1815 - Nesodden prestegård, åbot 

 

Aar 1815 den 2de octbr, blev retten sadt

paa Næsodden præstegaard, for i følge Amtets ordre

af 7de f: m: grundet paa pastor Reiersens begjæring

af 28de augt. næst forhen at afholde en aabods

og besigtelses forretning over bemeldte præstegaards

huusebygninger m. v. ; Retten betjent af sorenskrive-

ren og følgende laugrættesmænd Hans Grøstad, Halvor

Løes, Johannes Ruud, Anders Soelberg.

 

Hvorda! Administrator indtog Amtets ordre af 7de f: m:

med derved fulgte pastor Reiersen begjæring af 28de augt:

sidstl: som hjemmel for denne forretning, hvorhos

anmærkes at formedelst andre deels berammede private

og deels offentlige sager har gjort det umuligt førend

i dag at foretage denne forretning.

Ved forretningen var allene pastor Rejer-

sen tilstæde, og skjøndt stædets foged forlængst selv

fra administrator var underrettet om at forret-

ningen i dag vilde foregaae, saa mødte han dog ikke.

Man foretoeg sig derefter at besigtige saavel præ-

stegaardens ind som udhuuse, og saaledes befaret

A, Hovedbygningen  at bestaa af 1, en stoerstue i den nor-

dre side af bygningen, hvortil et lidet kammer, og to

ditto til drænge og piger, udi hvilke værelser ingen

kakkelovne findes, ligesaalidt som nogen af dem ere

beklædte eller pannelede; derimod er den saakaldet stoere-

stue meget brøstfældig da vægger og gulvet er

saa aabne at man om vinteren deri ikke uden hæl-

breds fortabelse kan opholde sig. Endvidere no 2, den

den søndre, der bestaar af en dagligstue, et

kammer samt kjøkken foruden et lidet værelse ovenpaa

hvilke værelser der tilhører almuen, fandtes i god stand

forsaavidt dagligstuen angik, hvorimod kammeret der-

ved samt kjøkkennet kunde tiltrænge nogen reparation.

Udi bemeldte samme værelser mangler 2de kakkelovne.

I henseende til de bekostninger der vilde medgaae for at

sætte den nordre deel af hovedbygningen i stand saa

liden at den blir beboelig for sognepræsten, ansaae

laugrettet at ...n. v. 100rbd

vilde være det allermindste som vilde medgaae.

B, Drængestuebygningen og bryggerhuuset samt

vedeskuret forefandtes i en næsten faldefær-

dig og ubrugelig tilstand, hvorfore reoa-

rationen til disse huuses nogenledes istand-

sættelse ansaaes at maatte blive i det mindste...300rbd.

C, Et fjøs, som fandtes aldeeles forraadned

og saaledes at kreaturene deri ikke kunde

huuses, 2 lader 2 skykker og en love, fandtes

ligeledes i daarlig stand, hvilke huuser repara-

tion ansaaes at koste...150rbd.

Det anmærkes herved, at almuen ogsaa tilhører

en stald og love som dog ikke er indbegreben

under forbemeldte huuse.

D, Betræffende gjærderne og grinderne om

gaarden, da ere disse særdeeles usle og

saaledes forraadnede, at de ikke kan an-

sees tjelige, hvorfore laugrettet skjøn-

nede at sammes istandsættelse vilde i

det ringeste taget, koste...300rbd

dog anmærkede laugrettet at Præstegaar-

dens skov efter deres bedste skjønnende, er

i den forfatning at deraf kunde tages det for-

nødne fang til gjærdernes istandsættelse.

E, Stolpeboeden, forsaavidt af samme tilhører Præste-

gaarden fandtes i nogenledes god stand og saa-

ledes ikke nu for tiden tiltrængede nogen

videre reparation.

F, Anbelangende pladsen Stochholm der hører

under Præstegaarden da erklærede laugrettet at

denne pladsens huuse er udi megen slet til-

stand, og ansaae saaledes at en repara-

tion paa disse vilde medtage...200rbd.

                  Tilsammen n: v: 1850rbd.

Skriver et tusinde og halvtredsindstyve rigsbank-

daler navne værdie.

 

Fleere huuse var ikke at besigte og da pastor Rei-

ersen intet med det i dag passerede havde at

erindre saa blev forretningen sluttet, hvor-

hos Hrr procurator Røer, som nærværende og som

laugværge for afgangne sognepræst Qvistes

enke tilførte:at han var af den formeening

at de af laugrettet taxerede gjærder om Præste-

gaarden ligesaalidet i medhold af lovens 2 –

12 – 4, som Amtets til administrator meddelte re-

qvisition af 7de f: m: kunde antages blandt de ting

hvorfore den fratrædende præst eller enke skulde

betale aabodsfald; han reserverede i saa hen-

seende enken sin lovlige ret.

Hrr pastor Reiersen tilførte at om end gjærderne

skulde sættes i forsvarlig stand saa vilde han dog

ikke paatage sig dette paa den af laugrettet an-

satte taxt 300rbd n: v: , skjøndt det efter hans for-

meening vel maae blive den af enken madme Qvist

antagne bruger hans sag at istandsætte samme

i følge indgangen contract.

Saaledes var denne sinde ikke videre at foretage,

hvorhos administrator for sin deel ikke vilde lade

ubemærket: at den af laugrettet satte taxt for

reparationerne paa Præstegaarden snarere

er for liden end for høy ansadt; Retten

blev hævet.

Efterat dette var passeret meldte lensmand Røer sig paa fogdens vegne.

Ellefsen.  H. Løes.  Anders Soelberg.  Hans Grøstad-

                   Johannes Ruud.

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll

(SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0001), 1808-1815, f. 374. oppb: Statsarkivet i Oslo.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net