1743 - Voldsomheter og overfall i Grisebu 

 

En sak fra 1743 hvor først soldaten Aslak Aslaksen på en voldsom måte forsøkte å komme inn i huset til eieren av Grisebu, Simen Rasmussen, mens han var en tur i Drøbak.

Simen Rasmussens kone var hjemme og ble skremt av dette. Etter dette  hadde

så Rasmussen beordret sin husmann Ole Eriksen og tjenestedrengen Thore Syversen

om å pryle Aslak Aslaksen, noe som også skjedde da de pusset en hund på ham og

slo ham med stokker. Dette skjedde i en plass som ble kalt for Grisebuberget, og

denne saken er det eneste stedet denne plassen er nevnt ved navn.

Saken ender uten noen domsavsigelse, årsaken kan være at det ble ordnet opp

utenfor rettsapparatet, men mest trolig fordi Simen Rasmussen døde før saken var

ferdig behandlet.

 

Tingbok for Follo: A 38, f. 257b (1743).

 

Procurator Smit paa procurator Kyns vegne, som fuldmægtig for Simen Ras

musen Griseboe fremlagde en skriftlig stevning av dato 1 juli 1743 til vidners

førelse imod soldat Aslack Aslacksen av denne indholdt stevnings vidnerne

Søren Hokholt og Niels Toresen Storrud avhiemlede stevnemaalets louglige

forkyndelse efter deris paaskrift. Vederparten Aslack Aslack

sen tillige med de 2de indstevnte vidner Ragnild Hansd: og Vebiørn

Giøfield, og Anne Oles. mødte efter paaraabelse. Smit begiærede

[f. 258]

de mødende vidner avhørt: hvor efter da fremstoed de indstevnte vid

ner Vebiørn Giøfield, Anne Oles samt Ragnild Hansdatter, for hvilke

av laugbogen blev oplæst edens forklaring, med alvorlig formaning til sand

heds udsigende, der paa efter eeds avleggelse giorde første vidne Vebiørn Giøe

field følgende udsagn, at ongefæhr for en maanet siden eller meere, kom

hand tillige med Aslack Aslacksen roendes i en baad fra Hethol til Grisebue

og da de der andkom gick hand ind i stuen, til konen i huuset tillige med

Aslack og andre som medfuldte, og da de der samtl. havde væred en liden stund

gick vær hiem til sit, undtagen vidned som blev tilbage i stuen hos Simen

Rasmusens hustrue, som allene var i huuset, og som hand en liden stund haf

de taled med hende, kom indstevnte soldat Aslack Aslacksen igien tilbage

ongefær ved klocke 10 eller 11 slet om aftenen, raabende paa Tore og Johannes

at de skulle oplucke døren for hannem, som da var tillugte, og som en pige

derpaa svarede hannem at de icke vare tilstæde men i Drøback med deres husbond

og hun icke vilde lucke op, løb hand av yderste magt mod døren, ligesom hand ville

giøre indbrud og endskiønt konen i huset. Simen Rasmusens hustrue bad han

nem at skiøtte sig selv og gaae bort, mange gange, blev hand dog ved at

spende og larme paa døren, ligesom hand ville giøre indbrud, saa gik hand

og til et vindue, hvor paa hand larmede med henderne men dog icke sloeg

det synder, der efter som hand saaleedes hafte larmed en goed stund, gick hand

bort, og vidned der paa hiem til sit huus forføyede sig, uden at vide, hvad

videre passerede: Paa Smits spørsmaal forklarede vidned at hand veed, det Simen

Rasmusens kone ved denne hendelse og overfald paa sit huus, blev meeget for

skrecket. Parterne havde dette vidne icke noged meere at tilspørge, thi blev hand

fra retten dimmitteret. Andet vidne Anne Pedersdatter Ole Ericksen huusmand

paa Grisebo ejendeele, hans hustru, fremstoed og giorde i et og alt samme

udsagn og bekiendelse som Vebiørn Giøfield forklared haver, saa vit den sigte

de Aslack Aslacksens forøvede adfær i Simen Rasmusens huus betræffer, og som

hun icke viste meere til sagens oplysning, saa blev hun efter parternes forlan

gende fra retten bortviist. Endelig avlagt 3de vidnesbyrd Ragnild Hansdatter

sit provsmaal, som i et og alt over eenstemmede med forrige vidnes udsagn

om Aslack Aslacksens forøvede adfær, med dette tillæg, at det var hende som hand

raabt paa skulle lucke hannem ind og brugte skielsord imod. Parterne havde

dette vidne icke videre at tilspørge: hvor for hun blev avvist. Smit der efter begiærede

dette passerede beskreven under vedbørlig bekræftning, som retten bevilgede:

                                                      #

Hr. Lieutenant Stub som anbefaled av Regimentetes Chef Hr. General Major

Wouart fremstillede sig for retten og gav til kiende at hand ved Sergiant

Petter Berger og de 2de soldatter Svend Christophersen Kaj samt Hans Nielsen

Kopperud, louglig har ladet indstevne med 14 dages kald og varsel bor

germanden Simen Rasmusen Griseboe til at andhøre soldat Aslack Aslack

sens førende vidner, andgaaende hans til regimentet indgivne klages u

rigtighed, ligesaa var og indstevnt at andhøre disse agtende vidner, Ce:

Ole Ericksen og Tore Siversen, som vidner  var indkaldet Anne Peders

datter og Anne Sørensdater, samt Marthe Olsdatter og soldat Christen

Arnesen og Christopher Christensen, og det under kaldsmaals straf og

lidelse.Stevningsvidnerne Svend Christophersen Kaj og Hans Nielsen Koppe

rud, avhiemlede stevnemaaletz louglige forkyndelse, saaledes som for ham

melt er. Procurator Smit som fuldmægtig for Simen Rasmusen mødte for

retten og protesterede imod hvis hand blive forklaret av de agtede vidner

som hannem uvedkommende, og reserverede sin rett i alle louglige til

fælde: efter paaraabelse indfandt sig allene av de andre indstevnte, følen

de vidner, Sc: Christopher Christensen, Marthe Olsdatter og Anne Sørensdatter, hvilke

vidneer Stub begiærede eedfæstede og avhørt. For disse vidner blev av lovbogen

oplæst eeden forklaring med formaning til sandheds vedstaaelse, hvor efter

at de samtl: hafde avlagt saligheds eed: først fremstoed Christopher Chri

stensen boende i pladsen Hethol, som avlagde følgende vidnesbyrd, at dagen

efter at Aslack Aslacksen, aftens tid tilforne hafte giort larm paa Grise

boe efter sigende, kom hand til gaarden Digeerud av en hendelse, da manden

sammestædz sagde til ham kom og see hvor Aslack er slagen paa Berget

i aftes av Ole Ericksen og Tore Siversens tieniste drenge, hvilcked hand

og giorde, og da saa vidnet, at Aslack hafde 2de blaae streger paa den høyre

axsel, siuntes at være slaget med en stock, og et slaug mit paa det højre

skinne been, der iligemaade syndtes at være slaged med en stør eller kiep

[f. 258b]

dette er alt sagde deponenten i hvad hand i denne sag er vidende, hvorfor hand

efter parternes paastand blev demitteret. 2det vidne Anne Sørensdatter tie

nende paa gaarden Holdt, forklarede, at ungefæhr for en 6 a 7 uger siden om

en løverdags aften er det tildraget sig, at soldat Aslack Aslacksen efter at

der hafde vært allarm paa Griseboe, indkom i husmandspladsen Griseboeber

get kaldet, hvor vidned dend tid opholdt sig, og som hand en liden stund der

hafde siddet paa en krack, kom indgaaende av døren Tore Siversen der

tiener Simen Rasmusen Griseboe og Ole Ericksen huusmand paa Grise

boe ejendeeler, hvilcke uden nogen foregaaende tale sprang til og tog A

slack Aslacksen, sloeg ham mod jorden og hissede en med sig havende band

hunn paa ham, der efter tragte hannem av stuen og sloeg hannem i mar

ken uden for døren, og da saae vidned at Ole Ericksen toeg en stør fra

Aslack og der med sloeg hannem paa kroppen, men vor det var, erindre

de vidnet sig icke, videre var hende icke bekiendt, hvorledes det siiden til

gick, da de skiltes fra hver andre, efterdj de gick bort og hun lagde sig til

hvile, der efter da parterne icke videre hafte dette vidne at tilspørge

fremstoed det 3de og sidste mødende vidne Marthe Olsdatter værende

hos sin fader Ole Agnor, som giorde udsagn i alt over eenstemmen

de med næst forrige vidnes provsmaal, med dette tillæg, at hun hørte, det

Ole Ericksen og Tore Siversen sagde til huusfolckene i huuset, det Simen

Rasmusen Griseboe hafde gived dennem ordre at prygle og hisse hunden

paa Aslack Aslacksen. Smit benægtede det sidste vidnes udsigende, for saa

vit Simen Rasmusen betreffer. Hr. Lieut. Stub begiærede sagen opsat til

høste tinged med forleggelse til de udeblevne vidner og parter. Eragted

louglig indstevnte og udeblevne vidner nemlig Anne Pedersdatter og

soldat Christen Arnesen, forelegges her med under kaldsmaals straf at møde

paa førstholdende almindelige høst sage ting for Aas præstegield til vid

nesbyrds aflæg i denne sag. Til samme tid lougdag gives Ole Erick

sen og Tore Siversen, om de ved de øfrige vidners førelse, noged agter

at indvende.

(slutt)

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net