1784 - Et rødvinsbeslag i Skoklefaldstrand 

 

En såkalt toldbod gjesterettssak ble avholdt i 1784. Bakgrunnen for benevnelsen er fordi

lovbruddet var betegnet som et tollsvik og anklager var derfor også tollmyndighetene.

Den anklagede Mathias Olsen kan neppe ha vært bosatt lenge i Skoklefaldstrand da denne

saken er den eneste kilden som knytter ham til denne plassen.

Han kan være identisk med den Mathias Olsen som døde 1793 i plassen Rødsten i Oppegård.

 

 

Tingbok for Follo: A 43, f. 132 (1784)

 

Aar 1784 den 6te octobr. blev een toldbod giæsterets sag mod Mathias Olsen

Schocklefaldstranden, angaaende nogle hos ham uden passer sæddel forefunden ankere rød viin

foretaget udi lensmand Michel Hansens huus Næsodtangen kaldet i Næsoddens præstegield, og rætten

betient av de 3de eedsorne lovrettesmænd Christopher Fladebye, Ansteen Hokholdt og Gunder Thoug, hvil

ken sag efter stevningens paategning skulle have været avholdt sidste 1te hujus, men formedelst dommerens

forfald udsadt hvorom jndtages den skedde udsettelse, dateret 29de septbr. lovlig forkyndt efter paaskrift som

blev avhiemlet og lyder saaleedes. Da. Procurator Lund for toldprocureren mødte og indgav hans

stevning av 21de passato mod Mathias Olsen til told og bøders udredelse av de hos ham den 25de junii sidstl.

antrufne een hel og 2de halv ankere med viin, hvorhos ingen passer sæddel har fulgt, alt efter stev

ningens nærmere formel, hvis forkyndelses rigtighed stevnevidnerne lensmand Hansen og Asle

Halvorsen avhiemlede efter deris paaskrift. Lund dernæst fremstillede de 2de indstevnte vidner

Christen Jørgensen og Jens Olsen, som han begiærede edfæstede. Vidnerne blev betydet eedens

kraft og advaret til sandheds udsigende, hvorpaa de enhver for sig avlagde eed og eenstemmig forklarede

at de begge havde været tilstæde i Schochlefald stranden hvor indstevnte Mathias Olsen er boende

sidstl. 25de junii, og samme tiid erfarede at lensmanden Michael Hansen forfandt der i een svale

kaave under laas og lukke beliggende 1 heel og 2de halv ankere med rød viin; hvilke lensmanden

da derpaa ikke kunde fremvise nogen passer seddel udtog og confisqverede. Og erindrede vid

nerne herhos at manden Mathias Olsen ei var hiemme, men hans kone leverede lensmanden nøg

len til svalekaaven hvor viinen laae. Rætten lod udraabe efter den indstevnte part, men

hverken han eller nogen paa hans vegne indfandt sig. Derimod mødte confiscator lensmand

Michel Hansen som vedtog sin anmeldelse til Christiania Toldkammer under 26de junii sidstl. som blev pro

duceret og hannem foreviist. Actor sagde at da indstevnte ikke finder for godt denne gang at

møde, maatte comparenten begiære ham lovdaget til hvad anden tiid og stæd det faldt Dommeren beleilig

og frabad comparenten sig om mueligt, sagen foretagelse igien i morgen, da hans andre forretninger

forbyder ham da at kunde møde. Eragtet. Formedelst Dommerens saavelsom Actors andre forfald

bliver denne sag udsadt til førstkommende den 20de octobr., da samme for beqvæmeligheds skyld

foretages paa Næsoddens præstegields almindelige og sædvahnlige ting=gaard Schydsjordet i

Nordbye annex. Til hvilken tiid og stæd, lovdages at møde, den udeblevne part Mathias Olsen

Schocklefald stranden.

[f. 132b]

Aar 1784 den 20de octobr. blev toldboe=sagen imod Mathias Olsen Schoch

lefaldstranden foretaget paa ting-gaarden Schydsjordet efter udsettelse fra sidstl. 6te

[f. 133a]

hujus med efterskrevne lovrettesmænd, Christopher Sundbye, Christen Kircherud og Johannes

Nordbye. Da! Actor Procurator Lund indgav rettens lovdag av 6te hujus lovlig forkyndt,

næst producerede han General Auditeur Fleschers skrivelse av 18de augt. sidstl. til comparenten

angaaende denne sags anlæg og endelig Tolderen Justitzraad Reusches beregning over de for=

ventede told rættigheder og bøder til sammen 7 rd, 19 s. hvilken beregning sees inden 11te augt. av

lensmand Hansen at være inpresenteret Mathias Olsen som ei i mindelighed ville dette for

lig. Ligeledes producerede Lund General Told Directeuren Hr. Geheimsraad [Lodtzaus?] skrivelse av 17de

julii sidstl. til Justitzraad Reusch, hvorav sees at General told-kammeret har befalet denne sags an=

læg naar indstevnte ei i mindelighed har villet betale den ham anviiste regning, hvorhos Lund

sagde at søgsmaalet er fuldkommen beviist med lensmandens skrivelse og de avhørte vidner hvilke een

stemmig forklarer at omhandlede viin fandts under Mathias Olsens laas og lukke uden at

passer seddel fandtes derhos, følgelig er samme confiscabel og derav i følge told-roulen maae svares

med forventede told rettigheder og bøder, altsaa paastod Lund indstevnte Mathias Olsen tildømt for 2de

sessioner 4 rd skyds og dietpenge 2 rd, den forventede acts beskrivelse 2 ort 16 s. lensmanden for for=

kyndelsen 1 rd 1 ort 8 s, lovverket 1 rd er 9 rd og Actors salario for 2de reiser, een til Næsodden og

een hid til stædet, med skyds og diet, samt hands umage 24 rd, i alt i omkostninger 33 rd med

hvilken paastand sagen indlades under dom. Mathias Olsen mødte selv personlig for retten og

indleverede sit skriftlige forsæt av gaar dags dato, hvortil han sig referede og paa Dommerens til

spørgende svarede, at han intet viidere havde at erindre i sagen, men tilstod derhos at have

givet saadant svar til den producerede told reigning, som lensmandens paategning udviiser.

Lund sagde, hvem den vinkelskriver end har vært som har sammenrablet det fremkomne Mathias

Olsens indlæg, saa er det fra først til sidst usammenhængende kladder og digt, der er aldeles ube=

viist og ingen besvarelse meriterer. Var Mathias Olsen saa uskyldig som han her foregiver

maatte han selv førtde om qvæstionerede vahrer indtil Toldboden, eller i det mindste ved sin

foregivende indreise til Christiania ordentlig anmeldt denne tildragelse, men da saadant ikke

er skeed, eller hans koene, da vahrerne blev anholdte givet mindste oplysning om hans ad=

komst til disse vahre, han har heller ikke under sagen her dristed sig til at beviise sit fore=

givende, modsiger det fremkomne indlæg som at opdigt der yttrer beskyldninher mod ustevnte

og sagen uvedkommede personer, thi henholdt Lund sig til sit forrige, og paastod dom.

                                                    DØMT:

Det er beviist med de under sagen avhørte vidner, at lensmanden Michel Hansen har

forefundet, sidstl. 25de junii: een heel og toe halve ankere med rød viin, udi indstevnte Mathias

Olsen Schochlefald-strandens huus og under hans laas og lukkelse, uden at nogen passer

seddel paa samme var der tilstæde. Disse vahre ere altsaa efter told forordningernes dy=

der confiscable, og hvorav flyder at derav tillige maae svares told accise consumtion,

bøde og viidere saaleedes som Tolderen Hr. Justitraad Reuschs beregning derover udviiser; hvis

beløb 7 rd 19 s, den saggivende paa mindelig anfordring, dog har negtet at betale. Thi kien=

des for rædt: Mathias Olsen Schochlefald-stranden, bør tvende solemærker efter denne

doms forkyndelse, ikke allene betale de paastevnte told=rettigheder og bøde med 7 rd, 19 s, men end

og oprette sagens forvoldte omkostninger, nemlig til retten 9 rd og til Actor 15 rd, i alt 24 rd;

under viidere lovbydelig adfærd.

(slutt)

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net