1814 -  

 

 

Aar 1814 den 30te julii, blev

i følge indløben reqvisition fra Johannes Hansen Bøhler,

en skyldsætningsforretning fremholdt paa gaarden Bøhler

i Froens annx til Aas præstegjeld matr. no 177; Forret-

ningen administreredes i sorenskriverens lovlige forfald

af hans fuldmægtig Johan Nordbye i overvær af følgen-

de af lehnsmanden paa fogdens vegne udnævnte laug-

rettesmænd: Baltzer Garder, Hans Glende, Christian

Sønstedahl og Johannes Knardahl.

Den udfærdigede reqvisition er saa lydende:

 

Hvorda! Reqvirenten var nærværende og anmeldte at have

solgt en andel af hans ejende gaard Bøhler, til Svend Halvorsen

Merøe, og for at hand samme paa lovlig maade fremmet.

 

Nærværende kjøberen Svend Halvorsen.

 

Paa tilspørgende ærklærede laugrettet at kjende denne gaard me-

get nøje, og efter at retten tillige med laugrettet nøje havde be-

seet den solgte andeel, blev sammes delestrækninger saa-

ledes bestemt: deelet tager sin begyndelse ved urtehaugens

nordøstre hjørne og gaar lige i nordost til første gjerde modstøder

hvor en gjerdestøre er X mærket, derefter følger deelet dette

gierde i syd, videre følger dette gjerde først i øst og siden i nord

indtil et gjerde modstøder og følger dette gjerde i norost til gaar-

den Knardahls deele modstøder, derefter følger det dette deele

i øst til gaarden Miens deele modstøder og følger dette deele i væst

til gaarden Bergers deele modstøder og følger derfra et

gjerde i øst til engrind Ristgrinden kaldet, videre i øst til

et kastegjerde og følger dette til Bøhlers sydvæstre stald-

laft. Deelet gaaer derefter fra fjøsets nordøstre laft

efter et gjærde til første deelepunct modstøder.

Endvidere begynder deelet ved et asketræe paa nordvæstre

kant af Bøhlers stuebygning, fra dette asketræe i væst til

et ved en aas staaende og X mærket grantræe derfra i

nordvæst til et X mærket furutræe, videre lige i væst til

et oretræe i et gjerde, følger dette gjerde i øst til det

østerste gaardhjørne og fra dette hjørne lige i syd til

formeldte asketræe. Hvad som ligger indenfor disse

deelelinier er den solgte andeels indmark.

Udmarkens deele tager sin begyndelse ved et [f..te]-

leed ved Knardahls deelet hvor desuden staaer et X

mærket grantræe derfra følger deelet en liden vej i

sydost til en bækkerisle som kommer fra en mose og

følger denne vej videre i syd til en X mærket gran, og

derfra efter X mærkede træer i væst, til gaarden Søn-

stedahl deelet modstøder, følger dette deele i

nord til en steen Tremands stenen kaldet og føl-

ger derfra Knardahls deele i øst til første deele-

punct modstøder.

Alt hvad der ligger indenfor denne deelelinie udgjør den solgte

andeels udmark.

Af gaardens udhuuse beholder Svend Halvorsen fjøset det der ved

staaende lade og halvdeelen af loven; de øvrige af udhuusene

saavelsom fremhuusene beholder Johannes Hansen.

Enhver beholder tomten hvorpaa hans andeel af udhuusene

staaer.

Alt hvad der ligger indenfor de beskrevne deelelinier

udgjør den til Svend Halvorsen solgte andel og hvilken

med hensyn til gaardens fulde skyld 5 lispund salt

tunge, ansatte laugrettet den solgte andeel til skyld af

1 3/4 lispund salt skriver ett træfjerdedeel

lispund salt, med hvilket

saavel kjøberen som sælgeren erklærede sig fornøjet.

Det anmærkes videre: at bægge forbeholder sig frie kjørsel

over hinandens ejendomme, forsaavidt som er nødvendigt,

som fælleds havn i denne gaards udmark til de creature

som fødes paa gaarden.

Da intet videre ved forretningen var at tilføre, undtagen

af Johannes Hansen forbeholder sig, at lade smidien blive

staaende paa den solgte andeels grund, samt frihed til at

benytte den der ved værende kullebond, dog uden hinder

for ejeren med hensyn til kjørsel, blev samme hævet.

Paa sorenskriverens vegne

          J. Nordbye

 

Svend Halvorsen.    Johannes Bøhler.

  med iholdt pen          med do

 

Johannes Knardahl.  Christian Sønstedahl.  Baltzer Garder.

    med iholdt pen

                                           Hans Glenne.

 

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri,

Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0001),

1808-1815, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Merknader: Protokoll nr. 344 folie 308 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net