1754 - Da Asle Skoklefaldstrand beit nesa av Hans Flateby 

 

En fornøyelig historie fra 1754 hvor Asle Pedersen fra plassen

Skoklefaldstrand møtte bonden Hans Eriksen Flateby på Solberg.

Møtet endte med at Asle beit nesa av Hans Flateby som på sin

side hugg Asle i armen med en øks.

 

Tingbok for Follo 1754: A 39, f. 333, 356, 377b, 384.

 

[f. 333:]

Slotz Fogden Søren Røed i rætte lagde et skriftlig stevnemaal dateret 28 januari

næst afvigt, hvorved Hans Erichsen Fladebye og Asle Pedersen begge af Næsoddens

præstegield for med hinanden hafte clammerje er indkalden til at lide dom med mere

efter stevnemaalets viidere indhold. Stevnings vidnerne Halvor Larsen Grimoe med

Svend Ruud og Gunder Grøstad afhiemblede varselens lovlig forlkyndelse, efter deres

paaskrift. Vederpartene var tilstæde, saa og comparerede efter lovlig paaraa

belse samtlig vidnerne undtagen Hartvig Rugge og Joen Klokker. Hvorpaa for de

sidste nemlig de mødende vidner eedens forklaring af lovbogen lydelig blev op

læst med formaning til sandheds udsiigende, og efter at eenhver i særdeleshed cor

porlig eed havde avlagt, fremstoed: 1. Niels Hansen Hockoldt der forklarede

at nye aars aften om formiddagen var hand med flere til skrifte ved Næsoddens

Kiercke, og samme tiid kom Hans Erichsen Fladebye til præstegaarden for at lade

forbinde een skade af Hartvig Rugge som hand sagde at Asle Pedersen Schochlefald

stranden havde tilføyed ham paa næsen, bemelte Hans Fladebye saae me

get ilde ud paa omrørte hands næse, saa var hand og blodig paa sine klæ

der, dette var alt provet vidste sagen til oplysning. 2. Haagen Jørgensen

som i et og alt var enstemmig med forrige vidne, og var nærværende ved kier

ken i samme ærende som hand. 3. Aslach Sandager at dagen før nye aars

[f. 333b:]

dag mødte hand Hans Fladebye paa Soelberg engen, og som hand saa elendig blod

ed i andsigted, der og paa sneen fandtes meget blod, sagde comparenten til ham: Gud

bevare os hvor har du faaed den skade, hvortil Hans Fladebye svarede: det haver

ieg faaed af Asle Schochlefald stranden, hand mødte mig her paa vejen og haver

bidt min næse af mig, i midler tiid denne tale passerede, raabte folckene paa

Soelberg efter deponenten, og Hans Fladebye spænte hæsten fra een veede stok

hvormed hand havde taget over bemelte eng, og foer til Præstegaarden for at

lade sig forbinde, da hand indkom i stuen stoed Asle paa gulvet og loed

forbinde sin arm, som han sagde at Hans Fladebye havde hugget, da de var

sammen paa engen, hvortil vidnet replicerede: og Hans Fladebye beskylder dig

at du haver bidt hands næse af, hvorpaa svarede Asle Schochlefald stranden

nei ieg haver knibet næsen af ham, disse ord hørte ikke alleeniste provet

men endog Halvor Knudsen med hands hustru Ragnild Pedersdatter som beboer

gaarden. Een eller toe dage efter nye aars dag foer deponenten samme vei over

Soelberg engen, da enkens sønner paa Toug fandt støkket af Hans Fladebyes

næse, men hvor de giorde af det var hand u vidende. 4. Torger Poulsen Fla

debye, der følgelig stevnemaalets indhold ikkun vidste dette til sagens oplys

ning: at Asle Pedersen Schochlefald stranden, efter at slagsmaalet skal vært pas

seret paa Soelberg engen, har sagt til hannem: ieg tog næsen af Hans Fladebye,

men hvad stæd sliige ord passerede erindrede vidnet ikke. Af den skade Hans Fla

debye har faaed paa næsen som er stor er hand skiemmed og skammelig lydet. 5. Hal

vor Thoresen opholdende sig i Schochlefald stranden hos Asle Pedersen, hvilke

sagde: at dagen før nyt aars dag mod aften sidstleden kom Asle Pedersen til

ham hos Torger Fladebye, begiærende hand skulde følge ham hiem, hvilket skee

de, og da de kom ind i stuen paa Schochlefald stranden saae vidnet, at

Asle Pedersen havde et saare paa sin vænstre arm omtrent ¼ qvarter langt

som han beskyldte Hans Fladebye for at have giort, viidere vidste hand ikke.

6. Hartvig Christensen Oxevald vidnede: at den 2 Januarij kom hand til Scho

chlefald stranden for første gang at forbinde et saaer Asle Pedersen der boede

havde paa sin vænstre arm, samme saaer sagde Asle at Hans Fladebye havde til

føyed ham med en smal øxe og af comparenten nu uden lyde er læget.

7. Bernt Halvorsen Som forklarede: at omtrent ved middags tiider den 31

decembr kom et lidet barn ind i stuen paa Soelberg med siigende at der var

nogen i clammerie sammen paa engen ved gaarden, hvorpaa provet tilligemed

hands søster Ingeborg Halvorsdatter gik ud paa gaarden hvor de saae at Hans

Fladebye og Asle Pedersen Schochlefald stranden droges sammen, først laae de

paa marken men siden kom de op igien paa benene, da deponenten tye

delig blev vahr, det Hans Fladebye med en smal øxe hug Asle Pedersen

som vigede fra hannem, i den den vænstre arm, siden derefter kom Asle

Pedersen ind i Soelberg stuen, hvor hand blev forbunden af søsteren og vid

nets stif moder Ragnhild Pedersdatter, ved samme lejlighed tilstoed Asle at have

revet næsen af Hans Fladebye, til vederlaug for det hug hand gav samme.

Actor begiærede vidnet tilspurt: 1: Hvor vidt stædet som clammeried skeede

kunde være fra husene paa Soelberg. Thi et steenkast. 2: Hvor man

ge gange Asle Pedersen og Hans Fladebye var sammen paa engen. Thi hand hen

holdt sig til sit forrige. 3: Om vidnet kunde see hvem af disse clammerende

slog til hinanden først: Hand ved ikke viidere end forklaret ere.

[f. 334]

4: Da den skade skeede paa begge clammerende, om vidnet kunde

see at saadant blev giort enten føer eller efter de havde været omkuld paa

marken med hin anden: Efter at hugget af Hans Fladebye var skeed, er

indrede hand sig kun at de trættende faldt paa hin anden i sneen, da Hans

Fladebye laae ovenpaa Asle Pedersen. 5: Erindrede i vidnet har sagt, at Hans

Fladebye kiørte til Soelberg med Asle Pedersens hæst, da det omprovede var pas

seret, om hand nemlig vidnet da hørte af hvad aarsage saadant kunde skee:

Da Hans Fladebye kom frem til gaarden fra Soelberg engen med Asles hæst

sagde hand ikke noget, uden disse ord: see hvorleedes ieg er bleseuret af Asle

Pedersen. 6: Om vidnet kand see og skiønne at Hans Fladebye paa det til

føyede saaer og bidt paa næsen haver nogen men og kiendelig lyde: Jo

underdeelen af samme er tagget og skiemmelig lydet saaer. 8. Ingeborg Halvor

sdatter som efter nøyeste examination aflagde samme provmaal som hendes broder Bernt Hal

vorsen, allene med den forskield, det hun ikke hørte at Asle Pedersen tilstod at

have bidt eller revet næsen af Hans Fladebye. og 9: Halvor Knudsen Soel

berg, som godvillig mødende, hvilken ej vidste viidere af det paastevnte slags

maal, end at Hans Fladebye og Asle Pedersen der er hands svoger, dagen føer

nye aars dag sidst afvigt kom ind i hands beboede huus paa Soelberg begge

blodige, den første sagde: her seer I hvorledes ieg er beskadiget af Asle Pe

dersen, hvortil ikke Asle svarede noget, og den sidste blev forbunden af

deponentens kone, Asle havde et hug i den vænstre arm og Hans Fladebye

skade i næsen, som endnu kiendelig kand sees at være stor og ham til meen og

lyde. Actor begiærede laugdag for de 2de udeblevne vidner. Eragted.

Lovlig indstevnte og udeblevne vidner Hartvig Rugge og Joen Klokker, fore

legges under Faldsmaals Straf, at indfinde sig til sage ting for Aas

og Næsoddens Præstegielder, hvor og naar det faldendes vorder.

[f. 356]

Slotz Fogden Sr. Søren Røed æskede justitz sagen i rætte contra Hans Erichsen Fladebye

og Asle Pedersen for med hin anden hafte clammerie, hvorudi hand producerede rettens laugdag, der

efter paateigning findes vedkommende louglig at være forkyndt. Efter paaraabelse comparerede

vidnerne, for hvilke eedens forklaring af lov bogen tydelig blev oplæst, med formaning til sandheds

udsiigende, da der efter paa eeds afleggelse 10de vidne først fremstoed Hartvig Rugge og forklarede, at den

31te december sidstleden om eftermiddagen, kom Hans Fladebye til Næsoddens Præstegaard med et tøi klæde for

næsen, beordende at proved vilde forbinde hands skade som Asle Pedersen, efter siigende af ham

havde giort, der og skeede, med denne skade paa næsen har Hans Fladebye kiendelig lyde,

og dette var alt hvad comparenten vidste sagen til oplysning. dernæst 11te Joen Larsen Klok

ker, der giorde denne udsagn: at den 31 december sidst afvigt om aftenen kom hand til Schochle

fald stranden hvor Asle Pedersen boer, hvilken laae paa sængen siigende: at være huggen i den

vænstre arm af Hans Fladebye og tillige viiste hannem skaden, der vidnet dog ikke kunde

beskrive, viidere vidste hand ikke. Slotz Fogden begiærede, at Hans Fladebye og Asle Pedersen

som overværende, vilde tilkiennegive, hvad de i sagen og med vidnerne havde at forestille,

hvorpaa den sidste allene hendskiød sig til loven, men den første sagde at her til dagens oplys

ning behøves de vidner ført, som haver hørt hvorledes Asle Pedersen forhen haver trued og undsagt

ham. I andledning heraf, begiærer Slotz Fogden dagens andstedt til høst tinget: Opsadt.

Dagen beror efter forlangede, til først faldende verendelige høste sage ting for Aas og Næs

odden Præstegielder.

[f. 377b]

Kongelig Maysts. Slotz Foged Sr. Søren Røed æskede justitz sagen i rette contra Hans Flade

bye og Asle Pedersen, hvorunder hand producerede sit udstæde continuations stevnemaal af

26de Octob. 1754. Stevnings vidnerne Halvor Larsen Grimoe og Even Løes eed fæstede varselens loug

lige forkyndelse efter deres paaskrift. Efter paaraabelse comparerede de indstevnte vidne

parter og vidner, For hvilket sidste eedens forklaring af lov bogen tydelig blev oplæst med

formaning til sandheds ud siegende, hvorefter fremstod dragon Søren Albretsen aflaged

eed og provede: at een eller toe dage føre slagsmålet skeede imellem Hans Fladebye og As

le Pedersen, hørte hand i den sidstes Huus, at Asle Pedersen i overværelse af adskillige folk

sagde disse ord: Hans Fladebye haver skiældet mig for een kiæltring, men træffer ieg ham

paa det stæd ieg vil, skal ieg give ham kiæltring, viidere vidste hand ikke sagen til oplys

ning. Samt Halvor Thoresen, der under sin forhend i denne sag aflagde corporlig eed

declarerede sig aldeles ikke at være mere viidende sagen til oplysning end hvad hand til

forn har proved om slagsmaalet mellem Asle Pedersen og Hans Fladebye. Actor der maatte

fornemme at de i dag afhørte 2de vidner ikke har kundet forklare noget sagen til oplys

ning, end skiønt samme efter Hans Fladebyes forlangende ere indkaldede, referede sig til

de forrige vidners udsigende, og paastoed dom saavel over andgiveren Hans Fladebye

som den sigtede Asle Pedersen, begge efter fortjeneste følgelig lovens bydende. Asle Pe

dersen og Hans Fladebye hafde ikke noget til deres frelse sagen at tilføre, hvorefter samme

blev optagen til Doms.

[f. 384]

Udi sagen Slotz Fogden Sr. Røed har indstevnt imod Hans

Fladebye og Asle Pedersen, blev paa denne maade

DØMT:

Ved stevnemaal af sidstleden 28. January haver Slotz Fogden

[f. 384b]

Sr. Søren Røed paa Justitiens vegne, andlagt sag imod Hans Erich

sen Fladebye og Asle Pedersen Schochlefald Stranden til bøeders udredel

se, for deres paa gaarden Soelbergs Eiendeele udi Næsoddens Præstegield

den 31de december afvigte aar 1753 imellom hinanden forøvede slags

maal, og derom lader afhøre eendeel vidner, af hvilke, som u

imodsagt i særdeleshed forklare, Aslach Sandager: det Asle Scho

chlefald stranden bemelte tiid paa gaarden Soelberg i hands og fleres

nærværelse tilstoed, at have knibet næsen af Hans Fladebye, samt

at een eller toe dage derefter fandt Enkens sønner paa Toug støk

ket af Hans Fladebyes næse, Torger Poulsen Fladebye, at Asle

Pedersen Schochlefald stranden, efter slagmaalet, har sagt til hannem:

jeg toeg næsen af Hans Fladebye, item det Hans Fladebye af

skaden paa næsen, der er stor, er skiemmet og skammelig lydet,

Bærnt Halvorsen og Ingeborg Halvorsdatter, at de, et steen kast nærværende

fra stædet hvor det paastevnte slagsmaal passerede, saae Hans Flade

bye med een smal øxe hug Asle Pedersen som vigede fra hannem, i den

vænstre arm, saa og, at Hans Fladebyes tilføyede skade paa næ

sen er kiendelig lyde, efterdi underdeelen af samme er taget og

skammelig lydet skev, hvorfor berørte Bærnt Halvorsen siiger, at

Asle Pedersen, da hand efter clammeriet kom ind i Soelberg Stuen og

loed sig forbinde, vedgik, at have revet næsen af Hans Fladebye

til vederlaug for det hug hand gav ham, Halvor Knudsen Soel

berg, at Hans Fladebye og Asle Pedersen, overstaaende tiid, kom

ind i hands stue paa Soelberg, begge blodige, den sidste hafde et

hug i den vænstre arm og den første skade i næsen, hvilken

gierning hand tillagde Asle, der ednu kand sees at være skev samt

ham til meen og Lyde, endelig Hartvig Rugge: at Hans

Fladebye ved den paa næsen tilføyede skade har faaed kiende

lig lyde. Da den hendseende og efter saadan sagens beskaffenhed

kiendes og avsiiges for rætt: Det Hans Erichsen Fladebye, der

følgelig vidnernes udsiigende, i den vænstre arm har hugget Asle Peder

sen Schochlefald stranden, bør herfor, efter lovens 6. bogs 7 capitels

3de articul, bøede tvende sex lod sølv eller nie rixdahler, og

Asle Pedersen Schochlefald stranden, som den der haver revet

et støkke af Hans Fladebyes næse saa den stander vrang og, samt

paa grund af sidst alligerede capitels 7 articul, i liige maade bør bøede

halv mandsboed tvende nie lod sølv, eller tretten rixdahler og førgetiu

ge og aatte skilling, liigesom og Hans Erichsen Fladebye her

forudent gives regres med louglig omgang, for lyder og skader paa

hands næse, at søge opretning hos Asle Pedersen Schochlefald stran

den, saaleedes som den efterfølgende 11te articul indeholder. Det i

dømte fuldbyrdes femten dage efter denne doms forlydende, og

alt under nam og execution.

(slutt)

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net