1818 -  

 

 

 

Aar 1818 den 18de December blev Retten sadt paa Lehns-

mands Gaarden Treider i Aas Sogn til en Extrarets Betjening

imod Johannes Gundersen, Peder Hansen, Søren Albrechtsen,

Sidsel Friderichsdr og Ragnild Andersdatter, Retten betjentes

af Sorenskriveren og følgende Laugrettesmænd Amund Treigder,

Lars Houg, Hans Hoelstad og Abraham Houg. –

 

Hvorda!  Dommeren anmærkede, at uagtet at Sagen var berammet

til Foretagelse her i Dag Formiddag Kl. 11 slet, hvorom Actor og Defen-

sor under 8de dennens er bleven underrettet, saavelsom at de Angjel-

dende og alle Vidnerne vare indkaldte til bemeldte Tid, saa ind-

fandt dog hverken Actor hr. Procurator Sommerfelt eller Defensor hr.

Kapitain de Seue sig omendskiøndt Retten havde ventet fra Kl. 11 For-

middag og til Kl. 3 ½ slet Eftermiddag, i Haab om at de kunde mødt.

Lehnsmand Schubart som tilstæde, foreviiste Kopie af Stevningen forsynet

med Berammelse og Forkyndelses Paategninger til bemeldte Klokkeslet,

hvorhos han bemærkede at Original Stevningen var sendt Hr. Lehns-

mand Røer paa Næsodden til Forkyndelse. De Indstevnte Vidner

fandtes alle at møde efter Paaraab saavelsom den Bestiaalne Hans

Larsen Køyen; men da man, af foranførte Grund Intet kunde fore-

tage til denne Sags Fremme, og Aftenen allerede var Forhaanden,

saa staaer Sagen ud indtil nærmere Berammelse. –

   Ellefsen.  Amund Treyder.  Hans Hoelstad.  Lars Houg.  Abr: Houg.

 

                                 ***

Aar 1819 den 15de Januarii, blev Retten sadt paa Lehnsmands-

gaarden Trejder i Aas Sogn, til Continuation af Justits Sagen

mod Johannes Gundersen, Peder Hansen, Søren Albretsen, Sidsild

Frederichsdatter og Ragnild Andersdatter; Retten be-

tjent af Sorenskriveren i Overvær af Laugrettesmændene:

Amund Trejder, Lars Houg, Hans Houg og Søren Rustad. –

 

Hvorda!  Proc. Sommerfældt mødte som Actor og fremlagde en Stevning

af 27de Novbr sidstl: med Dommerens Berammelse til den 18de December

f. A. samt tillige forsynet med nye Berammelse til i Dag,

da saavel Actor som Defensor ikke formedelst den sildige

modtagelse af den enes Stevning og det slette Føre kunne

indtræffe til ven Berammede Tid Kl. 11, hvorimod de som

den ærede Dommer bekjendt mødte her Kl. 2 ½ , men Retten

var da hævet paa Grund af Dommerens Formodning om

at Omstændigheder vare indtrufne der hindrede saavel

Actor som Defensor aldeles fra at møde den Dag. –

Den nye Berammelse findes efter Paategninger, Ved-

kommende lovlig forkyndt. Komp. fremlagde derefter det

i Christiania under 9de Novbr. sidstl: og følgende Dag i Chri-

stiania optagne Forhør, med paategnet Actions Ordre

af 2dre samme Maaned, Endvidere fremlagde han

Duplicat Stevning i Følge, hvilken Sidsel Pedersdatter

af Pebervigen i Chr. er indstevnt, hvorfor han anmærket

at han hos Amtet har reqvireret denne Angieldende foran-

staltet transporteret hid til i Dag, Endelig fremlagde han

ogsaa en ditto Stevning hvorveed Ragnild Andersdatter

i Nittedahlen er indstevnt, hvorhos han tillige fremlagde

sin Skrivelse til Aggershuus Amt angde Foranstaltning

af den Tiltaltes hidførelse til i Dag, forsynet med Am-

tets og Fogden Pinds Paategninger. Han fremlagde

videre et Brev fra Lehnsmand Pedersen af 11te d. M.

som viser at sidstmeldte Tiltalte er Transporteret her til

Stædet. -  De fremlagde Documenter indtages som,

naar undtahes Forhøret, som følger vedhæftet. –

Actor derefter bad de Angieldende og indstevnte

Vidner paaraabte hvorefter han bad dem Deres i For-

høret afgivne Depositioner dem forelæste og for-

beholdt sig i øvrigt den fornødne Examination og

fremsættelse af Spørgsmaale. –

Samtlige de Tiltaltes Defensor De Seus var tilstæde, der

foreløbig modsagde de fremlagde Stevningers Indhold og

vilde Kun nu for Tiden under Forbeholdenhed af de Til-

taltes lovlige Ret i enhver henseende anhøre sin Actors

videre Procedure. -  Med Hensyn til det af hr.

Actor om Sagens sidste Session nu Gjordte Protocolla-

tion, da reffererede Komp. sig i et og alt til Samme.

Lehnsmanden fremstillede i løs og ledig Stand for Retten for-

bemeldte Arreestanter, ligesom der mødte efter Paaraab

følgende Indstevnte Søren Albretsen, hr. Niels Carlsen, Kone

Anne Hansdatter Saltboeden, Jacob Pedersen og Giertrud Stef-

fensdatter Fossen, Halvor Abrahamsen Bogen, Hans John-

sen Knardahlstranden og Anne Christensdatter Bechevold,

men derimod mødte ikke, Skoemager Johannes Hansen Bjørne-

rud og Hans Larsen Køjen.  Hvorefter fremstoed af be-

meldte Arrestanter 1. Johannes Gundersen som

blev forelæst hans under det fremlagte Pollitie Forhør afgiv-

ne Forklaringer hvilke han vedtoeg for rigtig ti-

ført Forhøret uden at han havde noget andet at foran-

dre end at istæden for at der i Forhøret findes anført

at Konen som kjøbte Fjæren, skulde være fra Hadeland,

men som han seenere er kommet til Kundskab om, fra

Nittedahlen; liigeledes forandrede eller nøjere berigte

sin Forklaring Pag: 18, at det kuns var et Nøste som

blev foræret Pigen Anne Christensdatter. Efter

at Arrestanten paa det nøjeste var examineret, saa vil

efter den Anleedning Forhøret giver som hvad der videre

burde formodes hvilken de øvrige medtiltaltes Forklarin-

ger, at udkomme til Oplysning om ikke allenene de paatalte

Forbrydelser men eendog om Arrestanten skulde have

giordt sig skyldig i Fleere; men han vedblev som forbe-

nævnt sine afgivne Forklaringer, hvorpaa han

gik til Side medens fremstoed den andre Angiældende

Peder Hansen som blev forelæst sin under det frem-

lagte Pollitieforhør afgivne Forklaringer, hvilke han

vedtoeg for rigtig med følgende Tillæg og Forandringer:

Pagina 13 forklarer Arrestanten nu at han er baa-

de døbt og confirmeret i Moe kirke, og samme Pag:

staar der Sæterdahlen istæden for Sæterstranden;

med Hensyn til Forklaringen under Pag. 23 opgav Ar-

restanten at det var 12 Alen Vadmel som kisten in-

deholdt hvoraf Arrestanten fik 8te og Medtiltalte

Søren Albrectsen 4 Alen, ligeledes laae der i bemeldte

Kiste 2 pund Kaffe, 2 pund Candi og 1 pund Puddersukker, 5 st.

Lys, 2 Bomuldsgarns Nøster og 2 Træeskeer. Skrinet

eller Kisten hvori bemeldte Sager vare forvarede ka-

stede eller efterloed Arrestanten og Albrict sig ved

Strandkanten imellem Store Lian og Sæterstranden.

Tiltalte blev paa det alvorligste formanet til at

afgive en sandfærdig Forklaring om Tildragelsen

med Tyveriet paa Søen, da det synes usansyn-

ligt, at den Bestjaalne skulde lagt at sove paa en

Tid om Aftenen eller Natten hvor man kunde udsæt-

tes for den største Fare i aaben Søe, foreenet med

det morske Vejerlag, som da fandt Stæd efter Arre-

stantens egen Forklaring; men saavel bemeldte

Tiltalte som Søren Albrictsøn vedbleve bestemt de-

res Forklaringer i hensigt til Tyveriets forøvelse

paa Søen, samt tillagde at naar den bestjaalne mand

fra Svelvigen, kommer tilstæde, troede de at han ikke

vil kunne nægte at han sov medens de udtoeg Kisten

af Prammen. I øvrigt var ingen anden Tilstaaelse

at erholde af denne Arrestant, som for det første

aftraadte medens igjen fremstoed den tredie

Angjeldende Søren Albrictsen der ligeledes blev

forelæst hans under Forhøret afgivne Forklaringer, som af

ham blev erkjendt for rigtig anført uden at Arrestanten

efter adskillige Spørgsmaal vilde forandre  eller til-

lægge sin Forklaring noget, ligesom han ej heller var

at henraae til,  at tilstaae at han have gjordt sig skyl-

dig i fleere Tyverier end der er gjænstand for denne Sag.

Dommeren anmærkede at det maatte være en Skrive-

fejl i Pollitie Forhøret Pag: 24 naar deri hedder: «at

Arrestanten og Peder Hansen som de tvende etc:» da me-

ningen maae være den at at den Mand som Arrestanterne

bestjal, paa Søen, laa og drev i sin Baad». -  Da

Intet videre til Oplysning var at erholde af denne arre-

stant, forklarede de 2 benævnte Angieldende, paa

Spørgsmaal: at, de ikke havde noget som helst Indsrument

med sig paa Baaden da de som foran forklaret be-

gik Tyveriet paa søen, ligesom disse Arrestantene næg-

tede, at de havde nogen Intention at lægge Haand paa

Manden som laae i Baaden om denne havde sadt sig til Mod-

værge. Arrestanten gik derefter til Side. –

Derefter fremstoed Niels Carlsen af Drøbach 23 Aar

gl: som i Anledning af denne Sag opgav saadan Forklaring:

at omtrent 3de Uger forinden nærværende Arrestant

Søren Albridtsen blev hæftet i Christiania, kom han hen

til Deponenten med et Stykke grønt Vadmel, som

indeholdt 4 Alen, hvilke Arrestanten endelig vilde have

Deponenten til at kjøbe, hvorom ogsaa Arrestantens

Fader forøvrigen havde anmodet ham, da Sønnen

var i forlegenhed for noget til Skoe. Vadmelet kjøbte

Deponenten altsaa for 72 Sps: pr Alen, hvilke bleve betalte

deels i Penge, deels i nogle Varer og Resten blev

liqvideret med hvad Arrestantens Fader skyldte Depo-

nenten. Det kjøbte Vadmel har Deponenten ladet

giøre et Par Permisioneraf som han nu havde

paa sig. Deponenten har aldrig tilforn hørt no-

get ondt om Arrestanten Søren Albrictsen, som han

ikke heller kunde formode havde bekommet Samme paa

den Maade han seenere har hørt at være Tilfældet;

thi saavel Arrestanten som hans Fader fortalte at

Vadmelet var kjøbt hos Ole Bing i Christ: . Laug-

rettet besaae saa Carlsens Permisioner og erklærede

at 3 Ort Sps pr Alen for Vadmelet som viist i Summa kunde

være overeensstemmende med Værdien. Angieldende Søren

Albridtsen vedtog hr. Carlsens Forklaring for rigtig.

Derpaa aflagde Vidnet Niels Carlsen Saligheds Eed efter

Loven og blev demitteret. –

Actor herunder før Avanceredes videre maatte giøøre

den ærede Dommer opmærksom paa at Amtet i sin Actions

Ordre søges at indstille det til Dommerens Eragtning, om

Sagen mod Sidsild Frederichsdr og Ragnild Andersdatter blev

henviist til en anden Juridiction eller ikke. –

Dommeren forbeholdt sig nærmere under Sagen, at afgiøre

om bemeldte Angeldende skal henhøre under dette eller no-

get andet Forum. -  Fremstoed Albrict Sørensen, som

blev forelæst sin under det fremlagde Forhør Pag: 21 og 22 af-

givne Forklaring den han vedtoeg for aldeles rigtig

tilført, uden at have mindste kundskab om sin Søns Forhold.

Da Deponenten ikke havde videre at forklare og man nu

for Tiden ansaae det overflødigt at eedfæste ham

blev han demitteret. -  Fremstoed Anne Hansdat-

ter Saltboeden af Drøbach 57 Aar gl: , som efter at være for-

manet til Sandhed afgav saadan Forklaring: at hun af-

vigte Sommer, Tiden erindrer hun ikke nøjere, kjøbte

af den tilstædeværende Arrestant Søren Albrictsen 1 ½ pund

Snuus tobak for 4 Spd 1 ort 8 s. , som Søren sagde at en af hans

Kammerader havde kjøbt i Christiania. Videre eller andet

til Oplysning i denne Sag vidste hun ikke, men derimod

sagde hun at hun har kjendt Arrestanten siden han

var et Barn, og har aldrig hørt forhen noget ondt

om ham, ligesom Vidnet var bekjendt, at Arrestanten

Intet er ejende. Denne Forklaring bekræftede Vid-

net med Saligheds Eed efter Loven og blev demitteret.

Fremstoed igjen Jacob Pedersen Fossen under Froen

40 Aar gl: . Efter at være formanet til Sandheds Udsigende

i denne Sag, afgav han saadan Forklaring: at han ikke

vidste andet til Oplysning end at Arrestanten Peder Han-

sen, som Vidnet har kjendt, deels fra at han har gaaet

i Arbejde paa Froen og deels været i Vidnets Huus,

indleverede i afvigte Aars Sommer et Stykke grønt

Vadmel som han ikke rettere erindrer end at skulde

indeholde 8 Alen, hvilket Vadmeel siden den Tid har

lagt til Forvaring hos ham uden at Arrestanten

seenere har afhæntet det. Arrestanten sagde ikke hvor

han havde faaet Vadmelet fra, da han leverede Sam-

me, og Vidnet kunde aldeles ikke formode det var stjaa-

let da Arrestanten ikke lagde noget Skjul paa det, men

fremviiste det i fleere Menneskers Overvær. Vadme-

let blev nu fremleveret i Retten og af Arrestanten gien-

kjendt for at være det Samme. Vidnet har tilforn aldrig

hørt noget ondt om Arrestanten som Intet er ejende efter

den Kundskab Vidnet har. Arrestanten erkjendte Vid-

nets Forklaring for rigtig i alle Deele. Derefter af-

lagde Vidnet Saligheds Eed efter Loven og blev demit-

teret. -  Laugrettet taxerede det fornævnte Vadmel

for 72 Sps pr Alen og fandtes Vadmelet at udgiøre 8 Alen.

Fremstoed Giertrud Steffensdatter Kone til sidstførte

Vidne og sagde sig at være 43 Aar gl: . Hun forklarede

ikke at vide det allermindste til Oplysning i denne Sag og

var hun ej hjemme den Tid hendes Mand modtog benævnte

hende nu foreviiste Vadmel, hvilket hendes Mand se-

nere vidste Vidnet og sagde, at have modtaget det af

Peder Hansen til Forvaring. Denne Forklaring

bekræftede Vidnet med Saligheds Eed paa Lovens

Maade og blev demitteret. -  Fremstoed Hans

Jahnsen Knardahlstranden 46 Aar gl: som ikke vidste det

aller mindste til Oplysning i denne Sag, uden at den tilstædevæ-

rende Arrestant Johannes Gundersen i afvigte Aars Høst

spurge Vidnet i Vatterland om Vidnet vilde kjøbe en Skjørte

af ham men hvortil han svarede at han ingen Penge havde,

og videre blev der ikke talt imellem dem ej heller saae han

den Skjørte Arrestanten faldbød. Arrestanten Johan

Gundersen erkjendte denne Forklaring at være rigtig, og

paa Spørgsmaal tillagde at han selv ingen Skjorte

havde at Sælge, men han bød den frem for en Soldat, som

skyldte ham nogle Penge, som han ikke kunde betale, men

derimod sagde at han havde en Skjørt til Salg. Vid-

net aflagde derpaa Saligheds Eed efter Loven og blev

demitteret. -  Dernest fremstoed Halvor Johan-

nesen Bogen 63 Aar gl: som forklarede: at den tilstæde-

værende Arrestant Peder Hansen, som Vidnet fleere

Aar har kjendt og ej hørt noget ondt om, i afvigte

Aars Høst kom til Vidnet med en Tønde Byg som

han fik indsadt hos ham, den Arrestanten sagde at vilde

have til Vinteren naar han Quitterede Vadfiskeriet. –

Bygget, som Vidnet har indbragt til Christiania Pol-

litie Kammer, sagde Arrestanten ved Afleverelsen

at have kjøbt af en Matros, og forøvrigt vidste

han intet videre til Oplysning, hvorfor han be-

kræftede sin Forklaring med Saligheds Eed efter

Loven og blev demitteret. -  Arrestanten Peder

Hansen erkjendte denne Forklaring for rigtig og sag-

de at det anmeldte Byg tilhørte en Mand paa

Hald paa Snarøen. -  Fremstoed Pigen

Anne Christensdtr. Bechevold 28 Aar gl. . Efter at

Vidnet var formanet til Sandhed, forklarede hun at

det forholder sig rigtig at Arrestanten Peder Hansen

i afvigte Høst, leverede hende medens han laa paa

Vadfiskerie, nogle Lys hvis Antal hun ikke nu er-

indrer, hvilke ogsaa bleve oprændte af ham selv paa

Bechevolden; ligeleedes forærede Peder hende et lidet

Bomuldsgarns Nøste, som hun har og skal hen-

sende til Lehnsmanden. Arrestanten talte ikke

om hvorfor hun havde faaet disse Ting ej heller

spurgte Vidnet ham derom, da ingen Mistanke

kunde opstaae hos hende om Erhvervelses Maaden.

Vidnet tillagde at hun intet videre vidste til Op-

lysning og har tilforn aldrig hørt noget ondt

om Arrestanten. Denne Forklaring bekræftede

hun med Saligheds Eed efter Loven og blev demitteret.

Arrestanten Peder Hansen havde intet imod

denne Forklaring ar erindre. –

Fremstoed derefter Konen Ragnild Andersdatter

Hagen frie for Baand og hæftelse som fremleverede en

hende af hendes Skjelesørger hr. Pastor Grøtting under 11te d. M.

meddelt og af Fuldmægtig Hammer paategnet Attest

om hendes gode Forhold. Bemeldte Angjeldende blev fo-

relæst sin under det fremlagte Pollitie Forhør afgivne

Forklaring som hun erkjendte for riktig uden at viide

det aller mindste til Oplysning, da hun ikke veed sig

skyldig i nogen Forseelse eftersom hun har kjøbt

den ommeldte Fjær i fleere Vidners Overværelse og aldrig

lagt Dølgsmaal paa den, da hun strax, levere-

de den paa Pollitiekammeret. Arrestanten

havde intet imod bemeldte Kones forklaring at erindre

og tillagde, at Fjæren var meget gammel og ussel,

saa at den ikke kunde være mere værd end Konen

gav for den. Bemeldte Kone erklærede paa Spørg-

maal at hun aldrig tilforn har været under nogen

Tiltale altsaa heller ikke dømt eller straffet; Hun

sidder med 7 smaae Børn og er i smaae Omstændig-

heder. Forøvrigt havde hun intet før hørt Vedkom-

mende at erindre imod at nærværende Ret paa-

kjender om hun har begaaet nogen Forseelse eller

ikke. -

Actor tilførte at han ikke har videre videre Forklaring

af den Tiltalte at æske, hvorfor han troer at hen-

des nærværelse ikke oftere her kan være fornøden. –

Actor paa Grund af at den Stevning der er sendt til Næsodden til

Forkyndelse for Johannes Hansen Bjørnerud ikke er fremkom-

met, og da Tiltalte Sidsel Frederichsdatter heller ikke er

ariveret, ligeesom det derunder er adskilligt i Sagen at i-

agttage maatte begiære hentand paa 14 Dage til 3 Uger.

Defensor modsagde foreløbig alt urigtig og ubeviist

fremført ved de i Dag afhørte Vidners Prov, saavidt

Vidnerne i nogen Maade ved bemeldte deres Prov kan

have graveret nogen af de Tiltalte og forbeholdt De-

fensor fremdeeles disses Lovlige Ret. -  Derefter blev

                      Eragtet:

Paa Grund af Actors Begiæring udstaaer Sagen til den

12 Febr. førstkommende her igjen at foretages Kl. 12.

Arrestanterne Peder Hansen Johannes Gundersen og

Søren Albritsen bleve overleverede Lehnsmanden til

bevogtning. I Henseende til Konen Ragnild An-

derdatter, da ligesom Actor har anseet hendes

Videre fremstillelse her for Retten unødvendig, saa-

ledes fandt Retten ingen Anledning til at beholde

hende her under Arrest, til Byrde for det Almindelige,

da den frembragte Skrivelse fra Actor til Amtet heller

ikke udtrykkelig bestemmer at hun skal blive hensid-

dende til Sagens Uddrag, hvorfore hun blev sadt paa

frie Fod, da hun efter den fremlagte Præste Attest

sees at være en skikkelig Kone. Retten blev derpaa

hævet. -  Sagens Documenter bleve udlaante til Actor. –

Det anmærkes: at bemeldte Ragnild Andersdatter ankom hertil i Dag

og saaledes ikke har været Arresteret. –

 

Ellefsen.  Søren Rustad.  Lars Haug.  Hans Houg.  Amund Trejder.

                                  Alle med iholdt Pen. –

 

                                 ***

 

Aar 1819 den 12te Febr kontinuerede Justitssagen mod Johannes

Gundersen m: fl: paa Tingstedet Gaarden Treigder; Betjent af

Sorenskriveren og Laugrettesmændene: Amund Treygder, Hans Houg,

Søren Rustad og Levord Christian Schubarth. –

 

Hvorda!  Actor Procurator Sommerfeldt mødte og fremlagde en Conti-

nuations Stevning af 2den denne Maaned, vedkommende lovlig forkyndt.

Ligeledes fremlagde han et i Christiania under 6te hujus optaget Tings-

Vidne hvoraf han bad vedkommende Forklaringer i sammehold med

deres i Forhøret afgivne, de Tiltalte forelæst og dem tilspurgt om

de mod samme haver noget at erindre. Endelig fremlagde han

og et Brev fra hr. Overinspecteur Blix til Comparenten af 4 denne

Maaned, hvilket han bad oplæst for Johannes Gundersen og hans

herved foranledigede Forklaring indtaget, ligesom han og bad

ham tilspurgt om han af Krigstjenesten er afskeediget. Actor

fremstillede den Bestiaalne Christopher Hansen fra Svelvigen

hvis godvillige Møde her paa Stedet Comparenten har foranstaltet. Han

bad denne afgive sin Forklaring om hvilke Ting bleve ham frastiaalet,

samt derefter hans nærmere Forklaring om Maaden hvorpaa Forbrydel-

sen blev forøvet; ligesom hans Tilhjemlings Eed modtaget og Taxt ind-

hentet saavidt de stiaalne Koster ei ere tilbagekomne hvis seenere

skulde befindes fornødent. Actor derefter ligeledes fremstillede

Vidnerne Johannes Hansen Biørnerud, Pigen Hellene Olsdatter samt Konen

Ingeborg Olsdatter i Pladsen Paris, anmærkende derhos, at det skal være

denne sidste der har faaet Træskeer. -  Defensor Capitain de Seue lod

møde med hr. Christiansen som reserverede alt lovligt efter Omstændighederne. –

Lehnsmanden fremstillede de 3de Arrestantere i løs og ledig Stand for

Retten. -  Det fremlagde Christiania Tingsvidne blev forelæst de Tiltalte

og hvortil Arrestanterne Søren Albrethsen og Peder Hansen, med Hensyn til

Sidsel Friderichsdatters Forklaring, svarede, at det forholder sig rigtigt,

at Vaddragerne undertiden har Caffe med sig til eget Brug, men ikke til

Salg, skiøndt det undertiden kan hænde – hvilket har været Tilfældet med dem – at

de af deres Caffe har overladt noget til dem der har været i Forlegenhed for

Samme. Arrestanterne blev derefter forelæst de øvrige Vid-

ners Forklaring i Tingsvidnet, hvorved Forhøret blev gjennemgaaet, og

erklærede de dertil at de aldeles Intet havde imod de afgivne

Forklaringer, dem vedkommende, at erindre, ei heller noget imod de paa Kosterne

satte Taxter. Arrestanten Johannes Gundersen blev forelæst siden af af Actor

fremlagte Skrivelse fra Overinspecteur Blix, hvis Rigtighed han erkjendte,

dog paastod han at det ikke var for Tyverie han første Gang blev dømt,

men for Medviderie. -  Denne Tiltalte erklærede, at han for over 6 Aar

siden har udtjendt sin Konges Tjeneste som Piber ved 1te Aggershuusiske Regiment

og erholdt Afskeedspass som er ham frakommen. Derefter fremstod

Christopher Hansen fra Svelvigen, som sagde at være Fisker og 38 Aar gl:

Han forklarede, med Hensyn til det ham paa Søen, den i Forhøret ommeldte

Tiid, tilstødte Tyverie, at han omtrent Kl: 9 Aften eller noget derover forlod

Christiania med sin Baad, med hvem han roede udover til de saa kaldte Rougsække-

ne, hvor han følede sig noget tung og søvnig eftersom han Natten foriveien havde

roet til Byen, og derfor lagde han Aarene og da Strømmen var med ham og

lagde sig altsaa til at sove tagende Skrinnet, hvori de bortstiaalne Koster vare

forvarede, imellem sine Been. Veiret var da noget Skyet og han erindrer

ei hvor længe han havde lagt forinden Tyvene kom og toeg Skrinnet; hvilket

han ei mærkede førend Tyvene allerede havde faaet det i sin Baad hvor-

med han vaagnede i det en Aare faldt i Baaden eller at det, nemlig: Skrinet,

blev stødt ned i Baaden. Deponenten, da Tyvene strax satte af alt hvad

de kunde med deres Baad, roede efter dem for om mueligt at indhendte dem,

men da dette ikke kunde nytte, saasom Tyvene vare 2de til at roe,

saa raabte han efter dem og bad dem vakkert om at lade ham faae

sit Skrin tilbage, men Intet blev svaret. Han roede da til Christiania

og meldte Tildragelsen for Politiebetienterne samt lod det Avertere i Uge-

bladet. -  I Kisten var det stampede Vadmeel noget over 11 Al: , men og det var

12 Alen kunde han ei vist sige, 2 pund Caffe, 5 pund Sukker i det heele, 2 pund Snus,

5 Lys, 2 Bomulds garns Nøster i et lidet Papir og 2 Træskeer. Arre-

stanterne Søren Albrectsen og Peder Hansen fremstode herved og erkiendte Rigtig-

heden af den Bestiaalnes Forklaring i alle Deele og er det noget mueligt efter

deres Sigende nu at det var 5 pund Sukker i det hele og 2 pund Snus da der rime-

ligviis er spildt noget underveis. Den Bestiaalne synes nu at gien-

kiende Søren Albrectsen som han troer tog Kisten eller Skrinet af Baaden. –

Den Bestiaalne taxerede det bortblevne Skrin som Kosterne laae i

for 12 s.Species paa hvilken Taxt han aflagde sin Saligheds Eed med Erklæring

at Kosterne vare frakommet ham imod Villie og Vidende.

Arrestanterne heller Intet havde at erindre. Laugrettet taxerede den

nu i Retten fremkomne Træskee for 2 s.Sp: og 1 Bomuldsgarns Nøste for

3 s.species imod hvilken Taxt Arrestanterne heller Intet havde at

erindre. -  Den Bestiaalne modtoeg de i Retten fremleverede 8 Al: Vad-

meel og blev betydet at han hos hr. Carlsen kunde erholde de øvrige 4 Alen

Vadmel som ere opgiorte til et pr Buxer. – Endelig tillagde den Be-

stiaalne, at Tyvene aldeles ingen Trudsel brugte mod ham da de begik

Forbrydelsen. -  Træskeen blev leveret den Betiaalne tilbage samt Bomulds

Garns Nøstet, hvorhos han erklærede at den anden Træskee og det andet

Nøste var af samme Værdie, hvorimod Arrestanterne Intet havde at

erindre. -  Videre erklærede den Bestiaalne at han frafalder

Erstatning for de øvrige Koster. -  Da han Intet videre havde at

forklare blev han demitteret. -  Derpaa fremstod Skomager

Johannes Hansen 27 Aar gl: opholdende sig under Oppegaard i en Plads

Biørnsrud. Efter Formaning om Sandhed, forklarede han, at han ikke veed

andet til Oplysning i denne Sag end hvad Hans Larsens Forklaring pag:

11 i det fremlagde Forhør indeholder. -  Arrest: havde Intet mod denne For-

klaring at erindre, hvorfore Vidnet paa lovlig Maade blev eedfæstet og

demitteret. -  Igjen fremstod Ingeborg Olsdatter, boende

i Pladsen Paris, som sagde sig 24 Aar gl: og forklarede, at hun ikke veed andet

til Oplysning i denne Sag end, at hun i afvigte Aars Sommer fik til For-

æring af Arrestanten Søren Albrectsen en Træskee, som hun har fremleveret

i Retten og af Laugrettet er taxeret. – Vidnet spurgte ikke Selv om hvorfra

han havde faaet Skeen men han sagde at en saadan Skee koster 1 ½ Rigsbankort. -

Arrestanten havde ligeledes en lignende Skee til som han toeg med sig. Arrestan-

ten erkiendte Rigtigheden af denne Forklaring og sagde derhos at mistede

eller bortkastede den anden Skee. -  Ingeborg Olsdatter erklærede derhos, at

det er en Feiltagelse at hendes Søster Hellene Olsdatter er stevnet til i Dag,

da hun ikke fik Skeen, men Vidnet som omforklaret fik den af ham.

Derpaa aflagde Vidnet Saligheds Eed efter Loven og demitteredes.

Sluttelig fremstod den Bestiaalne Hans Larsen Schiødahl som blev hans under

det fremlagte Forhør afgivne Forklaring den han vedtoeg for aldeles rigtig,

allene erindrede at den ommeldte Nøgel har han fundet igien og Kniven tør

han ei paastaae at være stiaalen. Han sagde og at det er rimeligt at Fiæren

mueligens ei kan have veiet saa meget da det tit hænder at Vægterne

paa Landet ei holder stik med Kjøbstadens Vægter. -  Anden Forklaring vidste

han ei at fremføre i denne Sag. Arrestant: havde Intet imod at

Kosterne blev Hans Schiødahl tilbageleverede uden Tilhiemlings Eed, da

de ei disputerer hans Eiendoms Ret til Samme. -  Actor for at

iagttage det videre Fornødne Begiørede en 14 Dage eller 3 Ugers Anstand.

Defensor havde Intet at erindre. -  Eragtet. Sagen udstaaer til Løver-

dagen den 6 Martii førstkommende her igien at foretages som blev alle Vedkommende

tilkjendegivet og Actor udlaant Dokumenterne. -  Arrest: overleveredes

Lehnsmanden til Bevogtning. –

 

   Ellefsen.   Søren Rustad.   Amun Treder

                      Hans Haug.   Levor Christian Schubarth.

 

                                        ***

 

Aar 1819 den 6te Martii, continuerede

Justits Sagen mod Johannes Gundersen med fl:

efter den seenest skeet Udsættelse, paa Lehns-

mands Gaarden Trejder i Aas; betjent af Soren-

skriveren i Overvær af Laugrettesmændene

Søren Rustad, Amund Trejder, Lars Haug og Hans

Haug. –

Hvor da!  Actor Proc. Sommerfældt mødte og frem-

lagde en Continuations Stevning hvorved Maren Gunder-

datter Bechevolden der som formentlig boede i Aggers Sogn

var indvarslet til det der optagne Tingsvidne, men

da man kom i Erfaring at hun hører under denne

Juridiction er indstevnet til her i Dag at møde. Komp:

fremlagde dernæst 1. Et under Aggers Juridiction op-

taget Tingsvidne under 17de og 27de f. M: , hvoraf han

bad Vidnernes afgivne Forklaring de Tiltalte fore-

læste og dem Tilspurgt om de derimod har noget at

erindre, 2. Fremlagde han Udskrft af 2de Johannes

Gundersen overgangne Domme, i Følge hvilke han

er tilpligtet at arbejde i Christiania Tugthuus, hvil-

ke Komp: , bad ham foreholdte og ham tilspurgt

om han erkjender dem at være ham overgaaede.

3. Fremlagde han Præste Attest angaaende Peder Hansen

hvilken han bad ham foreholdt. –

De Tiltaltes Defensor de Seue var tilstæde, og forbeholdt

det Fornødne eenhvers lovlige Ret. –

Lehnsmanden fremstillede for Retten de 3de Angiel-

dende i løs og ledig Stand. -

De Angjeldende, bleve forholdte det under Aggers Sorenskriverie

optagne Tingsvidne, hvis Forklaringer af de der afhørte

Vidner de Tiltalte, for saavidt dem anbelanger er-

kjendte for rigtige uden at de mod samme havde noget at

erindre. -  Ligeledes erkjendte Johannes Gundersen Rigtig-

heden af de fremlagte ham overgangne Domme, hvis

deri anførte Straffetider han har udstaaet. –

Arrestanten Peder Hansen vedkjendte sig den ham

vedkommende fremlagte Præste Attest af 18de f. M: . –

Det til i Dag efter Continuations Stevningen indvars-

lede Vidne Maren Gundersdatter Bechevolden mødte

ikke, efter Paaraab, derimod vises der paa

Stevningen anførte Paategning at dette Vidne

opholder sig i Christiania, altsaa ikke under denne

Juridiction. –

Sommerfældt endvidere fremlagde sin Opfordring

til Sidsel Frederichsdatter, om hun er fornøjet med

at faa Sagen mod sig ved denne Juridiction

paadømt, medd hendes afgivne Erklæring derpaa

at hun dermed er fornøjet. – Ligeledes frem-

lagde han Stevnevidnernes Atteest paa Actors Forlan-

gende om Sidsil Frederichsdatters Forklaring om

hendes Fødestæd med videre. –

Actor derefter bad om 14 Dages Anstand i Sagen for at iagt-

tage det videre Fornødne og for at Deducere samme. –

                            Eragtet:

Sagen udstaaer efter Actors Forlangende til Tirsda-

gen den 23, hujus førstkommende, her igien at foretages. Arrestanterne

blev overleveret Lehnsmanden til Bevogtning. –

 

Ellefsen.

             Amund Trejder.  Søren Rustad.  Lars Haug.

                 Hans Haug.  Alle med iholdt Pen. –

 

                             ***

 

Aar 1819 den 23de Martz kontinuerede Justitssagen mod Johannes Gundersen

m: fl: paa Tingstedet Gaarden Treygder, Betjent af Sorenskriveren og Laugrettes-

mænder Amund Treygder, Søren Rustad, Lars Houg og Hans Houg.

 

Da!  Actor Prok. Sommerfeldt mødte og fremlagde 1. Præste Attest fra hr.

Pastor Aschehoug ang: Johannes Gundersen. 2. Do fra Præsten Bull af

Gaars Dato for Søren Albrectsen. 3. En Skrivelse fra Generalmajor

Stabell af 15 dennes, og 4de En Attest fra Auditeur Fabricius i hvilke

2de sidste ligger Beviis for Johannes Gundersens Afskedelse og om at

han ikke er overgaaet Nogen Straf. De fremlagte Dokumenter bad Com-

parenten Angjeldende foreholdt. Endelig bad Actor Tiltalte Johannes

Gundersen tilspurgt om han ikke uden Tilladelse toeg alt Ole Bechevolden

tilhørende Fiske Snøre? – Det fremlagte blev oplæst for de Angiældende

hvorimod intet blev erindret.  Johannes Gundersen svarede at

Han havde Konens Tilladelse til at tage Fiskesnøret. Paa Actors

nærmere Spørgsmaal om hvem enten Johannes Gundersen eller Søren Al-

brectsen det var der begik eller virkelig var inde i Køya  og udførte

selve Tyveriet, svarede begge at de henholdt sig til de af dem

forhen afgivne Forklaringer, da Johannes sagde at det var Søren og

denne sagde det var Johannes som var inde paa Køya. –

Actor derefter fremlagde sit Actions Indlæg af dags Dato hvortil han

sig henholdt. # De Seue var tilstæde og forbeholdt sig fremdeles de

Tiltaltes Ret samt modsagde foreløbig det fremkomne Actions Indlæg

og for at deducere Sagen maatte udbede Sagens Anstand en passende

Tid.  Det anmærkes at alle de Angieldende havde været tilstæde

for Retten i løs og ledig Tilstand. -  Actions Indlæg blev læst. –

                               Eragtet.

Sagen udstaaer efter den skeete Begiering til Onsdagen den 14de April

førstk: at foretages i Drøbak som den første muelige Tid deels

formedelst andre Berammede Forretninger og den indfaldende Paaske-

Fæst. -  Arrestanterne bleve overleverede Lehnsmanden til fremdeles

Bevogtning og Retten hævet. -   Søren Rustad.  Lars Haug.  Amund Treyder.

                           Ellefsen.   Hans Haug.

 

                                         ***

 

Anno 1819 den 14de April blev Retten, efter skeete sidste Ud-

sættelse, sat i Drøbak i Underlehnsmandens Huus, til Justitssagens

videre Betjening mod Arrestanterne Johannes Gundersen m: fl: ,

Retten betjent af Sorenskriveren og Laugrettesmændene: Søren Rustad, Lars

Haug, Hans Haug og Johannes Ermesiø. –

 

Hvorda!  Actor Prokurator Sommerfeldt mødte og fremlagde en ham siden

sidste Session den 23 f: M: indløben Attest af 20 f: M: fra Byeskri-

veren i Christiania om at den Johannes Gundersen overgangne Politie-

Rets Dom ikke er at erholde da den efter Attestens Udviisende ikke

skal findes i Politie Rets Protokollen, hvorhos Actor anmærkede, at Han

til Oplysning for Byskriveren tilstillede denne Overinspecteur Blix Brev

af 4 Febr sidstl: , hvilket viiser at fleere Personer tillige ved den omrørte

Dom ere dømte for Løsgiengerie. Det fremlagte indtages :#:

 

Lehnsmanden fremstillede for Retten Arrestanterne ufængslet og løse. –

De Seue var tilstæde og fremlagde Et under 31 f: M: optaget Tingsvidne

ved Christiania Byething og hvorudi vil findes at den i det fremlagde Politie-

Forhør ommeldte Maren Gundersdatter er bleven forelagt sin i bemeldte

Politie Forhør afgivne Forklaring og sammes eedelig bekræftet.

Comparenten dernæst fremlagde sit Defensions Indlæg af Dags Dato, hvortil

Han henholdt sig og indlod Sagen. Indlægget m: v: blev læst og indta-

ges saalydende:  De Angjeldende bleve forelæst Indlægget hvortil de

svarede at de ikke veed videre til deres Forsvar at Anbringe.

Actor modsagde Defensors Indlæg og vedblev sit forrige. –

Eragtet:  Da ingen havde videre at tilføre, saa blev Sagen opta-

get til Kjendelse eller Dom.  Arrestanterne bleve derefter overleve-

rede Lehnsmanden til Bevogtning og Retten for denne Sinde hævet. –

Ellefsen.   Søren Rustad.  Hans Haug.

     J. Ermesiøe.  Lars Haug.

 

                                        ***

 

Aar 1819 den 26de April blev Retten sadt paa Gaarden Treygder

i Aas Sogn til Doms Afsigelse i eftermeldte Sag, Retten Betjent

af Sorenskriveren og følgende 4 Laugrettesmænd nemlig: Amund Treygder, Søren Rustad,

Aasmund Børsum og Anders Furug. –

 

Hvoda!  Udi Sagen anlagt af Justitien mod Johannes Gundersen, Peder Hansen,

Søren Albrechtsen, Ragnild Andersdatter og Sidsel Friderichsdatter blev,

efterat Dommeren med Laugrettesmændene (den han havde tilkaldt tillige som meddoms-

mænd paa Grund af den i Stevningen og Indlægget mod de tvende Tiltalte nedlagte

Paastand) havde giennemgaaet denne Sag, saaledes eenstemmig

 

                          DØMT OG AFSAGT

 

Efter Aggershuus Amts Ordre af 21 Novbs. f. A. , tilta-

ler Justitien Johannes Gundersen, Peder Hansen, Søren

Albrechtsen, Ragnild Gundersdatter og Sidsild Frederiksdatter,

dels forsaavidt de tvende første angaaer for de af dem

formeentlig begaaet Tyverie, og dels bemeldte Pe-

der Hansen og Søren Albrechtsen forsaavidt de tillige maat-

te ansees skyldige i Røverie, samt endelig deels

Ragnild Andersdatter og Sidsill Frederiksdatter for enten Hæ-

lerie eller Tyverie. Foreløbigen anmærkes det,

at hvad de tvende Indstevnte Fruentimmer angaar,

da  have disse erklæret sig fornøiet med at Døm-

mes under denne Juridiction. Hvad med 1. Arre-

stanten Johannes Gundersen, der er 23 Aar gammel

efter døbeattest angaaer, da er det under nærværende

Sag lovlig beviist at han og Medtiltalte Søren Al-

brechtsen vare den 23 October f. A: blevne eenige om

at begaae Tyverie paa Gaarden Køya i Nordbye Sogn

hvilket de og samme Dag om Eftermiddagen, udførte da

en af dem /: enten det var Johannes Gundersen eller

Søren Albrichtsen er ikke oplyst da begge have skyldt

paa hinanden :/ gik i Land fra deres Pram og udtoeg

et Vindue i Huset samt stjal 3 Fiskesnører og en

Sæk med Fjær udi, hvilke Koster de senere bortsolgte

til forskjellige Folk saaledes som [Acterne] viser, derimod

kand det ikke , imod bemmeldte Tiltalte Johannes Gunder-

sens vedblevne Benægtelse, ansees for fuldkomment godtgjordt

at han har stjaalet det Ole Bekkevolden tilhørende Fiskesnøre,

da dennes Kone Maren Gundersdatter synes at have paa en

vis Maade været vidende om at hand toeg det. Saavel sidst-

nævnte Fiskesnøre, der er taxeret for 96 s. som 2de andre Snø-

rer, taxeret for 1 Spd: 24 s. samt Sækken med med Fjærene i taxe-

ret for 1 Spd: 24 s. ere Eieren tilbagekomne hvorfor Erstat-

ning bortfalder for disse Koster; men det ene Fiskesnøre

der er værdsat til 60 s. er ei tilbagekommet- Betræffende denne Arrestants Straf,

da maae det bemærkes, at han vel efter de under Sagen

fremlagte Domme og Overinspecteur Blixes Skrivelse af

4 Febr. d. A: , forhen er insadt 3 Gange med Tugthuus-

straf, men da han blot den eene Gang er dømt for Ty-

verie og de 2de øvrige Gange for urigtig Omgang med

Hittegods og for Løsgjængerie, saa kand han følgelig nu

efter Grundsætningen i Forordningen 10 Febr. 1789 ei

blive at ansee for mere end 2 Gangs Tyverie og synes

Straffetiden efter Omstændighedene, da Tyveriet ei har væ-

ret af nogen særdeeles Betydelse, passeligt at kunne be-

stemmes til 3 Aars Fæstnings-Arbeide, foruden at betale

Actions Omkostningerne. Hvorhos han bør

give Erstantning for det ei tilbagekom-

ne Fiskesnøre med 60 s. Vel har Actor kuns paastaaet denne Til-

talte ansset med 5 Aars Tugthuusstraf, men dette maa

betragtes for en Skrivefeil som maa sees hen til Inlæggets

øvrige Indhold. 2det. Betræffende Arrestanten Peder Hansen

27 Aar gammel efter Præste-Atteest og Søren Albret-

sen over 20 Aar gl: efter Præste Attest, da er

det med deres under Pollitie Forhøret i Christiania af-

givne Bekjendelse, Corpus Delicti og Sagens øvrige

Omstændigheder fuldkommen godtgiordt og beviist

at de i Fælledsskab have i forrige Aars Sommer

Om Aftenen i Christiania Fjorden udenfor de saakaldte

Rougsækkene taget fra en Mand Christopher Hansen fra

Svelvigen der laae og sov i sin Baad, et Skrin, hvorom

de roede afstæd uagtet Manden vognede og bad den-

nem at lade ham faae Skrinet tilbage, udi hvil-

ket Skrin følgende Koster fandtes: et stykke stam-

pet Vadmeel, 2 pund Kaffe, 5 pund Sukker, 2 pund

Snus, 5 Lys, 2 Bomuldsgarns Nøster i et lidet

Papiir og 2 Træeskeer, som de have solgt til for-

skjellige. Bemeldte Koster ere for det meste

tilbageleveret Ejeren og de øvrige er Erstat-

ning frafaldet. Ligeledes har disse Tiltalte

Tilstaaet at have i Sælskab forøvet Tyverie af

en Pram som laa ved Stranden, ved Halden

i Berum Sogn, hvoraf de uudtoeg 1 Tønde Byg som

de bragte til Malmøen, hvor de nedgrov den,

men Arrestanten Peder Hansen toeg den derfra siden

uden derom at underrette sin Kammerad Søren Al-

bretsen, og bragte Bygget til Halvor Johannesen i

Bogen ved Bundefjorden, hvor det har været forva-

ret indtil den bestjaalne Hans Jørgen Johnsen Hal-

den erholdt det tilbage. Bygget og Sækken ansat for 5 Spdr 12 s. – Endelig har Arrestan-

ten Søren Albrichtsen efter egen Tilstaaelse, foruden

foranførte og Tyveriet paa Køya, stjaalet et lidet Skriin

af en Fiskerbaad der laae ved Sadelmager Bryggen

medens ingen Folk vare tilstæde, udi hvilket Skriin

befandtes noget over 1 Spd 60 s. i Penge, 1 Pot Gryn, 2 Lys

og [Dukker Traad], alt tilhørende Konen Marthe Kir-

stine Syversdatter, som har vedkjendt sig Skrinet, taxeret

for 24 s: og Tørklædet for 4 s; hvoraf Skrinet er kommet

tilbage, men ikke Grynen, Lysene og Traaden og

Pengene samt Tørklædet, dog har den bestjaalne Kone erklæret at

hun ej erindrer om der var Lys, Gryn og Traad i Skrii-

net. Med Hensyn til disse 2de Tiltaltes paa Søen for-

øvede Forbrydelse, da kan Retten ikke andet, end

være eenig med Actor, i at samme ej kan betragtes som

Røverie efterdie at sadanne Criteria ej finder at være

tilstæde der caractiserer Røverie; imidlertid synes

dog deres Forbrydelse at være af den Beskaffenhed, at

den fortjener at ansees med den Høyeste Grad af den Straf

som Forordningen 20de Febr. 1789 dens 1 § paabyder; da de

have lagt for Dagen at være Personer der ere farlige for

den almindelige Sikkerhed og desuden have giordt sig skyl-

dige i fleere Tyverie efter hinanden hvori de bægge

have viist lige Virksomhed. Desuden bliver disse

Tiltalte, pligtige, in Solidum med Arrestanten Johan-

nes Gundersen at udrede Actions Omkostninger og Søren

Albrichtsen tillige at erstatte de ej tilbagekomne Koster

og 3 Endelig angaaende Konen Sidsil Frederichsdatter 44 Aar

gammel og Konen Ragnild Andersdatter Hage 40 Aar gl:

da bestaaer den førstes Brøde deri, efter hendes egen

under Forhøret og Tingsvidnet i Christiania afgivne For-

klaring, at hun for Arrestanten Søren Albrichtsen solgte

¾  pund mindre en 3 Lod Kaffe til sin Værtinde; og den Sidstes,

at hun af Tiltalte Johannes Gundersen kjøbte en Sæk med no-

get gammel Fjær i for 1 Spd 24 s: . – Hvad Konen Sidsil Fre-

derichsdatter angaaer, da afdækker vel Arrestanten Sø-

ren Albrichtsens Udsigende Formodning om, at hun maatte,

da hun modtoeg Kaffen til Forhandling, have sluttet

sig til at den ej paa redelig Maade var erhvervet,

men imidlertid er herfor intet Beviis, imod hen-

des Nægtelse tilvejebragt, og det Solgte var af ube-

tydelig Værdie, saa synes det – at hendes Forseelse, ej

kan henregnes til Helerie, men derimod kan hun ej und-

gaae at ansees med en liden Mulct af 2 Spd til Ved-

kommende Fattigcasse, og for sin Deel udrede Sagens

Omkostninger. -  Konen Ragnild Andersdat-

ter Hage, synes derimod at have handlet aldeles aa-

benlyst og uden at nære den mindste Mistanke om at

Fjæderne var stjaalet som hun desuden betalte efter Vær-

dien og foregik Handelen i Fleeres Paasyn, lige-

som hun strax, da det blev bekjendt, at Kosterne var

stjaalne, leverede dem uanmodet paa Pollitiekam-

meret, hvorfore og med Hensyn til at hun gives

det bedste Vidnesbyrd af sin Skjelesørger, hun

efter Actors Paastand, bliver at friefinde for

Tiltale i mod forsæt Vedkommende at tage Deel i Om-

kostningene. I Sallarium billiges Actor Procura

har Sommerfeældt 20 Spd og Defensor Capt. de Seue 16 Spd paa

grund af denne Sags Vidløftighed. I Henseende til Sagens

Førelse og Behandling, da har den vel staaet noget

længe, men naar hensees til de af Actor i Paalægget

anførte Omstændigheder, saa skjønnes dog ikke, noget

saadant Ophold at være begaaet, som kan virke

Milct; hvorhod bemærkes: at formedelst Pro-

tocollens næsten bestandige Brug til Justits Sager og

berammede Forretninger samt at Dommeren har

været hindret ved Rejser, Skatteligninger i La-

destæderne Vedkommende, har Dom ikke før i Dag

kunnet afsiges – thi kjendes for Rett:  Arrestanten Johan-

nes Gundersen bør for 2 Gang begaaet Tyverie, hensættes til Arbeide i Aggers-

huus Fæstning i 3de siger Tre Aar; Arrestanterne Peder Hansen

og Søren Albrichtsen bør derimod for første Gang begaaet Tyverie Arbeide hver i sær i Christiania Tugt-

huus 2de siger Toe Aar. Konen Sidsil Friderichsdatter bør for hendes Forhold bøde 2 Spd

til Christiania Byes FattigCasse og for sin Deel udrede Actionens Omkostninger. Konen Ragnild Andersdat-

ter bør derimod for Justitiens Tiltale i denne Sag frie at være imod for sit Vedkommende at udrede Actionens Omkost-

ninger. Saa bør de og in Solidum udrede alle af denne Sag flydende Omkostninger for deres Vedkommende.

I øvrigt bør Arrestanten Johannes Gundersen og Søren Albrichtsen hver for sig give Erstatning

for de ei tilbagekomne Koster, neml: den Første for 60 s.Sps og den Sidste for 2 Lys og noget grov Traad og et Tørklæde samt 1 Sp 60 s. i

Penge. At fuldbyrdes og efterkommes efter Øvrighedens nærmere Foranstaltning under Adfærd efter Loven.

Arrest: vare tilstæde hørte Dommen oplæse hvortil de svarede at de ville betænke sig om de antager Dommen eller ikke.

 

     Ellefsen.     A: Treyder.     Søren Rustad.     Aasmun Børsum     og     And. Furug. -

 

 

 

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0002), 1815-1819,

f. 304, 308, 317, 320b, 326b, 328b, 330b, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Merknader: Protokoll nr. 345

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/40244/313/

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net