1815 - Ulovlig hogst i Røer skog 

 

 

Første del av en sak om ulivlig hugst som hadde foregått i

nedre Røers skog forårsaket av en uheldig tømmerhugger som

hadde eiendomsgrensen i tåke og snøvær.

 

Aar 1815 den 3de octbr, blev retten sadt paa

gaarden nedre Røer paa Næsodden til en aastædesags betje-

ning, tilstefnt af Hrr procurator Røer imod Hrr gros-

serer Morten Anker; Retten betjent af sorenskriveren

og følgende 4re laugrettes og meddomsmænd: Hal-

vor Løes, Ole Sandager, Jørgen Sandager og Ole Thoug.

Hvorda  Edvard Røer fremlagde en lovlig forkyndt stev-

ning af 28 julii d. a: hvorefter grosserer Morten An-

ker er citeret for ulovlig skovhugst i gaarden ne-

dre Røers skov, med flere fornærmelser efter stev-

ningens nærmere formæld. Ligeledes fremlagde

han forligelsescommissionens attest af 29de april

d: a: hvorefter sagen er henviist til retten; ittem

fremlagde comparenten reqvisition til fogden [Kohl]

af 1te denne maaned til et laugrettes udnævnelse i denne

sag, hvorpaa følger bemeldte Hrr fogdens udnævnt

af gaars dato af 4re laugrettesmænd, til sagens af-

betjening hvori dag lehnsmand Røer gjorde følgen-

de forandring ved at bringe i erfaring at trende

af de udnævnte laugrettesmænd formedelst slægt-

skab til sagens vedkommende part Christopher Røer

nemlig Anders Soelberg og Aslach Sørbye saavelsom

Ole Schoclefald, der ikke er eedsoren, maatte ud-

træde og i deres sted fremstillede de ovenan-

førte. Comparenten  fremstillede følgende

godvillig mødende vidner: lehnsmand Røer, An-

ders Soelberg, Ole Schochlefald, Daniel Andersen

og Anders Nielsen saavelsom de indstevnte Hans Balts-

rud og Hans Bjerget, hvilke han udbad sig af dom-

meren forelagde de under dags dato forfattede

og nu fremlagde qvæstioner til besvarelse, dog

frafaldt comparenten 4de 5te 6te og 7de qvæstions be-

svarelse for de 3de førstanførte vidner.

Indstævnte grosserer Morten Anker lod ved sin

fuldmægtig Peder Johannesen fremlægge et skrift-

lig tilsvarsskrift eller fuldmagt af 2de f:m: , hvori han deels

melder sygdoms forfald og deels begiærer sagen ud-

sadt m. v: sammes formeld, som indtages. Hrr St

Røer modsagde det af Hrr Anker under 2de septbr frem-

komne tilsvar paa slet papiir deels som urigtig i

henseende til det paastaaede, og vedblev sit forrige,

om vidnernes forklaring efter de fremlagde qvæ-

stioner.

Saavel de godvillig mødende som indstevnte vidner

except Hans Baltzerud, fandtes ved retten tilstæde,

og som bleve præparerede og formanede til sandheds

udsigende i den forklaring de nu skal aflægge saa-

ledes, at de derefter kan aflægge deres saligheds eed

paa samme; hvorpaa antages som 1te vidne lehns-

mand Røer, 70 aar gl: ubeslægted til citanten og

Hrr grosserer Anker. Vidnet blev forlagt de frem-

sadte qvæstioner som det besvarede saaledes nemlig til

1te qvæst: Ja! vidnet kjender gaarden nedre Røers skov

forsaavidt samm grændser til det af indstevnte

forpagtede skovstykke. I henseende hvorledes deelepuncterne

som anspurgt gaaer forklarede vidnet: første deelepunct

begynder ved en steen paa østre side af Orremyhr som tilhører

nedre Røer og gaaer derfra paa søndre kant af sidstnævnte

myhr ned til en klev eller steen hvor vejen kommer fra

øvre Røers skov til pladsen Berget; hvorefter deelelinien

strækker sig til Storemyhr paa den væstre kandt af det skovstykke

indstevnte har i brug. Til 2den Ja! Vidnet vet at

deelepuncterne skal gaae i en ret linie fra den eene

deelesteen til den anden. Til 3de Nej! Han kjender

ikke andre end de under 1te qvæstion omprovede deelepuncter.

Paa  citantentens spørgsmaal om vidnet kan udviise de

omprovede delestrækninger, svarede han ja!.

Demitterit. Som 2det Vidne antages Anders

Soelberg 63 aar gl. og ubeslægted til parterne. Han svarede

til 1te qvæstion Ja vidnet kjender til det omspurgte,

og forklarede sig for retten i henseende til deelestræk-

ningen aldeles overeensstemmende med 1te vidne, med

tillæg, at en furu staaer ved Storemyhra som [skjødetræe] i-

mellem nedre og øvre Røers skov. Til 2de qvæst: Ja det

er vidnet, til 3de Nej! Vidnet veed ikke andre deele-

puncter end det under denne qvæstion omspurgte. Paa

citantens spørgsmaal om vidnet kan paaviise de om-

provede deelestrækninger, svarede han ja! Demitterit.

Som 3de Vidne Ole Schochlefald 34 aar gl. u-

beslægtet til parterne, som forklarede, til 1te qvæstion

at han ikke kjender videre til det omspurgte end hvad

han har hørt af citanten og Christopher Røer derom,

hvilket, forsaavidt deelestrækningen angaaer, var

overeenstemmende med de foranførte vidners for-

klaring i den henseende. Til 2den, derom ubekjendt, dog

ehrindrede han nu, at deelestrækningen skulde efter

Hrr procurator Røers og Christopher Røers udladelser,

gaae i en ret linie fra den eene deelepuncy til en

anden. Til 3de qvæst: Derom ubekjendt. Paa citan-

tens fremsadte 4de qvæst: om vidnet kan paaviise den

i delestrækkning som han for nogle dage siden opgik

i skoven, erklærede han: at han naar han kommer paa

stæderne kan gjenkjende og paaviise samme. Demitterit.

Røer begjærede Christopher Røer som nærværende for

retten tilspurgt: om han ikke erkjender de af vidnerne

opgivne deelepuncters rigtighed, samt at strækningen skal

gaae i ret linie fra den eene til den anden af berørte

puncter? Hvortil han svarede, at han erkjender rig-

tigheden af de omprovede deelepuncter og i henseende

til Qv om strækningen skal gaae i en ret linie erklærede

han, at han ikke derom kan give anden oplysning

end hvad hans formænd har forklaret ham desangaaende

samt at deelet da blev opgaaet saa vel som det var minde-

ligt. Som 4de Vidne Daniel Andersen 72 aar

gammel ubeslægtet med parterne. Han svarede til 1te

2det og 3de qvæstion aldeeles som første og andet

vidne har forklaret, ligesom han kan udviise stæderne.

Til 4de qvæstion svarede han, at han i fjor høst hugde

tømmer efter Ankers fuldmægtige ordre paa den

søndre side af deelelinien, hvorved han af en fejl-

tagelse i taaget og snevejr kom til at gaae over

deelelinien ind paa citantens skov hvor han hug omtrent

en 10 stokke som han har bedet citanten om tilgivelse for

da hugsten ikke skeede efter Ankers eller fuldmægtiges ordre

men som meldt af foranførte aarsager. De øvrige

qvæstioner frafaldt Røer nu for tiden. Dimitteret.

Citanten tilførte: at da saavel vejret formedelst regn

forhindrede, efter hans formeening sagens behandling paa

aastædet og vidnernes udviisning af det omforklarede dele

som ogsaa det lakkede med dagen, indstillede han til dom-

meren om man nu skulde begive sig til skoven qvæ-

stionie, eller udsætte samme til en for ham belejligere

tiid, i hvilket tilfælde comp: forbeholdt sig at føre

de øvrige vidner efter at først, de rette delestræk-

ninger imellem de af vidnerne omforklarede punc-

ter vare opgangne.

                             Eragtet

Da det saaledes som citanten har anført i dag var

mueligt, formedelst det i gaar og i dag faldne stærke

regn, hvorved skoven er bliven saa vaad at man der ikke

kunde aabne protocollen; og da dommeren i morgen

allerede havde berammede forretninger, saa blev sagen

udsadt til fredag den 20de dennes at foretages

hvilken berammelse saavel citanten som indstevnte

fuldmægtig Hrr Johannesen blev underrettet, saavelsom

de nu mødende vidner.

Ellefsen.  H. Løes.  Ole Thoug.  Ole Sanager.  Jørgen Sanager.

 

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll

(SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0001), 1808-1815, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Merknader: Protokoll nr. 344, folie 376.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net