1783 - Politiforhør 2. sept. og politirettsak 9. og 10. okt. Alexander Hansen 

 

Politiprotokoll nr.1 (1783-1799), fol. 23-24 og 26-27, Statsarkivet i Kristiansand.

Politiforhør 02.09.1783 og politirettssak 09.-10.10.1783. Arkivreferanse: Arendal byfogdembede

 

1,  Ao 1783 den 2 Septb blev paa Arendahls ByetingsStue i overværelse af de 2 Poli-

2,  tie Betient Søren Thommesen og Hans Pedersen Lund som Vidner holded et

3,  Politi Forhør over en Gaards dags aften anholdt ubekient og pjalted Pas-

4,  løs Person eftter underfogden Trausings til Byfogden indgivne  af Politie

5,  Betienter Søren Thommesen og Hans Pedersen Lund Attesterede skrivtlige

6,  anmeldelse af dags dato (indført fol p.1) , hvilken anmeldelse nu blev oplæst

7,  og indholdets rigtighed eedtaget af bemt. Trausing og politi betientene, den

8,  anholdne Alexander Hansen blev nu løs og fri fremstillet og paa Tilkaldelse ved

9,  Byetienerne mødte, den anmelte Søren Stiansen som er Blekmager af Pro-

10, fesion, og  i mange aar har opholdt her Byen – Byetienerne Søren Christiansen og

11, Søren Olsen Anmeldet at de eftter Byfogdens ordre have i dag tilsagt Borgeren

12, Niels Aasendrup til møde her ved forhør, men at han undskylde sig, og angav at være

13, hindret fra at kunne møde, men erklærede at han ikkun havde tilladt Søren Stiansen

14, at betiene sig af Eet lidet Aasendrup tilhørende Fæehuus paa Bakken for der at kunde

15, indsette sit Tøy, men nu vilde han lade Tilspigre Døren til samme at fæehuuset ikke

16, skulle blive eet Tilholdssted for løsgiengere, og nogen Farlighed ved uforsigtig omgang

17, med lys og ild at befrygte. Politie betienten Søren Thommesen meldede

18, at han i gaar Eftermiddag havde talet med Niels Aasendrup og advart ham

19, at faa Fæehuuset røddiggiort, og ikke tillade Søren Stiansen eller andre der at opholde

20, sig saasom det var ham mulig. Politi Betienten forebragte at det var seet lys inde i fra

21, Porthuuset, den anholdne sig navngiver Alexander Hansen blev fremkaldet, og af

22, Byefogden examineret. Han navngav sig Alexander Hansen som foranmeldt

23, og at han var barneføed paa gaarden Moe i Gierestad sogn, sin alder nu at være 15 a 16 aar

24, sigende sig derhos uvis om sin alder og at han maaskee var ældre ligesom og Byefog-

25, den og Vidnerne skiønnede af hans udseende at han rimeligviis maatte være

26, een Snees aar gammel har endnu ikke været til Confirmation, og ei heller haftt

27, Skolegang, hans fader navngav han Hans Svendsen af Profesion Vævskee-

28, binder og tilholdende for det meste i Sannichedal samt forhen har boet i

29, Kragerøe for nærværende Tiid skal opholde sig paa Weegaardsheyen, sin moder

30, navngav han Sibylla Johannesdatter nu tilholdene paa een plads Hougene

31, kaldet nær ved Barboe i Tromøe sogn hos een halt Mand navnlig Terje, mo-

32, deren bemt. Sibylla Johannesdatter saavelsom Deponenten selv ernære sig

33, ved Betleri i Bye og Bøygd. Paa nærmere Tilspørgende forklarede han at

34, hans moder først for 3 a 4 Dage siden er ankommen hertil Egnen, og faaet tilhold

35, i bemt. Huus, og at hun ville hente ham tilbage da han havde opholdt sig her i

36, egnen sidste vinter og denne Sommer igiennom samt imidlertiid ikke havt noget

37, vist Tilholdssted, men søgt herberge hvor han kunde faae for det meste paa landet

38, men sagde sig ikke at kunne navngive nogen af de som til adskillige

39, tiider have huuset ham, og i gaar var han hertil Byen indkommen i ærende at

40, kiøbe en Nebbtang til sin moder som hun Behøvde til at forferdige hægter,

41, han tilstoed ellers at han Tilforn i Vinter har nogle gange havt tilhold og

42, natteleye hos Søren Stiansen medens Søren Stiansen beboede een an-

43, den liden hytte paa Bakken i Stranden, viidere forklaring var ikke nu hol-

44, dt mens Anholdne at indhendte men da her af erfares at han er en løsgien-

45, ger og omvankende Betler fant Byfogden fornøden at lade ham til videre

46, Foranstaltning udi Byens Arrest Huuse hensidde. Foren det blev ellers

47, anmerket at denne Alexander Hansen er af Statue liden og undersat meget

48, hinkende paa den ene venstre fod klæd en gammel pralted blaae Klædes trøye

49, og dito Buxer barbenet.             <Søren S>    Hans Forklaring blev ved videre

50, at tillegge dette at han ikke haver lært noget Handverk.      Søren H-

51, ansen som er een gammel mand af 78 aars alder eftter angivende barnefød

52, i Korgsmo sogn paa gaarden Steisland i Walle præstegield, og er Blikmager

53, af Profesion, samt udi 8 a 9 aars tiid opholdt sig her i Byen, men forhen

54, har boet i Holt Sogn, forklarede på Byefogdens Tilspørgelse, at denne

55, anholdne Alexander Hansen kom til ham i gaar aftes og lagde sig der til

56, at Sove uden hans Tilladelse, men kunde dog ikke nægte han jo for-

57, hen nogle gange har ladet denne samme have tilhold og natteherberge hos

58, sig, medens han endnu ejede og beboede Een faldeferdig hytte paa

59, Bakken her i Arendahl som har for nogen tiid siden havde solgt til Ole Stoelmager.

60, Bye tienerne  Søren Christiansen og Søren Olsen Blev fremkaldede og forklarede der

61, at de forhen i afvigt aar samt sidste Vinter have seet den anholdne Alexander Hansen

62, heri Byen og da advart Ham at forføye sig bort igien fordi han var Pasløs, da nu intet

63, videre under dette Forhør var at anføre blev samme sluttet og eederne skal blive indsendt til

64, Stiftets forventede Høye Resolution.

65, Paa hr Justis Raad og Byefogd                                              Som Vidner

66,     Femmers Vegne          Pro Memoria                                                H P Lund Sørren Thommesøn

67,                                          Dom

68, I gaar aftes eftter klokken slagelse 11 slet her een i med følge af Politi Betientene Hans Pedersen Lund

69, og Søren Thommesøn udi et saakaldet Fæehuuse som eftter Beretning skal tilhøre Niels Nielsen

70, Aasendrup og beliggende strax overfor østre side af bemt. Aasendrups Vaaningshuuse paa

71, en Bakke udi Stranden, antruffet og Forefundet en ubekiendt og pjalted Person

72, som gav sig navn af Alexander Hansen og barne føed paa Moe i Gierestad Sogn, af hvilken ieg

73, paaæsked Pas, hvormed har erklærede sig ikke at være forsynet, Men var allene indkommed

74, hertil Byen i ærend at kiøbe en Nebbetang for hans moder som han sagde at tilholde paa

75, Slaghaugen under Barboe gaards Eie udi Tromøe Sogn, Saa vel i anledning Stedet

76, som bemt. Alexander Hansen befandtes som og i mangel af, at kunne Hiemle med lovlig

77, Pas sin Persons Tilstædeværelse, anholdte ieg Omnævnte Alexander Hansen og opbragte han-

78, nem i Arresthuuset til videre, Ieg maa ellers ærbødigst Anmode, at da ieg eftter

79, nøye Visitering udi bemt. Fæehuus befandt at Søren Stiansen Blikmager med

80, sine Børn laae paa gulvet: og dette huus befindes afsides fra andre huuse et lidet

81, stykke hvorudi hverken er Skorsteen eller andet Ildsted og fornevnte Søren Stian-

82, sen havde derinde staaende et Fyhrtøy, fratog ieg ham Fyr eller eller Ildtøyet for at

83, forekome at de ikke skulle der paa Stedet benytte sig af lys eller Tobaks Anrøgning

84, hvoraf kunde havet onde og og farlige Følger.   Hvilket alt ieg heved ærbødigst for

85, deris Velædelbyrdighed skulle have Anmeldet.           Arendahl den 2 septb 1783

86,                                                                  ærbødigst Peder Chr. Trausing

87, Saaledes er rigtig Passeret og Tilgaaet bevidner vi

88,    H P Lund,     Søren Thommesøn

89, S:P: Hr. CancellieRaad Niels Borg pt Constitueret Byefogd i Arendahl.

 

 

1,                                               Dom

 

2,  Anno 1783 den 9 Octobr: blev paa Arendahls Byetimgs Stue holden Poli-

3, tie Ret af Byefogden med opnævnte Lovrettesmænd

4,  Peder Knudsen og Ole Salvesøn i anledning af Stiftets høye Skrivelse

5,  til Byefogden under 3 Octbr sidstl: Angaaende den antrufne og udi

6, Byens Arrest Huuse indsatte Pasløse Fremmede Betler og løsgien-

7,  ger Alexander Hansen, hvorved tillige blev fremlagd det over bemt.

8,  Alexander Hansøn og Blikmager Søren Stiansen hos hvem han blev

9,  antruffet, under 20 sepbr: sidstl optagne Politi Forhør samt Byefogdens

10,  skrivtlige orde til Byetiennerne Søren Christiansen og Søren Olsen under

11, 6 Octbr sidstl: om vedkommendes Indvarsling, som nu med paaskrevet af

12, bemt. Byetienere blev indleveret ved Byetieneren Søren Christiansen

13, som tilkiendegav at Hans Kamerat Søren Olsen var i dag sygelig

14, at han ikke kunde persohnligen møde // Alexander Hansen var løs

15, og fri Tilstede, ligesaa og Vidnerne undtagen bemt. Søren Olsen

16, og Blikmager Søren Stiansen som eftter Paaraab ikke mødte.

17, I anleedning af Betienten Søren Olsens anmeldte Svagheds

18, Forfald, og da hans Møde er Fornøden blev denne Sag stillet i Beroe

19, til i Morgen Ætermiddag K. 2 slet.

20, Paa Hr Justiis raad og Byefogd

21, Femmers Vegne   Ole Salvesen  Peder  P.K. Knudsen

22,                                          Dom

23, Anno 1783 den 10 october blev Politie Retten igien satt og betient paa Arendals

24, Byetings Stue ved de 2d Lovrettesmænd Peder Madsen og Ole Salvesen til Sagens

25, Behandling mod den pasløse Betler Alexander Hansen og hans vert Søren

26, Hansen. De tvende Byetienerne Søren Christiansen og Søren Olsen blev frem-

27, kaldede og Eedligen afgiven eede at have lovligen indkaldt Vedkommende

28, eftter deres Paaskrift paa den fremlagde ordre herom til dennem af 6

29, october sidstl. Paagiældende Alexander Hansen var løs og  og uden baand

30, tilstede, men Søren Hansen mødte ikke. Hvoreftter Retten Fremkaldte

31, Vidnerne Søren Thommesen og Hans Pedersen Lund PolitieBetiente,

32, samt Søren Christiansen og Søren Olsen Byetienere, som paa Lovens maade

33, blive Eedtagne til Vidnesbyrds Aflæg, og Hvorefter Byefogden Forelæste

34, Vidnerne deres Forklaring under det produserede Politi Forhør, nemlig

35, Politiebetienternes anførte pag. 2 og 3 som indbefattes udi den medtagen og

36, af den attesterede underfogden Trausups Rapport til Byefogden, og Byetie-

37, nernes Forklaring anført pag. 7 & 8, Hvis Rigtighed de nu fremdeles

38, ærklærede og udi alt hvad bme Alexander Hansen og Søren Stiansen

39, angaaer, vedblev. Hvorhos Byetienerne ydermere forklarede, at bme

40, AlexanderHansen har adskillige gange ladet sig finde her i Byen

41, og gaaet om at Betle, da de altid Have advaret Ham at forføye

42, sig bort af Byen, samt at det vel er 2 til 3 Aar siden de første

43, gang Have saaledes antruffet Ham og Bortvist Ham af Byen, og

44, at han da efter deres beste Erindring var omtrent af lige Udseende

45, og Førlighed som nu, At de skiønne Han til alder maae være

46, 20 Aar gammel eller ældre. Videre vidste nogle

47, af Vidnerne at forklare angaaende denne Alexander Hansen

48, thi blev de Forklared.                 Alexander Hansen blev fremkaldet

49, og af Byefogden examineret, Hvorunder Han angier det samme

50, han under Politi Forhøret Har forklaret og Videre forklaring var

51, ikke hos ham at erholde. Hvorefter retten afsagde denne Sag følgende

52,                                        Kiendelse:

53, Da den angiædende Sig navngivne Alexander Hansen ved egen Bekiendelse samt

54, og Eedelig afhørte Vidners forklaring, er tilstrækkelig overtydet at være en

55, pasløs omflakkende fremmet Betler og Løsgiænger, hvis rette alder og

56, Hiemmested ikke vides, men efter førte Vidners Eedsigende saavelsom Rettens

57, skiønnede formodes han at være til visse 20 Aar gammel, og dog efter sin

58, Ærkiendelse ikke har været til Confirmation eller holdt i skole eller oplært

59, i noget at fortiene sit Brød ved paa ærlig maade, saa bliver han

60, herved i anledning af Christiania Tugthuus Anmodning af 2d Decbr

61, 1741, 3 Cap. 3 og 14 Artl: hendømt til Indsættelse i Christiania Tugthuus paa

62, saa lang tid som Høyeste Lovs mænd nærmere bestemmer, og bliverdenne

63, kiændelse saaledes den den høye Stifts Øvrigheds Approbation og videre For-

64, anstaltning submitteret.

65, Søren Stiansen Blikmager, som uden Politiemesterens Forevidende eller

66, tiladelse, har fordristetsig at indtage hos sig den Pasløse Fremmede

67, Betler og løsgiænger Alexander Hansen dicteres Herved at udrede i

68, Mulct 2 lod Sølv eller En Rigsdaler, hvis Indkrævelse eller Afsoning under-

69, danig henstilles til Stiftets høye ordre og foranstaltning, da denne Søren

70, Stiansen nu opholder sig uden for Byen og efter Beretning skal op-

71, holde sig ved eller udi Colbiørnsvigen, Øystad sogn.

72, Paa hr Justits Raad og Byefogd                      Ole Salvesen

73, Taumers Vegne                                                 Peder Knudsøn

 

***SLUTT***  

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net