1813 - Knardal skyldsetning 

 

Aar 1810 den 31te julii, blev efter Johannes Andersens reqvi-

sition en lovlig skyldsætnings forretning holdt og foretaget paa

gaarden Knardahl i Froen annex til Aas præstegield,

over en andeel af denne gaard som han har solgt til

sin søn Christian Johannesen; Forretningen admini-

streredes i sorenskriverens lovlige forfald, af hans fuldmægtig Morten Poul-

sen og følgende af lehnsmanden paa fogdens vegne udnævnte laugrettesmænd:

Hans Oppegaard, Svend Roxrud, Anders Huusebye og Hans Mellem Dahl.

Saavel sælgeren som kjøberen var nærværende, tilligemed laugrettet, der

erklærede at have beseet ejendommen og dens herligheder, opgav deelerne for

den andeel der i forhold til den solgte skyld, skal følge den nu skyld-

sættende ejendom: Samme begynder ved søen paa søndre side af Knar-

dahl strandens huuse, ved en blinket furue, og gaaer derefter i vest-

lig strækning til en gran, der er mærket med 3 blinker; derfra gaaer

det i nordvestlig strækning, efter blinkede træer, til giærde hiørnet ved

ved en eng Vesle engen kaldet; derfra gaaer det langs med gjærdet

i vest til en gangstie ved en kløftet birk; videre gaaer det i

nordvestlig strækning, efter blinkede træer, til Fuglesang gjærdet;

derefter gaaer det i øst langs med bemeldte gjærde lige til søen.

Med eiendommen følger en liden indhegnet løkke Støttevigen kaldet,

paa søndre deel af samme. Alt hvad der ligger inden for

ovenskrevne deelelinie, udgiør den til Christian Johannesen solgte deel,

saavelsom huusene paa pladsen Knardahl stranden. Laugrettet,

med hensyn til gaarden Knardahls fulde skyld 10Lp salt, fastsatte

ovennævnte andeel at være ¼ deel af gaarden eller 2 ½ , skriver toe

og eet halvt lispund salt, hvormed saavel sælgeren som kjøberen

erklærede sig tilfreds. Hvorhos de anmærkede, at gaarden

Knardahl skal være berettiget til frit strand og lasterum ved søen,

frie nedkjørsel til samme fra gaarden. Derimod skal pladsens

eller den nu solgte andeels ejer være berettiget til frie havn

i den østre deel af gaardens skov. Hvorefter

da intet videre var at erindre, forretningen blev sluttet.

Paa sorenskriverens vegne M. Poulsen.

Johannes Andersen med iholdt pen.  Christian Johannesen.

Anders Hansen Huseby.  Hans Oppegaard.  Hans Dahl.

                             Svend Roxrud.

 

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll

(SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0001), 1808-1815, f. 111b. oppb: Statsarkivet i Oslo.

 

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net