1813 - Munkerudbråten skyldsetning 

 

 

Aar 1813 den 29de october blev i i følge

Engebret Andersen Blachestads reqvisition en lovlig

skyldsætningsforretning fremholdt paa gaarde-

parten Muncherudbraaten under gaarden Munche-

rud i Næsodden, hvilken reqvirenten ved skjøde af

9de d: m: er bliven tilhjemlet af den forrige ejer Torger

Larsen; Forretningen administreredes i sorenskri-

verens lovlige forfald af hans fuldmægtig

Morten Poulsen i overværelse af følgende af lehnsmanden

paa fogdens vegne udnævnte laugrettesmænd

Johannes Ruud, Hans Grøstad, Halvor Løes og Ener Løes.

Hvorda! Saavel reqvirenten Engebret Andersen,

som Peder Svestad, der er ejer af det øvrige i gaarden

Muncherud vare nærværende og anmeldte at denne ejendom

ved gaarden Muncheruds salg for lang tid tilbage blev

forbeholdt af sælgeren Svend Christophersen, og siden har

ejendommen gaaet saavel i handel som arv, uden at derpaa

har været afholdt nogen skyldsætnings forretning til at

bestemme hvor stoer deel samme skulde udgjøre af gaar-

den Muncherud. Derimod har der aarlig været svaret

2rd i recognition for skatter og udgifter til gaarden

Muncheruds ejer. Da parterne gjensidig ønsker

ejendommen ansadt i skyld saa begjærede de altsaa for-

retningen fremmet. Ejendommens blev saaledes

opgivet: det begynder ved et leed paa den søndre side

af pladsens huuse og gaar efter gjerdet i vest til

et gjerdehjørne, der afbryder til nord og følger gjerdet i

denne direction til Svestad deelet modstøder; det

følger derefter denne gaards deele i øst til en steen,

og derfra til en bæk i samme strækning. Fra bækken

gaar det efter myhren i mod øst til Fundingrud deelet

modstøder, derfra gaar det efter Fundingrud deelet

i syd øst til Kopperud modstøder og derfra i syd efter

et gjerde til det stæd hvor deelet tog sin begyndelse.

Alt hvad der ligger inden for denne deelelinie udgjør

Engebret Andersens ejende deel udi gaarden Muncherud,

saavel som de derpaa staaende huuse. Laugrettet med

hensyn til gaarden Muncheruds fulde skyld 10 Lp salt an-

satte pladsen Muncherudbraaten udi skyld til skatter

og andre contributioners udredelse for 2 ½ Lp skriver to og eet

halvt lispund salt, hvormed saavel Engebret Andersen som

Peder Svestad erklærede sig tilfreds og hvorefter forretningen

blev sluttet.                     Paa sorenskr. vegne

Jngebret Andersen.                                 M: Poulsen.

Peder Jensen Svestad

H. Løes.  Hans Grøstad.  Ener Løes.  Johannes Ruud.

 

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll

(SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0001), 1808-1815, f. 277b. oppb: Statsarkivet i Oslo.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net