1822 -  

 

 

 

Aar 1822 den 17de Junii blev Retten sadt i Underlehnsmand Ermesiøs

Huus i Drøbak til Behandling af Sagen mod endeel Løsgjængere; Retten

betjent af Sorenskriveren og undertegnede 2de Laugrettesmænd. –

 

Hvorda!  Den constituerede Lehnsmand Haslum var tilstede og fremlagde

Indberetningen af 14de dennes med Paategning, betræffende de ved Inqvisitionen

den 10de næstefter paagrebne Løsgjængere, hvilken Indberetning er saalydende:

Paa Grund heraf fremstilles for Retten følgende Løsgjængere:

 

1. Hans Aslachsen som forklarede sig 58 Aar gl: og at være født

paa Rullestad i Schie Sogn og kom her til Aas Præstegield da

han var i sit 12te Aar og har siden den Tid /: naar undtages

at han tjente en 10 à 11 Aar i Røgen Sogn :/ tjent i Aas

Præstegield indtil han i de sidste 2 Aar, deels formedelst

Alder og Skrøbelighed og deels formedelst et Sygdoms Tilfæl-

de, gaait paa sin egen Haand, da han ikke har

kunnet udholde at være i fast Tjeneste; Angeldende

troede paa denne Grund at vorde befriet for Straf

eller for at tage fast Tjeneste. Han Tillagde, at han

for nærværende Tid opholder sig paa Gaarden Holter i

Froen hvor han har saaet Udsæd til 2 Tønder Havre

og 3 Skjepper Byf og derfor skal faa blive der i Ar-

bejde til Mikkelsdag d: A: . Paa Spørgsmaal erklæ-

rede Laugrettet at saavidt de kunde Skjønne var

Hans Alacksen efter Anseende ikke stærk nok til at

kunde tjene for sit Brød. – Demitteret.

 

2. Gulbrand Evensen som sagde sig 47 Aar gl: og  for nær-

værende Tid opholdende sig i en Plads under Hauger i Aas

som sagde at være Barnefødt paa Eger hvor han sin me-

ste Tid har opholdt sig, indtil han i de sidste 5 à 6 Aar har

opholdt sig udi Aas, Westbye og Krogstad Præstegielder uden at have noget fast Opholdsted og

har i den Tid rigtig nok gaaet paa egen Haand og er-

næret sig deels at binde Vevskeer og andet Smaae-

Arbeide, da han eer Vanfør i den eene Haand, den han

nu foreviste og befandtes kuns paa samme at være 2de

Fingre og Haanden forøvrigt bedærvet og var det den

høyere Haand. Angieldende fremlagde Attest fra Ole

Hauger og Lars Brechen, Hans Thorsnæss af 2de og 4de Septbr

f: A: og 10de dennes. -  Paa Grund af hvilke saavelsom hans

Vanførhed, saa troede Dommeren vilde indsee at han ikke

kunde være skikket til Arbejde som Tjenestekarl, da han ikke kan

forrette uden enkelte Slags Arbejde. –

Laugrettet erklærede at de ikke troede nogen Mand kunde væ-

re tjent med, eller vilde fæste ham i Tjeneste. – Demitteret.

 

3. Lars Mathiasen som sagde sig 27 Aar gl: og hjemme-

hørende i en Plads under Gaarden [Schollenberg] i Edsberg Præ-

stegield hvor han er Barnefød og har opholdt sig, deels

hos sine Forældre og deels ved at tjene. Han sagde

at være kommet her til Aas Præstegieldet ved Pintsdags-

tider og har siden den Tid været i Tømmermands Ar-

bejde paa Kaalstad hos Peder Case hvor han endnu er.

Angjeldende sagde at have en gammel Moder

at forsørge, og desuden bruger den fornævnte Plads.

laugrettet ansaae Lars Mathiasen for en fuldkommen

arbejdsfør Karl. – Demitteret.

 

4. Peder Tostensen Ohlberg som sagde sig 29 Aar gl:

og Barnefødt i Trøgstad. han sagde  at have et Aars Tid

gaaet paa Tømring, ellers har han siden 1812 tjent paa

adskillige Stæder her i Aas og Krogstad Præstegielde og

opholder sig nu Gaarden Pugstad i Aas hos be-

boeren Johannes Johannesen, hvor han har fæstet

sig i Arbejde til Michelsdag d: A: og har han desuden fra

den Tid fæstet sig i Tjeneste hos Johannes Pugstad, -  Johannes

Pugstad var tilstæde og erkjendte Rigtigheden af bemeldte

Peder Tostensens Forklaring. -  Demitteret. –

 

5. Hans Hansen 28 Aar gl: født i Aschim Præstegield

og boer hans Forældre i en Plads under Gaarden Heller i

bemeldte Præstegield. Han har sin meste Tid deels ved

at opholde sig som Forældre og deels ved at tjene, op

holdt sig i det fornævnte Præstegield. Han har i de

sidste 5 à 6 Aar opholdt sig i Aas Præstegield, han

har tjent i 2 Aar hos Helle Schoftestad og er nu i Ar-

bejde paa Gaarden Børsumrud i Aas hos hr Zwilgmeyer.

I de sidste 3 Aar har Angjeldende gaaet paa sin egen Haand

uden at have fast Tjeneste, og angav han som Aar-

sag hertil at han i Aaret 1819 blev Militair og staaer

som Jæger ved det Trøgstadske ridende Jæger Compagnie

der Commanderes af Ritmester Beichmann der boer paa

Langsæter i Trøgstad, og har han som Saadan maattet ligge

paa Exercitie den meste Tid af Aaret, og saaledes vanske-

lig at tiltræde nogen fast Tjeneste, Han har derfor

havt Tilladelse af sin Compagnie Chef at opholde sig i

Aas Sogn for at søge Arbejde. Aftraadde. –

 

6. Niels Gustavsen 39 Aar gl: og Svensk af Fødsel. Han for-

klarede: at han boer paa Gaarden Grøtnæss i Holme-

dahl Sogn i Sverrig. Han sagde at have i de 3de

sidste Aars Sommere været her nedover i Aas

Sogn og ved Drøbak og Arbejdet og har saaledes været

paa Froen og Ullerud i Arbejde og da han saaledes

har været paa sadanne Stæder hvor han har været

kjendt, har anseet det overflødigt at forsyne sig med Pas

og saaledes intet har. Han sagde at han tillige har med sig

en Søn paa 16 Aar ved navn Gustav Nielsen og en Slægtning

Anders Erichsen 18 Aar gl: . Angjeldende troede ubehind[ret]

at Dommeren vilde tillade ham at vedblive sit Arbejde paa

Schoftestad hvor han nu er hos Capt: Boch og andre som maatte

have Arbejde for ham. Skulde det absolut ansees fornødent

da kan han skaffe Attest i fra sin Skjelesørger for at hans

Foregivende medfører Sandhed og at han allene gaaer

søger Arbejde og Fortjeneste paa en ulastelig maade. –

Aftraadte. –

 

7. Pigen Johanne Wilhelmsdatter 46 Aar gl:  Hun sag.

de at være Barnefødt i en Plads under Braate i Hobbel,

og opholdt sig deels hos sine Besteforældre og deels tjente hun

andre Stæder i fornævnte Præstegield indtil hun for omtrent

16 Aar siden kom her til Aas Sogn, hvor hun tjente paa

adskillige Stæder. Hun var saa uhældig for omtrent 14 Aar

siden at have et Uægte Barn og gav dette Anledning til

at hun siden den Tid ikke har havt Tjeneste, da hun har væ-

ret nødt til uden Understøttelse at opdrage sit Barn, hun

har desuden i de sidste Aar været og er saa skrøbelig af Hel-

bred at hun ikke seer sig istand til, at kunde forsvare sig

i en Tjeneste. Hun sagde nu at opholde sig i en Plads Stocholm

under Gaarden Aschim i Aas. Hun erklærede at hun ikke vil-

de være uvillig til at tage Tjeneste, men hun er overbevist om

at ingen Mand kunde være tjent med hende som Tjenestepige da hun

ofte fleere Dage maa holde Sængen og derimellem kuns kan

beskjeftige sig med indvændig siddende Arbejde og at dette

medfører Sandhed kan hun godtgiøre om fornødiget med

hrr Major Meyers og mange fleeres Bevidnelse. -  Laug-

rettet kunde ikke bestemme hvorvidt hun kunde være Arbejds-

før eller ikke, dog forekom det dem at hun saae sygelig ud. –

 

8. Pigen Abigael Hansdatter, 30 Aar gl: og opholder

sig nu i Dyhrløkken. Hun sagde at være Barnefødt i Aas

Præstegield og har der tjent for det meste sin heele Tid og

deriblandt hos afdøde Madame Carlsen i 7 Aar og hvilken Tje-

neste ophørte ved Madame Carlsens Død i f: A: . Hun havde

fæstet sig i Tjeneste til Enken Anne Nordbye paa Schydsjordet

og hvilken Tjeneste hun ogsaa tiltrædde, men efter at hav-

de været der en 3 à 4 Maaneder, maatte hun forme-

delst Sygdom forlade Tjenesten, og har siden ikke kun-

det tiltræde nogen Tjeneste, dog sagde hun at hun har

fæstet sig i Tjeneste til Skibs Capitain Wærnæs i Christiania

hvilken Tjeneste hun skal tiltræde til Michali Flyttetid

og hvorom hun, saasnart hun kan faae Bud til Christiania

skal skaffe Attest. -  Demitteret. –

 

9. Pigen Karen Kirstine Jensdatter 42 Aar gl: , hun op-

holder sig for nærværende Tid i Pladsen Skræmma in-

der Gaarden Snees i Nordbye Sogn. Hun sagde at væ-

re Barnefød i Froen Sogn og har tjent deels i Drøbach

og deels i Aas Præstegield, hun er confirmeret i Aas

Kirke af Præsten Lange og var i forrige Aar i Tjen-

este hos Capt: Schetelig; Hun har havt 2de Løse barn

hvoraf den eene er 7 Aar og den yngste 11 Uger gammel

disse Underholdes af Fattigcassen. At hun har væ-

ret og for nærværende Tid er uden Tjeneste, har for-

aarsagedes af de Børn hun har havt. Hun erklærede

sig villig til at tage Tjeneste naar denne kuns kan

erholdes. -  Ligesom den Angjeldende selv erklæ-

rede at hun er fuldkommen arbejdsfør saaledes

ansaae Laugrettet hende ogsaa for at være Sam-

me. -  Demitteret. –

 

10. Enken Siri Olsdatter 33 Aar gl: og opholder sig paa

Pladsen Ødegaarden under væstre Sundbye i Nordbye.

Hun sagde at være Barnefødt i Lians Bruget men har op-

holdt sig i Christiania næsten sin heele Tid, naar und-

tages at hun for omtrent 3 Aar siden, tjente paa

Kjølstad hos Beboeren Otter i 2 ½ Aar. Hun blev gift

i 1810 med Høker Ole Grønvold som døde i 1814 og

med hvilken hun avlede en Datter som nu er 11 Aar gl:

og tjener paa Mellem Frogner i Krogstad for Barnepige.

Siden hun blev Enke har hun avlet et Drængebarn med

Andreas Michelsen og opholder sig der hvor den Angjeldende

er. Hun var i Christiania eller den deel deraf som hører under Agger

Sogn da hun avlede det sidste

Barn, og kom ved Paasketider dette Aar til Gaarden

Fløysbjeld i Froen hvor hun toeg Tjeneste; men da

hendes Barn blev sygt, saa blev hun nødt til at forlade

Tjenesten og har derfor siden siddet paa sin egen

Haand. Hun Sagde at hun skal giftes med be-

meldte Andreas Michelsen og troede at samme snart

vil gaae for sig. -  Demitteret. –

 

Paul Hellesen Schoftestad mødte ved Retten og erklærede at

han har fæstet i Tjeneste, den sig hos ham opholdende

og paa den af Lehnsmanden fremlagde Fortegnelse

anførte Knud Knudsen. -  Skulde Dommeren be-

høve bemeldte Knud Knudsens Tilstaaelse angaaende

foranførte skal han comparere naar paafordres. –

 

No 3, 5, og 10 ere givne TransportOrdre. No 7, og 9 Oplyses af

Kirkebakkerne om nogen behøver deres Tjeneste.

Fleere Personer var ikke at Afhøre hvor Retten blev hævet.

 

      Ellefsen.   S: Jørgensen.   S: Baltzersen.

 

     

 

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll

(SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0003), 1819-1823, f. 194, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Merknader: Protokoll nr. 4632

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/40245/201/

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net