1688 - En tvist på Høybråten 

 

 

Soldaten Rasmus Arnesen hadde tatt seg til rette i gården Hokholts

utmark og ryddet seg den plassen som senere fikk navnet Høybråten.

Bonden på Hokholt måtte betale for husene, mens soldaten ble

husmann på plassen. Denne Rasmus Arnesen flyttet senere til Kjensli

hvor han begikk barnedrap og ble halshugget for det.

 

Udj den tuistighed jmellem soldaten Rasmus Arnesøn och Hans

Hochholt, er saaledis aftalt jmellem det: at Hans Hochholt

schall betale till Rasmus Arnesøn, for de huuse som hand

paa Braaten har opsadt 5 rd: enten i penge eller vahre

som de best kand foreenes och soldaten vill vedtage

och den fulde betallning, at vere fuldkommen jnden

martinj forkommende; her ved deris tuistighed

schal vere død och magtesløs.

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 23, folie 19b.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net