1743 - Overfallet på Berthe Agnor i plassen Langebakke 

 

En sak fra 1743 hvor bondekona Berthe Mikkelsdatter ble overfalt i plassen

Langebakke. Dette var en plass under gården Møkkerud, men denne saken

viser at det var Berthe Agnors mann Ole Bårdsen som eide den på dette

tidspunktet. Overfallet skjedde i forbindelse med at enken Marthe Jensdatter

(enke etter Albret Sørensen og derfor også nevnt som Marthe Albrettes) skulle

flytte inn på Langebakke, noe som beboerne som allerede bodde der ikke ville ha

noe av. Personene bak overfallet blir først omtalt som brødrene Johannes og Thore

Anderssønner, men utover i teksten viser det seg å være Johannes Andersen og

Thore Syversen. De to var tjenestedrenger hos Simen Rasmussen i Grisebu, og

denne ser ut til å ville bekoste advokat for disse to drengene. Det kan se ut til å

være i denne saken som i saken fra Grisebu at han benyttet tjenestefolket til å

utøve voldshandlinger mot folk han var uenige med. Også denne saken rekker

ikke å komme til noen slutning eller dom, årsaken er trolig at Simen Rasmussen

døde før saken var ferdig behandlet.

 

Tingbok for Follo: A 38, f. 240b, 257, 290b (1743).

 

Slotz fogden Sr. Jacob Tobiesen loed ved sin fuldmægtig Christen Lem fremlegge

et skriftliglig stevnemaal av 11 marty sidstl: hvor ved er indkaldet eendeel vid

ner at prove om den obligatioverlast Ole Agnors qvinde skal være til

føyed, saalunde lydende: stevnings vidnerne Christopher Guttormsen og

Halvor Larsen Grimoe avhiemlede stevnemaalets lougelige forkyndelse

efter deres paaskrift. Vidnepartene Johannes og Thore Anders sønner

blev paaraabt men mødte icke. Lem der efter fremstillede

vidnerne, som hand begiærte følgelig stevnemaalet avhørt:

for hvilke vidner av lovbogen blev oplæst eedens forklaring med

formaning til sandheds udsigende. Hvor paa efter afleggelse

[f. 241a]

da først fremstoed Torgier Møckerud, som forklaret, at

ungefæhr for en fem uger siiden, var hand begiært av Marthe Al

brettes, at følge med hende, med noget fløttegodz, til pladsen Lang

backen paa Møckerud ejendeeler, hvor hun sagde sig, at skulle boe, som og

skeede, og da hand der, tillige med Christopher Monkerud og hende an

kom, blev Marthe Albrets av de i huuset boende folck, nægtet at indfløtte

det godtz, foregivende, at førend Ole Agnor som huuset tilhørt, selv kom

tilstæde, kunde det icke skee, hvor paa og blev skiiked bud til gaarden Ag

nor, da Ole Agnors hustru der efter, til dem nedkom, i medens som

vidnet tillige med Christopher Monkerud allerede havde begynt at

vende sig paa hiemvejen med deres hæster, mens som de var paa hiem

vejen, blev de av Ole Agnors hustrue begiært at komme tilbage, uden

at hun sagde aarsagen, hvor for det skulle være, og da de kom tilbage

og efter at de hafde indsatt eendeel av Marthe Albrettes godtz, saae vidnet

at Johannes og Tore Anders sønner i huuset kom indgaaende og strax

gav sig i trætte med Ole Agnors hustrue, dog kand hand icke erindre hvad

ord der faldt, saa og at Tore Andersen sprang til og støtte bemt. Ole Ag

nors hustrue Berthe, saa at hun faldt baglengs over kandten i een seng,

der paa gik vidnet og andre tilstædeværende imellen, saa at hand icke

erindrer sig, eller saae, at Ole Agnors qvinde nogen videre overlast skee

de, dette erindrede vidnet til slutning, at førend Ole Agnors kone, som

melt, blev anfalden, gik Tore med een øxe i haanden, hvor med hand

sloeg i dør og gulv, og det med eeder og bander, dog fornam hand icke

at Oles kone med øxen blev truet, videre viste vidnet icke sagen til op

lysning, ej heller hafte citanten eller begge vidneparter Johannes og

Tore Anders sønner, som nu for retten var nærværende, hannem noget

at tilspørge. Dernæst fremkom Christopher Monkerud, som vant og eedelig for

klarede den paastevnte tildragelighed, saaledes i et og alt at være passeret

som første vidne har forklared haver, og videre vidste hand icke undtagen, at da

trætten var overstaaed i huuset, og Ole Agnors hustrue kom du paa

marken, saae hand tillige med Torgier Møckerud, at hun i angsiktet var

reven og slaget blaae og blodig. Dette tilstoed og første vidne, og

videre blev hand fra retten demmiteret. Endelig fremstoed 3die vidne

Marthe Albrettes, som iligemaade vant og indstendig forklarede, som for

rige vidner med dette tillæg, at da Tore Andersen, som melt hafde slaged

Ole Agnors hustrue, og ved de andre tilstædeværende blev skilt fra hende

sprang Johannes Andersen der efter til hende og iligemaade kastede

hende baglengs over sengen, som hands broder hafde giort, og slog

hende i angsiktet med haanden, hvor efter blodet siden rant ned paa

hendes klæder, samme tiid, var det meget mørkt i stuen, da dette

skeede, hvor for og ingen andre end vidnet blev dette var. Meere om

tildrageligheden var dette vidne icke bekient, efter foregaaende spørs

maal av citant og contra parter. Johannes Andersen benægtede, sid

ste vidnets udsiigende, saa vit hannem betræffer. Lem der efter begie

rede det passerede beskreven, som retten bevilgede.

[257]

Procurator Widiken Huus som fuldmægtig for Ole Borrson Agnor produ

cerede et skriftlig stevnemaal udstæd av Ole Baarsen imod Johannes An

dersen og Tore Siversen, efter stevnings vidne formeld, dat: 3 juny 1743

saa lydende: Stevnings vidnerne Halvor Larsen Grimoe og Niels Stoer

ruud avhiemlede stevnemaalet louglige forkyndelse efter deris paaskrift.

Contra parterne Johannes Andersen og Tore Siversen blev av ting døren lougl.

paaraabt, da paa procurator Kyns vegne indfandt sig procurator Matz Smit

som indlagde procurator Kyns hannem tilstillede fuldmagt udi de sager som

hand her for denne ret haver for Simen Rassmusen og hans tienere, dat 11 ju

ly 1743: av denne indhold: og da der er indkommen en skriftlig stev

ning imod Simen Rassmusens tiener, saa begiærede hand sagen du

sat til næstholdende høstting, og copies meddelelse mod betaling

av det saa udi denne sag tillige med stevnemaaled er

indkommend, da hand til saadan tiid skal lade indkomme

sit tilsvar som forsvar for hans tiener, saa

vit loug medholdig ere, Huus producerede et dend 2 april

[257b]

1743 her paa Aas præstegields tingstue gaarden Oustbye tagne tings

vidner, som hand begiærede acten tilført, saa lydende: Proteste

rede i det øfrige mod udsættelse og paastoed dom over de skyl

dige efter fortieneste loven og stevnemaaled, fornemmelig, da

opsettelsen er begiæred av en uvedkommende, siden Simen Ras

musen icke udi stevnemaaled findes nevnt. Simen Rasmusen

lod ved Smit svare, at siden hans folck er stevnt og kaldet for

nogle gierninger de skulle have begaaed, saa var hand ligesom

til fore, som forsvar for sine tienere, sagens udsettelse til

høst tinged. Opsat. At vederparterne kand have tiid til for

svar opsettes sagen til førstholdende almindelige høste sage

ting for Aas præstegield.

[f. 290b]

Procurator Huus i rette æskede Ole Agnors sag contra Johannes

Andersen og Tore Syversen, hvor udi hand i henseende til at de paa

gieldende har ladet møde med tilsvar, fandt ufornøden at be

giære lovens 1 bogs 4 capt. 32 art. fuldbyrdet, men efter det

producerede tings vidne og hvad vider udi sagen moveret er

insiniuer den under dom, og imod opsettelse allige

vel lovens 1 bogs 5 cap: 7 og 8 art: item dito bogs 13 cap: 15 art:

med protest imod opsettelse og paastand til doms. Lars Hald

mødte efter begiæring for retten og paa vederpartenes veigne

begiærede sagen udsat til contra stevning. Opsat. Sagen beror

til først holdende almindelige vaar sage ting for Aas og Næs

oddens præstegield, efter contraparternes forlangende.

(slutt) 

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net