1815 - Nyborg skyldsetning og deling 

 

Aar 1815 den 1te maii blev i følge indløben reqvi-

sition, en lovlig skyldsætnings forretning fremholdt over

en andeel af gaarden Field paa Næsodden, og med par-

ternes samtykke, retten sadt paa gaarden Grannerud, som naboe-

gaard til Field. Forretningen administreredes i sorenskri-

verens lovlige forfald, af hans fuldmægtig Johan Nordbye i

overvær af følgende af lehnsmanden paa fogdens vegne

udnævnte laugrættesmænd: Halvor Løes, Johannes Ruud, Hans

Grøestad og Jens Møcherud.           Hvorda!

som nærværende sælger er Abraham Hansen Field og kiøberen

Iver Christiansen Grannerud. Hvilke erklærede: At den første har

solgt til den sidste en andeel af hans eiende gaard Field, be-

liggende som meldt i Næsoddens præstegield under matc: nr 28 og

begiærede denne forretning paa lovlig maade fremmet.

Efter at retten havde befaret den solgte andeel, blev sammes

deele-linier opgiven og beskreven saaledes:

Samme tager sin begyndelse ved en aaspyndt ved søen nor-

denfor Fieldstranden, derfra gaaer deelet lige i øst til et X

mærket furutræe, videre i samme direction til et andet X

mærket furutræe efter X mærkede træer, derfra i sydost til et X

mærket hæggetræe, derfra gaaer deelet lige i syd til et X

mærket grantræe ved veyen fra Field til Fieldstranden, derfra

følger deelet denne vey østefter til et X mærket granne træe ret ved en

bæk, Fieldstrandbækken kaldet, og følger denne bæk østefter

til Steendammen neden for Persille engen; fra denne dam

følger deelet omtrent i samme direction; den forbemeldte

Fieldstrandvey efter X mærkede træer indtil forbemeldte Field-

strandbæk, nedstøder og følger atter denne bæk østefter til en

bæk i Fieldsengen, der kommer fra Grannerud kiærnet, og følger

sidstnævnte bæk sydefter, til et X mærket grannetræe, derfra

gaaer deelet videre i syd efter X mærkede træer til et X mærket

granne-træe, der staaer i den saakaldte Kjærnebraatengiær-

det derfra i væst efter X mærkede træer til et X mærket

furue træe, derfra gaaer deelet i syd efter X mærkede træer

til Grannerud deelet og kjærnet nedstøder, og følger da be-

meldte Grannerud deele i væst lige til søen, og følger i-

gien søen i nord til første deele punct. Indenfor

denne deelelinie befindes ogsaa pladsen Fieldstranden og ud-

engen Bechserud. Efter at denne saaledes beskrevne deele-

linie for vedkommende var bleven oplæst, erklærede de,

samme i alle deele rigtig, og hvorefter laugrettet med hen-

syn til gaarden Fields fulde skyld 10 Lp salt, hvoraf de 5 Lp

solgte andeels skyld eenstemmig til 2 ½ Lp salt skriver

toe og et halvt lispund salt, hvoraf de 1 ¼ Lp skriver en

og een fierdendeel lispund salt er Christiania rectorat bænefi-

ceret uden bøxel, og svarer deraf, denne andeels eier,

til gaarden Fields nærværende og efterkommende eier, den

deraf flydende landskyld. Med hvilken skyld og be-

stemmelse saavel sælgeren som kjøberen af bemeldte andeel

erklærede sig fornøyet. Hvorefter forretningen blev

hævet.                                               Paa sorenskriverens vegne

                                                                  J. Nordbye

A: Field.  Iver Grannerud.  H. Løes.

Johanes Ruud.  Hans Grøestad og

Jens Møkerud.

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll

(SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0001), 1808-1815, f. 333.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net