1724 -  

 

 

Jørgen Jensen Berrig

Sorenskrifver paa Fooloug tillige

med Biørn Field og Mickel Svestad

Ædsorne Laugretteßmænd a Næs-

odden Præstegield Giør vitterligt, at

Anno 1724 den 23 october: indfandt

vi os effter anmodning udj den

pladz Grannerøestøen beliggende

under Granneruud ibidem for at skiffte

og deele. effter den sal: afdøde mand

Ole Anderßen og det mellem hans

effterladte hustrue Maren Simens-

daatter og deres Tilsammen Aflede barn

nembl: Ifver Olßen 16 Aar gl. , Anne Olsdaatter

23 Aar gl: og Maren Olsdtr 18: Boetz Formue

er dereffter blefven Registeret og vor-

deret saaledes

Hvor nest encken foregaf af Guld

og reede penge indtet at være eiende,

og af Sølf indtet viidere at være

eiende end 6 Sølfskeeder,

som hun har deelt imellem bør-

nene og gifvet hver 2.-

 

Kaaber Tin og Meßing !.

 

1 Brendeviins Kiel med

sit behør ... 14-0-0

1 Tindfad Nor 1 ... 0-2-0

1 dito No 2 ... 0-2-16

1 dito No 3 ... 0-2-0

1 dito No 4 ... 0-3-0

1 dito No 5 ... 0-3-0

1 dito No 6 ... 0-2-0

6 Nye Tindtallerckener ... 1-2-0

5 dito ... 1-0-4

1 Tinstage ... 0-1-0

1 Tin Kop med Laag ... 0-3-0

2 Smør bricker og 2 Saltsereckener ... 0-0-20

6 Gemeene Kruußer med Tin-

Laag a 1 ort ... 1-2-0

2 sønder dito ... 0-1-0

1 Meßing Stage ... 0-1-10

 

Seng Bencke og Lin Klr: !

 

1 blaa rannet ofverdynne ... 4-2-0

1 røed Rannet Dito ... 1-3-0

1 blaa Rannedt underDynne 3-0-0

1 Gammel brun rannedt Dito Lappet ... 2-1-0

2 blaarannet hofvet Puude ... 2-2-0

1 par hiemmegiorte Olmer Duug

Dito ... 2-2-0

1 blaa Rannet Hofvetlaug ... 1-1-0

1 hvadmels Dynnevar ... 1-0-0

1 dito ... 1-0-0

1 nye Grøn Rye ... 1-3-0

1 Ditto ... 1-3-0

2 Senge Kl: Gammel ... 1-0-0

1 par blaa Sydde Høyen ... 1-2-0

1 Gammelt Dito ... 0-0-12

1 baade Dito med liden eller

ingen Fyld ... 0-0-16

1 par Læretz Lagen No 1 ... 2-0-0

1 par Ditto No 2 ...2-1-0

1 par Ditto No 3 ... 2-1-0

1 par Ditto No 4 af Strie ...1-3-0

1 par Ditto No 5 Læretz ... 2-0-0

1 par Ditto No 6 ... 2-4-0

1 par Ditto No 7 af Strie ... 1-2-0

1 par Ditto No 8 ... 1-2-0

1 par Ditto No 9 ... 1-2-0

1 par Ditto No 10 ... 1-0-0

1 par Ditto No 11 ... 0-3-0

4 par Ditto No 12 ... 0-2-16

1 Dreiels Duug No 1 ... 2-0-0

1 Ditto No 2 ... 1-0-0

1 Ditto No 3 ... 1-1-0

1 Ditto No 4 Gaasøjens ... 0-3-12

1 Ditto No 5 Gammel ... 0-2-8

1 Ditto No 6 ... 1-3-0

1 Ditto No 7 af Ringwæf ... 1-0-0

1 Ditto No 8 Gaasøjens ... 0-2-0

10 alen Læret a 12 s. ... 1-1-0

1 Dreiels haand kl: 1 ¼ al: ... 0-2-0

1 Dito af samme Lengde ... 0-2-0

1 Ringwæfs Dito 3 ¾ alen ... 0-1-12

1 Ditto 3 ¼ alen ... 0-1-0

1 Ditto af samme slaug ... 0-1-0

1 Ditto ... 0-1-0

1 Ditto ... 0-1-4

1 Ditto ... 0-1-4

1 par Læretz Puudevar No 1 ... 1-0-16

1 par Dito No 2 ... 1-0-0

1 par Dito No 3 ... 0-3-0

 

Jern og Træboeskab !

 

1 Indmuuret Jern Gryde ... 2-0-0

1 høj Gryde ... 1-2-0

1 Ditto mindre ... 0-3-12

1 Ditto mindre ... 0-1-8

1 Stor Ditto ... 0-2-0

1 mindre Ditto ... 0-1-12

1 Jernrist ... 0-1-8

1 Ildskoffe ... 0-0-10

1 stort Brandjern til en

Brendeviins Kiel ... 0-2-8

1 mindre Dito ... 0-1-8

1 Stegespidt ... 0-3-12

1 Tacke ... 0-3-12

1 Steege Panne ... 0-1-8

1 haandsaug ... 0-0-12

1 Band Kniv ... 0-0-16

1 breed Øxße ... 0-2-0

3 huug Øxßer ... 0-3-12

1 Hammer ... 0-3-0

1 høfvel ... 0-0-12

1 Kackelofn i dagl: Stuen

staaende taxeret for ... 12-0-0

1 rødt og brunt Skab med sorte

Lister Laaßeferdigt ... 2-0-0

1 Sengestæd i dagl: Stuen

med ¾ : Svendsck omhæng

og en Kappe ... 2-0-0

Ditto i Cammeredt uden omh: ... 0-1-8

6 brune Malede Træstoler ... 1-2-0

1 Gammelt skab i Kiøckenet ... 0-2-0

1 Nye Bølle ... 1-2-0

1 Kar for ... 0-2-0

1 Ditto for ... 0-1-12

1 Ditto ... 0-1-0

1 Ditto ... 0-2-0

2 Balger ... 0-0-12

1 haandQværn ... 0-3-0

3 Øl tdr ... 1-0-0

1 stor Baad med Seigl og fuld

Reedskab ... 18-0-0

1 Liden Ditto uden Redskab

og behør ... 5-0-0

 

Creaturer !

 

6 woxßene Gieder ... 4-0-0

1 ung ditto ... 0-1-8

2 ung bocker ... 1-0-0

4 voxßene Souver a 2 ort 10 s. ... 2-2-16

1 ung ditto ... 0-1-8

De Svin Creature som kand være

i behold har Børnene som saa-

vidt ere til aars uden nogens

anledning samtyckt at blifve

u-skrefne, saa som de vil winteren

ofver og indtil Gud vil forsiune

enhver af Børnene, forblifve hos

deres Moder, og imidlertid

fortære det og meere [blekkflekk]

 

Huußebygning der bestaar

af een Stue og Kiøcken af

5 Lafft opbygt med Teigl.

tag tecket, iligemaade

Eet Bryggerhuus med

en meget god Skorsteen

og Bagerofn udi samt des-

foruden, 1 Fæhuus, 1 Lade og

1 Lofve, saavelsom med

underliggende brygge, Tilßammen med

ald anden Nagelfast ind-

redning taxeret for ... 130-0-0

Summa Boetz Formue ... 280-3-3

 

Derimod findes følgende afkortning

som Encken med hendes samvittighed

og under Æds forklaring vilde tilstaae

ej var høyere end som 15-0-0, hvorimod

hun paa adskil: stæder kand reigne

at hafve tilgoede 8-2-0, saa at hendes

Gield da alleene er ... 6-2-0

Encken niuder vederlaug

for sin sal: mands begrafvelse ... 1-0-0

Sorenskrifverens Sall: ... 3-0-0

Hands Tiener ... 1-0-0

Lenßmanden ... 1-0-0

Mændene ... 0-1-8

Forseiglet papir ... 1-0-0

Beskrifvelsen ... 4-0-0

Summa ... 34-3-8

 

Blifver saa igien til deeling ... 245-3-19

hvoraf Moderen tilkommer den

½ve part ... 122-3-21

Sønnen ... 61-1-12

og hver Daatter ... 30-2-18

 

Ofvenskrefne Arfvemidler, som [en-

nest] Guds forsiun kand tilreigne [ved

[denne] [Act] hafve erhvervet, blifver ved det

foregaaende forhold saaledes anseet,

at de midler som børnene denne sinde

er tilfaldne, fremdeeles blifver under

hendes formynderskab, saasom mand for-

sickrer sig at hun deri icke i nogen maa-

de forreigner, saaleedes at de paa deres arfve-

midler

Skulle komme til Kort, men at de ved hendes

flittige tilsiun i dag eller Morgen Kand

vinde forbedring i stæden for forreigning, og

i hvor om alting er, saa tviler Skiffte retten icke

paa Midlernes Conservation, naar Gud icke nu

en særdeles ulycke vil hiemsøge Huußet med hvad

disse mennesker: er eiende.

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri,

Skifteprotokoll 2 , folio 138b, 1723-1727, oppb: Statsarkivet i Oslo.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net