1820 -  

 

 

 

Aar 1820 den 8de September, blev Retten sadt i Underlehnsmand

Ermesiøs Huus i Drøbak i Anledning af den under 5te hujus skeete Løs-

giænger jagning; betient af Sorenskriveren og de 2de Laugrettesmænd Johannes

Ermesiø og Hans Hansen Grøstad.

Hvorda!  Lehnsmand P: Røer mødte og anmeldte at han ved den

under 5 denne Maaned, afholdte Inqvisition paa Næsodden efter

Løsgiængere havde paagrebet 6 Personer som pasløse, hvilke

han nu under behørig Vagt havde hertil ladet trans-

portere følgelig Fogderiets Ordre af 6te hujus den Lehnsmanden

nu fremlagde til Indtagelse. Af de saaledes paagrebne Personer

fremstod:

1teOle Jahnsen som opgav at være 60 Gammel, Svensk af Fødsel

og fød i Nye Sogn i Sverrig i Wärmeland og Jøse Herred af Forældre

Jahn og Moder Kari Johnsdatter der begge ved Døden ere afgangen

for lang Tid siden. Han erklærede at han for omtrent 4 Aar siden

kom til Norge, hvor han har opholdt sig som Dagarbeider hos forskiellige

i Christiania og dens Omegn, hvoriblandt han nævnede hr. Kiøbmand

Young, Stenersen, Jacob Meyer og Claus Winther hos hvilken sidste han

har arbeidet i Haugen siden sidste Vinter Marked indtil han nye-

ligen kom til Næsodden hos Bonden Christopher Røer hvor han tillige-

med den anden Svenske og en Nordmand paatoeg sig Grøftegrav-

ning; men blev standset i dette Arbeide den 5te d: m: da han bleb paa-

grebet som Løsgiænger af Lehnsmanden. Han opgiver ikke at ha-

ve været gift eller har Børn, men derimod har han staaet i mili-

taire Tieneste i Sverrig ved Carlstad Jægere ved hvilken Leilighed

han giorde Feldttoege ned til Frankerig imod den franske Keyser,

men ved Tilbagekomsten erholdt han Afskeed og siden den Tid har

han ernæret sig med Arbeide. Da han reiste til Norge havde

han Præsteattest med fra Præsten Eldgreen i [Kiura Pastorat], men

denne Attest, blev ham frataget i det første Aar han kom hid til Nor-

ge paa Vejen fra Christiania til en af Løkkerne ovenfor Byen, af

en ham ubekjendt Person tilligemed 15 Rigsbankdaler i Penge. Han

opgiver tillige at have været i Arbeide hos Fogden Kammerraad Lyng

i 1816 og har saavel der som de øvrige Stæder han har været opført

sig skikkelig og vel alleene erkiendte han at være henfalden til

Brændeviinsdrik. Han sagde at dersom han ikke kan blive her i

Norge som forhen og ernære sig med Grøftegravning og andet Ar-

beide da var han Begiærende at maatte transporteres til [Kiuras]

Pastorat. I Anledning heraf og paa Grund af Fogderiets Skrivelse

til Lehnsmanden bluver denne Person, i fald han ikke kan tillades

Ophold her i Riget at transporteres til sit Hiemstæd, hvorom Lens-

manden blev underrettet.

2detBent Nielsen Svensk af Fødsel 64 Aar gammel, fød i

Brønskov Pastorat og Jøse Herred af Forældre som for mange Aar si-

den ere bortdøde. Han er gift og har 4 Børn hvilke sidste ere

borte i Tieneste, men hans Kone opholder sig i en Plads som kaldes

Aamodt. Da han for omtrent 14 à 15 Aar siden har været her i Norge

paa Arbeide som Grøftegraver, saa faldt det ham ikke ind, at reise

hertil noget efter Pintsedagstider dette Aar for paa samme Maade

at søge Arbeide, at andtage nogen Præsteattest om sit Forhold da

han som meldt var kiendt her i Norge og aldrig giort sig skyldig i

nogen Forbrydelse. Han opgav at have været i Arbeide siden hans sid-

ste Ankomst til Norge deels hos Kiøbmand Young, Lodsoldermand Møller

og Proprietair Melchier paa Ullern indtil han kom til Næsodden til

Christopher Røer hvor han tilligemed hans Kammerat Ole Jahnsen

sidste Tirsdag den 5te dennes blev attraperet som Løsgiænger. Han erklæ-

rede at være vel tilfreds med at transporteres til sit Hiemstæd i

Brønskovs Sogn i Wärmeland. Det bliver følgelig ved denne Per-

son at forholdes som No 1.

3dePetter Michelsen 46 Aar gammel fød i Rakkestad Præste-

gield af Forældre Michel Magnusen og Kirstie Pettersdatter der for lang

Tid siden ere døde, og confirmeret af Præsten Nielsen samt var

seeneste til Herrens Bord i Rakkestad Kirke dette Aars Vaar. Han

havde hos sig et Soldater-Pass udstæd 1810 af daværende Regiment

Chef Kammerherre Pettersen. Da han ikke er gift saa har han

deels i Rakkestad og deels i andre Præstegielde ernæret sig ved

Dagarbeide og Jordgravning paa hvilken Haandtering han kom

til Christiania nu i dette Aars Slaataand og arbeidede ovenfor Chri-

stiania paa Gaarden Hellerud nogen Tid indtil han kom paa Næsodden

til Christopher Røer hvor han har været over 3 Uger paa Grøftegravning.

Han benægter nogensinde at have været under Tiltale eller begaaet

nogen Forbrydelse og havde saaledes intet imod at vorde transporteret

til sin Føde Bøygd Rakkestad Præstegield. Herom blev Lehnsmand Røer

tillagt fornøden Ordre.

4deSyprian Erichsen 43 Aar gammel fød i Hølands Præstegield

og Setskovs Annex efter forevisende Attest af 4de November f: a: fra Provst

Paludan. Han foreviste ogsaa 2de Afskeeds Passe fra den militaire

Tieneste, det eene dat: 31te May 1810 og det andet 1te September 1815 samt

endelig en Præste-Attest af 5te November f: a: udstæd af Sognepræst

Holst og en Attest fra en Peder Halle, hvori denne bevid-

ner Syprian Erichsens Forhold i Tienesten. Han opgav at have

tient deels paa Gaarden Halle i Aas Sogn, deels paa Fosterud

deels paa Wassum og endelig paa Gaarden Schoftestad her i Sognet

et halvt Aar. Fra den Tid han forloed Schoftestad har han opholdt

sig i Dagarbeide paa Garder i Froen Sogn og paa Hasle paa Næs-

odden hvor han blev grebet. Han angav som Aarsag til at han ei

har taget Tieneste siden han forloed Schoftestad, at han ingen

fast Tieneste har kunnet erholde og veed ei heller hvor han skal

faae den, hvorfore han var fornøjet med at blive transpor-

teret eller at gaae tilbage igien til Blachier, hvor han har

havt sit meste Ophold. Da Personen ikke vilde tilstaae

at have giort sig skyldig i nogen Forbrydelse saa bliver

han følgelig at transporteres igien til Blachier.

5teJens Hansen 42 Aar gammel, som opgav at være fød i

Oppegaards Annex paa Næsodden, hvor han har opholdt sig, men dog con-

firmeret i Aas Kirke af Provsten Stoltenberg. Han har staaet

i Søeroullen samt faret til Søes fra Christiania og tillige været

under Krigen med Engeland i dettes Fangenskab i London. Det er 3

Aar siden han kom tilbage igiennem Sverrig, fra hvilken Tid

han har opholdt sig hos sin Broder paa Næsodden og hielpet denne

med at forrette Arbeide for ham med sin Husbonde her Lieut-

nant Gill, formedelst at hans Broder har lagt paa Sygehuuset.

Han erklærer sig villig til at tage Tieneste naar han kunde

erholde den, og da Lehnsmanden kiender Personen saa blev

denne paalagt inden 8 Dage fra Dato at sørge for at skaffe

sig fast Tieneste og derom underrette Lehnsmanden som haver

at paasee at saadant skeer, thi i manglende Fald vil Per-

sonen blive at behandle efter Anordningen. - 

6teOle Alexandersen 23 Aar gammel, siger at være fød paa

Næsodden i Kluftenpladsen under Munkerud. Han har tient i Raade

Sogn hos en Hans Eliasen Braaten indtil han i dette Aars Vaar

forlod samme og begav sig til sit Fødestæd Næsodden hvor han

har sin Moder og Søster i Live. Han er confirmeret i Mosse

Kirke, men Præstens Navne erindrer han ei. Paa Spørgsmaal

svarede Personen: at han ikke kunde nægte for at have været

inddømt paa Tugthuuset i 3 Maaneder for Tyvmedviderie,

og faldt Dommen under Nummedahl og Sandsværs Jurisdiction.

Han opgav at det var hans Hensigt at tage fast Tieneste den

han troer at kunne erholde hos Christopher Sørbye paa Næsod-

den. Paa Grund heraf blev Personen paalagt at skaffe

sig fast Tieneste inden 8 Dage fra Dato, og derom under-

rette Lehnsmanden som igien haver at give Indberetning

til Administrator derom.

Da intet videre og mere var at foretage, saa blev Retten

Sluttet.                     Ellefsen.   J. Ermesiøe      Hans Hansen

                                                                    med iholdt pæn.

 

 

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0003), 1819-1823, f. 67b, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Merknader: Protokoll nr. 4632

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/40245/73/

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net