han er gift og har 2de Børn. Han er for Nærværende

Tid i Arbejde for Baltzer Kaxrud, men hvor han ikke forbliver

meer end omtrent 14 Dages Tid. Han erklærede at ville inden 2 Dage

skaffe sig Tjeneste, og til den Ende at indfinde sig med den mand

som han bliver akkorderet med, da, hvis dette ikke skeer, Med-

hjelperen bliver paalagt at anmelde ham som Løsgjænger, paa

det at han kunde vorde anseet efter Lovene. -  Dette blev og-

saa tilkjendegivet Baltzer Kaxrud til Efterretning. -  Dom-

meren bemærkede: at denne Person for nogle Aar siden var

inddømt paa Tugthuuset for Tyverie.

Fremstoed derefter Medhjelperen Johannes Faale, som gav Oplysning

om efterfølgende i hans District forefundne Løsgjængere:

No 22 paa Listen Magdalene Larsdatter, der sagde sig 25 Aar gl: , ogfor-

klarede at hun i afvigte Aars Flyttetid kom i Tjeneste, hvor hun

endnu er, men skal fraflytte samme, efter allerede skeed Opsigelse,

til dette Aars Michaelis, og igjen – i Tjeneste hos Andreas Faale,

som har fæstet hende, hvorom hun til Beviis fremlagde Dennes

Attest af Gaars Dato. Konen til Ole Kjernæs, Kirsti-

ne Olsdatter var tilstæde og erkjendte at Pigen var i hendes og

Mands Tjeneste. – Paa Grund heraf var intet videre at fore-

tage med hende. -  No 23 Pigen Karen Johannesdatter frem-

stoed pg forklarede at være 34 Aar gl: fød i Schie Sogn, men opdra-

gen og opholdt sig i Aas Præstegjeld, hvor hun ogsaa har været i dette

Aar, samt havde taget Tjeneste hos Christopher Greverud i Aggers Sogn,

men blev overtalt til at gaae derfra og til Aschehoug i Nordbye

Sogn hvor hun har opholdt sig og Arbejdet dageviis indtil hun igaar

der blev antruffet. Hun siger at være ugift og at hendes Fader

lever og opholder sig paa Gaarden Hoelstad i Aass Præstegjeld som

Indlægslem. Hun har tjent hos Adskillige her i Præstegjeldet, hvori-

blandt hun nævnte Altenboer paa Gaarden Nøstvedt. Hun erklæ-

rede sig villig til, hvad Øjeblik det skulde være at indtræde i

Tjeneste, naar hun blot kunde erholde en Saadan, hvorom hun

ikke tvivlede, naar dertil maatte gives hende Tid til at søge derom.

Den under No 24 anførte Jørgen Torkildsen havde Medhjelperen

i Gaar at have paagrebet, men han fik strax Lejlighed til at undvi-

ge og formodes at have taget Vejen til Oppegaard for derfra vide-

re at begive sig til sit Fødested Westre-Bærum, altsaa kunde man

ikke foretage noget med denne Person. Medhjelperen Johannes Faa-

le erklærede at de 3de i hans Arbejde værende Tømmermænd Christen

og Svend Gulbrandsønner, samt Ole Bentzen fra Gulbrandsdalen

ere akkorderede om at opsætte nogle Huuse hos ham, hvilket Arbejde

de ikke kan vorde færdige med paa ringere end 2 à 3 Ugers Tid;

og da disse Personer i fleere Aar have forrettet Tømmer-

arbeide her i Districtet og i Aggers Sogn, samt desuden ere bekjendte

skikkelige Folk, saa troede han ikke at de burde betragtes som Løs-

gjængere. Imidlertid forbandt Medhjelperen Johannes Faale sig til

at være ansvarlig for disse Personers Forhold saalænge de ere

i hans Arbejde, og naar de dermed ere færdige, da at anmelde

for Lehnsmanden at de begiver sig til deres Hjemsted i Gulbrandsdalen.

Dommeren anmærkede at den under No 23 anførte Pige Karen

Johannesdatter vedtoeg at tage Tjeneste hos Proprietair Gade, som

ønskede en Pige, hvorfore hun blev meddelt en Seddel for at be-

give sig til Kjølstad. –

Derpaa fremmødte Medhjelperne Lars Knudsen og Christian Ullerud

som fremstillede følgende af Dem paagrebne Løsgjængere nemlig

No 28 Inger Johanne Christiansdatter af Drøbak, som sagde sig 21 Aar gammel,

og opholder sig hos sine Forældre som boer her paa Stædet og ere Ar-

bejdsfolk. Hun har for nærværende Tid ingen Tjeneste, og nægter

ikke for at have stedet sig til Lars Rustad paa Horten hvortil

hun skulde have flyttet strax efter Paaske Flyttetid, og modtaget sted-

penge, men dette skeede ikke af den Grund at hun siger at være

bleven saa syg at hun ikke kommen did, imidlertid har hun beholdt

Stedpengene. Hun vil gjerne antage Tjeneste saasnart hun faaer

Lejlighed til at eftersøge samme. -  Hun blev tilladt at efterhøre

nu i Eftermiddag her i Drøbak om Tjeneste, og at indfinde sig her

ved Retten igjen. -  Fremstoed No 30 Marte Larsdatter,

en Datter af Arbejdsmand Lars Haneborg, som boer her i Drøbak, sagde

sig 14 ½ Aar gammel, hun er for Tiden hos sine Forældre for

at oplæres i Syening og andre Fruentimmer Netheder men

skal igjen om kort Tid rejse til sin Morbroder der er Gjæst-

giver paa Gaarden Sem i Hurum. Medhjelperen er-

klærede at dette forholder sig rigtig- - Fremstoed No 32

Johanne Willemsdatter, der sagde sig 46 Aar gl: , og opholder sig

her i Drøbak, samt ernærer sig med arbejde, men da det er

hendes Agt at indtræde i Ægteskab om en føje Tid, saa for-

haabede hun at hun fremdeeles maatte ernære sig ved Arbejde,

men skulde intet blive af med Ægteskabet, da vilde hun strax

tage Tjeneste. Medhjelperne erklærede: at dette Menneske

ansees for et skikkeligt Menneske, og saaledes tvivler ikke

om at hun opfylder Forpligtelsen. –

Fremstoed No 31 Maria Clemmetsdatter, 18 Aar gl: , og for Tiden

hjemme hos sine Forældre, som ere arbejdsfolk, boer her

paa Stædet. Siden hun forlod sin Tjeneste hos Mægler Bugge

i dette Aars Vaar, har hun opholdt sig hos sine Forældre for

at hjelpe sin sygelige Moder. Hun eerklærede at ville see

at forskaffe sig fast Tjeneste, hvortil hun blev levnet

Tid til denne Uges Udgang, da hun saa haver at skaffe Attest inden

denne Uges Udgang. -  Fremstoed Pigen Karine Hansdatter

som sagde sig 30 Aar gl: og har et Barn udenfor Ægteskab som hun maa

forsørge, da hun ikke har meer end 3 Spdr af Fattigkassen til Hjelp og er

desuden af megen svagelig Helbred, hvilken ogsaa Medhjelperne befand-

te. Hun erklærede at ville forsøge at forskaffe sig fast Tjeneste

inden 8te Dage dersom det kan lykkes hende. –

Fremstoed No 33 Samuel Samuelsen, som fremleverede sit Søepa-

tent, og forklarede at han aldrig har haft Tjeneste, men opholdt sig

her i Drøbak hos sin Moder som har ernæret ham naar han ikke

har kunnet fundet sin sin Føde ved Arbejde. Hans Hensigt er at

fare til Søes naar han kan faae Hyre, derimod er han utjenelig

til at tjene hos Bonden. -  Dommeren vilde indstille til Amtets

Forgodtbefindende hvorledes med ham skal forholdes, da han staaer i

Søeroullen. -  Fremstoed No 34 Johan Severin Nielsen,

der sagde sig 18 Aar gl: , og foreviiste sit Søepatent af 26de Febr. 1823,

hvorefter han er indskrevet i Søe-Hoved Roullen under Bogstav H.

Han sagde at han opholder sig her i Drøbak og ernærer sig ved Dagar-

bejde, men hans Hensigt er ikke at tage til Søes, da han dertil ingen Lyst har.

Fremstoed No 35 Ole Frederiksens Kones Søster, boende her i Drøbak;

Medhjelperne erklærede at da bemeldte Ole Frederiksens Kone ligger

i Barselseng og er sygelig, saa tiltrænger hun højlig Søsteren til Hjelp

da hun ellers paa ingen anden Maade kan redde sig. Ole Frede-

riksen mødte og erklærede sig villig til at beholde sin Kones Søster i eet Aar

som Tjenestepige. – Fremstoed Andreas Pedersen Mien,

32 Aar gammel, opholdende sig her i Drøbak hos sin Fader og ernærer

sig med at føre Baad samt Fiskerie hvortil han har forskaffet sig

en Snekke. Han har udtjent Kongens Tjeneste som Soldat ved det

Follougske Compagnie, og erholdt sin Afskeed formedelst en Fejl i den

eene Axel, som forbyder ham at forrette det brugelige Haandar-

bejde paa Landet, hvorfore han heller ikke kan tage fast Tjeneste.

Da saavidt var avanceret, maatte Dommeren udsætte den videre

Examination af de hidbragte Løsgjængere indtil den til i Dag Be-

rammet Justitssag mod Slaven Halvor Nielsen Hagen var

behandlet.

 

                                  ***

 

Hvorefter continuerede Extraretten over Løs-

gjængerne, og betjent som forbemeldt. –

Man begyndte derefter med den paa Fortegnelsen under

No 36 anførte Petro Erlandsdatter, som fremstoed og forkla-

rede at hun har et Barn og opholder sig for nærværende Tid

hos Jacob Carlsen paa Gaarden Ullerud, som nok vil have hende

i fast Tjeneste dersom hun kunde blive qvit sit Barn. –

For imidlertid at erholde Jacob Carlsens Samtykke til at

tage hende Tjeneste, udbad hun en Frist til i Morgen,

da hun saae skal møde hos Dommeren og nærmere give

Oplysning om Udfaldet, hvilket blev hende bevilget.

Derpaa fremstoed No 37 Pigen Siri Olsdatter, og No 38

Andreas Mikkelsen, begge opholdende sig paa Gaarden Kaal-

stad, hvor de have været en Tid, ligesom disse Personer ha-

ve avlet 2de Børn med hinanden, og er det deres Hensigt

at indgaae Ægteskab. -  Madme Jacobsen indfandt sig ved

Retten og vedtog at beholde bemeldte Personer i Tjeneste eet

Aar hvis de ikke skulde imidlertid blive Ægteviede.

Fremstoed No 42 paa Fortegnelsen, Pigen Kirstine Andersdat-

ter der har et 1 ½ Aars gammelt Barn, og forklarer at hun

tjener paa Skoftstad hos Jens, som ogsaa personlig mødte

og forpligtede sig at beholde denne Pige med hendes Barn.

Fremstoed No 40 Hans Christian Friis, som sagde at

være fra Edsberg Præstegjeld, og barnefød paa Gaarden Slet-

ten sammesteds, ugift og 29 Aar gl: - Han kom til Proprietair

Hoelstad paa Smebøll sidste Flyttetid, og har siden den Tid været

der i Arbejde daglig, ligesom han var akkorderet at forblive

der til Michaeli Flyttetid d. A. -  Han har udtjent militair-

Tjeneste ved 4de Feldtbatterie og erholdt Afskeed i Aaret 1818,

formedelst Fejl i det højre Been ved at være blæsteret ved

Kongsvinger under Krigen 1814. Han ønsker at tage fast Tje-

neste paa eet Aar hos Ole Hoelstad og lover at skaffe denne

herned i Morgen for at erkjende Rigtigheden heraf.

No 41 Ingeborg Antoniusdatter fremstoed, som forklarede:

at hun er 57 Aar gammel, Enke og skrøbelig af Helbred,

samt ernærer sig ved at spinde og Binde og andet Haandarbejde,

Ligesom hun ogsaa maae passe hendes Datters 1 ½ Aars gamle

Barn, som er hos hende i Hoelstad-Pladsen hvor hun har sit

Tilhold. Hun er saa gammel at hun ikke kan fæste sig

i nogen Tjeneste, og venter derfore at blive tilladt, som forhen,

at ernære sig paa den Maade som forhen. Hun har opholdt

sig her i Bøjgden i 10 Aar. Da ingen anden Bestemmelse

med dette gamle Menneske kunde tages, saa fandt Admi-

nistrator det rettest at lade hende gaae hjem igjen til

Hoelstad Pladsen. -  Den under No 43 anførte Enke mødte ikke

ej heller ikke Medhjelperen. – No 44 Annikken Andreasdatter

søndre Hallangs Pl: anmeldtes af Medhjelperen Christen Holt

at være Syg og sengeliggende. –

Fremstoed derefter fra Krouger Sogn Pigen Hellene Torkildsdatter,

20 Aar gl: , tilligemed hendes Fader Torkild Hansen, der forkla-

rede at hans Datter for Tiden er i Tjeneste paa Krouger hos

Hans Svendsen, hvor hun har været i 3 Aar, men skal fra-

flytte Samme om en 8te Dages Tid da hendes Aar er omme,

og da hendes Fader erklærede at han nu behøver hende hjemme

da han sidder med 2de Pladser at bruge, og har ikke meer

end en 5 Aars gammel Datter hjemme, saa haabede han

at dette ikke kunde negtes ham; imidlertid skulle hans Datter

finde for godt at tage Tjeneste, seer han sig nød at tage

en anden Pige i Tjeneste i hendes Sted. -  Dommeren

fandt ingen Anledning til, efter den 3die § i Forordningen

af 1754, at foretage noget videre mod denne Pige.

Derpaa fremstoed Johan Hendriksen Ommen i Krouger Sogn,

som forklarede at hans Søstersøn Christian Michaelsen

er hos ham og forbandt han sig eet Aar, uden at han skal gaae om

i Bøjgden paa Dagarbejde. – Ligeledes anmeldte Johan

Ommen, at hans Datter – Johanne Johannesdatter, der forhen

har tjent i Christiania, i Dag er flyttet i Tjeneste til Ole Wen-

nersgaard, hvis Attest han forbandt sig at forskaffe om 2 Dage.

Fremstoed derpaa Erik Olsen østre Braate eller Rævhoug, som sagde sig

21 Aar gammel, og opholder sig for nærværende hos Anders Rævhoug,

og var det hans Forsæt at forpgte en Gaard til Høsten og saale-

des antage Jordebrug, men hvis dette ikke skulde gaae i Opfyl-

delse, da vil han tage Tjeneste enten i Christiania eller flyt-

te hjem til sin Fader. -  Derefter fremleveredes 5 Attester

fra Forskjellige i Krouger Sogn, som have taget fast Tjeneste og

saaledes ikke kunde betragtes som Løsgjængere. –

Det bemærkes, at den i Dag anførte Karen Johannesdatter, der

skulde erholde Tjeneste hos Mad: Olsen paa Slottet i Hurum, hvis

Kone personlig mødte og erkjendte Rigtigheden heraf,

Videre kunde nu ikke avenceres da Dagen var forløben,

hvorfore Retten udstaaer indtil der nærmere Oplysnin-

ger fra Adskillige indkommer. –

 

        Ellefsen.    M. Holm.    H: J: Hjorth.

 

                             ***

 

Paafølgende 23 Junii continuerede Extraretten

angaaende Løsgjængerne i Aas Thingstue; betjent af Sorenskriveren

og undertegnede Vidner. –

Hvor da!  mødte Konen Ingeborg Halvorsdatter, da hendes 90 aa-

rige Mand Jens Larsen østre Hoelstad Pladsen er sengeliggende og ikke

kan møde. Hun forklarer at Hendrich Pedersen har været hos hende

og Mand siden Paaske og skal fremdeles blive der i Tjeneste for det første

eet Aar, i hvilken Tid Konen paa sin Mands Vegne forbandt sig til at be-

holde ham, samt i Fald Hendrik skulle ville gaae sin Vej, at anmelde

ham for Øvrigheden til Strafs Undgjeldelse. Paa Grund heraf kunde

ikke videre foretages med denne Person, da den gamle Jens Larsen, som

skal holde en Mand paa Hovedgaarden, tiltrængeer en Tjenestekarl. –

For eftermeldte indløb Attester for at følgende Personer hos dem har

taget Tjeneste nemlig: 1. Attest af Gaars Dato fra Holstad om at

Peter Friis er fæstet i hans Tjeneste. 2. Ditto fra H. Halvorsen

Aschjem af 20de dennes: hvorefter Pigen Anne Amundsdatter haver

fæstet sig i hans Tjeneste. 3. Ditto fra Thore Jensdatter om at

have fæstet Pigen Maria Helgesdatter paa eet Aar. 4. Ditto

fra Svend Andersen Helgestad om at have fæstet Drengen Johan

Christensen. 5. Do fra A: Enersen Slørstad, for at have fæstet Dre-

gen Samuel Pedersen. 6 Do fra Ole Braate, at have fæstet

Pigen Larine Svendsdatter. 7. Do fra Peder Enersen Sutterhoel om at ha-

ve fæstet Pigen Johanne Pedersdatter. 8. Attest for at Webjørn Fredriksen

haver stæd sig til Andreas Hoel. 9. Pigen Catrine Olsdatter hav-

de fremleveret Attest af 21de dennes fra Districts Læge Rejnert, som

viiser at hun er befængt med Radesyge. Denne Attest tilligemed et

Brev fra Haslum paa Norderaas, blev overleveret Lehnsmand Nord-

bye med Paalæg at betyde bemeldte Qvindemenneske, uden Ophold,

efter erhvervet Præsteattest, at begive sig paa Sygehuuset. –

Videre var ikke at foretage hvorfor Retten blev hævet.

 

                Ellefsen.       M. Holm.      Hans Jensen

                                                      med iholdt Pen. –

 

                                         ***

 

Næste Dag den 24de Junii continuerede

Extraretten i Sorenskriverens Huus over Løsgjængerne fra Krog-

stad Præstegjeld, hvilke Lehnsmanden var beordret at bringe hiid

idag. -  Retten betjent af Sorenskriveren og undertegnede

2de Laugrettesmænd.  Hvor da!  Lehnsmand Amundsen

havde ved Jens Nordbye hidtransporteret 2de Personer som

vare paagrebne i Krogstad Præstegjeld. -  Af disse Personer frem-

kaldtes 1. Helge Fingalsen og hans Hustrue Johanne Andersdatter,

som fremviiste en Præsteattest udstedt af Pastor Wille i Westbye,

hvoraf sees at de har været til Herrens Bord den 29de April d. A. i

Westbye Kirke, men andet Document eller Pas vare de ikke i be-

siddelse af. -  De forklarede, nemlig Manden, at være fød

i Sigdals Præstegjeld og Konen i Ullensager Præstegjeld. I Aaret

1818 kom de her paa disse Kanter, hvor de har opholdt sig ved at van-

dre om paa deres Profession, Kurve og Kammemagerarbejde i

Westbye, Aas, Krogstad og Hobbel med Sogne, hvorved de ere blevne

bekjendte i disse Bøjgder, saaledes at de ikke ere affordrede

noget Pas, da deres Forhold har været upaaklageligt. Manden

sagde sig at være 55 Aar gl: og Konen henved 40 Aar gl: , og har ingen

Børn i Live. -  Deres Anmodning var nu at erholde Pas til Man-

dens Fødeegn Sigdahls Præstegjeld i Buskeruds Amt, hvor han med sin

Kone herefter agter at forblive i Rolighed. -  Paa Grund heraf, og da

disse Mennesker vare kjendte i Westbye Præstegjeld og andre Sogn her i

Districtet hvor de intet ulovligt har foretaget sig, men er.

næret sig ved ovenanførte Arbejde, saa fandtes det rettest at

de forpasses hjem til deres faste Opholdssted Sigdals Præstegjeld.

Jens Nordbye fremleverede 7 Attester eller Sedler fra endeel Gaarde-

mænd i Krogstad og Schie Sogne, som have antaget de deri anførte Per-

soner som forhen have opholdt sig paa egen Haand, i fast Tjeneste,

saa at de ikke længere kan ansees som Løsgjængere, hvilke Tilstaaelser lyder saal:

Jens Sigton Pladsen mødte og erklærede at hans Datter Susanne Jensdatter har

fæstet sig i fast Tjeneste fra Michaeli næstkommende til Mads Tomter af Spyd-

berg Sogn, hvorom han til Beviis fremlagde dennes Tilstaaelse af 22de hujus,

Jens Sigton anførte at han i denne Sommer behøver sin Datter hjemme, men

til Høsten skal hun efter skeedte Accord med Mads Tomter, rigtig gaae

i Tjeneste, hvorfor han forbandt sig at indestaae. -  Saaledes var intet vi-

dere at foretage, da ingen fleere Løsgjængere vare anmeldte fra Krogstad Præ-

stegjeld, hvorfore Retten blev hævet.

 

               Ellefsen.       Jens Norby         M: Holm.

 

 

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0004), 1823-1826, f. 149b og 154, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Merknader: Protokoll nr. 4633

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/40246/156/

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net