1819 -  

 

 

 

Aar 1819 den 30te Augusti, blev Retten sadt paa Gaar-

den Griseboe i Næsoddens Præstegield til et Aastæds tingsvidnes

behandling; betjent af Sorenskriveren i Overvær af

følgende af Lehnsmanden paa Fogdens Wegne ud-

nevnte Laugrettesmænd Niels Jensen Møcherud,

Bendt Christensen Krange, Johan Olsen Fundingrud og

Engebret Andersen Kløften. –

 

Hvor da !  For Michael Monsen som selv ved Retten tilstæde

mødte Advocat Hansteen der fremlagde 1ste en lovlig

forkyndt og til i Dag berammet Tingsvidne Stevning

af 5te d: M:  2, Citantens Klage til Forligelses Com-

missionen af 26de April sidstl. med Paategning om

Sagens Heenviisning til Domstoelen, Og for at følge

den nærværende Tingsvidne Act, for det 3, Bekræftet

Udskrift af en Hjemtings Dom afsagt 13de Januar 1817.

4, Aggershuus Stiftsoverets Act og Dom af 22de Septbr.

s. A, 5, Bekræftet Udskrift af den over Citan-

tens Odelsgods nærværende Gaard Griseboe, under

5te Julii f. A. afholdte enkelte Taxations Forret-

ning, 6, Dom under 30te Julii f. A. over samme

Gods erhvervede Overtaxations Forretning og 7,

Comparenten under Dags Dato forfattede Qvæstioner til

de Indstevnte Vidner, hvilke Comparenten bad paa-

raabte og examinerede efter Qvæstionerne samt

derefter eedfæstede. Hvorefter Hansteen for-

beholdt sig ialt viidere lovligt. –

For Indstevnte Jens Gabrielsen Baarde-

rud mødte Aars, som benægtede Stevningens

Indhold og forbeholdt det fornødne. –

De indstevnte Vidner vare efter Paaraab ved Retten

tilstæde, og hvorefter som 1te Vidne antagne Ole Lar-

sen Tuten huusmand under Møcherud 32 Aar gl: til

Sagens Wedkommende ubeslægtet og ubesvogret. Wid-

net blev formanet til Sandheds Udsigende saaledes som han

nærmere med Eed agtede at bekræfte. Til de

fremsadte Qvæstioner svarede han saaledes nemlig

til 1te Qvæst. Ja som omspurgt men Vidnet tillagde at We-

deskuret ikke var nyt med gammelt og raadent samt at

der kuns var nogle smaae Spildrer af Taget tilbage,

og skeete nedrivelsen forrige Sommer efter at den Dob-

belte Taxt var afholdt. Paa Indstevntes Opfordring

erklærede Vidnet at det ansaae bemeldte Vedeskuur for

at være næsten aldeles ubrugeligt. Til 2den Qvæst. Vidnet

var bekjendt at dr i forrige Aars Sommer efter den afholdte

Taxations Afholdelse, blev af Indstevnte hugget endeel

Stager af gran som kunde benyttes til Baadshageskafter,

altsaa tjenlige til Salg, ligesaa blev der hugget en gl. Tør-

gran tjenlig til Brændeved og ikke til andet Brug, samt

endelig endeel Birketræer som kunde være tjenlige til Gaarde

Redskab saasom Slædeskjekker og andet Brug. –

Hansteen bad dette Vidne videre forelagt følgende Sub

Qvæstion: Om det i Gaardens Skov den før omprovede

Tid tillige er hugget Aske og Egetræer af Indstevnte

og hvormeget af hver Sort?  Vidnet svarede: at

han vel var bekjendt at der den omhandlede Tid noget ud paa

Høsten blev hugget noget Smaatterie af Eg og Asketræer

som kunde benyttes til saakaldet Evningsved eller til Smaa-

baaders Reparation, men hvor meget af hver Sort der blev

hugget vidste Vidnet ikke. Til 3die Qvæst: Besvaret ved

2den Qvæstion. -  Til 4de Ja  Vidnet veed at der blev styvet

endeel Løv i Gaardens Indmark, men ikke i Skoven,

dog kunde Vidnet ej opgive hvor stoer Qvantitet

Løv der saaledes blev styvet, men Løvet blev afbe-

nyttet til Kreaturenes Foring. Vidnet skjønnede ikke

at Skoven derved var sadt noget tilbage, da saadan Løving

i knappe Foeraaringer foretages.

Hansteen bad Vidnet yderligere tilspurgt om der Sko-

ven forrige Aars Høst eller efter at den dobbelte

Taxations Forretning var afholdt, blev hugget Fav-

neveed til Udsalg og hvormeget kan Vidnet om-

trent skjønne at Indstevnte saaledes har ladet hug-

ge?  Vidnet svarede:  At han vel veed at der er hug-

get Favneveed af Affald og Top som fandtes i Sko-

ven, at ingen hugst er foregaaet af Roeden, hvilken

Favneveed, der deels blev benyttet til Salg og deels

til Gaardens  Fornødenhed, Vidnet anslauf til omtrent

10 à 12 Favner uden dog at kunne bestemme saadant for

vist. Vidnet tillagde for Tydeligheds Skyld, at den om-

meldte Favnevedhugst ikke er foretaget som anført af

Roeden men af Træer der allerede vare fældede og

hugne førend den dobbelte Taxations Forretning blef af-

holdt og at den ommeldte Affald af Top saaledes før

er afbenyttet og ophugget til Brændeveed. -  Til 6te Qvæst:

Nej det kunde Vidnet ikke skjønne. Vidnet aftraadte, derpaa

imedens igjen fremstoed som 2det Vidne Johan Johanne-

sen i Tjeneste paa Haagholdt 29 Aar gl. -  Efter at være

formanet til Sanfhed, besvarede Vidnet Qvæstionerne saa-

ledes nemlig til 1te Qvæstion eenstemmig med første Vidne. Til

2den Qvæst: Vidnet sagde at det medfører Rigtighed at Indstevnte

i f: A. Høst efter Taxations Afholdelse hug noget ubetydeligt

af Stager af Gran, nogle smaae Birke, Aske og Egetræer

men hvormange af hver Slags kunde han ikke opgive ej

heller til hvad Brug de blev afbenyttede enten til

Udsalg eller Gaardens Fornødenheder, herved er 3de Qvæst.

besvaret. Til anden Subqvæstion: eenstemmig med første

Vidnes Svar til denne Qvæstion. Til 4de Qvæstion: een-

stemmig med første Vidne tillæggende at han ikke kunde er-

indre hvor mange Kjerv der saaledes blev hugget. –

Til 6te Derom havde Vidnet ingen Kundskab. -  Vidnet

aftraadte og fremstoed som 3de Vidne Hans Svend-

sen Sproe 50 Aar gl: til Parterne ubeslægtet og ubesvogret.

Efter at være formanet til Sandhed saaledes som han

med Eed trøster sig til med Ed at bekræfte, svarede Vidnet

til den fremsadte 5te Qvæst: Ja Vidnet har selv for Indstevnte

hugget i Skoven, dog efter dette Aars Faredag den

3de Mai, endeel Stik og nogle Tømmerstokke af

omtrent 1 ½ Tylt. Ligeledes har Vidnet efter samme

Tid ryddet en Braate Indengierdes hvorved fældt

endeel Legter og Hulter samt Brændeveed. Til 6te

Nej det kunde Vidnet ikke skjønne.  Igjen fremstoed

som 4de Vidne Henrich Willumsen Griseboebraaten

44 Aar gl: som efter at være formanet til Sandhed svarede til

5te Qvæstion: Vidnet kom først efter 3de Maii d: A: til sin

Plads Griseboebraaten og hug for Indstevnte efter den Tid noget

over ved 9 Tyltet Legter i Skoven, samt ved Sant: Hans

Tider dette Aar hug Vidnet 2 ½ Dag endeel Jydelast af

Hulter og Bjelker, og videre var han med Indstevnte selv

½ Dag i Skoven og hug endeel Stik af omtrent 2 â 3 Tylter.

Vidnet tillagde videre at han vel af andre har hørt at der i

denne Sommer skulde være hugget en og anden Stok Tøm-

mer men Antallet kunde Vidnet aldeles ikke opgive

da han ej derom havde nogen Kundskab. 6te Qvæstion fra-

falder. -  Fremstoed som 5te Vidne Ole Niel-

sen Griseboe 19 Aar gl: og i Tjeneste paa Gaarden.

Vidnet svarede til 5te Qvæstion, at efter at han i dette Aars

Waar var kommen her i Tjeneste paa Gaarden begyndte han med

at hugge Støer til Gaardens Fornødenheder 3de Maii og seenere

har han hugget endeel Stik, nogle Jydebjelker og Hulter,

samt nogle Huustømmerstokker. Det var og Vidnet Bekjendt

at 3de Vidne Hans Svendsen har hugget i Skoven. Widere

vidste Vidnet ikke og fraholdtes for ham ligeledes 6te Qvæsti-

on. –

Hansteen tilføiede at da Indstevnte ikke vil fragaae at de

af Vidnerne omforklarede Facta ere passerede paa Gaarden

Griseboes Teritorium, saa maae Udvisning paa Grund

heraf blive overflødig, hvorfor Comparenten bad Vidner-

ne under Forbeholdenhed af alt videre Lovligt, paa

nye fremkaldte til Eedfæstelse. –

Aars tvivlede aldeles ikke om, at hvad Vidner

have forklaret angaaer efter deres Formening

Gaarden Griseboe, hvilket han saa meget mere

maatte antage, som de kjender dens Grendser. –

I øvrigt troede Comparenten at det var Citanten u-

vedkommende hvad Hugst der er passeret efter

3de Maii og forbeholdt sig saavel i denne som

i alle øvrige Henseender at giøre de fornødne

Reflectione under Sagens Procedure ved

Stiftoverretten og benægtede kun foreløbig

Vidnernes Forklaringer. –

Hansteen benægtede Advocat Aars sidste Tilførte

og forbeholdt det videre fornødne under Hoved-

sagen. -  Efter at de foranførte 5 Vidner var

fremkaldede for Retten havde hørte oplæse deres i Dag af-

givne Forklaringer, dem de vedtoge for rigtig til-

ført Protocollen, aflagde de samtlige Saligheds Eed

efter Loven og bleve demitterede. –

Hansteen anmærkede: at det omprovede Vedeskur kun

var 5 â 6 Aar gl: og saaledes fuldkomment tjæneligt

til sin Bestemmelse, samt for øvrigt at af den

paa Gaarden i f: A. efter at begge Taxter vare afholdt

foretagne Hugst og Aavirker til Udsalg, var om-

trent 40 Favner Brænde foruden den betydelige Mængde

nedhugne unge Ege, Aske og Bjerketræer, der ligeledes

til Udsalgslast er afbenyttet og Herved saavelsom

den samme Tiid saakaldte Styvning af flere 100

Løvtræer paa Gaardens Ejendeele er Godset ikke

Allene for fleere Aar sadt tilbage i Henseende

til Skov men ogsaa i det heele betydelig foring

især naar Hensees til den ligeledes i Aar af Indstevnte fore-

tagne Hugst. For saavidt Vidnernes Forklarin-

ger ej maatte stemme overeens med det her Anførte

imodsagde Comparenten samme som urigtige, hvornæst han

under Reservation af yderligere Bemærkninger i An-

ledning af Vidneforklaringerne under Sagens Proce.-

dure ved Stiftsoverretten udbad Comparenten sig her-

ved Tingsvidnet sluttet og si snarest muelig in-

forma beskreven meddeelt. –

Aars benægtede de i Advocat Hansteens sidste tilførte

anførte Facta som ubeviiste urigtige og som

et blot Hjernespind af hans Part der skulde

tjene som skingrunde tilhans kommende Ind-

ankning. –

Hansteen ville under Benægtelse af Hr. Advocat

Aars sidste Tilførsel for Øjeblikket ikke ind-

lade søge nogen speciell Udvikling af Sagens

Bescueligheder men forbeholdt at iagtage det

fornødne ved Sagens Procedure. Forøv-

rigt henholdt han sig til sin forhen fremsadte

Begiæring. -     Eragtet

Tingsvidnet blev derpaa sluttet og skal snarest

muelig vorde beskreven meddeelt. -   De paa No.

3 til 6 [inl] fremlagte Acter og Documenter blev Citanten

tilbageleverede. –

 

Ellefsen.   Engebret Andersen Klufta.

                 Bendt Krange.     Niels Jensen.

                         Johan Olsen Fundingrud.

                  De 3de sidste med iholdt Pen.

 

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0002), 1815-1819, f. 365b, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/40244/371/

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net