1817 - Justisdom mot Ole Alexsandersen og Edvard Eriksen 

 

 Continuation af Justits Sagen mot Ole Alexandersen og Edvard Eriksen

 

1,  Næstfulgte 21 November 1817 blev inbemeldt Justitssag imod Edvard Eriksen og Ole Alexan-

2,  dersen foretaget og Retten i det for Land og Jurisdictionens sædvanlige Tinghus paa Kongsberg

3,  overværende de 2nde eedsvorne Laugrets: Hans Møller og Knud Olsen Trollerud. Tilstæde de Angieldene, u-

4,  fængslede. HVORDA, udi samme sag blev saaledes DØMT og AFSAGT:

5,  Ved at sammenholde de tiltalte Edvard Eriksen og Ole Alexandersens frivillige tilstaaelser un-

6,  der forhøret af 22. Julii d.a. Pag. 10-14 og under doms, Sagen den 19. Augusti med hvad Tings-

7,  vidnet fra Mosser Sorenskriverie af 2 og 16de October næstleden oplyser ved førte vidner

8,  og lovmessige Tilhjemlinger, haver etter Sagens Natur lovlige Beviser for, at de ha-

9,  ver i forening den 29de Junii d.a., ettermiddag paa gaarden Røestad i Raade Sogn

10, begaaet omstevnte Tyverie hos Edvard Eriksens da værende Huusbonde Villads Hansen

11, og hans Tjenestepiger Karen og Christence Andersdøttre, ved at udliste fra en noget af-

12, afsides værende, aabenstaaende bygning og u lochede Gjemmer: 25 Alen blaat og

14, brunt vadmel, 3 diverse Silketøiklæder, 1 Callicas Ditto, 1 forgyldt sølv spende og 2 par

15, Sølv kaabehager, af hvilke Effecter, Villads Hansen efter Hans eede eie Tilhjemligs. Taxt er

16, krævende værdi for 62 Rdr i det Øvrige Anførte, men benævnte piger, ligeledes etter Til-

17, hjemling Kaabehagerne for 1 Rdr 60 species, og saaledes, da Sagens Data, speciel Kongsberg

18, Byetings vidnet af 29. Aug. d. a. , viste at ingen af disse kaaster har været at faae resti-

19, tuert IN NATURA. Beløbe Igjelde, de tiltalte til ansvar. 63 Rdr 60 s. species. De Til-

20, talte have derpaa svide deres overenstemmende forklaringe ved forhøret af 18. Julii Pag.

21, 2-8 jevnført deres Erkiendelse ved samme forhør den 22. ditto, og vedblivende for

22, Rettens strax uudsigt for at salvere sig mod følgerne af forbrydelsen, eller benytte

23, ved Afhændelse udenbøygds det Stjaalne, og, streifende igiennem Bygderne, ere

25, kommet til Kongsberg ved Markedstiden den 7. julii, har under Markedstiden af-

26, hændet det meste af kaasterne her, og vidre Skiuul mod Eftersporing begerd sig op-

27, ad Nummedal, hvor de har mødt Lensmanden i Flesberg, Ole Stay, som u forsigtig i Maa-

28, den iagt tage sin pligt heri, har dilateret dem som og vidste u Rigtigheden for de-

29, res Personer og Vandel, indtil saadant pr Correspondence kunde erfares, og imidlertid

30, engageret i Arbeid eller Tjeniste hos sig: Edvard Eriksen, og hos Naboen Klokker

31, Borch: Ole Alexandersen, vide forhøret af 18. Julii, og vedheftede Lensmandens An-

32, meldelse til Fogden af 17. ditto. Det maatte blive Selv følge at de Angjeldende

33, sig bevidste deres forbryderske u sikkre Stilling, ikke kunde ville dvæle længe hos deres

34, nye Huusbonde, og er nogenleds medskyldligt at de desaarsag listet sig derfra, men at

35, de ikke kunde afholde sig fra natten til 14d Julii da de vidre Undveege, at bestjæle, hos

36, sin Husbonde, navnl: Edvard Eriksen fra Lensmanden et Bomuldstørklæde, og Ole Alexandersen

37, fra Klokker Borch giennom det u fæstede Vindue, et Lomme Uhr, Betegner dem som Per-

38, soner hos hvilke Ryggesløshed med Hang til Omstreiferie og Lediggang med deres Vehicle

39, maa have naaet Høy Grad. Sidstnævn Tyverier hvis Gjenstande ere de Be-

40, stjaalne in natura restitueret, og af Laugrettesmænd taxeret til 5 Rdr 12 s. species, ha-

41, ves uden nogen modsigelse af de Tiltalte lovlig Bevist, ved Corpus Delicti ved deres fri-

42, villige Tilstaaelser hvilke fremlyse af forhøret og Doms Acten saa at Hvert Stæd hvor

43, Jngqvicsitionen over denne Deel af Sagen er Behandlet, og ved de førte 9 Vidners  i eed

44, fæstede Udsagn, og fordrer ey specielle henviisninger til Beviiserne om Tyveriets

45, virkelighed som af dem forøvet, og om Klagerens Eiendom i det Stjaalne. Inqvi-

46, sterne ere altsaa strafskyldige for Tyverie, men da de oplyste og anførte factes de

47, Omstændigheder ey qvalifisere forbrydelsene, og de, efter Skudsmaaler samt Attester

48, fra Tugthuus Inspecteuren, ey forhen have været under og straf for Crimi-

49, nelle forbrydelser, saa ere Strafen efter forordingen af 20. Februari 1780 for Simpelt

50, Tyverie af første Grad at anvende paa dem, og efter Overveyelse at Bestemme Strafe-

51, tiden for hver af dem: Tiltalte Edvard Eriksen er fattig, har ey havt omhyggelig op-

52, dragelse, men derimod formodentlig tilvendt det for Ynglinges sædelige Dannel-

53, se høist skadelige Betlerie, vide hans forklaring 22. Julii, forhøret Pag. 12. Han er, U-

54, agtet over 19 aars alder, U-Confirmered, og desaarsag ikke med Vished kan tilegnes

55, at have i paatalte forbrydelse, imod Bedre Vidende handlet pligtskyldigt, ligesom

56, han og, for saavidt af proven under hans Examination for retten, kan Argu-

57, mentere, synes næsten aldeles at mangle Begrebet om Handlingens Moralitet,

58, han er og af medskyldige Ole Alexandersen forledet til Deeltagelse i Tyveriet, vide

59, ved Dennes Tilstaaelse Pag. 13. i førhøret, og etter Skudsmaalene er han intet at tilreg-

60, ne om vidre usædelig Vandel, af hviket aldt synes at den imod ham talende

61, omstændighed, at han Bestjal sin Huusbonde, dog ikke for betroede Tiing, og und-

62, vigte af Tjenesten, bør tabe meget af Tilregnelighed, desmere da han under

63, Inqvisitionen ingen Haardnakkenhed har viist i at dølge Sandhed om sig,

64, videre ved hvad der etter hans Moralske Tilstand maatte følge af det

65, paa  (*SLUTT PÅ SIDE*  Dessverre mangler vi siste delen av dommen).

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net