1815 - Skoklefald skyldsetning av en del jordstykker 

 

 

Aar 1815 den 2den october, blev retten sadt paa

gaarden Schochlefald i Næsoddens præstegjeld, til en lovlig dee-

lings og skyldsætningsforretnings afholdelse; betjent af

sorenskriveren og følgende af lehnsmanden paa fogdens

vegne udnævnte laugrettesmænd: Anders Soelberg, Ole Flade-

bye, Ole Sandager og Jørgen Sandager.

Hvorda! Ved forretningen var tilstæde reqvirenterne

hrr Svend Bakke og Ole Schochlefald som forklarede at

hensigten med denne forretning var at have lovlig skyld-

lagt endeel jordstøkker af gaarden Schochlefald, hvilke

jordstøkker eller hæstehauger reqvirenterne have byttet

eller mageskiftet imellem hinanden paa saadan maade,

nemlig: at 1, hrr Svend Bakke overdrager ved nærmere

oprettende hjemmelsbrev Ole Nielsen den saakaldte halve

deel af Halvorsbraaten, en fjerdedeel i gaardens qværn-

brug med tilhørende inventarium eller redskaber og en tomt

eller grund hvor et skjul staaer paa nordenfor hovedbyg-

ningen, og 2det overdrager Ole Nielsen igjen velbemeldte Hr.

Bakke en hæstehauge Isachstuebraaten kaldet, samt den

søndre deel af Kallestadhæstehaugen, der gaaer fra ledet

ved Ildjernvejen langs efter et nyt opsadt dehlegjerde og

derfra langs med sidstnævntes jærdesgard til det østre led ved

Kallestad og følger fremdeles indtil første deelepunct modstøder.

Retten toug derefter i øjesyn a, den af hrr Bakke overdragne

eller bortmageskiftede saakaldte Halvorsbraate som forefandtes

at være indhægnet med gjærde og b, den fjerdepart af qværne-

bruget med tilhørende vandfald og c, den ovennævnte skjultomt,

hvilke beskrevne hæstehauget fjerdedeel af qværnebruget og

skiultomten retten blev eenig i at ansætte udi skyld for ½ Lp salt

som afgaaer fra hrr Bakkes ejende [blankt felt] Lp salt i gaarden Schoch-

lefald.

Hvad derimod angaaer den af Ole Nielsen til hrr Bakke

bortmageskiftede Isachstue hæstehage, som har saadanne

deelemærker som oven anført er beskreven, samt den søndre

deel af Kallestad hæstehauge, da blev laugrettet eenige udi

at skyldsætte samme for ligeledes ½ Lp salt skriver et

halvt lispund salt, der afgaaer fra Ole Nielsens ejende

8 ½ Lp salt.

Hvorfor reqvirenterne har anmærket til fornøden

efteretning i fremtiden at i fald enten af dem eller

deres efterkommere skulde finde forgodt at opføre en

nye og forsvarlig gjerdesgard over Kallestad hæstehauge

da skal eene ikke kunde derimod hindre den anden samt

vægre sig med at deltage i bekostningen til formelte

gierdes opførelse, samt vedligeholdelse.

Saaledes var nu ikke videre i denne henseende at fore-

tage men reqvirenterne som erklærede sig fornøjet

med det passerede, begjærede forretningen sluttet

som herved skeer.

Ellefsen.  Anders Soelberg.  Ole Sandager.  Ole Flade-

bye.  Jørgen Sandager. Alle med iholdt pen.

 

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri,

Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0001), 1808-1815,

f. 375b. oppb: Statsarkivet i Oslo.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net