1762 -  

 

 

Anno 1762 den 7de Juni, blev med efterskrevne 6 u-villige Eedsorne

Laugrettesmænd Jens Svedstad, Christen Hasle, Søren Grøstad, Svend Ruud, Gun-

der Fondingsruud og Bendt Krange, Retten sadt udi Msr Poul Røers opbygte Gryn-

mølle, til Een Taxations Forretnings foretagelse over samme, hvilken er beliggende

paa Gaarden og Dragoun Qvarteret Nedre Røers Ejendeel i Næsoddens Præste-

gield. Poul Røer som selv var nerværende, loed med Procurator Daniel Holst

irettelægge Hans til denne Forretnings erhvervelse udstæde Stevnemaale, af 18de December

1761 og 20de Januari indeværende Aar, som efter paateigningerne, for vedkommende

findes at være Lovlig forkyndt. Derefter producerede Holst Poul Røers egenhendig

underskrivne bereigning over alt hvis dette Møllebrug med deraf dependerende

Dæmninge og Dammer, samt det viidere, har kostet Hannem at opbygge og indreede,

da nu over alt i Complet Stand befindes, og beløbe til den Summa 7918rd. Som

Hand begiærede i denne forrettende Forretning tilføres. Daniel Holst paa Poul

Røers veigne begiærede, det denne Ærede Rett behagelig ville tage i Øyesiun Værkets

Bygninge, Damme, og hvis Viidere derunder Dependere, og samme med Røers

indleverede Reigning Contronlere, samt erfahre, om samme i et og alt sig

rigtig saaleedes forholde, at Mølleværket med dertil henhørende Bygninge,

Boelværk, Dæmninge og Damme findes udi den stand, og kand have kosted den

Capital som Reigningen omformelder. Liigeledes tilgiendegav Røer, det efter

Stevningens formeld, af Ham er formaaed Kongl. Majts Beskikkede Bygmæster

paa Kongsberg, Ole Hansen, at være ved Forretningen tilstæde, som nu og

Persohnlig er nerværende, efterdi Laugrettet, som Bønderfolk ikke kand være

Kyndig om Saa anseelig et Brug og Værk, Desmeer kostbarhed: til at give Deres

udførlige Tanke til kiende som kand være antagelig, for derefter, som bedre og

maatte indhendtes, Hands Declaration om Møllebruget med sine Pertinentier

som ikke kand have kosted langt over den anførte Summa, som Røers Reigning om-

formelder, da Røer Declarere at Samme har kosted Hannem langt meere, si

over de 10000rd, efterdi mange Penge af Ham er udgiven som aldrig er

bleven annamet. For Klokker Joen Larsen Sørbye, der selv var tilstæde mødte

Procurator German, med tilkiendegivende, at Hand vel kunde have adskillige Erup-

tioner mod denne [......] Besigtelse og Taxation, men Hand vil ej betjene

sig siden det kand være Ham liige meget hvorledes Besigtelsen og Taxationen

skeer, for saavidt at Samme ikke kand Decidere den Sag som svæver ved Laugtinget

imellem Røer og Ham; Men paa det Forretningen kand nyde sin Lovlige befordring

og for at forekomme Anke i sin tiid, maatte Hand insinuere dette. 1. finder Hand

af den producerede Hoved Stevning, at en Bygmæster fra Kongsberg, nafnlig Ole

Hansen som nu foregives at være tilstæde skulle have nogen slags Disposition

ved denne Forretning, eller Assistere med Besigtelse og Taxation: men som dette

er en u-ordenlig maade at forfremme Besigtelse og Taxation paa, saa maatte Klok-

keren og nu excipere derimod, thi ved alle Besigtelser og Taxationer tilkommer sø-

ge Administrationer efter loven, uden Sorenskriver  og de Laugrættesmænd som

af Øvrigheden er Antagne og Eedfæstede, saaledes kan Lovens 1 Bogs 7 Capitel 6 articl. heraf

Flyde, at Bygmæster Ole Hansen maae være hvem Hand vil, og om Hand end af

Hands Majst er Andtagen til Bygmæster paa Kongsberg eller andre Stæde, saa er

Hand dog ikke Hiemlet til paa dette Stæd eller udi denne Juridiction at Administrere

nogen rett, fuldføre nogen Besigtelse eller fastsætte nogen Taxation paa noget

af det tilstevnte, som kand Concervere Tvistighed, der Angelder Klokkeren.

Derfore paastaaes nu at denne Bygmæster maae paalægges Scilensium

til at endtholde sig fra denne Forretning, saaledes at hand under dens Forhand-

ling, ikke inprinteri Laugrettet noget om det som tilkommer dem, efter

Loven, at forrette, enten i henseende til Besigtelse eller Taxation, da saadant allene

er ulovlig paastevnt og prepareret. For det 2det. Maatte Comparenten liigesaa

excipere imod, at den producerede Hr. Røers Reigning antages til samme tiide

denne Besigtelse, thi sligt er ikke paastevnt, og bereigningen som ubevis-

lig, benægtes af Joen Sørbye. Denne maade at fremlægge Reigning paa

at bekostninger som skal Taxeres, er ellers Lovstridig, efterdi saadant ikkun

tjene til at forføre et Laugrette imod Deres Eed, til at biefalde een Reig-

ning, som i sig selv ikke kand være Rigtig, thi paa hvilke maade Taxations-

mænd lættelig kand forføres, liigesaa fuldt som Een Part lagde Dem ord

i Munden til at Ansætte hvad Hand vilde have bBesigtiged og Taxeret.

Som  i begge deele da er Laugrettes egen Reigning, paastaaer og nu, om

Forretningen nyde sin fremgang, at begge deele maae skee ved Laugrettet

og uden at de skal forføres enten ved Bygmæster Hansen, eller Sr. Røers

Reigning. Forøvrigt ville Joen Sørbye have sig forbeholden Hands Reflec-

tioner over denne Forretning, med de exceptioner Hand kand finde

fornøden at fremsætte, men paa nerværende tiid, eller paa de Stæde hvor

Forretningen kand fremkomme. Holst sagde, det Sr. Røers intet Andet

Formoder, end, effter Hands stevnemaals formeld, at erholde een Erlig

Forretning, til den ende har Han og begiært, i Conformites deraf, først

Rettens beskrivelse, og dernæst Bygmæstern Ole Hansens Declaration, Hvad

saadan Møllemachine med deraf dependerede Pertinentier, som

dette er, koste kand at opbygge og indrette, det første formeener nu

Røer at  Retten er pligtig, effter Embeds medfør, at Assistere udi, og det

sidste forhaaber Røer ikke vorde Ham nægted i Forretningen at indtage

Bygmæsterens Declaration og tilraadelse desangaaende, i sæhr det er om

Røers egne Ejendomme og Effecter, Taxationen forlanges, og om-

siider vil ankomme paa Dom, og end meere, da der til et Mecanisck

Værk behøves en Skiønsom Mand, som Hand holder Bygmæsteren for,

hvorom den tilstædeværende Laugrett ikke kand have skiønsomhed, da

dette værk er det Andet her i Norges Riiges indrettede. At bemte Røer, Efter

at Hand først paa Kongsberg har indrette og ladet opbygge een Mølle

Machine, Af værdie 9500rd, Og dette Mølle Brugs bekostninger

langt overgaaer den Summa. Røer vedblev derfor sin forrige

begiæring. German svarede, at de producerede Stevninger viiser

at Sr. Røer intenterede at bruge denne Taxation, til Præjudice for

Joen Sørbye i en Laugtingssag, og derfor er Joen Sørby Hiemlet

til at fremsette sine Exceptioner, uagted Møllebruget kand være Sr.

Røers Eiendom, som Vandfaldet dertil dog ikke bliver, siden Joen Sørbye

derudi haver Eiendom. Liigesom da Exceptionerne hiemlet er fremsadt,

forhaabes og at de Reflecteres, saaleedes at Bygmæster Hansen Demitte-

res fra den velvillighed Sr. Røer kand vente sig af Ham, saavelsom og

at den producerede og fortiilig fremlagde Reigning, forkastes og bliver

ubrugt, indtil den i sin tiid kand blive allene tilføiet Acten. For

resten kand de Meriter Sr. Røer paaberaaber sig at have givet i henseende

til Møllebrug, ikke vedkomme denne Besigtelse, da det kand være Ham

nok, at Hand for sit ommelte solgte brug, har havet goed betahling, men

dette Brug, som nu handles om, kand ikke sættes i saa høi Priis for

sin nødvændighed, efterdi Mand liigesaa beqvemmelig paa andre Stæder

og ved Christiania, kand faae sit Gods formalt, og derfore maae

sligt ikke blive noget Argumente, enten til dette Brugs forhøielse udi

Brugen, eller til Præjudice for Joen Sørbye. Holst begiærede Forret-

ningen Fremmet, og holt uformoden at svare noget til Sr. Germans

tilførte. Efter paaraabelse mødte ingen fleere af de indstevnte

end de som sig anmeldet haver. Laugrettet toeg derpaa Møllebruget

udi Øyesiun, og befandt: Een Bygning af 3de Etagier Bindingsværk, Klæd

med Bord, hvorudi var adskillige indretninger som nødvendige til Møllens

drift og gang, samt 4re par store Qvern steene, item een gandske nye Floer

Sigte, og andre grovere dito, samt 12 store og smaae hiuel, foruden Vandhiulet.

Alt vel Conditioneret og i brugbar stand, dereffter Laugrettet forføiede sig

til Een, en Fierdedeel Miil fra dette Mølle Huus, paa gaarden Røer Eiendeele

af Reqvirenten Poul Røer oprettet Atholds dam, Opbygt af Hannem fra

grunden af, med steene. Hvilken liigeleedes var i god stand. Saa befandt

de og Render eller Carmerne at være brugbahrt. Den af Poul Røer frem-

stillede Bygmæster Ole Hansen, blev dereffter overleveret Mr. Røers indleverede

Reigning, hvilken Hand igiennemlæste, og dereffter Declarerede, det Hand

som fra Barnsben har været opvandt ved sliige og andre bygningers opret-

ning, derfore, som Kongl. Bestaltet Bygmæster ved Kongsberg Sølv værk, Sand-

færdig kand tilstaae og bevidne, at Hand, ved Efftersiun, har befundet

denne Mr. Poul Røers Gryn Mølle med sine Dammer og Dæmninger,

i alle maader at være saa vel indrettet og Opbygt, som nogen Stæds

kand være at finde, Liige som Hand og maae tilstaae, det Samme

ingenlunde for mindre kunde være indrettet og Opsadt, end den

af Mr. Røer forfattede og Ham anviiste Reigning indholde, tvertimod

Anseer Hand samme Bekostning alt for Ringe at være Anført. German

i anleedning af Rettens beskrivelse, og Sr. Hansens Taxation, Anmelte

at det vel vil være fornøden, at her af Laugrettet, først skiønnes og ansættes

hvad Sorter her paa denne saakaldede Mølle Machine kand formales,

og om der kand blive af Alle Sorter Korn vahre, Gryn og Meehl tillige,

samt at de dernæst, sætte Priis paa dette Møllebrug. Men i henseende

til den Taxt Ole Hansen derpaa har sadt maatte Joen Sørbye benægte

Rigtigheden af sammes beløb, saa længe det ikke Lovligen beviises, og for Resten

har Ole Hansen, som Joen Sørbye ikke kiender, været uhiemlet og

uberettiged til at møde ved denne Forretning og fastsætte nogen

Taxt, da hand dermed har skreett uden for det Hand er beskikket til, saa

længe Hand ikke kand beviise, af Hands Majestet at være Anordnet til

at Ansætte Vurdering paa Folks Ejendommer, eller de Stæder som er

Tviseie, og Decision underkasted igiennem Retten, Viidere vil Joen

Sørbye ei paa dette Stæd udlade sig, men Hand vil Borge Røer og Hansen

samme, indtil Forretningen kommer paa det Stæd, hvor Hands ind-

siigelse og Anke herom kand blive Decideret. Holst forbeholdt paa

Sr. Germans tilførte, Sr. Røer Rett til tiid og Stæd hvor Sagen til Doms

skal tracteres, og nu for Tiiden begiærede det passerede beskreven, samt

renuncerede paa Viidere behandling, effter de producerede Stevnes-

maale.

                                        #

 

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 40, folie 282,

http://arkivverket.no/URN:rg_read/29969/286/

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net