1815 - Garder/Hasle skyldsetning 

 

 

Aar 1815 den 5te junni blev i følge indløben reqvisition

fra Baltzer Garder af 21de f: m: berammet til i dag, en lovlig

skyldsætnings forretning fremholdt efter reqvirentens forlangende

paa gaarden Garder i Froens annex til Aas præstegield over en deel af

gaarden Hasle i Næsoddens præstegield matr: no 10. Forretningen admi-

nistreredes i sorenskriverens lovlige forfald af hans fuldmæg-

tig Johan Nordbye i overvær af følgende af lehnsmanden paa

fogdens vegne udnævnte laugrettesmænd: Halvor Løes, Hans Grøe-

stad, Johannes Rud og Ener Løes.

Hvorda! Reqvirenten Baltzer Garder var nærværende og er-

klærede: at han er eier af de 2de gaarder Garder i Froen og

halve Hasle i Næsoddens præstegield, hvilke grændser sammen, og

der til den første er en bøygde saug og qværne huus, hvis

damstokke, da elven deler imellem bemeldte 2de gaarde, paa

den eene side staaer paa gaarden Hasles eiendom, saa for

at forebygge tvistighed, saavel i henseende til bemeldte

damstokke som demning, i tilfælde disse gaarde skulde

blive separerede, var det hans beslutning at lægge et styk-

ke af gaarden Hasle til gaarden Garder, og bad til den

ende forretningen paa lovlig maade fremmet.

Efter at laugrettet nøye havde besigtiget beseet den

bemeldte andeel og opgaaet den derved bestemte deele

linie, blev samme beskreven saaledes:

Deelet tager sin begyndelse ved Gullerudbroen og følger i

øst en vei Qværnehuusveyen kaldet, til et leed i be-

meldte vei Haslumledet kaldet hvor Haslum deelet mod-

støder, derfra følger deelet et gierde lige i syd til

elven, og følger derfra elven i væst til første deele

punct. Alt hvad der ligger inden for denne dee-

lelinie, hvor ogsaa nogle til ager og [findte]stæd be-

findes, udgiør den forbemeldte andeel, hvilken

laugrettet, med hensyn til gaarden halve Hasles skyld

18 Lp 2 ¼ Lp tunge eenstemmig ansatte til 1 ¼ Lp

tunge skriver et og et fierdendell lispund tunge,

hvormed reqvirenten erklærede sig fornøyet.

Forretningen blev derefter sluttet.

H. Løes.  Hans Grøestad.

Johannes Rud.  Ener Løes.

Paa sorenskriverens vegne J. Nordbye.

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll

(SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0001), 1808-1815, f. 342. oppb: Statsarkivet i Oslo.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net